Tucht bij pornoverslaving

Ds. G. Kater / 4 reacties

19-07-2012, 12:15

Vraag

Wij willen deze vraag graag stellen aan een dominee uit de Hersteld Hervormde Kerk. Wat gebeurt er als er binnen de gemeente van een Hersteld Hervormde Kerk een belijdend lid is, die getrouwd is en verslaafd is aan porno? Dit duurt al jaren zo. Wat doet de Hersteld Hervormde Kerk hier aan? Wordt de tucht dan gehandhaafd? Dit is toch elke keer weer openbare zonde tegen het zevende gebod? Dan is de tucht er toch juist voor om toegepast te worden en de persoon te helpen door middel van de tucht dat hij weer op het rechte pad komt en schuld belijdt?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
De vragen die je stelt hebben te maken met een uiterst verdrietige kwestie, rondom een gemeentelid dat in de zonde leeft. De Hersteld Hervormde Kerk staat op het fundament van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis. Dat betekent dat gemeenteleden en kerkenraden in alle dingen hieraan gebonden zijn, dus ook in deze kwestie.

Wat is de weg van het Woord hierin? Matth. 18:15-22 leert ons daar het volgende over. Wanneer je als mede-gemeentelid weet dat iemand daadwerkelijk in deze zonde leeft, ligt er allereerst een taak voor jezelf. Namelijk om zelf alleen naar deze persoon toe te gaan, om deze vervolgens op deze kwestie aan te spreken. Allereerst om wat je gehoord/gezien hebt met de betreffende persoon te delen, zodat duidelijk is/wordt dat er daadwerkelijk sprake is van een zondige levenswandel. En vervolgens om de betreffende persoon in alle liefde op te roepen tot bekering van deze zondige levenswandel.
 
Wanneer na dit eerste gesprek blijkt dat er geen bekering van een zondige levenswandel plaatsvindt, is opnieuw een gesprek noodzakelijk. In dat geval is het de bijbelse weg om niet alleen te gaan, maar samen met een ander gemeentelid opnieuw in liefde te waarschuwen en op te roepen tot bekering. Wanneer ook dit gesprek vruchteloos is en de betreffende persoon volhardt in deze zondige levenswandel, (pas dan!) is het bijbels dit te melden bij de kerkenraad. De kerkenraad zal dan opnieuw vanuit het Woord het gesprek aangaan met de betreffende persoon, en eveneens oproepen tot bekering.

Als iemand in deze zonde blijft volharden (en dat moet overtuigend duidelijk zijn voor de kerkenraad), dan moet de kerkelijke tucht inderdaad worden toegepast. Dat kan onder andere betekenen dat iemand de toegang tot de sacramenten ontzegd moet worden, vanwege een volharden in een zondige levenswandel.

Tucht dient bijbels gezien wel altijd medisch van karakter te zijn, ze dient dus in liefde plaats te vinden en is gericht op bekering/behoud van de betreffende persoon. Maar niettemin is het wel de roeping van Christus dat ambtsdragers de tucht in Zijn gemeente in liefde handhaven, naar Zijn Woord.
 
Tot slot: in de vraag wordt geconstateerd dat er in dit geval sprake is van een openbare zonde tegen het zevende gebod. Dat pornoverslaving altijd valt onder zonde tegen het zevende gebod zal duidelijk zijn, wel vraag ik me af of deze zonde altijd een openbaar karakter draagt. Dat hoeft m.i. niet zo te zijn en dat heeft ook gevolgen voor je vraag.

De lijn van het Woord is immers dat verborgen zonden in het verborgen beleden dienen te worden en openbare zonden in het openbaar beleden dienen te worden.
 
Ik hoop met dit antwoord wat helderheid gegeven te hebben, om de weg van het Woord hierin te bewandelen. Bovenal: draag je mede gemeentelid dagelijks op aan Gods genadetroon, opdat Hij bekering en vergeving zal schenken. Alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden, en vernieuwd ons tot een nieuwe levenswandel voor Zijn aangezicht. Wie we ook zijn, dat hebben we allemaal heel persoonlijk nodig: om te leren schuilen achter het bloed van het Lam Gods. Wie zichzelf en Hem heeft leren kennen, zal in bewogenheid onze naaste opdragen aan de troon waar die genade te vinden is.
 
Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

pornotucht
4 reacties
waldboy
19-07-2012 / 12:27
Zou het niet beter zijn dat de betreffende persoon psychische hulp zoekt.
Dirk
19-07-2012 / 12:48
@Waldboy: dat kan zeker onderdeel van het gesprek zijn dat eerst het gemeentelid en in een later stadium de kerkenraad aangaat met desbetreffende man. Het is niet alleen een waarschuwen voor de zonde maar ook samen de weg inslaan bij de zonde vandaan. Het gesprek dat het gemeentelid aangaat, kan soms ook de prikkel/dwang zijn om de noodzakelijke hulp te gaan zoeken.
moedervan2
19-07-2012 / 14:40
Verslaving aan porno kan net zo heftig zijn als verslaving aan verdovende middelen. Deze persoon zal zich nooit zelfstandig los kunnen maken van deze verslaving. Goed professionele hulp is daarom wel nodig. Laten we niet vergeten dat deze zonde niet erger is dan alle andere en daarom vol liefde naast diegene gaan staan, zeker als er strijd is. Als iemand moedwillig blijft voortleven in dit gedrag zonder schaamte en spijt, dan mag er een oordeel geveld worden en mag je je ook losmaken van de verantwoording om iemand op te roepen tot bekering. Maar de meeste van deze mensen schamen zich enorm maar komen er niet los van. Zij weten vaak zelf heel goed fout te zitten maar weten niet wat ze moeten doen.
plderoos
19-07-2012 / 16:52
Een keurig, correct antwoord van ds. de Kater! Het is inderdaad heel juist om ook te onderscheiden of het een openbare of een bedekte zonde betreft. Deze zonde zal dus pas heel laat, bij volhardende en moedwillige weigering tot bekering, in de openbaarheid gebracht mogen worden.

Een openbare zonde moet veel directer en veel publieker onder de kerkelijke tucht worden gebracht.

Terug in de tijd

Volgens mij zijn er in onze kerk veel kerkgangers die uit traditie naar de kerk gaan. Graag zou ik willen weten wat zij ...
geen reacties
19-07-2005
Ik heb net een maand een relatie achter de rug met een fantastische meid. Het probleem was dat ze geen christen was. Ik ...
geen reacties
19-07-2016
Hoe kom ik van mijn koopverslaving af? Ik koop veel heel veel kleertjes voor mijn dochtertje en zoontje via internet. Ik...
15 reacties
20-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering