Gebedsverhoring

Ds. A. Th. van Olst / 1 reactie

15-09-2011, 18:00

Vraag

Gisteren hoorde ik in de prediking dat God niet alle gebeden verhoort. Tenminste niet altijd op de manier die wij wensen. Ik kan me daarbij wel iets voorstellen als het om aardse of tijdelijke dingen gaat, maar hoe zit het dan met bidden om bekering en een nieuw hart? Paulus kreeg te horen over die doorn in zijn vlees, dat hij daarover niet meer moest bidden. Wanneer wil God dat we stoppen om voor iets te bidden? Ik bid al lange tijd om een baan, een lieve man, de bekering van mensen die me lief zijn. Mag ik God hiermee blijven 'lastig vallen' of moet ik daar mee ophouden als ik geen verandering zie? Stel dat God wil dat ik alleen blijf, hoe kom ik daar dan achter?

Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag. Het is inderdaad zo dat de Heere niet alle gebeden verhoort. Dat kan tegelijk veel vragen oproepen. de Heere belooft toch ook dat Hij gebeden verhoort? Soms verhoort de Heere op een manier die wij niet verwacht hadden. Het is ook maar goed dat de Heere niet alles doet waar wij Hem om vragen. Hij weet immers veel beter wat we nodig hebben dat wij zelf. In de opvoeding geven we onze kinderen ook niet alles wat ze willen. Het zou niet goed voor ze zijn. Zo mag je in elk gebed ook voor de Heere neerleggen: Geef me wat U goed vindt, want dát is de grootste zegen. In Zijn vaderlijke zorg onthoudt Hij soms zegeningen, maar wil Hij in dat alles ons wel dichter naar Zich toetrekken.

Als er in de Bijbel staat: wat je bidt in Jezus’ Naam zal de Vader ook geven (Joh 15:16), wordt daarmee niet bedoeld dat Hij ieder gebed verhoort als je ermaar achteraan bidt "in Jezus’ Naam."  Bedoeld wordt dat je in Naam van Hém iets vraagt, dat wil zeggen: iets dat Hij ook wil, dat past bij Zijn eer, Zijn Naam, Zijn plan en Zijn verheerlijking. Het is van groot belang dat het in onze gebeden meer en meer gaat draaien om Gods eer. Zo kunnen we onze onverhoorde gebeden ook weer terug leggen in Zijn handen.

In je vraag maak je onderscheid tussen bidden om aardse of tijdelijke dingen en bidden om bekering. Bekering is iets dat de Heere wil, ook voor jouw leven. Hij zal het gebed niet onverhoord laten. Als je bidt: Uw wil geschiede, dan weet je dat je niet alle zegeningen ontvangt waar je om vraagt. Maar als je bidt om bekering, dan krijgt je dat bevestigd als je bidt "Uw wil geschiede." Want het is de wil van de Heere dat je je bekeert. Sterker nog: jíj komt daar niet allereerst mee naar de Heere toe. Hij is er eerst mee naar jou toegekomen. In Zijn Woord, en in de doop (als je gedoopt bent). Jouw gebed mag daar een antwoord op zijn. Hij roept je tot bekering, en wil dat je zegt: "hier ben ik, Heere, wat wilt U dat ik doen zal?"

Daarbij is het wel goed om te bedenken dat het gebed om bekering niet altijd zo merkbaar verhoord wordt, als je misschien zou willen. Er zijn mensen die heel hard om bekering bidden, die dat bidden omdat ze tot bekering gekomen zijn, maar dat houden ze zelf eigelijk niet voor mogelijk. De kern van bekering is juist dat je naar de Heere gaat vragen en Hem zoeken en zonder Hem niet meer verder kunt. In dat geval mag je de Heere bidden om meer zicht op Hem, om meer kennis van Hem, om meer zekerheid. Hij wil dat geven in de weg van de middelen (Bijbel lezen, gebed, luisteren naar prediking, etc.). Het is de bedoeling van de Heere niet om Zijn kinderen in het donker te houden. Wie Hem volgt zal in duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben (Joh 8:12).

Je bidt al lang om een baan, om een lieve man, om bekering van mensen die je lief zijn. Ik kan je niet zeggen dat de Heere die gebeden zal verhoren. Ik weet niet welke weg de Heere in jouw leven wil gaan. Maar we mogen ook de kracht van het gebed niet onderschatten. Blijf maar aanhouden bij de Heere. Maar oefen je er in het gebed ook in te zoeken naar de wil en de eer van de Heere.

Je vraagt: Stel dat de Heere wil dat ik alleen blijf, hoe kom ik daar dan achter? Ik denk dat je bedoelt: moet ik op een gegeven moment ook stoppen met bidden, net zoals Paulus dat moest bij die doorn in zijn vlees? Alleen de Heere kan je dat duidelijk maken. Ik zou zeggen: Je mag er aanhoudend om blijven bidden. Tenzij dat de Heere duidelijk maakt dat je ermee moet stoppen, maar dat gebeurt denk ik niet zo vaak. Je mag er blijvend om bidden. Maar bid er maar bij: Uw wil geschiede, en als Uw wil anders is, geef dan zo veel van Uw genade dat ik die weg ook zal kúnnen gaan.

Heel veel wijsheid en sterkte toegewenst!
Ds. A. Th. van Olst

Ds. A. Th. van Olst

Ds. A. Th. van Olst

 • Geboortedatum:
  11-04-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Utrecht
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

bidden
1 reactie
marina
15-09-2011 / 22:22
In Johannes 15:7 staat: Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt , zult gij begeren, en het zal u geschieden.

Terug in de tijd

Binnen onze gezindte wordt het belang van om de Bijbel op volgorde te lezen altijd erg benadrukt. Ik ben dit ook gewend ...
geen reacties
15-09-2014
Hoe kan ik op verantwoorde wijze leren mediteren over Gods Woord in rust en stilte? Zijn er helpende vragen die ik mezel...
2 reacties
16-09-2016
Waarom is er bij de HSV gekozen voor de Textus Receptus, terwijl er intussen veel meer is ontdekt en gevonden, waaruit b...
geen reacties
15-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering