New Wine

Ds. R. van de Kamp / 20 reacties

29-09-2012, 14:12

Vraag

Kunt u wat vertellen over de achtergronden van New Wine en hoe wij daar als (reformatorische) christenen tegenaan 'moeten' kijken? Van harte omarmen? Zo niet, wat zijn de punten waaruit we lering kunnen trekken en waar moeten we wat kritischer tegenover staan?


Antwoord

Beste vriend(in),

Bij een organisatie als New Wine, maar dit geldt ook voor andere organisaties die zich buiten de kerk bezig houden met de kerk, moet ik altijd denken aan een verhaal dat ik eens hoorde. Een man was op een feestje geweest en had flink gedronken. Daarom kon hij niet meer alles helder voor ogen krijgen. Toen hij bij zijn auto kwam, kon hij zijn sleutels niet vinden. Het was echter donker op de plaats waar zijn auto stond en hij kon geen hand voor ogen zien. Honderd meter verder stond echter een lantaarnpaal. Daar ging hij zoeken naar zijn sleutels. Toen een agent hem vroeg of hij iets kwijt was, antwoordde hij dat hij op zoek was naar zijn autosleutels. De agent vroeg waar hij die verloren had, waarop de man richting zijn auto wees. Vervolgens vroeg de agent waarom hij dan bij de lantaarnpaal zocht. Toen was zijn antwoord: daar is het licht.

Heeft de kerk een opwekking nodig? Zeker! Gaat het goed in de kerk? Nee, helaas het gaat niet goed. Hoewel de Heere er werkt! Onbegrijpelijk, ondanks de fouten en gebreken van predikanten, ouderlingen en diakenen! Er ligt schuld! Schuld, omdat we het niet verwachten van de Heere alleen! We steunen op onze dogma’s, onze organisaties, onze activiteiten, onze bewogenheid, onze geestelijkheid, onze...

De Heere eist echter bekering! Dat is de toevlucht nemen tot Hem. Daar heb ik geen opwekkingsbeweging voor nodig! Dat moet bij jou en bij mij gebeuren!

Mij komt het oordeel niet toe. Dus de mensen die achter deze organisatie zitten, heb ik in mijn antwoord niet op het oog. Maar de organisatie is totaal verkeerd. En ook onbijbels! Waar staat in de Bijbel de oproep om een dergelijke organisatie in het leven te roepen en de kerken te ondersteunen? Heeft Paulus zijn brieven geschreven aan de gemeente van .... of aan opwekkingsbeweging xyz? Waartoe riepen de profeten in het Oude Testament op? Om bekering of om een nieuwe organisatie op te richten? De Heere heeft ons de gemeente gegeven. De gemeente is het lichaam van Christus. En dan wil een organisatie dit lichaam gaan ondersteunen? Moeten wij niet bij Christus zijn, het Hoofd van Zijn gemeente? De gemeente wordt bestuurd door de ambten die Christus Zelf aan Zijn kerk heeft gegeven. Bidt voor de ambtsdragers! Het beleven van schuld begint met het aanzeggen ervan. Laten we daarin de Koninklijke weg bewandelen. Leden uit de gemeente gaan naar conferenties van opwekkingsbewegingen en laten hun gemeente voor wat het is! Een zeer ernstige zaak. Hiermee wordt de gemeente en het gemeenteleven tekort gedaan. Daarom kan ik niet anders om je aan te raden en te smeken om je niet in te laten met dergelijke organisaties.

Als er dingen zijn in je gemeente die de toets van Gods Woord niet kunnen doorstaan, dan moet je daar de ouderlingen op wijzen. Als er schuld in de kerk ligt, dan moet die daar worden beleden! Denk aan die man die zijn autosleutels zocht.

Je stelt je vraag aan Refoweb. Refoweb staat in de lijn van de reformatorische traditie. Die kenmerkt zich door een reformatorische belijdenis. Deze is concreet gemaakt in de drie formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Ik vind deze niet als grondslag terug bij New wine. Dus is het inderdaad nieuwe wijn.

Helaas misschien wat kort door de bocht, maar ik kan niet anders. Christus, het Hoofd van Zijn gemeente, is mij lief. En daarom doet iedere deuk en scheur in de gemeente mij zeer. Laten we toch dit niet met lapmiddelen gaan zitten oppoetsen. Maar roep tot Hem, Die instaat voor Zijn eigen werk en die ervoor zal zorgen dat er een kerk blijft, tot aan het einde van deze wereld (Matt 16: 18).

Met hartelijke groet en Gode bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Lees meer artikelen over:

conferentieopwekking
Dit artikel is beantwoord door

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief
62 artikelen
Ds. R. van de Kamp

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
20 reacties
zeeland
29-09-2012 / 16:37
Waarschijnlijk zal niet iedereen het met de dominee eens zijn, maar ik vind dat hij gelijk heeft!
Schelden op de kerk is heel makkelijk, maar schuld belijden en je schouders eronder zetten, vraagt offers!!!
plderoos
29-09-2012 / 16:55
ik kan je het boekje "liever vijf woorden met mijn verstand" van ds. Wierenga aanraden. Zeer goed leesbaar en recht door zee. Hij analyseert haarscherp wat er met New Wine aan de hand is.

Alleen de naam al, zo ondoordacht! Ik, en ik denk velen met mij, denk aan die nieuwe wijn die je niet in een oude zak (de kerk) moet doen, de zak zal scheuren en zowel New Wine als de kerk gaan verloren.
Roozemond
29-09-2012 / 19:39
@plderoos; mooie bruikbare tip!

Verder: het gevaar van de ref. hoek is de eenzijdigheid (gelukkig lang niet in alle gemeenten!!) Hetzelfde gevaar zie ik bij new wine, ook heel eenzijdig. 1 kant van de medaille laten zien terwijl er nog zoveel meer is wat van levensbelang is.

Maar goed, laten we bij onszelf beginnen, zijn wij alleen maar christelijk of oprecht christen?!

Gezegende zondag iedereen!
adriano313
30-09-2012 / 01:22
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
plderoos
30-09-2012 / 11:10
New Wine zegt inderdaad de kerken te willen ondersteunen en toerusten. Wie ze deze autoriteit heeft toegedicht melden ze echter niet, want dat zijn ze zelf geweest. Ze stellen zich boven de kerken. Er zijn meer organisaties die streven naar kerkelijke eenheid. En hoewel ik ze naïef vind kan ik me hun drijfveer wel voorstellen. De huidige gescheurdheid had nooit mogen ontstaan. Maar wat New Wine in de praktijk blijkt te doen is individuen uit verschillende kerkgemeenschappen aanspreken en opwekken. Deze individuen zetten zich vervolgens af tegen de gemeente waar ze lid van waren en er ontstaat dan nieuwe scheuring.

Dus ze kunnen heel vroom beweren dat men onterecht de oude wijn voortreffelijk blijft vinden en dat er hoognodig nieuwe wijn geschonken moet worden, in de praktijk zie je de zakken scheuren. En of dat nou tot zegen is?

De Dominee heeft helemaal gelijk. Paulus schrijft zijn opwekkingen aan gemeenten. Hij roept nergens op je te organiseren en je gemeente te hervormen, hij doet die oproep aan de gemeenten zelf. New Wine is dus onbijbels bezig. Ze veroorzaken scheuringen en onrust ... "opdat zal blijken wie de toets kunnen doorstaan".
MUS
30-09-2012 / 13:38
Als oude wijn door oude zakken verloren gaat is dat zeker zo erg ...;)
plderoos
30-09-2012 / 14:48
@MUS, inderdaad! Maar dat er iets grandioos fout gaat, wat ik ook daadwerkelijk denk, dan is de methode niet dat te bestrijden met iets wat net zo fout is. Dan zal de gemeente in kwestie zichzelf moeten hervormen en proberen zijn kerkverband mee te krijgen. Niet door een nieuwe (interkerkelijke) organisatie op te richten die op eigen gezag iedereen wel eens eventjes zal vertellen hoe het moet. Daar hebben we de bijbel al voor.
Gerard
30-09-2012 / 15:51
New Wine is min of meer een soort van Engelse variant van de Vineyard beweging of komt althans hier uit voort. Oprichter David Pytches was zeer gecharmeerd van John Wimber en met hem bevriend geraakt en heeft ook boeken met hem en over hem geschreven. New Wine is overigens geen kerk op zich maar een samenwerkingsverband en vooral ook bekend wegens hun zomerfestivals die in veel landen in Europa worden gehouden, met muziek, maar ook cursussen in de geest praten, bidden, dansen, genezing, profetie, luisterend bidden, visualiseren en dergelijke ellende die allemaal komen uit de New Age. De inhoud van deze 'New Wine' is New Age gedachtengoed met een christelijk sausje.

De oprichters en leiders komen uit de Anglicaanse kerk, de grootste kerk van Engeland met 85 miljoen leden wereldwijd en zijn voor zover ik weet daar nog steeds pastor of bisschop. Inmiddels hebben ook andere kerken en bewegingen er zich bij aangesloten en is het een oecumenische organisatie. De Anglicaanse kerk lijkt sterk op de Rooms Katholieke kerk en bestaat vooral uit rituelen en mystiek. Oorspronkelijk wezen zij ook de reformatie af. Daarbij moet ik opmerken dat er uiteraard plaatselijk veel verschillen zijn, waar sommigen erg liberaal zijn en anderen orthodox en sommigen hebben inmiddels wel degelijk het gedachtegoed van de reformatie omarmt. Maar als geheel is het toch erg liberaal en heeft de Bijbel er doorgaans uiteindelijk weinig gezag. Het mystieke 'God ervaren' ligt dan ook helemaal in hun lijn. Wat misschien sommigen niet weten is dat de charismatische beweging behalve in pinkster en evangelische kringen ook sterk voet heeft gezet in de Rooms Katholieke kerk, en ook de Anglicaanse kerk. Door hun syncretisme (vermenging van geloven) verschijnen er ook meer en meer New Age en boeddhistische elementen aan de oppervlakte.

Alhoewel ik terughoudend was met een reactie te geven is er een ding dat ik graag toch nog wil zeggen: we moeten kijken naar inhoud en niet naar de vorm. Organisaties die interkerkelijk bezig zijn hoeven denk ik niet per se verkeerd te zijn. Paulus was zeer interkerkelijk bezig, en er is uiteindelijk maar één lichaam van Christus. Het gaat er om wat voor inhoud er wordt gepresenteerd en dat dit bijbels gefundeerd is, niet alleen in belijdenis maar ook in inhoud. Bijvoorbeeld de New Wine beweging in het zelfde kader te plaatsen als JijDaar zou twee ernstige fouten maken: ten eerste een verkeerd oordeel over JijDaar, dat alhoewel ik niet per se met elke spreker uit het verleden onverdeeld gelukkig ben, als geheel toch een sterk Bijbelse boodschap presenteert.
Maar zo mogelijk schuilt er nog een groter gevaar: een onderschatting van het werkelijke gevaar van bewegingen zoals 'New Wine' en hun verleiding waarvan veel van het gedachtegoed in ruime zin mogelijk dieper is doorgedrongen ook in gereformeerde kerken dan menigeen beseft.

Een sleutelwoord waar ik graag op wil wijzen: als er wordt verteld dat de mensen in wezen kleine goden zijn en het er om gaat dat het goddelijke in de mensen naar boven moet worden gehaald weet je uit welke hoek het komt: de oude leugen van de slang in het paradijs.

Het vergelijk dat ds van de Kamp maakt met de man die zijn sleutels kwijt is vindt ik wel treffend. Ze onderkennen het probleem: de sleutels kwijt, maar hebben het verkeerd antwoord: ze zoeken op de verkeerde plaats, wat ik zou willen verwoorden als een zoeken in ervaringen en in zichzelf in plaats van in het Woord van God. Dat zou dan ook mijn antwoord zijn op de vraag van de vraagsteller wat over te nemen en wat niet: de erkenning van het probleem kunnen we overnemen, hun antwoord niet.

Voor de rest sluit ik me graag aan bij wat ds van de Kamp zegt.
pretty
30-09-2012 / 21:16
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
possien
01-10-2012 / 18:37
Discussie begint bij de stelling: Is het goed als een kerk groeit, maar een andere kerk haar deuren moet sluiten?
adriano313
01-10-2012 / 19:55
* reactie verwijderd ? * volgens mij voegde het juist toe, anyhow ik zal het opnieuw proberen

Als andere christenen een boodschap hebben, wil dat niet zeggen dat je daar gelijk ook iets mee moet…
Nieuwe wijn, staat symbool voor een bruisende Heilige Geest.
Ook al ken ik de beste mensen van deze organisatie verder niet,
maar op de boodschap van de bediening door de Heilige Geest , het opbouwende deel…,
zou er ook meer liefdevol gereageerd kunnen worden, ook al ben je het misschien niet met elkaar eens. (hopelijk mag de reactie zo wel blijven staan)

@ plderoos het punt is: genieten als een oude zak, is ook totaal wat anders dan een nieuwe zak worden waar de Heilige Geest niet uit weg stroomt. Dit verfrissingproces van vrucht dragen zorgt juist voor de nieuwe wijn en dat lijkt mij wel in elke kerk tot zegen...

@gerard, een bediening van de Heilige Geest (rom 8; 2kor3/4; gal 2/3; ) bestaat niet uit zelf hard je best doen of door uitingen van bezetenheid, we hebben het daar al eens meer over gehad. De bijbel leert dat de Vader, Het Woord en de H.Geest één zijn en dat Jezus van de Vader de H.Geest gekregen heeft en het is de H.Geest die alles uit Jezus neemt en ons bedient. Derhalve is het goed om op te passen voor de verleiding en misleiding van de duisternis maar je kunt niet alle geestelijke activiteit over 1 duistere kam scheren Te meer omdat je niet open staat voor de genadegaven (charisma) van de Heilige Geest die, zoals Paulus schrijft, juist ter opbouw zijn van de gemeente. Zodoende duidt je nu alle geestelijke activiteit aan met, new-age, mystiek,toverij, boeddhistisch en ga zo maar door. Maar het is een eenzijdige beschrijving van de duistere kant in de geestelijke wereld, die het licht in alles na-aapt. Ik denk dat je beter kunt beschrijven hoe het charisma van de H.Geest wel werkt binnen het koninkrijk van het Licht

In ieder geval heb je er de H.Geest voor nodig
Dus nieuwe wijn en die past alleen in een vernieuwd lichaam
pretty
01-10-2012 / 21:38
Kan iemand mij vertellen sinds wanneer ik het niet oneens mag zijn met een dominee??
plderoos
02-10-2012 / 07:36
@Pretty Refoweb wil niet dat er op hun site tegenstrijdige antwoorden staan. reageren mag best, maar de bedoeling is dat je aanvult, niet tegenspreekt. Vind ik ook wel eens lastig maar toch is het hun goed recht, het is hun site. En ze gaan er nog behoorlijk ruimdenkend mee om.

Je mag het dus best met een dominee oneens zijn, maar dan moet je een nieuwe vraag stellen, of je op het forum gaan bewegen.
Gerard
02-10-2012 / 11:08
Best adriano313

Je zegt: "Ook al ken ik de beste mensen van deze organisatie verder niet"

Waar praat je dan over? Deze vraag ging niet over hoe de Heilige Geest werkt of wat jij denkt dat New Wine is.


Je zegt:" Te meer omdat je niet open staat voor de genadegaven van de Heilige Geest die, zoals Paulus schrijft, juist ter opbouw zijn van de gemeente"

Dat klop niet, hoe denk je dat ik antwoorden kan geven op vragen? Uit eigen wijsheid? Waar denk je dat mijn inzicht in de Bijbel vandaan komt? Mijn eigen slimheid? Waar denk je dat mijn liefde voor Jezus vandaan komt. Mijn eigen oude hart?


Je zegt: "Zodoende duidt je nu alle geestelijke activiteit aan met, new-age, mystiek, toverij, boeddhistisch en ga zo maar door."

Ik praat niet uit vooringenomenheid, wantrouwen of onderbuikgevoelens. Ik ga mezelf niet aanprijzen maar ik zeg niet zomaar wat. Ik bouw niet op mijn eigen meningen of interpretaties. Luisterend bidden, visualiseren en dergelijk zijn klinklare New Age praktijken en komen voort uit het Hindosïesme. Het hindoeïsme aapt dit niet na, maar doet dit al eeuwen. Sinds de laatste 30 jaar wordt het beetje bij beetje de kerk ingebracht en heeft op sommige plaatsen al de overhand. Als je verdiept in de oosterse mystiek en in de rooms katholieke mystiek kun je ontdekken hoe daar het Woord van God voortbij wordt gegaan om 'God te ervaren'. Tovenarij heb ik niet genoemd, alhoewel je de Kundalini geest mogelijk inderdaad tovenarij noemen. Maar naar mijn weten doet de New Wine beweging met dit laatse niet actief in mee, het zijn vooral degene die voortkomen uit de Lakeland Revival die dit gebruiken. Als je om je heen kijk zul je je verbazen hoevelen openlijk flirten met het (Zen)Boedisme inclusief vooraanstaande evangelische en katholieke leiders en groeperingen.

Ik geloof dat het oprecht meent, maar ik ben bang dat je je laat misleiden, door krampachtig vast te houden aan bepaalde dingen van jezelf en daardoor niet kunt onderscheiden wat er hier aan de hand is. Dit gaat al lang niet meer om de vraag of speken in tongen en andere gaven in deze tijd nog voortduren of niet. Dat is een vraag die slechts afleid van wat er werkelijk aan de hand is.

Ik laat het hierbij want ik wil liever met een goed onderbouwd verhaal komen. Mijn wens is niet mensen af te wijzen maar mensen te behouden.

Ik hoop dat jij de dingen net zoveel in gebed brengt als ik en net zoveel onderzoek doet als ik en dezelfde liefde voor waarheid, Gods waarheid, hebt als ik en bereid bent dingen los te laten als het blijkt dat deze tegen Gods woord in gaat. Ik heb te veel gehoord van mensen die erkenden: "het klopt inderdaad niet met de Bijbel maar ik kan mijn eigen ervaringen niet verloochenen". Op zo'n moment blijkt wie de gezagvoerder is. Laat dat voor ons niet zo ver komen.
Petra777
02-10-2012 / 17:41
Helaas, hier alleen maar hele slechte ervaringen met trouwe New Wine bezoekers, een kerkscheuring was het gevolg. Kan me bijna helemaal in het antwoord van de dominee vinden, het bezoeken van conferenties op zich lijkt mij een goede zaak, de vraag is wel: wat leer je op die conferenties.

Kan het boekje van ds. Wierenga van harte aanbevelen, is geschreven vanuit enerzijds persoonlijke ervaring met de verwoestende effecten van New Wine bezoekers in een gemeente en anderzijds deugdelijk theologische onderbouwing van zijn standpunten.
plderoos
02-10-2012 / 19:03
@ Gerard: En dat, heb je uitstekend gezegd!!
Dorah
03-10-2012 / 10:49
@ Gerard: jouw bijdragen vind ik erg waardevol.
adriano313
04-10-2012 / 16:13
Beste @Gerard, bedankt voor je medeleven en bezorgdheid. Ik waardeer je oprechtheid en de liefde voor Christus. Je reactie klinkt wat heftig, sorry als ik je misschien ergens mee geraakt hebt of voor iets wat je niet fijn vond? Dit als eerste want ook al zit je op afstand, we zijn in Hem verbonden. De vraag gaat verder over wie New Wine is. In mijn reactie die weg is gehaald, gaf ik aan dat ze op hun website heel duidelijk uitleggen wat ze precies doen. Straks meer hier over.

De rede dat ik o.a op je reageer, in het kort, is dat je veel zoals je schrijft, reageert vanuit bezorgdheid. Ik vind het goed om je bezorgdheid naar een medemens te tonen, te meer als het gaat om werkingen van de duisternis, echter in mijn beleving begint het evangelie hier niet!

Het evangelie gaat over dat je juist verlost wordt van deze duisternis, door het volmaakte offer van Jezus van Nazareth en wat vandaag uitgewerkt en vertegenwoordigd wordt door de Heilige Geest die alles uit Jezus neemt. (joh16)
Niet door eigen kracht, niet door geweld maar door Gods Geest!
Dit lijkt mij de kern van het NT en daar ligt volgens de Bijbel de dagelijkse focus

In de praktijk kom je dan uit bij de vraag, hoe doet de H.Geest dit dan…dit uit Jezus nemen en aan ons geven... Hier is wedergeboorte, (jou geest wordt levend gemaakt door de h.Geest) een vereiste verbinding, zodat de 5 voudige bediening (organisatie) en de genadegaven van de Geest (persoonlijk) ook tot stand kunnen komen. Het vervelende is dat deze 3 direct onder ‘vuur’ liggen als (aankomend) gelovige verder willen leven. Dit is ook precies wat de duisternis juist probeert te stoppen of via een dwaalspoor mensen laat na-apen in de veronderstelling dat ze zelf god zijn….

Het mooie is dat God juist dit model gekozen heeft wat bij alles past. Onze relatie met God, onze vooruitgang, opbouw, leermomenten, processen etc. maar ook die tegelijk krachtig zijn om Gods Liefde te verstaan, te openbaren en aan elkaar uit te delen maar ook om de praktijken vanuit de duisternis, een halt toe te roepen. Het is mogelijk omdat we door de Heilige Geest, die in ons woont, deel hebben aan het Koninkrijk van God.

Natuurlijk gaat het ook maar al te vaak mis, temeer bij gebrek aan kennis, maar ook door ruzie, onmin, aanstoot, eigengerechtigheid, oordelen en ga zo maar door. Allemaal springplanken en aanleidingen voor de duisternis om mensen aan zicht te binden of door hen te manifesteren. Het mooie is dat Jezus zegt dat je aan de vruchten iemand s werken zal kennen. Niet aan de (genade)gaven. Die zijn eerder ‘Het middel’ om tot vrucht te komen.

Maar om het wat complexer te maken kunnen ook mensen die een kind van God zijn een grote fout maken door de duisternis toegang te geven in hun leven. Denk maar eens aan David, een man naar Gods hart of Simson n.b. een Nazireeër maar ook 2 van paulus medewerkers die schipbreuk in hun geloof hebben geleden…

Ik vertel je dit omdat alle Christenen (met al hun tekorten) voor God hetzelfde zijn. Koningin, bankdirecteur, straatveger admiraal, allemaal zijn wij niet gekwalificeerd

Ik schiet te kort…jou voorganger schiet te kort, New Wine schiet te kort reformatorisch Nederland schiet te kort, de evangelische, de charismatische, de katholieken en daar is maar 1 antwoord op.

Verlossing door het bloed van Jezus Christus, dat maakt vrij en brengt vernieuwing!

Het mag duidelijk zijn dat Nieuw Wine (Most) zich uitstrekt naar verlossing ook te maken krijgt met tegengas. Zo ook jou en mijn kerk. En wie weet worden er wel hele cruciale fouten gemaakt…maar het antwoord is niet een oordeel al dan niet in de vorm van een duistere opsomminglijst…Jezus zegt zelf, ik ben NIET gekomen om te oordelen maar om te REDDEN. En waar begint dat redden in je persoonlijke leven dan…, precies bij je eigen splinter…

Betwijfel ik je waarschuwden opsomming? Ten dele niet, omdat een Newage tijdperk van eigen ervaren (wat anders is dan Jezus Christus ervaren) en visualiseren gestaag in opmars is! De boeddha’s die je bijna overal gratis kan krijgen en alle leer en gedachtegoed waar we dagelijks mee overspoeld worden, ook binnen traditionele kerken.
Maar wat is waarheid… Daar heb je h.Geest voor nodig…in je eigen leven en in je eigen gemeente en dat kan alleen maar als je verzegeld/ vervuld bent aan/met de H. Geest.

Toch betwijfel ik je manier van opsommen ook, omdat je eerder weergeeft dat je visie overeenkomt met een leer van cessationism (ontkennen van de gaven van de Geest in de dagelijkse praktijk, was allen maar aanwezig bij het stichten van de eerste gemeenten).
Maar een gemeente zonder gaven van de Geest zal ook vandaag evenveel moeite hebben als in het verleden. Je hebt immers niet te vechten tegen vlees en bloed maar tegen een tijdloze geestelijke wereld. Hiernaast, uitingen van de H.Geest, b.v. bij profetie, genezing, visioenen tec. zijn geestelijkeprincipes en in vorm niet anders dan de vorm van de duisternis. Het gaat dan ook niet om de vorm maar om de bron waar het uit voortkomt!

De Bijbel geeft mooie voorbeelden en ik wil er 2 aanhalen.
Tovenaar Billiam, die door zijn geestvervoeringen opeens de echte God tegenkwam waarbij hij direct begrijpt wie God is en wat Hij wil ondanks de zakken met geld van de 2 koningen? De andere, toen Mozes bij de faro zijn staf op de grond gooide en in een slang veranderde deden die occulte tovenaars dat ook. Het verschil was dat God laat zien dat Hij regeert en de andere manifestaties uit de weg ruimt!

Samengevat geeft New Wine op hun website aan, om naast het thematische onderwijs, na te streven om Nederland te bedienen (ministrie) met hun manier van gebed.“ met z’n 3en bidden in de kracht van de H.Geest”. M.i. gaat dit een beetje moeilijk als je niet open staat voor de gaven van de Geest. Ik onderschat niets maar in beginsel heb je de h.Geest in je nodig om dit ook zo te kunnen doen. Daarnaast maken ze totaal geen reclame voor visualisering, luisterend bidden ed. dus ik vroeg mij juist af of je dit ook zelf bij hun ook zo waargenomen had/ over gesproken had. Of maak je dit er zelf op uit?
Ik lees bij hun thema’s juist “Leven in Gods Tegenwoordigheid, Meer geloof, Meer bewogenheid, Meer nederigheid meer kracht etc”. Misschien moeten we er beide maar eens een keer naar toe gaan, zodat we het ook allemaal kunnen zien wat er daadwerkelijk gebeurt…laat het maar weten

Ik denk verder dan ook niet dat we vandaag het laatste woord er over gezegd zullen hebben en dat New Wine het platform is om de praktijken van de duisternis verder ten toon te spreiden, maar dat de liefde en de voorbeelden van Christus meer aanwezig mogen zijn.

Stichting Promise geeft in het stuk <a href=" http://www.stichting-promise.nl/artikelen/bevrijdingspastoraat/toverij-of-gaven-van-de-heilige-geest.htm"> “toverij of gaven van de h.Geest” </a> (klik) een goede weergave tussen de wereld van de duisternis en het koninkrijk van het Licht.

H.grt en dank ook aan Refoweb voor alle ruimdenkendheid (goed punt @plderoos)
Gerard
04-10-2012 / 19:57
@Dorah
Blij te horen

@adriano313
Het gaat er niet om wat ik fijn vind. Zeg tegen mij en over mij wat je wilt. Het enige wat ik niet 'fijn vind' als Gods woord wordt verkracht en het evangelie wordt vervangen voor een ander evangelie, een evangelie dat moet bewerkstelligen dat mensen zich goed voelen over zichzelf.

Nieuwe wijn is overigens geen Heilige Geest. Jezus heeft het over het vasten tegen de Farizeers. Dit is aan het begin van Jezus' prediking en ver voor Joh 14. Het gaat hier over wet versus evangelie. Dat de nieuwe wijn zou staan voor de Heilige Geest wordt er van gemaakt door mensen die dit er graag in willen leggen.

Thematisch onderwijs is typisch zeer geschikt om hier en daar een tekst uit de Bijbel te plukken, uit het verband te halen en in het eigen verhaal in te passen. Beluister een willekeurige preek in een mega-kerk en je hebt voorbeelden te over. Maar ik ben bang dat je zelf al onder zulke prediking zit want ik hoor de echo er van in je woorden.

Als je de gordel van waarheid laat vallen (Ef 6:14) valt je hele wapenrusting op de grond en heb je de deur geopend voor alles mogelijke, zonder enige bescherming. De waarheid vinden we in de Bijbel. Dat we de Heilige Geest nodig hebben en hebben ontvangen toen we tot geloof kwamen (Ef 1:13) zal geen bijbelgetrouwe christen ontkennen, maar de Heilige Geest geeft geen nieuwe interpretatie aan de woorden van de Bijbel.

De geestelijke wapenrusting uit Efeze 6 bestaat uit houden aan waarheid, vasthouden van geloof, hoop op de gerechtigheid, bereidheid van het evangelie, verwachting van de zaligheid en het Woord van God. En jij maakt er de gaven van de Geest van waarmee je voornamelijk lijkt te doelen op de charisma zoals spreken in tongen, profetieën en genezingen.

“Leven in Gods tegenwoordigheid, meer geloof, meer bewogenheid, meer nederigheid, meer kracht etc" zijn holle kreten. De vraag is met wat voor inhoud deze nu worden gevuld. Gods tegenwoordigheid hoe? Meer geloof waarin?

Het spijt me dat ik zo moet reageren maar je laat me geen andere keuze. Ik ben niet zo ruimdenkend als het op waarheid aankomt. Ik wens je oprecht het beste.
plderoos
04-10-2012 / 20:47
@ Gerard, En dát, heb je weer uitstekend gezegd!

Het was weer een genoegen je bijdrage te lezen.

Terug in de tijd

Hoe komt een thuislezer bij de kerk? Moet hij dan gedoopt worden? Belijdenis doen? En hoe zit dat in een relatie? Zijn er dan veel problemen? Sommige mensen zeggen: wat je in je jeugd niet mee hebt ge...
Geen reacties
29-09-2009
In de Bijbel staat in Lukas 9: 57-62 iets over het volgen van Jezus. Daar heb ik een aantal vragen over. Er staat ten eerste: “Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen Hem zei: Heere, i...
Geen reacties
29-09-2008
Ik ben een meisje van 26, sinds drie jaar getrouwd. Heb een grote fout gemaakt door met iemand (in een bekende kring) te zoenen. Alleen de betrokken partijen weten ervan. Ik heb ongelooflijk veel spij...
5 reacties
29-09-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering