Eerst hellevaart dan bekering

J.W.N. van Dooijeweert / 8 reacties

19-09-2012, 15:40

Vraag

Aan de heer Van Dooijeweert. Eerst wil ik u zeggen dat ik altijd heel erg bemoedigd wordt door uw antwoorden op Refoweb. Ik voel gewoon dat dit de waarheid is. Dank u!! Wat vindt u van deze uitspraak: "Als je bekeerd wordt gaat daar een hellevaart aan vooraf." Dit werd gisteren bij ons door een dominee gepreekt in de Ger. Gem. Ik was hier zo naar van en ook boos. Wat is dit? De Heere Jezus is toch nedergedaald ter helle en het gaat er toch om dat je Jezus hebt leren kennen? Waarom wordt er bij ons zulke vage taal gepreekt. Er is vaak geen touw aan vast te knopen. Ik vind het vaker niet fijn onder de preek, van die uitspraken zoals: - als je bekeerd wordt gaat het rouwkleed aan - wij moeten neervallen op het slagveld van vrije genade - leunen en steunen - de Heilige Geest doet geen geestelijk overspel - we moeten door de Goddelijke pijlkoker verwond worden - we moeten eerst onbekeerd worden - enz. Onze vier nog thuiswonende bijna volwassen kinderen gaan al niet meer naar de Ger. Gem., maar naar de PKN en komen altijd bemoedigd thuis na de kerkdienst en ik ben blij dat ze daar zitten en het Woord horen! Ik ben zelfs jaloers op ze. Ik zou daar ook graag willen zijn. Maar mijn man vindt het wel fijn in de Ger. Gem. en is het eens met de preek daar. Hij is geen avondmaalganger en praat zo van: "Er moet eerst een wonder gebeuren, velen geroepen, weinig uitverkoren." Hij haalt vaak teksten uit z'n verband en heeft dan het laatse woord. En hij gelooft dat bijna niemand bekeerd is. Waar hoor je nou nog bekeerde mensen, zegt hij. U begrijpt dat dit veel verwijdering geeft tussen mij en m'n man. Ook hebben we veel discussies met de kinderen erbij. Vaak staat mijn man dan alleen. Vaak gaat mijn man dan z'n stem verheffen en wordt hij emotioneel. Ik ben ook geen avondmaalganger, zoveel remmingen worden ons aangepraat, maar ik weet voor mezelf dat ik Jezus liefheb en Hem nodig heb, dat ik elke dag weer vergeving vraag voor m'n zonden en die van de kinderen en in Hem geloof. Dat ik van mezelf niets ben en niets kan zonder Hem. Dat ik Hem wil eren en prijzen in mijn lied! Ik ben niet zo'n diepgraver, dus ik kan echt niet zo diep gaan (ter helle)!! Ik hoop dat u mij begrijpt en dat u ook nog een woordje hebt voor m'n man, die erg in verwarring is (Oud Ger. Gem.-opvoeding).

ADVERTORIAL

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Twee jonge vrouwen lopen het barista-café in Gouda binnen om te praten over hun geliefde kerk: de Gereformeerde Gemeenten.

Lees het hele interview met Lisanne en Jenneke in het Nederlands Dagblad

Lisanne en Jenneke zijn belijdend lid van de Ger. Gem.: ‘Overal zijn Gods kinderen’

Antwoord

Geliefde zuster,

Ik kan uw nood begrijpen en aanvoelen. Het liefst zou ik heel rustig met u en uw gezin willen praten over deze dingen. En dan komt direct alweer het probleem dat u aanhaalt: "heftig worden." Hete hoofden en een koud hart. Zo heel snel vallen uitdrukkingen verkeerd.

Al die uitspraken die u noemt herken ik. Ik ken ze ook allemaal. En ik begrijp ook de betekenis er van. En soms drukt het nog heel mooi uit wat bedoeld wordt. Niet altijd. Maar weet je; het is niet bijbels om zo te spreken en zo met elkaar om te gaan. Het is meer een soort geheimtaal, 'insiderstaal'. Een buitenstaander zal het echt niet begrijpen. En dat wil de Heere niet. Nooit hoor je de Heere Jezus zo spreken. Hij zoekt met Zijn woorden juist het contact met de gewone man. Met de zondaar in de straat. Er zijn mensen die willen beslist aan deze manier van uitdrukken vasthouden. Ze zien het als het bewijs van 'echtheid'. Welnu, dat is dan goed voor  hen zelf. Maar niet op de preekstoel en niet als gemeente van Jezus Christus naar buiten toe. Op deze manier  missen we alle contact met de medemens in onze tijd, maar ook met de grote massa in de kerk.

U noemt een heel rijtje van die uitdrukkingen op. Er zijn kruiwagens vol van dergelijke gezegden. Maar je hebt er niets aan. Je kunt er mee schermen en de mensen in de kerk in een hoek zetten. Je kunt mensen mee buitensluiten uit het Koninkrijk. Je kunt er mensen mee van het Heilig Avondmaal weghouden. Je kunt er mensen mee bang maken. Je kunt er mee bereiken dat mensen bij die uitdrukkingen zweren. Maar het heeft geen enkele waarde. Het gaat om de boodschap van Gods Woord en niet om allerlei uitdrukkingen die mensen in de loop van tientallen jaren (of nog veel meer) hebben leren gebruiken op gezelschappen en in persoonlijke gesprekken.

Vanmorgen lazen wij Jesaja 58. Niet zo’n bekend hoofdstuk misschien, maar het was de uitgangstekst in ons dagboek. In dat hoofdstuk moet Jesaja het zeggen tegen het volk Israël: "De Heere houdt niet van al dat gemaakte en verwrongen gedoe. Hij wil dat u Hem rechtuit dient!" Dat is ook de boodschap voor vandaag! Rechtuit God dienen. Als een verloren zondaar naar Jezus. Hem je hele zondige bestaan voorleggen en je laten reinigen door Hem. Dat is heel anders dan jezelf oppoetsen door allerlei dingen die wij bedenken. Stoppen met neerkijken op andere kerken. Maar als broeders en zusters met elkaar de Heere zoeken. Als je kinderen naar de PKN geweest zijn en een zegen hebben ontvangen, praat dan met hen en luister. Niet discussiëren. Niet op fouten wijzen, maar samen de Heere zoeken. Wat een zegen als dat ook kan samen met je kinderen. De Heere wil dat we goed omgaan met elkaar. Discussies hebben wel vaak overwinning gebracht, maar nooit zegen.

Blijf in verbondenheid en liefde met elkaar praten over de omgang met de Heere, het leven met de Heere, de dienst van de Heere. En wees op die manier een steun voor elkaar. Ga nooit minachtend neerzien op je kerk of  je predikers, maar ook niet op andere kerken. Er is niet één volmaakte kerk. Niet één kerk kan zeggen: Wij zijn de ware kerk (al willen ze het allemaal heel hard van de daken schreeuwen). De kerk van "Ik geloof één algemene Christelijke kerk", van onze geloofsbelijdenis, die is verspreid over vele kerken in de hele wereld.

Je man vindt het fijn in de Ger. Gem. Bestrijdt dat niet. Probeer hem niet te overtuigen dat dit niet goed is. Probeer samen tot goede gesprekken te komen. Hij heeft vanuit de Oud Ger. Gem. al zo’n hele overstap gemaakt. Vermijdt de discussiegesprekken hierover. U komt hier nergens mee. Ga samen in gebed voor de christenheid in de hele wereld.

Ga samen ook een goed dagboek lezen. Een eenvoudig dagboek met hooguit een halve bladzijde tekst per dag. Lees beiden en praat beiden. Betrek uw kinderen erbij als dat zo uitkomt. Maar laat het hier niet bij blijven! Ga op de "school van het gebed". Bij Jezus Zelf... Zie in de Bijbel hoe Hij altijd weer in het gebed Zijn hulp en kracht zoekt.

Voor veel mensen is het heel belangrijk om avondmaalganger te zijn. Maar lieve zuster, dit is niet het belangrijkste. De omgang met de Heere, daar gaat het om. Het kennen van Hem als je Borg en Zaligmaker. Zoek dat persoonlijk, maar ook samen met je man en je kinderen. Vergeet eens even dat er allerlei kerken zijn en denk veel meer aan de Koning van de Kerk. Blijf niet alleen roepen om vergeving van je zonden, maar durf ook te geloven dat in het bloed en het offer van Jezus Christus werkelijk vergeving is. Ook voor u!

Leuk dat u onderaan zet "ik hoop dat u ook nog een woordje hebt voor mijn man." Ik heb zoveel woorden voor uw man en voor u: een hele Bijbel vol. Grijp moed! Ik begrijp een beetje zijn probleem, maar de Heere heeft deze denkcirkel in mijn leven doorbroken met Zijn liefdewoorden, met Zijn Geest. Hij heeft mijn ogen geopend voor de werkelijkheid dat al die volzinnen wel waar zijn, echt waar, maar zij brengen me niet bij de Zaligmaker. De Heere heeft mijn ogen gericht op Jezus. Die maakt zalig. En als je dan Hem mag kennen zal ook niemand je van Zijn tafel kunnen weren. Dan wil je Hem belijden!

Mijn vrouw en ik zijn oude mensen, zeventigers. Als we gegeten hebben zingen we altijd samen een lied. Iedere keer is het wat anders. Vanmorgen was het het volgende:

Komt, vermoeiden, zwaar belasten, 
Daar is heerlijk nieuws voor u; 
U hoeft niet meer rond te tasten 
In het duister, ‘t licht schijnt nú. 
Luistert naar die levenswoorden, 

Jezus roept u: "Komt tot Mij."
Duizenden, die dit reeds hoorden, 
Zijn gelukkig nu en vrij!

Zijn uw zonden als scharlaken, 
Zijn ze rood als karmozijn 
Hij zal 't door Zijn zoenbloed maken, 
Dat ge wit als sneeuw zult zijn. 
Nimmer liet Hij zwaar belasten, 
Komend met oprecht berouw, 
Vrucht ‘loos in het duister tasten, 
O, de Heiland is getrouw!

Ik weet niet van wie het is hoor. Maar we vonden het samen heerlijk om te zingen. Ga ook samen op pad. Graaf samen in het Woord. Houdt samen de band met je kinderen heel, ook al gaan die naar een andere kerk. Ga eerst maar beginnen. Loop je ergens tegenaan? Schrijf gerust opnieuw.  Zo kunnen we met elkaar de Heere zoeken en dienen en Zijn liefde ervaren.

Hartelijke groeten,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

bekeringswegellendekennis
8 reacties
1a2b3c
19-09-2012 / 17:05
Hoi vraagstelster, mensen die geloven in de 'rechtse leer' nemen meestal niet snel iets aan van iemand uit een 'andere/lichtere' richting. Dat vertrouwen ze meestal niet.
Ik heb nog nooit gehoord dat een 'rechtse voorganger' de boeken van de Erskines, Boston, Bunyan e.d. niet goed vind, die prijzen ze juist regelmatig aan. Die schrijvers hebben een aantal mooie boeken geschreven, waarin het evangelie onvoorwaardelijk wordt aangeboden. Misschien kun je die aan je man laten lezen, dan heeft hij ws geen vooroordeel dat het 'die lichte leer' is.

J. Bunyan 'het komen tot Jezus Christus'.
T. Boston 'die gevangenen vrijheid schenkt' en 'er is nog plaats'.
E. Erskine 'de zekerheid van het geloof' en 'de regenboog van het verbond'.

Gods zegen!
zeeland
20-09-2012 / 00:19
Ik vind het een prachtig antwoord en wil de vraagstelster en haar gezin van harte toewensen dat ze eensgezind de Heere mogen dienen.

Toch ben ik van mening dat er iets in het antwoord van evangelist van Dooijeweert niet klopt.
Hij zegt dat de Heere Jezus niet in een soort geheimtaal sprak. Ik ben echter van mening dat hij dat wel deed. Want hoeveel mensen verstonden niet wat Hij zei in Zijn leven. Er waren er ontzettend veel die hem niet begrepen. Ik denk dat deze geheimtaal alleen begrijpelijk was voor diegene die de Vader Hem geschonken had. Of het echt geheimtaal is kun je betwisten, maar dat het over een heilgeheim gaat, is toch puur bijbels.
Ik begrijp wel dat de evangelist bepaalde uitdrukkingen bedoelt, die veelal gebruikt worden, maar toch denk ik dat niet iedere gewone man de dingen verstond die de Heere Jezus vertelde.
Omega
20-09-2012 / 08:48
Kun je wat voorbeelden van die geheimtaal van Jezus noemen Zeeland?
jsml
20-09-2012 / 09:27
Ik denk dat zeeland doelt op Matth. 13:10-14.

Toch denk ik dat het onbegrip niet voortkomt uit onbegrijpelijke taal van de Heere Jezus maar uit ons verduisterde verstand. De Heere Jezus spreekt doorgaans klare taal. Het is de vraag of we het wel WILLEN begrijpen, hoe klaar de taal ook is....
boulanger
20-09-2012 / 11:30
Zolang u nog in de Ger Gem zit, kunt u wel via internet (live) preken luisteren van andere dominees. Dit kan ook zeer tot zegen zijn, is mijn eigen ervaring. Tijdens het strijken bijvoorbeeld zet ik vaak de laptop aan, Maranathakerk.nu of een andere site (kerkdienstgemist.nl.
Toets alles wat u hoort aan het Woord van God, dominees kunnen dingen bedenken die heel rechtzinnig klinken, het lijken haast bijbelteksten, maar het is zo onbijbels als maar mogelijk is! Waakt en bid!
Veel zegen toegewenst!
marianne1188
20-09-2012 / 11:40
Hebben we al aan de doorwerking van de Heilige Geest gedacht bij het begrijpen van de woorden van Christus.
adriano313
20-09-2012 / 12:22
Want hoeveel mensen verstonden niet wat Hij zei in Zijn leven. Er waren er ontzettend veel die hem niet begrepen. Ik denk dat deze geheimtaal alleen begrijpelijk was voor diegene die de Vader Hem geschonken had. Of het echt geheimtaal is kun je betwisten, maar dat het over een heilgeheim gaat, is toch puur bijbels.

@zeeland, volgens mij ben je met je bovenstaande reactie juist een duidelijk voorbeeld hoe verwarrend het kan zijn. Dat God niet te doorgronden is, is bijbels en dat een mens niet alles kan bevatten is ook bijbels en dat het Koninkrijk van God verborgenheden kent is ook Bijbels maar dat het evangelie een "geheimtaal" of "heilgeheim" is, kan ik nergens vinden in de Bijbel. Zo creëer je juist ook onduidelijkheid terwijl het evangelie zo duidelijk aan ons is gegeven opdat een kind het kan begrijpen!

Wat ik ook lees, is dat mensen die Jezus wel gepredikt horen (bv elke zondag 2 of 3 x in de kerk) en die de grote daden Gods ook zien, (b.v dat mensen uit een rolstoel opstaan) het NIET willen en kunnen horen en NIET willen of kunnen zien!

Dus als je stokdoof of stekeblind bent, is het misschien voor die personen een geheim (bijbel spreekt van verborgen) maar daarom heb je Jezus JUIST nodig (hallellujah)

Jezus zegt tegen Nicodemus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods NIET (!) zien.

Beste vragensteller (om ontopic te blijven) het evangelie is geen mysterie, en hoeft al helemaal niet gepreekt te worden in een geheime of in in het stof bukkende hellevaartstaal.
Het is een pertinente misleiding van de duisternis om niet binnen een paar seconden te begrijpen dat Jezus staat te wachten, dat u zich afkeert van uw oude leven en denkbeelden om naar HEM toe te gaan omdat Hij alles voor u al persoonlijk volbracht heeft!

Zo te lezen gelooft u dit en als u dit met heel uw hart nog steeds doet, zou ik het eerst volgende avondmaal maar eens gewoon aangaan om op de uitnodiging van Jezus in te gaan!
stap 2 is dan pas u zorg over uw man. Jezus ziet dit ook maar verwacht van een ieder iets persoonlijks

Wat uw hellevaarts stelling betreft is het een bangmakende 'onliner' want op deze manier heeft niemand trek in een bekering. Het is een prediking van het glas is al half leeg (tjonge jonge wat leeg) i.p.v. dat het glas b.w.v.s. al door de Heilige Geest half is gevuld!
Het is God die juist aan u trekt en duwt maar waarbij er zo weinig mensen dan zeggen:
"Heere Jezus, Vandaag open ik mijn hart voor u, omdat ik een zondaar ben. Maar gelukkig heeft U de prijs 2012 jaar geleden hiervoor betaald! (hallelujah) Daarom wil ik U aannemen als Heer van mijn zondige leven en doe ik afstand (bekeer) van heel mijn oude zondige leven, omdat ik geloof dat u de prijs hiervoor betaald heeft. U bloed reinigt mij van al deze zonden en ongerechtigheden zodat ik vrede met God zal hebben en een kind van Hem mag zijn!

Vragensteller, m.i. is dit het punt dat echte overgave, onder de pijlen van de tegenstander komt te liggen. Maar ren maar door de deur (enge poort) heen, dat is :
door je leven aan Jezus te geven. Dan zal er gebeuren wat er geschreven staat:
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

en wat de oudvader achtige oneliners betreft?

Vraag het maar eens aan uw ene of ander kind of hij/ zij het begrijpt. Zo niet, dan kunt u er helaas niets mee want het evangelie steekt zo in elkaar dat het kinderlijk eenvoudig is! Jezus pakt een kind en zegt:

Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker NIET binnengaan. !!!
4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. 5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij

dat is Bijbels,
Veel zegen, Ik zal voor uw situatie bidden
ThIngAn
20-09-2012 / 23:18
Het is natuurlijk prachtig als man en vrouw ook in het geloof 1 zijn en dat het dan mogelijk is zo'n lied te zingen, maar als er verdeeldheid heerst is dat toch een moeilijke weg..

Is het niet vaak onze hoogmoed dat we kwaad worden en het niet willen begrijpen als we als dood en zondaar worden afgeschilderd?

Begreep Petrus de Heere Jezus ook niet toen Deze zei: deze nacht zul je voor dat de haan gekraaid zal hebben Mij driemaal verloochenen?

Zei Petrus toen ook niet: Ik zal U zeker niet verloochenen, ik zal U beschermen want ik hou van U?

Pas in de raadzaal van Kajafas toen Petrus de liefdevolle blik in de ogen van zijn Meester zag begreep hij het en kon hij niets anders dan vluchten en bitterlijk wenen.

Toch heeft de Heere Jezus hem later Zijn kerk toevertrouwd, alleen genade.

Ik hoop en bid dat de vragenstelster samen met haar gezin op de knieen haar probleem mag voorleggen aan de Heere en dat door de werking van Zijn Geest de verwarring mag verdwijnen en er begrip en liefde voor in de plaats komt.

Terug in de tijd

Beste ds. Van Vlastuin. Ik heb een vraag. U had het zondag 10 september over een boek dat al veel mensen geraakt had. Ku...
geen reacties
19-09-2006
Aan evangelist Van Dooijeweert. Wat is het heerlijk om de eenvoudige en bijbelse antwoorden van u te lezen hier op Refow...
16 reacties
19-09-2011
Is het slecht om te denken dat je dit leven niet aankunt? Er wordt gezegd: God meet eerst de schouders voordat Hij er wa...
geen reacties
19-09-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering