Ware en valse kerk

drs. J. Hoekman / 2 reacties

07-05-2011, 15:54

Vraag

Wanneer is een kerk vals? Is dat wanneer onbijbelse dingen toch een wettige plaats hebben in die kerk, of zijn er ook andere zaken? Ik hoop dat u mijn vraag wilt beantwoorden. Bij voorbaat hartelijk.

Antwoord

Om te beginnen vind ik de term ware en valse kerk getuigen van hoogmoed en weinig zelfkennis. En ik vind het ook helemaal niet bijbels om zo over de plaats te spreken waar God is als er twee of meer gelovigen in Zijn Naam samen komen. Kunnen we waar God aanwezig is nog wel spreken over "vals"? Zegt de Heere niet Zelf in Mattheüs 13:30: "Laat ze samen opgroeien tot de oogst." In de tijd van Augustinus waren er ook al van de zogenaamde rechtvaardige mannen, die Donatisten werden genoemd en die dachten dat zij moesten uitmaken wat waar en wat vals was. Zij waren de zuivere kerk en de rest dus de valse. Dat loopt altijd uit op verkettering!

Ik heb ook wel eens in een en dezelfde kerk predikers horen spreken die een verkeerde leer verkondigden in hun preek. Ben ik dan in de valse kerk als er de zondag erop weer een rechte Woordbediening is? Gaan we weer spreken met die grote woorden van: de ware kerk daar hoor je "Wet en Evangelie?, zonde en genade"? Je kunt in een valse kerk horen spreken over "zonde en genade" en over "Wet en Evangelie", maar daarmee wordt het geen ware kerk (als die als hier beneden als gebouw/kerk al zou bestaan).

Artikel 28 zegt: "onderhoudende de enigheid der kerk", de 12 Artikelen spreken over "een heilige algemene christelijke kerk". Laat dan ieder kerkgenootschap/denominatie maar zwijgen met het schaamrood op de kaken. We moeten niet doen of denken we nog steeds in 1561 leven, waarin G. de Brès onder heel andere omstandigheden en om heel andere redenen sprak over een ware en valse kerk. Want voor wie het nog niet weten: het is inmiddels 2011. Ja, het is de tijd van de grote afval. Het is de tijd van het bundelen van krachten, of zien we niet dat de duivelse machten in deze laatste tijden de krachten bundelen, terwijl wij ons eilandjesgeloof proberen omhoog te houden met termen als "waar" en "vals".
 
Als Christus bidt, dat we een moeten zijn, wie kan dan nog beweren dat scheuringen Gods wil zijn? Predikantenscheuringen noem ik het! Zij zullen zich later moeten verantwoorden voor de schade die ze onder Gods volk hebben aangericht. Zo deed onze Heere Jezus Christus het niet: Vader, dat zij allen een zijn, zoals Wij dat ook zijn.

Ja, maar ik kan toch niet in een valse kerk staan/zitten? Dan hebben heel wat kerkvaders en Reformatoren er helemaal niets van begrepen! Maar van hen moeten we leren, dat verandering van binnenuit moet plaatsvinden. Want positiespel en gelijk hebben of halen, dat is allemaal mensenwerk. Maar ik zie in bijna kerken (ik noem geen namen, dat mag u doen) Gods werk doorgaan. Want Hij lacht om al ons gepruts en kleinburgerlijkheid.

Laten dienaren weer eens gaan dienen en meer energie en tijd stoppen in het onderzoeken van Gods Woord, want daar hoor ik maar bitter weinig van op de kansels en dat geldt voor alle kerken. Theologisch wekelijks terugkerende terminologische stokpaardjes gaan er misschien wel als stokbroodjes in, maar het is niet meer dan droog brood waarin de voedingswaarde nihil is. Ja, ik weet ook wel wat de Heere allemaal in het leven van een mens kan doen, maar dat pleit ons dienaren niet vrij van onze luiheid t.a.v. het bestuderen van dat kostbare Woord. (Zij die zich inspannen om Gods Woord te verwoorden in deze tijd met veel gebed en onderzoek, behoeven zich in deze niet aangesproken te voelen/weten.). Maar er wordt heel wat theologisch gedwaald en gezwamd op de kansels in onze Nederlandse kerken, daar maak ik mij veel drukker over dan over "waar"  en/of "vals".
 
Laat ik het zo zeggen: De ware christen (in de ware of valse kerk) is bezig met de toekomst van zijn naaste en probeert zichzelf zo rein als mogelijk is te bewaren voor de zonde, door gebed, Bijbelstudie en verenigingswerk. Zij oefenen zich dagelijks in Gods Woord, omdat ze weten dat ze alleen met het zwaard van de Geest staande kunnen blijven, anders zullen zij zichzelf als ongeoefende soldaat van Christus verwonden. Zij hebben een bloedend pastoraal hart voor de wereld die meer en meer ten onder lijkt te gaan in de macht van de duisternis. Iedere vloek die zij horen snijdt in tot in het diepst van hun ziel, dat geeft hen koude rillingen. Zij laten het oordeel aan de Heere over en proberen altijd de naaste te helpen. Zij hebben rust in God te midden van alle onrust om hen heen. Ze hebben begeerte naar God. Ze hebben de hele dag een lied in hun hart. Zij houden niet op met bidden, waar ze ook zijn. Ze kunnen niet wachten tot het volgende H.A., omdat ze die gemeenschap met Jezus Christus en met hun broeders en zusters in de Heere aan Zijn tafel niet kunnen missen!

WIE VAN ONS GEEN ONBIJBELSE DINGEN IN ZIJN/HAAR LEVEN EEN WETTIGE PLAATS HEEFT GEGEVEN/DOET OF HEEFT GEDAAN, DIE MAG MIJ STRAKS BELLEN EN ALS MIJN TELEFOON TOCH MOCHT OVERGAAN DAN NEEM IK NIET OP WANT DAN HEB IK TE MAKEN MET EEN HYPOCRIET! En daarvan zegt de Heere: "Zij hebben hun loon weg/al gehad."

Vraag niet naar de ware of valse kerk, maar vraag aan je predikant of hij een waar christen is en of het zijn diepste verlangen is dat ware Woord naar zijn vermogen en in de kracht van de Heilige Geest zondag aan zondag te verkondigen en week aan week voor te leven. En stel als tweede aan alle ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters, jeugd -en jongerenraden, Evangelisatiecommissies, bezoekzusters -en broeders, vaders en moeders, vrienden en vriendinnen de vraag of zij in het lichaam van Christus zijn. En als er op vraag 1 een "ja" klinkt en je op vraag 2 in ieder geval nog twee of meermalen "ja"  hoort dan kun je blijven zitten waar je zit. Wel moet dat Woord van God je voeden, want anders moet je zoeken naar de plaats waar je wel met een volle 'zielenmaag' en met veel huis -en 'kerkwerk' thuiskomt!

Verspil je tijd niet met het zoeken van valse mensen in de ware kerk en naar ware mensen in de valse kerk, maar ik wens jou heel veel vruchtbaar zoekwerk toe in Gods Woord

Ds. J. Hoekman,
De Ark op Urk

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

ware kerk
2 reacties
Race406
09-05-2011 / 13:56
Duidelijk en geheel waar antwoord!
Heel nuchter ook: Je moet gevoed worden, is dat niet zo: dan moet je ergens heen gaan waar je wel gevoed wordt.
Justinus
10-05-2011 / 22:45
Een antwoord waar ik alleen maar AMEN op kan zeggen. Ik hoop dat ieder die dit leest, van welke kerkgenootschap zij/hij ook is, dit ook van ganser harte zal kunnen en willen beamen!

Terug in de tijd

Ik hoorde vandaag een prachtig nummer. Het heet “Mijn gebed” en is van zanger D. C. Lewis; begeleid door organist Feike ...
geen reacties
07-05-2019
Enige maanden geleden schreef een predikant (Ger. Gem.) het volgende in ons kerkelijk nieuws. “Gods ware kerk is nooit i...
geen reacties
07-05-2018
Hoe kan je weten of je klaar bent om belijdeniscatechisatie te volgen? Ik heb periodes dat ik er naar verlang, maar ook ...
1 reactie
09-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering