Betrouwbare verkondigers

ir. Raymond H. Warnaar / 14 reacties

06-10-2011, 17:30

Vraag

Ik heb diverse boeken gelezen waar gesproken wordt over de doop in de Heilige Geest. In "Het kruis in de asfaltjungle" en "Ik zal nooit meer huilen" lees je dat ernstig verslaafden door de doop in de Heilige Geest bevrijd werden van hun verslaving. Ook lees ik van Wilkin van de Kamp die hiermee bezig is. Er zijn mensen die zeggen dat dit niet bijbels is en er zelfs sprake is van een dwaalleer. Waarom gebeuren er dan die wonderen, dat personen zo veranderen dat ze alle luxe overboord zetten en de zending in gaan? Ik kom er niet uit. Ik heb een zeer rechtzinnige opvoeding gehad en zit hier nu erg mee. Is het werk van de duivel die andere mensen influistert: Stort even 15000 dollar voor een bepaald project? Als je die boeken leest kom je wel met vragen. Is de leer uit de reformatorische kringen niet waar de Heere tegen zegt dat de huichelaars zijn, zoals tegen de schriftgeleerden? Ze zeggen als Jezus zieken geneest op de sabbat, dat het werk van de duivel is. Ik weet het niet meer.

Antwoord

Beste vragensteller,

De mensen uit de Bijbel hadden dezelfde vragen als jij hebt. En we lezen duidelijke antwoorden. Bijvoorbeeld: In Lukas 9 vers 49 en 50 zegt de discipel Johannes tegen de Heere Jezus dat iemand duivelen uitwierp in de naam van Jezus en Johannes zegt dat hij dat verboden had omdat de desbetreffende man Jezus niet volgde, zoals Johannes dat zelf deed. De Heere Jezus laat hem weten dat zijn verbod niet goed is: "Verbied het niet; want wie tegen ons niet is, die is voor ons."

Toen de tegenstanders van Jezus ook Zijn discipelen wilden doden (Handelingen 5:33) zegt Gamaliël tegen hen (in eigen woorden): "Laat ze gaan, want als het werk en de woorden van hen slechts mensendaden en woorden zijn, zal het vanzelf een keer stoppen. Maar als het echt van God is moeten we niet tegen hen strijden, stel je voor dat we tegen God aan het strijden zijn. Laten we afwachten om te kijken hoe het met hen verder gaat en niet te snel oordelen en maatregelen nemen."

Ook de apostel Paulus heeft veel te maken gehad met andere predikers en dwaalleraars. Hij waarschuwde scherp tegen deze laatste groep. Het zijn in de dagen van Paulus vooral die mensen die de Godheid van Jezus loochenden en die de zaligheid uit eigen werken verkondigden. Paulus was echter mild ten opzichte van predikers die vanuit onwetendheid niet altijd even helder waren in hun prediking, maar desalniettemin Jezus verkondigden! Denk bijvoorbeeld aan Filippenzen 1:17-18.

Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen, vanuit de Bijbel en vanuit de praktijk. Het komt aan op onderscheidingsvermogen, een gave van de Geest! Maar Gods Geest gebruikt juist ook het geschreven Woord als norm en richtlijn. Vanuit het Woord moeten we predikers verwerpen die onbijbelse sensationele gedachten verkondigen (Galaten 1:8,9), gedachten en ideeën toevoegen aan het Woord, gedeelten uit het Woord wegdoen of verzwijgen, profetiën profeteren die niet uitkomen (Deut. 18:15-22).

Waaraan herkennen we betrouwbare verkondigers? Zomaar enkele gedachten:
-Zij verspreiden –volgens Augustinus– de geur van Christus, omdat zij met Hem wandelen (liefde, barmhartigheid, zachtmoedigheid, enz.).

-Het gaat hen erom om de persoon en het werk van de Heere Jezus centraal te stellen (als vrienden van de bruidegom).

-Zij zoeken Gods eer en het welzijn van hun hoorders (en niet hun eigen eer of welzijn).

-Zij verwachten het niet van eigen inspanning en formules, ook niet van hun toehoorders, maar leren volledig te vertrouwen op Gods genade en op Zijn beloften (Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone: 2 Kor. 12)

-Zij spreken met authoriteit, gestrengheid en en bewogenheid Gods Woord na (en zijn voorzichtig met persoonlijke subjectieve toepassingen).

-Zij zijn voorzichtig in het veroordelen van predikers die vanuit een andere achtergrond of traditie andere accenten en gewoonten gebruiken (tenzij door anderen openlijk Gods Naam en eer schade berokkend wordt).

-Zij worden zelf herkend aan de vrucht van de Geest (Galaten 5), daarnaast zal hun werk ook bij hun toehoorders vruchten voortbrengen, gewerkt door Gods Geest.

Ik besef dat ik je hiermee geen lijst gegeven heb van wie wel en wie niet, dat oordeel kunnen we als mensen ook niet geven, maar ik hoop dat Gods Geest door Zijn Woord en op het gebed je de wijsheid en kracht schenkt om te onderscheiden en om zelf een levend getuigen en volgeling van de Heere Jezus te zijn!

Met hartelijke groet,
Ing. R. H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

14 reacties
Gerard
06-10-2011 / 21:20
Je kan ook afstand houden zonder direct te oordelen als je onzeker bent. Er zijn groeperingen waar ik afstand van hou ook als het niet helemaal duidelijk is in hoeverre het een dwaalleer is. Niettemin bid ik wel altijd voor hun, in het bijzonder voor degenen die misleid worden.
Dingen waar ik altijd naar kijk is: wat is hun geloof, herken ik iets in hun van het geloof van Abraham, van David (uit de Psalmen) , van Daniël, van Petrus, van Stefanus enz. zoals ik dat ken uit de Bijbel. Dit geloof:

O HEERE! mijn hart is niet verheven, en mijn ogen zijn niet trots; ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk zijn. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. (Psalm 131)

Er zijn veel geroeperingen waar dit aan de oppervlakte wel wordt gezegd, maar als je wat dieper doorvraagt blijkt al snel dat anderde dingen de hoofdrol spelen. Voor mij betekend dat niet dat ik deze mensen verwerp, maar wel dat ik enige afstand bewaar. Vaak zijn er in zulke groeperingen (zoals in vrijwel alle groeperingen) goeden die oprecht het goede zoeken maar worden misleid en slechten die er op uit zijn de begeerten van hun vlees (eer, aanzien, macht, goed gevoel) te voeden. Belangrijk is altijd wat de leraars en leiders leren door hun woorden en/of daden.

Dat mensen ergens hun leven voor geven is geen criteria, mensen hebben hun leven gegeven voor van alles en nog wat.

Tekenen en wonderen en zelfs demonen uitwerpen ook niet:
"Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. " (Matt 13:22)
"Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! " (Matt 7: 22-23)

Daarom zou ik zeggen: kijk slechts naar hun geloof: dat is de vrucht waaraan je de boom herkent.
1a2b3c
06-10-2011 / 23:38
Daarom zou ik zeggen: kijk slechts naar hun geloof: dat is de vrucht waaraan je de boom herkent.

Dat snap ik even niet, het geloof is niet te zien maar de vrucht.
Als Jezus als God wordt erkent en beleden en in het leven zijn de vruchten van de Geest Gal.5:22 en het gebeurd in de naam van Jezus, dan hoef je niet bang te zijn voor misleiding. (tenzij er dingen gebeuren die onbijbels zijn)
Een hoogmoedig/trots/verheven hart zijn dingen waar wij niet over mogen oordelen want wij kunnen niet in iemands hart kijken.
Als je zelf oprecht bent en je kunt bij de ander niets verkeerds aanwijzen en het gebeurd in de Naam van Jezus dan raak je niet in greep van de duivel hoor, zelfs al zouden die mensen Jezus niet echt kennen.
Jezus zegt van mensen die Hij niet kent dat ze in Zijn Naam demonen hebben uitgedreven en veel krachten hebben gedaan.
Ik lees nergens dat mensen schade hebben opgelopen omdat degenen die de demonen uitdreven uiteindelijk huichelaars waren.
Bovendien staat er van hen dat zij werkers der wetteloosheid waren Mat.7:23.

1 Joh.4:3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.
adriano313
07-10-2011 / 14:24
Vragensteller, ter bemoediging

Het blijkt maar al te meer dat mensen het moeilijk vinden om elkaars praktiserende overtuigingen te accepteren. De bijbel geeft verder heel duidelijk uitleg dat een ieder die onderzoekt ook er achter komt of een geest uit God is of uit de duisternis.

Omdat er m.i. weinig bekendheid is met een <a href="http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Kor+3%3A16-18&id42=1&id16=1&id36=1&l=nl&set=10"> bediening </a> van de Heilige Geest blijven mensen alles vanuit hun verstand beredeneren, analyseren etc. Dat is dan ook natuurlijk en mensgericht. Maar de duisternis ziet dit ook en gaat ook in reformatorisch Nederland rond om vertroebeling, verdeeldheid en onduidelijkheid te strooien. Als je niet van binnenuit door de h. Geest verandert, draaien gedachten op volle toeren. De vraag is of gedachten het winnen van de duisternis of dat ze wonderen en tekenen zullen toelaten.

Om een goed voorbeeld van deze vraag te geven een stukje uit <a href="http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Gn3.htm"> Gen.3 </a>

De slang was het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw:

‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’

Misschien lees jij er ook overheen, maar de vraag die de slang stelt begint al met een leugen... Het is het zelfde als ik vraag “is het waar dat de buurman ook je vader kan zijn? ".Je begint er dan gelijk een gedachtegang op los te laten en te redeneren…

je gaat mogelijk veroordelen (wat een hufter hoe durft hij)
of je begint te twijfelen of het te verwerpen ( zou het misschien toch kunnen )
of je begint al met kinderogen naar de buurman te kijken (We hebben toch wel dezelfde neus)

En dit is nu precies wat er veelal bij een mens gebeurt. Door zulke gedachtegangen laten mensen God opeens helemaal los... Het geloof verstomt, de lofprijs verdwijnt en de aanbidding beperkt zich (gelukkig nog ) tot een kort gebed. De gevoelens die er mee gepaard gaan beïnvloeden het verhaal nog meer en zonder dat je het weet sta je alleen nog maar op het terrein van de duisternis... Wat een verhaal zeg, je staat zo in je hemd…

Zo stond Eva ook! (alleen dan zonder hemd)

Want God had nooit gezegd (begin van de leugen) dat je van geen ÉÉN boom mag eten...Wat doet Eva, ondanks haar liefdevolle relatie met God, verliest ze Hem helemaal uit oog.
Dan spontaan(!) verzint ze zelf iets ter plekke en zegt:

ZELFS als we de vrucht aanraken(!) zullen we sterven...

en wat doet satan, Hij signaleert eva's eigen verzinsel, God had dit helemaal niet gezegd en geeft er gelijk een draai aan. Nee, joh!, je wordt net zo wijs als God! daarom wil Hij niet dat je er van eet! en de vruchten waren opeens heel begeerlijk (er is dus altijd een vervolgverhaal)

Tja, het is zo maar een voorbeeld uit de bijbel, wat parallel loopt met de dagelijkse praktijk. Ook voor mij is het een strijd om gedachtegangen te tackelen. Maar er weet van hebben maakt je standvastiger. De duisternis zal van je moeten wijken want het bloed van Christus is het krachtigste antwoord op elke vorm van strijd en aanklacht!

In alles probeert de duisternis je zo van Gods liefde weg te halen. Een kind dat de liefde van zijn vader niet kent is dan ook moeilijk te hanteren en te beïnvloeden. Maar God is zo goed.Want je vraagt je natuurlijk af waarom Hij het toestaat… In alles hebben wij de vrijheid om op te zien en te geloven dat Jezus deze duisternis verslagen heeft!!!En dat Zijn liefde daardoor is teruggebracht. En Hij wil je daarbij helpen zodat je nooit kan zeggen dat er ook maar iets uit jezelf komt.

Dat was de beloofde verlossing waar iedereen 2000 jaar geleden ook op wachtte, maar vele zagen het toen ook al niet. Terwijl <a href="http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+4%3A24-25&id42=1&id18=1&id36=1&l=nl&set=10"> duizenden </a> mensen in die dagen uitliepen voor Zijn tekenen en wonderen werd er stellig ook beweerd dat Hij het niet kon en dat het een schennis was. Dat je juist in de tempel moest zijn, bij de priesters. Daar is je verlossing door te offeren. Dat is wat God wil. (geef ze is ongelijk zou je haast nog kunnen denken, pas echter maar op!)

Beste vragensteller, laat je niet verleiden om over(!) mensen te praten. Je praat jezelf hiermee bij God vandaan. Het was voor Paulus m.i ook een hele klus om al zijn wijsheid en gedachtegangen (als wijs persoon) op te geven om het uiteindelijk te verwachten van de bediening van de heilige Geest. Dat kost training en aan jezelf sterven.

Ik geloof dat de Geest dwars door alle vormen van zwarte pakkentraditie heen regeert en geloof dat God niemand(!) in de steek laat die tot hem bidt. Hoe praktiserend je ook verder bent. Hij heeft ons allemaal lief! Wapen jezelf maar tegen alle argumenten die NIET leiden tot een vergeving van zonden. Die NIET leiden dat Jezus jou HEER en verlosser wordt, omdat je Hem NIET durft aan te nemen. Bidt maar gewoon tot God en vraag maar gewoon het volle pond als je denkt dat te moeten vragen. Laat God maar vertellen of het wel of niet goed voor je is…Geef jezelf maar maximaal i.p.v dat je maximaal onthoud…

Mat 5 gaat over de Bergrede, laat het gewoon op je inwerken en lees mat 6 en 7 ook maar. Het heeft allemaal te maken met gedrag en omgangsvormen en een duidelijke uitleg hoe je het Koninkrijk der Hemelen kan beërven! Het begint allemaal met een fundament van Zijn rots… En daaruit zijn stromen van water. Het is verder Zijn Geest die regeert om juist tot vruchtbaarheid te komen. Ondanks dat je dagelijks je kruis draagt.
Zaken zullen resulteren, en ja de duisternis zal er heus wel als de kippen bij zijn, whatever… Het evangelie is gelukkig een KRACHT Gods waar een ieder uitgenodigd wordt om het te geloven. Niet om er dijken van problemen voor op te werpen…

Een boer/teler zal ook niet denken “komen er volgend jaar rotte appelen aan mijn boom”. Natuurlijk kan dit, maar in beginsel geeft een goede boom <a href=" http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+7%3A17-18&id42=1&id18=1&id36=1&l=nl&set=10"> goede vruchten! </a> Sterker hij kan geen kwade voorbrengen en een kwade kan geen goede voortbrengen. Omdat Jezus dit zelf zegt is het uitgesloten. Behalve als je het zelf gaat bedenken, tja dan lijkt mij ook alles weer mogelijk zelfs dat je niet geloof in genezing, bevrijding of dergelijke. Dan heet alles opeens eigen verlossing, eigen resultaat eigen dit en eigen dat. Tja het is dan maar net wat je toelaat….toch?

Bouw je huis op De Rots,dat is Jezus Christus
Neem Hem aan als Heer van je leven
het zal je dan zeker duidelijk worden!

H.grt
Gerard
07-10-2011 / 23:06
@1a2b3c
Het gaat hier om de verkondigers. Degenen die je wilt navolgen naar hun woorden en daden. Wiens geloof je wilt navolgen. En iemands geloof is zichtbaar in zijn woorden en daden, de keuzes die worden gemaakt, wat de steun is van iemand, wat zijn hoop is, waar hij naar verlangd, waarin hij vreugde vindt, waar zijn schat is, en ook wat niet. En als dat niet zichtbaar is bij een leraar of voorganger dan is dan niet zo'n goed teken. Ik denk dat zo'n leraar dan beter kan zwijgen en luisteren. Dan luister ik toch liever naar het voorbeeld van David zoals ik dat lees in de Psalmen. Ik laat me liever opbouwen met goud dan met stro (1 Kor 3:12-13), daarom maak ik keuzes naar wie ik luister.

Voor de gevolgen die het kan hebben naar de verkeerden te luisteren is denk ik typerend wat Paulus schrijft aan de Korinthiërs in zijn tweede brief: "Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. " (2 Kor 11: 4)
En vers 3 zegt hoe dat komt: doordat ze hun gedachten hebben bedorven. Ze kunnen het onderscheid tussen wat Paulus hun heeft geleerd en wat dezen prediken niet meer zien doordat andere dingen voor hen belangrijk zijn geworden, weg van de eenvoud die in Christus is. (en ik geloof geen seconde dat het geloof van Paulus niet zichtbaar was in zijn leven)
1a2b3c
07-10-2011 / 23:57
Ho ho, ik zeg toch niet dat je iemand moet navolgen die een andere Christus preekt, het tegenovergestelde zei ik juist. Wel goed lezen ajb!
Bovendien moet je geen verkondigers navolgen maar we moeten Jezus volgen.

Door al die teksten die je noemt suggereer je dat Wilkin v.d. Kamp (want daar heeft vraagsteller het over) bezig is met dwaalleer, dat er geen vruchten van geloof zijn, dat zijn schat op de verkeerde plek is en dat zijn werken van stro zijn.
Dat vind ik nogal wat eerlijk gezegd!!!
Ik geloof achter elkaar dat er heel wat wildgroei is op dat gebied, maar de Bijbel geeft ook duidelijk aan waaraan we dat kunnen herkennen.
De dominee noemt een aantal goede teksten.

Jezus gaf de opdracht: Mat.10:8 8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.
Gerard
08-10-2011 / 01:13
1a2b3c
Ik heb geen namen genoemd. Ik vindt jouw beschuldigingen nogal ongefundeerd. Over oordelen gesproken... Waarom deze strijd , is die niet vleselijk?
Mijn punt is je te richten naar het goede.
1a2b3c
08-10-2011 / 08:53
Jij hebt geen namen genoemd maar de vraagsteller wel, en als je daar dan op reageert wekt dat de indruk dat je daarop ingaat.
Als ik zeg dat je door al die teksten te noemen suggereert dat ... enz. geef ik aan hoe het overkomt, dat noem ik niet beschuldigen en oordelen.

-Waarom deze strijd, is die niet vleselijk?

Ik zie van gedachten wisselen nou niet direct als een (vleselijke) strijd, meestal ben ik het volledig met je eens.
Het lijkt alleen wel alsof je bang bent voor de Heilige Geest, op zijn minst voor de gaven van de Geest.
En jij niet alleen, in veel traditionele kerken komt het werk van de Heilige Geest alleen aan de orde m.b.t. de wedergeboorte, maar hoe we leven moeten in Zijn kracht daar hoor je niet zo veel van.
Doordat er vroeger een beweging was die nogal doorsloeg m.b.t. (de gaven van de) Heilige Geest, hebben velen het kind met het badwater weggegooid.
En aan de duivel wordt zoveel macht toegerekend dat we er maar ver vandaan willen blijven, terwijl Ef.6 toch zegt dat we de strijd juist tegen hem hebben.
Het enige wat 'ontbreekt' aan de geestelijke wapenrusting is rugdekking wat inhoudt dat we niet vluchten mogen, en waar de duivel het meest bang voor is Jezus Christus.
In de Naam van Jezus zijn al veel krachten en wonderen gedaan en moet hij het veld ruimen, en dat was niet alleen vroeger zo. Mat.10:8 geldt evengoed als Mat.28:19.
Hij vind het prima hoor als hij ontkent wordt, of bestreden wordt met medicijnen omdat iets psychisch zou zijn (voor de duidelijkheid: ik ontken niet dat mensen psychisch ziek kunnen zijn) of dat mensen zo bang zijn dat ze de gaven van de Geest aan hem toeschrijven e.d.
Ik weet dat zoiets kan gebeuren, maar de duivel heeft op alle terreinen zijn namaak godsdienst, geen reden dus om het dan maar te laten voor wat het is zodat hij zijn gang kan gaan
We mogen op de leiding van de H.G. vertrouwen als we ons in alle oprechtheid aan Jezus hebben overgegeven.
Ik zeg niet dat er dan nooit iets fout kan gaan, dat is met de 'gewone' dingen ook niet zo, maar dan is er weer bekering en vergeving.
Wat de duivel wil is dat we hem overschatten of onderschatten, dan heeft hij het meeste vat op ons.

Is het geen vrucht waaraan de boom gekend wordt als mensen zo veranderen, dat alle luxe overboord gegooid wordt, dat ze de zending ingaan, geld geven.
Ja ik weet dat je dat alles kunt doen zonder dat je de liefde hebt, en dan is het leeg is volgens 1 Kor.13. maar zijn we ook zo bang naamchristenen dat we niet naast ze durven zitten in de kerk?

Je punt je te richten naar het goede wil iedereen die hier gereageerd heeft.
Adriano heeft je al een keer het boek van ds.v.Campen 'de gereedschapskist van de Heilige Geest' aangeraden en dat vind ik een goede tip.
Hij noemt ook een aantal traditionele oudvaders die ook zagen dat er weinig of geen oog was voor de (gaven van de) Heilige Geest.
1a2b3c
08-10-2011 / 09:21
Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Joh.16:13.

Als we daarop vertrouwen en in afhankelijkheid aan Hem leven hoeven we niet bang te zijn.
machiels
08-10-2011 / 19:24
@adriano313 Beste Adriaan, Zou je me willen uitleggen (zonder een omhaal van woorden) wat je bedoelt met een bediening van de "Heilige Geest"?

Als PKNer ben ik niet zo bekend met allerlei reformatorische woorden en uitdrukkingen.
adriano313
09-10-2011 / 17:26
@machiels, nog een keer.. met werkende linken

Ik citeerde Paulus (=> heilige Geest) in hfst.4 die bedoelde in v1 dat je met bedienen ook gewoon bedient wordt <a href="http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Korinti%EBrs+4%3A1&id42=1&id16=1&id36=1&l=nl&set=10">(klik hier)</a>

Dit bedienen heeft betrekking op de Heilige Geest, uit het gedeelte over het nieuwe verbond, (voorgaande hoofdstuk 3) die de sluier/ bedekking voor een mens weghaalt <a href="http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Kor+3%3A16-18&id42=1&id16=1&id36=1&l=nl&set=10">(klik hier)</a>

Dus door de heilige Geest kan je weer gaan zien!
Als je twijfelt of je vervult of verzegeld bent met/aan de heilige Geest, doe de test en zeg maar hardop <a href="http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Korinti%EBrs+12%3A3b&id42=1&id18=1&id16=1&id36=1&l=nl&set=10">Jezus is HEER</a>

grt
machiels
10-10-2011 / 06:55
@Adriano313
Hartelijk dank voor je toelichting. Het is me nu wel wat duidelijker geworden.Mvrgr. JSM
Gerard
10-10-2011 / 23:57
@1a2b3c
Nog even kort: Ik ben niet bang voor de Heilige Geest en ook niet onbekend ermee. Ik weet dat Hij in mij woont, mij verzegelt heeft en in mij werkt. Hij overtuigt mij van zonde, verlicht mijn verstand en troost mij. De afscheidswoorden van Jezus in Joh 14-17 zijn mij zeer dierbaar inclusief Zijn belofte van de Heilige Geest. Zonder Hem zou ik niets kunnen.
Waar ik wel voorzichtig mee ben is misbruik van zgn geestesuitingen waar men beweert dat dit de Heilige Geest is en uiteindelijk blijkt dat er een andere geest aan het werk is. Niet dat ik bang ben voor de duivel maar meer voor dat mijn eigen hart me zou misleiden zoals ik heb zien gebeuren bij anderen. (Ik wijd hierover verder nou niet uit).
Ik ben bekend met ds.v.Campen en met de meeste andere bronnen die je in het verleden heb genoemd. Wat ds.v.Campen betreft kan ik hem in een aantal dingen volgen, maar soms mis ik voldoende Bijbelse onderbouwing (een bijbelvers noemen is niet altijd voldoende , het gaat om de structuur, de bijbelse gedachtengang, het geheel). Maar ik wil hier geen recensie geven.
1a2b3c
11-10-2011 / 12:37
@Gerard: Ik ben bekend met ds.v.Campen en met de meeste andere bronnen die je in het verleden heb genoemd.

Voor zover ik me herinner heb ik m.b.t. de Geestesgaven nog nooit een bron genoemd, behalve nu ds. v. Campen.
Ik heb wel een vermoeden over welke 'andere bron' je het hebt die ik genoemd heb, maar dan wil ik wel even duidelijke hebben dat het toen over geloofszekerheid ging en niet over dit onderwerp.
Gerard
11-10-2011 / 20:03
@1a2b3c
Sorry dat ik onduidelijk was. Ik bedoelde gewoon genoemde boeken of links in het algemeen, niet specifiek m.b.t. de Geestesgaven. Ik kan me inderdaad ook geen verdere van jou herinneren aangaande Geestesgaven.

Terug in de tijd

In deze vraag zei iemand dat ze op internet had gelezen dat slechts 1 op de 1000 mensen naar de hemel gaat en de rest na...
geen reacties
06-10-2014
Zijn er ook zonden die je kunt doen buiten de wet om? Alles wat je doet wat de wet verbiedt is zonde, maar zijn er ook z...
5 reacties
06-10-2016
Ik ben een meisje van 18 en het geloof doet mij de laatste tijd weinig meer. Ik ga naar de kerk en ik lees ook altijd ui...
geen reacties
07-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering