Onbekeerd vertrouwen op God

Ds. G.A. van den Brink / 8 reacties

17-11-2011, 13:36

Vraag

Aan een HHK-predikant. Kun je op echt op God vertrouwen als je onbekeerd bent? Veel predikanten preken dat je de noodzaak moet zien van bekering. Dit is zeker waar. Zij vertellen vaak in een preek dat je 's nachts zelfs wakker moet liggen om te zoeken, om er zeker van te zijn dat je verzoend met God ook plotseling de wereld kunt verlaten. Als je weet dat je onbekeerd bent, en wel bekeerd moet zijn voor je sterft, is dit best moeilijk. Als je elke dag een aantal keren bidt om bekering, vergeving, Bijbel leest, kerkdiensten bijwoont etc. kun je dan ook vertrouwen op God dat Hij je spaart tot Hij je uiteindelijk bekeert? Mijn man zegt, dat je dan ook 'makkelijk' kunt worden en net zo goed kunt 'wachten' tot God je bekeert. Ik zeg dat dit niet de bedoeling is en hij weet dat ook heel goed. Als je serieus zoekt, staat in de Bijbel: wie zoekt, die vindt! Hoewel ik ook vaak met tegenzin zoek, mag/kun je dan zo denken? Kun je dan echt op God vertrouwen? Kunt u hier een antwoord op geven?


Antwoord

Beste vragenstelster,

Dank voor je vraag. Het antwoord erop geeft de Heere Jezus. In Mark. 1:15 lezen we een krachtige samenvatting van wat Hij heeft gepreekt: “Het Koninkrijk Gods is nabijgekomen: bekeert u en gelooft het Evangelie!” Uit deze korte verkondiging kun je tenminste vier zaken leren.

1. De boodschap dat het Koninkrijk Gods nabij gekomen is, gaat gepaard met een bevel. Zowel bekering als geloof komen tot je als een opdracht. De boodschap dat het Koninkrijk Gods nabij gekomen is, kan en mag jou niet onveranderd laten. Zijn Woord beïnvloedt je leven, je moet er wat mee. Het is van tweeën één: gehoorzaam zijn of ongehoorzaam.

2. Jezus predikte niet alleen bekering, ook niet alleen geloof; maar geloof en bekering beide. Bekering duidt op de verandering van je levenspraktijk; geloof duidt op vertrouwen op God. Een boodschap van bekering zonder geloof maakt moedeloos of onverschillig; een boodschap van geloof zonder bekering maakt gemakzuchtig. Jezus predikte beide. Dat is het juiste evenwicht. Vermoedelijk hoor jij veel over bekering en weinig over geloof. Je zoekt namelijk met tegenzin; begrijpelijk, want je vraagt  je (denk ik) af of het wel nut heeft. Hoe komt dat? Omdat je niet gelooft dat God Zijn Evangelie echt aan jou heeft gezonden. “Bekeer u én geloof.”

3. Calvijn wijst erop dat het geloof aan de bekering voorafgaat. De kracht om je leven te veranderen, kan er alleen zijn als je het Evangelie gelooft. In het Evangelie belooft God de vergeving der zonden en de gave van de Heilige Geest. Die onbegrijpelijke goedheid van God wordt ook jou verkondigd en aangeboden. Alleen als je daarop rust, komt er de kracht om je te bekeren. Geloof daarom dit Evangelie! Deze blijde boodschap is de bron van de wedergeboorte (1 Petr. 1:23).

4. Wat bekering is, blijkt uit de zin die ervoor staat: “Het Koninkrijk van God is nabij gekomen.” Dit mag je ook zo lezen: het Koninkrijk van God is bereikbaar geworden. Hoe dan? Door Christus zelf. Door het geloof in het Evangelie (zie vorige punt). En wat is dus bekering? Bekering is dat je je afkeert van het Rijk der duisternis en van de vorst der duisternis, en toewendt naar het Koninkrijk Gods, naar de Vorst des Levens. Bekering houdt in dat je toeleeft naar de heerlijke, zalige en oneindige rijke vreugde van God.

Nu kom ik toe aan je eigen vraag. “Kun je echt op God vertrouwen als je onbekeerd bent?” Ja. Vertrouw op God, juist als een onbekeerd mens. Geloof het Evangelie! Dat is niet voor bekeerde, maar voor onbekeerde mensen bedoeld die zichzelf niet kunnen bekeren. Maar zodra je deze boodschap van Christus gelooft, vloeit daaruit de kracht tot bekering voort. Je vraagt: “Kun je dan ook vertrouwen op God dat Hij je spaart tot Hij je uiteindelijk bekeert?” Dat is geen goede vraag. God is nú gewillig om je te ontvangen; God is nú gewillig om je te bekeren. Het is God aangenaam dat de geroepen tot Hem komen (DL III/IV, 8). Zo je Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord! Verhard je niet maar laat je leiden (Ps. 95:4 ber.).

Tenslotte dit: besef wat het is om onbekeerd te zijn. Levensgevaarlijk voor jezelf, een belediging van Christus’ prediking, en een miskenning van Gods genade. Alleen dat zou je al moeten brengen tot bekering.

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

  Bekijk ook:

8 reacties
dijna61
17-11-2011 / 19:39
Wat is geloven anders dan: Vertrouwen. Volledige overgave! Gods genade aannemen!
Het is niet een zaak van zoveel keer per dag bidden, bijbelllezen en naar de kerk gaan. Dat vloeit er allemaal uit voort, Gods genade is gratis daar kan en hoeft niets meer bij!
De schuld is al betaald!
Geloof jij dat?
Als je dat werkelijk gelooft, dan ben je gered.
Naarmate je dat gaat beseffen zal je leven meer en meer op Hem gericht zijn. Dat heet bekering.
plderoos
17-11-2011 / 19:41
geloven = vertrouwen. Als je gelooft vertrouw je op God, als je niet gelooft doe je dat niet. Als je op God vertrouwd geloof je dus. Moeilijker is het niet.

Je maakt het moeilijker dan het is. En als ik me niet vergis wordt je dat aangepreekt. Waar in de bijbel lees jij dat je wakker moet liggen om te zoeken? Ik lees in je vraag wel dat je bid. En dat staat wél in de bijbel. Je weet dat Hij zich dan laat vinden, geloof dat dan ook! Als jij klopt, doet Hij open, waarom denk jij dan dat de deur nog dicht zit? Je moet je niet laten aanpraten dat je eerst van alles moet hebben meegemaakt, geloof alleen!

je bidt dus je gelooft in God? Dan ben je bekeerd. Hou dus op met moeilijk doen, vertrouw op God en wees Hem dankbaar voor alles wat Hij je geeft.
Dorah
17-11-2011 / 21:02
@ plderoos: Als je op God vertrouwt geloof je. Moeilijker is het niet zeg je. Wat zou je zeggen tegen iemand die in zijn jeugd dusdanig is beschadigd dat diegene onmogelijk iemand volledig durft te vertrouwen? Ik heb het niet over mezelf maar ik moest er even aan denken toen ik je reactie las. We zeggen soms zo makkelijk: geloven=vertrouwen en daarmee kunnen we aan veel nood voorbij gaan.
adriano313
17-11-2011 / 22:30
Beste vragensteller, ter bemoediging

Met alle respect, maar s'nachts wakker liggen, je zelf pijnigen met gedachten of God het wel wil of gaat doen zijn allemaal gedachten die je steeds verder doen afdwalen van Hoop Geloof en Liefde

Zou de God van Abraham, Izak en Israël een puzzel zijn, waar je snachts over moet piekeren opdat er een dag komt...Het mooie is dat God je zelf al laat weten dat als je zoekt, dat je vindt...

Veel mensen beredeneren uit schuld, dat ze iets voor God moeten doen omdat ze zondig zijn. Ze voelen zich vies en verwerpelijk door hun zondige aard en gaan als een boetvaardige tekeer maar het mooie is dat Jezus daar juist voor gestorven is. Niet omdat je zo rechtvaardig bent of dat jij werken moet doen of tekeer moet gaan...

Mag ik u bemoedigen door te zeggen dat Hij al heel u leven wacht dat u naar Hem toe komt, Geef mij uw hart (Spr.23: 26) betekend misschien ook geven?
Een mens kan van nature geen vrede met God hebben, daar is hij te Heilig voor en wij te zondig, daarom moet er een transformatie komen. Uw dode geest moet door Hem ontstoken worden tot een Levende Geest. (Joh. 6:63a) (Efez. 2:1,5; Col. 2:13)Want zo alleen kan er vrede komen tussen uw ziel en God (Rom. 5:1)

Dat er mensen preken dat u niets kan doen, maar wel snachts mag piekeren, of 1000 keer mag omwentelen in schuld en ellende is alleen maar jezelf pijnigen. Nu denkt u misschien is dit een dwaalleer, maar ik kan u verzekeren dat het totaal niet in lijn ligt met Zijn Plan en Wil. Door Zijn Woord weten wij dat Hij alle schuld n.l. al heeft gedragen zodat wij niets hoeven te dragen. Alle pijn heeft Hij gedragen zodat wij alles aan Hem mogen geven, alle die vermoeid en belast zijn (misschien door eigen geploeter?) nodigt Hij uit! KOM en bekeer u en geloof het evangelie (Marcus 1:15b)

De Boodschap is dat Hij graag centraal wil staan, zodat je niet zelf hoeft te roemen (of belast of vermoeid te raken) Uit genade wil Hij het doen en niet omdat u iets doet
Hij, Jezus Christus is <u>het geloof</u>, waar u uw leven aan mag geven (actiepunt) en die u mag aannemen (actiepunt) als uw persoonlijke Heer en verlosser.

<i>Aannemen ?</i>
Ja, een ieder die het geloof, (dat is Jezus Christus) aannemen wilt (Mat 11: 14) wie oren heeft die hore. De Heb.brief (11,17)leert ons dat Abraham de beloften aangenomen heeft
Zelfs Christus moest zijn Koningschap (Opb 11:17; 19,6) aannemen. Dat is omdat wij zelf uit vrije wil mogen kiezen. Dat is je persoonlijke autoriteit

<i>Uitnodigen?</i>
Ja, nodig Jezus Christus maar eens uit om in uw leven te komen, zodat Hij gaat regeren i.p.v. de slapeloze nachten, of de ellendige schuldstaat die uw constant aanklaagt

HEERE Jezus
Ik open mijn hart voor U
Spreek vandaag tot mijn hart
Open mijn oren om Uw stem te verstaan
Open mijn ogen om Uw schoonheid te aanschouwen
En vul mijn wezen met uw liefde
Om u te eren, om u te dienen
Heel mijn leven lang

Amen

Twijfel U nog? Ga met Hem en onderzoek Zijn Woord en beloften!
adriano313
17-11-2011 / 22:41
@Dorah, door je er alleen maar naar uit te strekken, open je je hart om vertrouwen te geven
Of je slaagt omdat vertrouwen beschadigd is, is echt vers 2 maar dat vraagt God niet!
Hiernaast kent God jou als geen ander, jouw hart en jouw toestand,
Hij kijkt echt alleen maar naar je hart en niet naar je gebreken of falen.
Dus als strek je nog maar 0,1 mm uit naar Hem, dan betekend dit al dat jij je hart opent voor Hem. Dat is al echt genoeg...

sorry @plderoos schoot er gewoon even uit!
plderoos
18-11-2011 / 07:30
@ Dora. nee hoor, daar ga ik niet aan voorbij. Want voor mijn behoud ben ik niet afhankelijk van (de grootte van) mijn geloof. Het zorgt er slechts voor dat alles wat Jezus gedaan heeft mij wordt toegerekend. Gratis en voor niks trouwens.

Maar geloven = vertrouwen, vergelijk de King James vertaling.

Gallaten 2:16: wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet.

Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified.

Faith = vertrouwen = geloven.
waldboy
18-11-2011 / 20:29
Geloven is vertrouwen.
Maar als je mensen niet vertrouwd, hoe kun je dan God vertrouwen?
Door aan te nemen wat er over God en Jezus in de Bijbel staat.
Dat heeft niets te maken met wat mensen je aandoen of aangedaan hebben.
t Is makkelijk gezegd. Dat is waar. Maar het is wel waar.
janvanverweg
22-11-2011 / 08:07
als mensen vertrouwen zwaar hebben beschadigt, dan is het moeilijk om opnieuw vertrouwen aan iemand te geven. (hoe kan God mijn Vader zijn als mijn werldse vader...)
toch is op God vertrouwen de enige weg.
misschien helpt het om heel goed studie te maken van Wie God is. God is niet zoals mensen die niet te vertrouwen zijn. God is goed. God doet geen kwaad. bestrijd de angst om pijn gedaan te worden door opnieuw te vertrouwen met een verstandelijk onderzoek naar de persoon die je wilt vertrouwen.

Terug in de tijd

Ik loop met zoveel dingen in mijn leven, vragen en raadsels, maar toch zou ik graag deze twee vragen willen stellen. Ik ...
1 reactie
17-11-2021
Hoe moet ik ermee omgaan als ik niet van mezelf houd en mezelf soms pijn doe?
1 reactie
18-11-2020
Ik heb een vraag over inenten. Ik ben als kind niet ingeënt (ik heb dus geen enkele inenting gehad). Nu werk ik sinds ee...
13 reacties
18-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering