Betekenis van de doop

Ds. J.D. Heikamp / 7 reacties

20-02-2012, 12:07

Vraag

Ik weet niet of het mogelijk is, maar het zou fijn zijn als mijn vraag door een dominee uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland kan worden beantwoord. De laatste tijd worstel ik met de betekenis van mijn doop. De meeste mensen zeggen tegen me dat ik mijn doop niet op waarde schat. Ik zou er te weinig waarde aan toekennen. Uit mijn kerkelijke omgeving kreeg ik het advies de cheque met de handtekening van de Heere -ontvangen bij de doop- te gaan verzilveren zodat ik behouden word. Bij het advies werd toegelicht dat God met de doop mij persoonlijk heeft toegezegd dat Hij Zijn heilsbeloften in mijn leven wil vervullen zodra ik de cheque opstuur naar de Hemelse Bankier. Mijn worsteling is deze: ik geloof niet dat ik zelf kan bijdragen aan mijn eigen behoud. Als ik de cheque moet 'opsturen', is zalig worden niet meer 100 procent Gods' werk. Ik merk juist dat ik geen geloof bezit, God kwijt ben en mijn leven een grote mislukking is. Ik geloof niet dat God ieder kind van het verbond -elk kind dat gedoopt is- zalig wil maken. Dat Hij mijn bekering op het oog heeft, wil toch niet per definitie zeggen dat God mij wil zalig maken? Misschien wil God dat wel, maar de grond daarvan ligt toch niet in mijn doop maar in Gods eeuwig welbehagen en Zijn verkiezende liefde? Het advies dat me steeds wordt gegeven kan ik daarom niet opvolgen. Ik wacht op de Heere of Hij mij genadig wil zijn. Ja, ik bid wel, maar mijn gebedjes komen niet verder meer dan het uitroepen van Zijn Naam. Het lijkt echter of de hemel van koper is en de Heere onbereikbaar voor mij is. Ik ben zo goddeloos, maar ik bemerk dat God Zijn recht handhaaft en ik zo van verre sta. Ik zou genoeg hebben aan een kruimeltje genadebrood, maar die hemelse spijs lijkt zo verborgen te zijn. De enige betekenis die ik uit de doop kan afleiden is dat de Heere recht heeft op mijn leven. Ben ik nu met mijn denken over de betekenis van de doop helemaal het spoor bijster? Welke raadgevingen kunt u mij geven?

Antwoord

Het is een goede zaak om met de doop te worstelen. U weet dat de gevaren aanwezig zijn om de doop te overschatten of te onderschatten. Je kunt nooit te ruim denken over de betekenis van de doop, mits je blijft binnen de grens van Gods Woord. Wanneer je over de grens gaat, ga je in de doop iets leggen wat de Heere niet doet. Bijvoorbeeld: dat je genade ingestort hebt gekregen en daarmee op God aan moet werken. Door het te zien als een cheque die je zelf moet verzilveren. Jij doet je best om bijvoorbeeld te worstelen met de  beloften in de doop en dan doet God de rest...

Het rode stempel van Christus' bloed wordt echt niet afgedrukt op de kaart van de doop of afgebeeld in de beloften van de doop. Dan komen we weer terecht in de gedachten die tot kerkscheuringen heeft geleid, door de belijdenis van een verondersteld geloof of een veronderstelde wedergeboorte in de doop. Het voorbeeld van de verzilveren van de doopcheque is hier het gevolg van: jij moet dan met jou geloof en de beloften van God op de Heere aan werken.

Je schrijft: de enige betekenis die ik uit de doop kan afleiden is dat de Heere recht heeft op mijn leven. Deze woorden zijn voor honderd procent waar. Je bent het spoor in de visie over de betekenis van de doop niet bijster. Wij zijn in Adam het spoor bijster geworden en weten de weg niet meer. Ons verstand is verduisterd geworden en we hebben daarom de bediening van Gods lieve Geest nodig. Vergeet echter niet: de Heere wil er om gevraagd worden. Daarom bidt bij dagen en nachten tot Hem om bekeerd te mogen worden om in die weg de rijke betekenis van de doop te mogen leren verstaan. Omdat het water van de doop immers heen wijst naar het bloed van Christus, dat reinigt van alle vuile zonden. Maar de toepassing is Gode. Hij alleen kan en wil het werken in het hart om onder te dompelen in het badwater der wedergeboorte. Dat is de betekenis is van de doop, om met Christus gekruisigd, gedood en begraven te worden, om met hem opgewekt te worden uit de dood tot het leven. Dan wordt de bede geboren in aanvang en voortgang: Heere, leer mij mijn doop verstaan. Een geloofszaak.

Met hartelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

doop
7 reacties
Discipel
20-02-2012 / 13:54
Beste vraagsteller,

Lees het doopformulier en concludeer zelf wat je werd toegezegd bij je doop. Dat is heel wat meer dan dat Hij recht heeft op je leven. God belooft je Vader en Verlosser te willen zijn, Hij zegt het je heel persoonlijk toe! God wil je absoluut zalig maken. Het probleem is dat jij niet wilt. Wat je nodig hebt is geloof, want wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Geloof dan, stel je vertrouwen op die God die je al Zijn genade beloofde toen je nog een baby was. Waar wacht je nog op? God heeft er alles al aan gedaan. Maar als jij blijft wachten ben je straks echt te laat.
dijna61
20-02-2012 / 14:22
De vraag is niet óf Hij jou wil redden.
Jezus Christus is immers gekomen om de wereld te verlossen van de zonde en de dood!
De vraag is: óf jij gered wil worden?
En dat vraagt om geloof.
1a2b3c
20-02-2012 / 15:09
Het voorbeeld van de cheque heb ik wel eens gelezen in één van de boeken van de Erskines.
Het ging zoiets: een heel rijk man heeft een enorm bedrag op de bank gestort.
Aan zijn dienaren gaf hij de opdracht om aan alle mensen een door hem ondertekende cheque te geven. Hij heeft ervoor gezorgd dat er meer dan genoeg op de bank staat om iedereen uit te betalen die de cheque komt verzilveren.

Het grote bedrag op de bank zijn Zijn verdiensten die Hij ons aanbiedt.
De cheque's zijn Gods beloften aan ons gegeven in zijn Woord, en de handtekening is Zijn dood en opstanding.
Degenen die de cheque gekregen hebben zijn degenen die onder het evangelie leven en Zijn beloften hebben ontvangen.
Het verzilveren van de cheque is het geloven/aannemen van Zijn beloften die waarachtig en getrouw zijn. Zijn beloften van vergeving en eeuwig leven.

Als je de belofte gelooft betekent dat niet dat je dan zelf iets bijdraagt aan je behoud, want geloven is helemaal geen werk/verdienste.
Geloof is alleen maar het middel om te ontvangen wat Hij verdient heeft.
Als je de cheque verzilvert, heb je het bedrag wat je in handen krijgt 100% gekregen, jij hebt niets bijgedragen/verdient aan dat bedrag.
Als je in geloof aanneemt wat Jezus voor ons verdiend heeft, draag je nul komma niks bij aan je eigen behoud.
Hij biedt het ons aan, gratis en voor niets en de enige manier waarop je het in bezit kunt krijgen is door het aan te nemen. Daar zit niets geen eigen werk of verdienste bij.

Dat je het (nog) niet gelooft en op de Heere wacht en er zelfs de uitverkiezing bijhaalt, dat bewijst hoe nodig het werk van de Heilige Geest is.
Hij laat zien dat wij de zaken omdraaien want niet wij moeten Hem bewegen om ons genadig te zijn, maar Hij smeekt ons: Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 2 Kor.5:20.
Als je inziet dat je Jezus vrij mag aannemen, en je zo op Hem verlaat, dan is je uit genade gegeven in Hem te geloven Filp.1:29.
adriano313
20-02-2012 / 15:18
Beste vragensteller, ter bemoediging

Wie (o wie) heeft u betoverd….
dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; voor wier ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren:

hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, (door het zelf te doen)
of
uit de prediking des geloofs? (geloven in Jezus christus)

Tja zo legt paulus het de Galaten(3) voor, misschien zet dit gedeelte u ook aan tot nadenken want een ieder wordt gerechtvaardigd door Het Geloof; Jezus Christus. En een ieder die gerechtvaardigd is door geloof, is verzegeld aan de h.Geest

Nu staat er in de bijbel dat een kind geheiligd is door zijn (let wel, geheiligde) ouders maar hoe zou je op volwassen leeftijd, deze beeldspraak anders dan HET 'genadeaanbod' moeten verzilveren…Volwassen betekend op eigen benen staan, zelf verantwoordelijk zijn en dit heeft ook betrekking op je eigen geestelijke verantwoordelijkheid. Jou ziel!

Persoonlijk zegt de beeldspraak weinig want verzilveren bij een hemels bankier roept weer allemaal andere vragen op. Hoe werkt dat dan en wat moet je dan allemaal doen, begrijp je? Eigenlijk allemaal weer werken. De bijbel legt het daarom heel duidelijk en eenvoudig uit

9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham(van voor de wet).
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek; (dus door de wet)

Gelet op een bijbelse ‘verzilvering’ kan je dus 2 kanten op, echter 1 weg leidt naar behoudenis, paulus schijft ook in de Romeinenbrief:

10:4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft!!!
10:5 Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende:
De mens, die deze dingen doet, zal daardoor leven. (dus door zelf te handelen)

6 Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus:
Zeg niet in uw hart: Wie zal in de hemel opklimmen? Dat is Christus van boven afbrengen. 7 Of, wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden opbrengen.
8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, dat wij prediken. 9 Namelijk:

<u>Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden</u> (hallelujah).
<u>10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid.</u>

11 Want de Schrift zegt: Een ieder, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. 12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

Volgens mij is het gewoon even goed dat je Gods wil (testament) laat spreken in jou leven! Moet je nu uit eigen gerechtigheid zelf handelen of mag je om niets en uit genade geloven in Jezus Christus zodat je een kind van Hem wordt.

Rom 3:21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden ZONDER de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten; 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods DOOR het geloof van (IN)Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden OM NIET gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Gal 3:12 2 Doch de wet (=> eigen handelen) is NIET uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal daardoor leven.

Rom5:1 Wij (dat slaat op diegene die het gelooft hebben) zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus (hallelujah)

Genade is iets wat je krijgt. De tekst zegt duidelijk dat een ieder die gelooft diegene is die het krijgt. Gelooft U ook in Jezus Christus dat U het voor <u>NIETS</u> krijgt !
Dat is immers genade, dat je zonder verder iets hoeft te doen (dat is de wet) gelooft dat Hij het allemaal heeft gedaan …
Efe.2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

Geloof en U zal behouden worden en een zoon of dochter van de allerhoogste zijn!!!
Ik zal voor U bidden
adriano313
20-02-2012 / 15:24
los van elkaar, 3 x het antwoord GELOOF als reactie .... Bidt of God het ook in jou hart uitwerkt!
Hallelujah, Praise you lord! wat een genade!
vandijk
20-02-2012 / 16:19
je schrijft: "Als ik de cheque moet 'opsturen', is zalig worden niet meer 100 procent Gods' werk. Ik merk juist dat ik geen geloof bezit, God kwijt ben en mijn leven een grote mislukking is. Ik geloof niet dat God ieder kind van het verbond -elk kind dat gedoopt is- zalig wil maken. Dat Hij mijn bekering op het oog heeft, wil toch niet per definitie zeggen dat God mij wil zalig maken?"

Als je zou voor cheque 'geloof' invult, dan zou de bijbel ook zeggen dat je zelf iets moet doen. En dat klopt ook, want er ligt het bevel van geloof en bekering! Het wonder is dat de Heere het werkt!
God wil jou wel zalig maken, want de Heere zegt in Zijn Woord: 'niet willende dat enigen verloren gaan' 2 petr.3:9. En straks met het oordeel zal de ongelovigen aangezegd worden dat ze niet hebben gewild!

Houdt je vast aan de beloften! Die tot Hem komt (hoe dan ook!) zal niet uitgeworpen worden. Joh.6:37
Daarom, houdt aan en grijpt moed, uw ziel zal vrolijk leven. Op Zijn tijd kom je tot verzekering.

Déze belofte is ook voor jou: zoekt de Heere, en leeft! Amos 5:6 Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Van harte Gods zegen1
waldboy
21-02-2012 / 22:56
Maar dat verzilveren van iei cheque hoeft dus niet een gevolg van de doop te zijn. Iedereen heeft recht op zijn/haar bedrag. Ook degene die niet gedoopt is.

Terug in de tijd

Waarom blijf ik een slaaf van seksuele zonden?
6 reacties
20-02-2013
Ik loop al een tijdje met een vraag rond. Er staat overal in Gods Woord dat je Hem moet prijzen en roemen. Maar God roem...
geen reacties
20-02-2006
Mag je vliegen in een vliegtuig, omdat er in de Bijbel staat dat de mens de aarde heeft ontvangen om op te leven? Daarbi...
geen reacties
20-02-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering