God van de Joden

Ds. M. M. van Campen / 2 reacties

01-04-2011, 08:23

Vraag

De Joden geloven dat de Messias nog moet komen. Hoe kijken zij dan nu tegen God aan? Zien ze Hem ook als Drie-eenheid of is de Messias voor hen een soort engel of boodschapper/dienaar van God?

Antwoord

Het jodendom heeft als kernbelijdenis Deuteronomium 6:4: "Hoor Israel, de HEERE onze God, de HEERE is één!" Met deze belijdenis op de lippen -het zogenaamde sjema- gingen talloze Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog de gaskamers binnen. Tot op de dag van vandaag wordt deze geloofsbelijdenis door orthodoxe Joden uitgesproken. Er wordt mee gezegd dat de God van Israel de enig ware God is en dat Hij uniek is. Zoals Hij is, is er maar één, met niets en niemand te vergelijken. Dit is hun theologische geloofsbelijdenis = belijdenis van de leer.

De ethische geloofsbelijdenis (= die van het leven) van de Joden vinden we in Micha 6:8: "Hij heeft u, o mens, bekend gemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God." De Joden zien de God van Abraham, Izak en Jacob niet als een Drie-eenheid. Dat is een typisch christelijke waarheid, maar wel een fundamentele waarheid. De Messias(= Christus= gezalfde)  wordt niet gezien als God de Zoon, wel voornamelijk als de zoon van David. De uitverkoren knecht van God, de Koning van Israel. Verder zijn er verwijzingen naar de Messias als een profeet zoals Mozes (Deut. 18) en zelfs de Messias met priesterlijke trekken ( Psalm 110: naar de orde van Melchizedek). Wij zouden zeggen: naar zijn ambten als koning, priester en profeet.

De Messias zal een Profeet zijn als Mozes. Mozes verrichtte wonderen en was in staat om één volk ertoe te brengen God te dienen, maar de Messias zal alle volken ertoe brengen God te dienen, zegt een oude joodse uitleg.
 
Oude rabbijnse bronnen spreken zelfs dat er twee messiassen zullen komen: De één is afstammeling van Jozef, die zal lijden en sterven en de ander is een afstammeling van David, die zal overwinnen en heersten op de toorn van zijn vader David in Jeruzalem. Zelfs de staten van de Messias- zijn vernedering en verhoging- worden erkend.
 
Maar als het gaat over de naturen van de Messias, dan gaan de wegen uiteen: wel mensheid, geen godheid van Christus. We zien in het Nieuwe Testament dat de Heere Jezus aan de Farizeers de vraag stelt: Hoe kan de Messias slechts Zoon van David zijn als David zelf Hem niet alleen zijn zoon, maar ook zijn Heere noemt, Markus 12:35? Met ander woorden: de gezalfde is niet alleen nakomeling van David, maar ook de Wortel van David. Hij is mens en God tegelijk!
 
Het NT maakt duidelijk dat de Heere Jezus Christus waarlijk zoon van God is. Petrus beleed dat en Thomas na de opstading van de Heere eveneens. Ook Paulus aanbidt Christus als God die boven alles te prijzen is tot in eeuwigheid, Rom. 9:5.

Juist het Zoon van God zijn was de reden waarom Jezus het doodsvonnis heeft gekregen van hogepriester Kajafas. Dat was godslastering, Mattheus 26:63v. Niet omdat Hij de Messias beweerde te zijn, maar zich aan God gelijk stelde. Dat is nog steeds de steen des aanstoots voor zowel een Jood als een moslim: niet de goedheid, wel de Godheid van Christus.

God heeft geen Zoon en zou er ook geen kunnen hebben. God kan geen ‘genoten’= gelijkwaardige partners (zoals Vader en Zoon en HeiligeGeest) hebben. Merkwaardigerwijs wordt Jezus ( Isa) in de Koran ook Messias (Masih) genoemd en een groot profeet. Hierin staat een moslim de christenen dus naderbij dan een Jood, die ontkent dat Jezus van Nazareth de Messias is.
 
In het OT onderscheidt een joodse telling alleen al 75 messiaanse profetieën in de Tora (= eerste vijf boeken van Mozes) en 243 in de profetishe boeken en 138 in de geschriften! In het OT wordt de Messias gezien als  Zoon van het vrouwenzaad (Gen. 3), Zoon van Abraham (Jood) , de zoon/zaad/nazaat van koning David, die eeuwig koning zal zijn over het huis van Israel, ja de volken zullen Hem gehoorzaam zijn (Gen. 49: de Silo die zal komen!).  Israel én de volken dus zullen Hem gehoorzaam zijn.

In Daniel 7 wordt de Messias de Zoon des Mensen genoemd die de wereldheerschappij ontvangt. Toch zien wij ook in het OT al aanwijzingen dat de Messias Zoon van God is: Denk aan Psalm 2: "De HEERE heeft tegen Mij gezegd: Gij zijt mijn Zoon": de gezalfde Koning over Sion ontvangt de wereldheerschappij en wordt aangesproken door God als Zijn Zoon. Verder  wordt 2 Sam 7:14:  "Ik zal hem tot een Vader zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn" op de zoon van David= Salomo betrokken en achter Salomo doemt de Messias op, Davids grote Zoon. Gij zijt Mijn Zoon! Ook het bekende Jesaja 9:5 is nog zo’n tekst: "Een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven." De twee namen Kind en Zoon wijzen op de mensheid en Godheid van de Heiland, maar dat is wel uitleg achteraf. Wij als christenen die vanuit het licht van het NT het OT lezen, trekken deze conclusie: de gegeven Zoon die een goddelijke Zoon is, kan niet anders dan God als Vader hebben. Naar zijn goddelijke natuur is Hij de Zoon van de Vader, naar zijn menselijke natuur is Hij het kind van de maagd.
 
Laat ons lied zijn: "Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God/ Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij/ Jezus mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk/ Kostbaar Lam van God, Messias/ Maakt van zonden vrij."
 
Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
2 reacties
kneusi
01-04-2011 / 09:37
les josephus flavius de joodse geschiedschrijver, over de verwoesting v d tempel in Jeruzalem. alle christenjoden die in de drieeenheid geloven ,zijn niet om gekomen...Een christenjood heeft het niet makkelijk in zijn omgeving. lees de blinde ziet!of roza fluweeltje!
kneusi
01-04-2011 / 09:42
hopenlijk komen alle tot bekering, die nu niet in de zoon van God ,geloven.het valt ook niet mee ,als je denkt ,dat de heere jezus nog moet komen, terwijl het al is volbracht?Daar is echte bekering voor nodig! daar wordt in de meeste kerken altijd voor gebeden,, voor de bekering v d joden.

Terug in de tijd

In Deuteronomium 7:13-15 staat dat wie de geboden van de Heere wil horen en in acht nemen en houden, heel veel welvaart ...
1 reactie
01-04-2014
Hoe worden consulentschappen binnen de Ger. Gem. verdeeld? Onze consulent vertrekt naar een andere classis. Bepaalt de c...
geen reacties
02-04-2016
Eind 2014 heb ik tijdens een open dag van een sportcentrum een voetmassage gehad. Ik ervaarde dat als erg prettig en ont...
1 reactie
01-04-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering