Orde des heils

Ds. C. Harinck / 17 reacties

17-06-2011, 08:42

Vraag

Aan ds. Harinck. Ik heb de afgelopen periode een aantal mooie en leerzame boeken gelezen over de orde des heils, die van uw hand geschreven zijn. Zelf zit ik in de Gereformeerde Gemeente, waar de orde des heils altijd een belangrijk thema vormt in de prediking. Maar nu is er bij mij een ‘positieve’ verwarring ontstaan! In uw boeken, met name het boek over de rechtvaardigmaking, spreekt u geheel anders dan wat ik lees en hoor in mijn kerkverband. Ik ben hier behoorlijk van ondersteboven geweest, temeer omdat ik altijd dacht dat er eenstemmigheid was in leer en belijdenis. Nadat ik uw boeken heb gelezen, vraag ik mij nu af of er wel sprake kan zijn van enig geestelijk leven vóór de kennis van Christus. In onze gemeente wordt dat in zekere zin wel geleerd. Droefheid naar God, een verlangen om met God verzoend en hersteld te mogen worden, strijd tegen de zonde, etc., zijn allemaal werkingen van Gods Geest die worden waargenomen wanneer je bent wedergeboren, volgens zeggen. Kennis aan en van Christus is een hogere stand in het genadeleven! In uw boek ben ik dit niet tegengekomen. Heel veel werkingen, droefheid naar God, verlangen om met God verzoend te worden, etc., plaatst u onder een voorbereidend werk. U spreekt ook wel over "voorafgaande dingen". U haalt dan een aantal grote namen aan, zoals Van der Groe. Dit moet volgens mij een belangrijk thema worden in kerkelijk Nederland. Als het waar is dat bepaalde werkingen van Gods Geest voorbereidende werkingen kunnen zijn, dan wordt dit zeer vaak verkeerd uitgelegd in de prediking. Worden mensen dan niet bedrogen, vraag ik mij af? Ik vraag me ook af wat mijn plaats nu is. Moet en mag ik een tegengeluid geven in mijn gemeente? Hoe kan ik het beste toenadering zoeken in mijn gemeente, wanneer het over de bovenstaande zaken gaat? Nu mag ik over twee weken een inleiding houden op de JV. Ik wil dit graag doen over de orde des heils bij de Puriteinen en Schotten. Ik heb hiervoor al een klein preekje uitgekozen van M'cheyne (“Uit de bron van zaligheid”) over de vrouw van Lot, waar ik deze avond mee wil beginnen. Het accent van deze preek sluit namelijk heel goed aan op het bovenstaande. Pas behoudenis in Zoar (Christus)! De vrouw van Lot was ook getrokken uit Sodom, maar nooit aangekomen in Zoar. Het is, denk ik, wel iets om over na te denken, zeker in mijn gemeente. Gedenkt aan de vrouw van Lot! Zo eindigt deze preek. Zo hoop ik ook te eindigen op deze avond. Dit wilde ik graag even kwijt aan u. Gods zegen!

Antwoord

Ik kan je niet uitvoerig antwoorden omdat ik last heb van een tennisarm. Je kunt de antwoorden op je vragen wel vinden in een lezing , die ik heb gehouden op de Haamstedeconferentie over de leer van de voorbereidingen bij de Puriteinen en mijn boek "De toeleidende weg tot Christus."

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
17 reacties
1a2b3c
17-06-2011 / 10:07
-Kan er wel sprake kan zijn van enig geestelijk leven vóór de kennis van Christus-

Natuurlijk niet: Joh.14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Dus alleen door het geloof in Jezus ontvangen we het leven/wedergeboorte.
Verlangen naar God, haat tegen de zonden e.d. vinden we niet bij een ongelovige, een dode (onwedergeborene)

Door de wedergeboorte droefheid naar God te hebben, verlangen om met God verzoend te worden, strijd tegen de zonden te hebben ..., zonder geloof in Christus???
Dan is er een flink probleem met o.a. Heb.11:6 zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen.
Wedergeboorte en die dingen die er uit voortvloeien werkt de Heilige Geest, en dat behaagt God zeker wel, dus kan het niet anders dan dat het geloof er is omdat alles wat er vóór het geloof is God niet kan behagen.
Wedergeboorte en geloof horen onlosmakelijk bij elkaar, dat zijn twee kanten van dezelfde zaak.

-Kennis aan en van Christus is een hogere stand in het genadeleven-
Dat standen verhaal kom je nergens in de Bijbel tegen.
Jes.8:20 Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.
Liesel
17-06-2011 / 10:32
'Dat standen verhaal kom je nergens in de Bijbel tegen.'

O nee? Waarom zei Jezus bij de zee van Tiberias tegen Petrus:

'Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.
Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.
Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.'

Waarom dan onderscheid tussen lammeren en schapen?
1a2b3c
17-06-2011 / 11:17
Als iemand wedergeboren is hij een baby in het geloof en moet groeien, net zoals lammeren schapen worden.
1Pet.2:2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,
Johannes heeft het over kinderen, jongelingen en vaders (1Joh.2) groeien in geloof.
Maar dat is iets heel anders dan te stellen dat iemand wel wedergeboren is maar nog geen geloof heeft.
Da's net zo onmogelijk als wanneer je zegt dat je in het water springt zonder nat te worden.
Rom1:17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Liesel
17-06-2011 / 11:29
Juist lieve meid! En dat zijn nou de standen in het genadeleven. 'De een draag 100 mud tarwe de ander 20 en de ander 5'. Lees de gelijkenis van de zaaijer maar eens goed door.
Dat betekend niet dat de een uitverkoren is en geen geloof heeft.. Alle uitverkorenen krijgen geloof bij God vandaan maar de een krijgt meer dan de ander.
1a2b3c
17-06-2011 / 12:14
De Bijbel heeft het niet over standen, maar als je een baby stand 1, peuter stand 2, kleuter stand 3, tiener stand 4, volwassen stand 5 wilt noemen dan vind ik dat krom uitgedrukt maar inhoudelijk heb ik daar geen moeite mee.
Net zoals wanneer je zegt dat de één meer vrucht voortbrengt dan de ander.

Alleen had ik het daar niet over, er was sprake van de stand: Geestelijk leven voor de kennis van Christus.
Dan volgt: Kennis aan en van Christus is een hogere stand.
Er is geen wedergeboorte zonder geloof, iemand die pas wederomgeboren is heeft geloof, dat is geen hogere stand.
Dus een baby in de genade leeft en gelooft!

Dus wat je punt nou eigenlijk is???
adriano313
17-06-2011 / 14:55
@Liesel, wat de vrucht van de zaaier betreft
Wat valt in de goede aarde, dat brengt 30, 60 en 100 voudig vrucht voort.
Volgen mij bedoel je dit of niet?
Dat in goede aarde vrucht voortbrengen, dat zijn de mensen (luc. 8:15) die:
met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.

Dus de mensen die zich uitstrekken en die groeien (van babymelk tot aan 30 -60 -100 voud) in God. Dus m.i. niet van te voren bepaalde personen die standen krijgen.
Hiernaast laat de gelijkenis van de talenten zien dat er wel in functie verschil bestaat maar dat bij het inleveren ervan alles tot een zelfde GOED beoordeeld wordt. Dus een directeur krijgt een zelfde goed als een vuilnisman. Het gaat dus om functionaliteit en vermogen en niet om de standen.

Hierarchies denken is 'WEES '-denken en dat is niet van God. Wel kan er gelegeerd gezag bestaan. Maar ook dit is onderdeel van het lichaam van Christus. Het dient de mensen
Voor de rest bestaat er alleen maar relatie (mooi he)

grt
plderoos
18-06-2011 / 09:23
Toen ik belijdenis deed kreeg ik een boek: "wat een Christen nodig is te geloven" van 187 ofzo pagina's. Vlak daarna las ik ik de bijbel: "Als je belijdt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je behouden worden". Ik heb het boek nooit gelezen.
linneke
20-06-2011 / 12:28
waarom mochten Petrus Johannes en Jakobus wel mee de berg op? Omdat zij meer geleerd en geoefend waren door Christus. Dus in een "hogere stand" . Dat wil niet zeggen dat de lammeren niet tot het gezin van Christus behoren. maar er is wel verschil .
1a2b3c
20-06-2011 / 13:12
Waar haal je dat vandaan? Er staat helemaal niet dat zij mee mochten omdat ze meer geleerd en geoefend waren. Er staat gewoon dat Hij Petrus, Jakobus en Johannes meenam, niks meer of minder.
Eeder staat het 'geleerd' zijn in de weg: Mat.11:25 Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.

Ja natuurlijk is er verschil tussen iemand die een baby in het geloof is en tussen de vaders in de genade, dat heb ik toch duidelijk aangegeven met de teksten erbij.
adriano313
20-06-2011 / 14:00
@linneke, er valt niet uit de bijbel op te maken dat zij specialer zijn en in rangorde een hogere stand hadden dan de anderen discipelen. Dus jij of een ander kan m.i. deze gedachtegang ook niet staven. Een IEDER heeft een unieke Identiteit In Jezus Christus. Like no other...
Dit is ook voor jou weggelegd!
Hiernaast staan mensen in functie en relatie tot elkaar en heeft de een geen hoger stand dan de andere. Een Dominee is iemand die in functie een rol heeft in het voeden en hoeden van schapen die hij toevertrouwd krijgt (redelijke verantwoording om dit op je te nemen), maar het is van zelfde waarde als iemand die de armen helpt (handen laat wapperen) met eten en drinken.

Aannemelijk kan wel zijn dat bij verantwoordelijker werk er ook meer kernkwaliteiten als kwalificaties om de hoek komen kijken maar ben van mening dat de expertise en het karakter leidend zijn i.p.v de sterren en strepen op je schouders. Dat is wees-denken, dat je wat moet zijn of iemand moet zijn, terwijl je het als bent! Alleen bepaal jezelf de mate waarin!
linneke
20-06-2011 / 14:06
1ab23c en adriano; kan zijn maar ik hou toch vast aan mijn eigen standpunt omdat ik vind dat er meer en minder geoefende kinderen van God zijn. En dan zeg ik niet dat de een van meer of minder waarde is bij God.
adriano313
20-06-2011 / 14:17
Ik vergat; Petrus Johannes en Jakobus zijn wel discipelen die O.A. een leidende (belangrijke) rol spelen bij de verspreiding van het evangelie. Het kan best wel een zo zijn dat ze daarom meer betrokken waren en onderricht nodig hadden dan anderen. Maar ook dit is een eigen interpretatie
Petrus was n.l. een liefhebber met woorden en als het er op aan komt dan laat Hij Jezus vallen. Johannes daarin tegen lag tegen Jezus borst (het hart, heb je hem) als ware genieter en liefhebber(zonder woorden). zo heeft iedereen zijn karakter die een rol speelt bij zijn leven Vandaar ook de onderwijzingen en de lessen die ze daaruit moeten trekken
adriano313
20-06-2011 / 14:22
@linneke, het is prima hoor als je wilt vasthouden aan je eigen gedachten. Hiernaast lijkt het mij ook logisch dat er zichtbaar geestelijke groei is tussen mensen. Daar ga ik helemaal met je in mee. Maar of je dat moet koppelen aan "hogere standen" is m.i. een totaal ander gedachtegoed.
linneke
20-06-2011 / 14:36
Ik zie het als , met alle eerbied gesproken , iets extra;s wat de Heere kan geven. het kan niet zo zijn dat de mens zelf in hoger aanzien komt. Hij moet wassen en ik moet minder worden. het komt bij God vandaan.
adriano313
20-06-2011 / 15:49
@linneke, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar zelf denk ik niet zo in termen van "hoger aanzien" of in "minder worden". Ik bedoel dit niet verkeerd maar ik krijg het er altijd een beetje benauwd van als er in zulke terminologie gepreekt of gesproken wordt. Het onderbelicht de keerzijde, dat is die van een heilig leven.

Het is goed om nederig te zijn en om te begrijpen dat mensenwerk lijdt tot mensenwerk, maar als Gods in jou werkt, als Zijn Geest in je woont, dan kan het alleen nog maar bergopwaarts.
Je zult met Hem Zegevieren, ondanks dat je je dagelijkse zonden aan het kruis zal moeten spijkeren, en dat je Zijn kostbare bloed dagelijks nodig hebt. Maar Hij is je persoonlijke verlosser en Heer geworden, ondanks vallen en opstaan. Net zolang totdat de 9 voudige vrucht van Zijn Geest zichtbaar zal zijn.

Bidt er maar gewoon voor, Heere Jezus ik open mijn hart voor u, Wilt u in mijn leven komen en mij leiden in uw Woord en Waarheid. Heilige Geest wilt u mij inspireren en overtuigen?
Want ondanks dat Hij je tegemoet komt, kan je zelf ook stappen zetten richting Hem. Bidt en praat maar gewoon tot Hem.

Hartelijke grt.
linneke
20-06-2011 / 16:49
adriano ondanks dat ik niet helemaal met je mee kan wil ik je toch zeggen dat ik je oprechtheid waardeer. Dank je wel. hartelijke groet;
1a2b3c
20-06-2011 / 16:56
Hoe er in de vraag over standen wordt gesproken: wedergeboren zijn maar nog niet in Jezus geloven, want dat zou weer een hogere stand zijn dat is puur onbijbels.
Een nog hogere stand zou dan weer zijn: in het Vaderhart terug gebracht worden.
En bedekte schuld is nog geen vergeven schuld, want de bedekte schuld valt in een lagere stand, net zoals: zien is nog geen hebben.

Iemand die wedergeboren is heeft geloof, zijn zonden zijn vergeven, Jezus is zijn Verlosser en Heer en God is zijn Vader.
Dat komt niet stand na stand, hoe je één en ander beleefd zal per persoon wel weer verschillend zijn, daar heb ik het niet over.

Dit standen gedoe is echt iets anders dan groeien in geloof.

Terug in de tijd

Wat me opvalt als ik het NT lees is dat Jezus uitsluitend over het geloof spreekt en dit waardeert. Niemand wordt afgewe...
4 reacties
18-06-2016
Aan ds. Vreugdenhil. De laatste weken denk ik veel na over het genieten op deze aarde en het verlangen naar de Heere (he...
1 reactie
17-06-2010
Ik ben nu tien jaar getrouwd en heb vijf jaar lang een verhouding gehad met een andere man zonder dat mijn eigen man dit...
geen reacties
17-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering