Godskennis en Christuskennis

Ds. H. Paul / geen reacties

14-12-2011, 11:52

Vraag

Aan een predikant van de Ger. Gem. Er wordt weleens een tegenstelling gemaakt tussen Godskennis en Christuskennis. Wat wordt er nu precies onder beide verstaan? Er is verschil tussen kennis van God als Rechter en als verzoend Vader. Is het laatste dan ook een vorm van Christuskennis? En kunt u zo concreet mogelijk beschrijven hoe u wist Godskennis en Christuskennis te hebben? Bijv. door Woordopenbaring. Wanneer is iets verstandelijk weten, wanneer bevindelijk weten, aangezien het ook niet buiten het verstand omgaat. De vraag is ontstaan n.a.v. het commentaar van Calvijn bij Joh. 17:3: "Want dat de Vader in de eerste plaats genoemd wordt, heeft geen betrekking op de orde in 't geloof, alsof ons verstand van de kennis Gods afdaalt tot Christus. Maar de bedoeling is, dat God eerst door tusschenkomst van den Middelaar gekend wordt. Kortom, wie Christus afscheidt van de Godheid des Vaders, kent Hem nog niet, die de eenige en waarachtige God is, maar verzint veeleer een anderen God."En ook n.a.v. zijn commentaar bij: Joh. 6:46, 47: "Want beide moeten samengevoegd worden, nl. dat men geen kennis van Christus kan hebben, zoolang de Vader niet met Zijn Geest verlicht degenen, die van nature blind zijn, en dat toch God vergeefs gezocht wordt, zoo Christus ons niet voorgaat, aangezien de Majesteit Gods te hoog is, dan dat het menschelijk verstand tot Hem zou kunnen doordringen. Ja de kennisse Gods, die men buiten Christus zal meenen te hebben, zal eenverderfelijke afgrond zijn. Als Hij zegt, dat Hij alleen den Vader kent, bedoelt Hij, dat aan Hem eigenlijk de taak behoort, om aan de menschen Hem te openbaren, Die anders verborgen is."Als ik Calvijn goed begrijp, is de Vader dus meer verborgen dan Christus! Hoe kan het dan dat Christus vaak een Verborgen Persoon genoemd wordt?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Uitvoerig op deze vele ingrijpende vragen in te gaan zou veel bladzijden vragen. Daar moet ik dus van afzien. Het volgende zou ik willen opmerken: Bij de wedergeboorte schenkt de Heere het zaligmakend geloof, dat ook werkzaam wordt. Dit geschenk van de Heilige Geest ondergaat een zodanige werking, dat er een levend besef ontvangen wordt, dat we met God in rekening staan. Daar gebruikt de Heere Zijn Woord voor. Dat is een uitgaande daad van die God, Die we als de Heere leren kennen. Dus niet als een der onderscheiden Goddelijke Personen. We noemen het de trekking van de Vader, het toepassende werk van de Zoon of de levendmakende werking van de Geest. Het is het werk van de Drieenige God.

Daardoor ontvangen we Godskennis en zelfkennis, dus zondekennis. Tegelijk trekt de Heere naar Zich toe, zodat we om genade verlegen raken. Ja, de Heere niet meer kunnen missen. In die weg wordt Christus noodzakelijk en onmisbaar. Leren we hongeren en dorsten naar Zijn gerechtigheid. Uit het Woord wordt Hij  ons bekend gemaakt waardoor Hij gekend wordt tot zaligheid, b.v. door de tekst: "Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij." Dat geeft Christuskennis.
 
Op Gods tijd wil de Heere na die kennis van Christus, kennis geven van God de Vader, door in Christus te zien, dat Hij de weg tot God is.
 
Christus wordt een verborgen Persoon genoemd, omdat de kennis van Hem verkregen wordt in die weg dat de Heilige Geest aan een ontdekte zondaar het licht op Hem laat vallen en Hij dan pas gekend wordt voor het persoonlijke leven. Hij wordt ons wel gepredikt en aangeboden in het Evangelie, maar om Hem als Persoon te leren kennen, is een werk van de Heilige Geest nodig. Hij maakt paats voor Hem en past toe wat in Christus is. Hij gaat in het verdere geloofsleven door met het doen weten wat de Zijnen in Christus hebben (1 Kor. 2:12). Ook dat God hun Vader is. Overigens zijn er niet velen die tot die gevorderde geloofskennis komen.
 
Het is uiteraard niet de bedoeling dat de medewerkers aan deze website hun geloofservaringen weergeven.
 
Verder kan ik alleen maar zeggen: vraag de Heere deze zaken persoonlijk te mogen leren. Die ervaring is de beste leermeester. Want dat wordt gedaan door de grote Leraar der gerechtigheid.
 
Met vriendelijke groet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

ChristuskennisGodskennis
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb eigenlijk een probleem. Wat ik nu ga zeggen, klinkt misschien wel heel raar, maar ik zit er serieus mee. Een voor...
4 reacties
14-12-2010
Wij hebben een dochter van anderhalf en wij hebben al sinds haar geboorte een wens voor een tweede kindje. Ik was dan oo...
16 reacties
14-12-2010
Vraag aan evangelist Van Dooijeweert. Luther schrijft over “Kaïn-heiligen”. Hij heeft het dan over mensen die willen w...
1 reactie
14-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering