Weinig getuigenissen

Ds. J. Prins / 3 reacties

01-03-2011, 10:40

Vraag

Ik heb de documentaire over het Urker mannenkoor bekeken, omdat er zoveel mensen positief op reageerden. Het is overigens geen muzikale documentaire, maar meer een blik in de ziel van de zangers en daarmee een blik op de Urker gemeenschap. Eigenlijk was het een blik op christenen. Het heeft me diep geraakt, vooral de openheid waarmee men getuigde. Ik zit zelf al een tijdje te worstelen met 1 Korinthe 14: 23-24; daar wordt ook gesproken van "profeteren" en "getuigen" en de gevolgen daarvan. Ongelovigen zullen op hun knieën vallen bij het horen en zien van getuigenissen en ze zullen hun zonden belijden. Waarom wordt dat getuigen niet meer bij ons (refo's) gevonden en hoe kunnen wij -maar vooral ík- weer vervuld worden met de Heilige Geest? Toen ik de documentaire zag, werd ik geraakt door het vertrouwen in God en het openlijk getuigen. Toen kwam die tekst uit 1 Korinthe 14 weer in mijn gedachten en op dat moment begreep ik iets van de bedoeling van deze tekst en iets van de kracht van de Heilige Geest. Maar, hoe worden wíj zo vervuld? Deze vraag blijft maar ronddolen in mijn gedachten.

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vragensteller,
Het is een heerlijk en bijbels verlangens wat je hebt, namelijk, om met de Heilige Geest vervuld te worden. Maar hoe gaat dit nu, vraag je. Het is goed om eerst even te kijken naar de tekst die je zo aanspreekt: 1 Korinthe 14:23–24.

Paulus laat daar door de Heilige Geest zien, welke geweldige zegen God geeft door de profetie. Een zegen die uitgaat boven het spreken in "vreemde of andere talen". Dat veelal gebeurde zonder uitleg te geven en dat bouwde niet op! Maar, zegt Paulus, indien zij allen profeteerden… dát… heeft door de Geest een zegenrijke uitwerking.

Wat is nu profeteren? Het is door Goddelijke inspiratie spreken en of Gods wil bekend maken. Dit vooral over de dingen van het koninkrijk van God. Het is ook: leren, weerleggen, berispen, vermanen, anderen troosten. Het als profeet optreden en het  profetisch ambt vervullen. In dit gedeelte (1 Korinthe 14) is het, zoals ik helder omschreven las: "speak God's message intelligibly (as  opposed to speaking in tongues 1 Cor 14.1ff)."

In vs. 3 lezen we welke zegen de Heere door het profeteren geeft: "Maar die profeteert, spreekt de mensen (tot) stichting (opbouw) en vermaning (vermaning, aansporing) en vertroosting!"

In vs. 24 is de concrete uitwerking van het profeteren: dat een ongelovige of ongeleerde, die de dienst "zo maar binnenloopt" wordt… overtuigd en geoordeeld, door allen die profeteren. Hij wordt dus overtuigd, dit kan zijn van zonde en of ongeloof. Hij wordt ook geoordeeld, d.w.z. onderzocht en er wordt een oordeel over de persoon geveld. Overtuigen en beoordelen wil hier waarschijnlijk zeggen: ‘door het profeteren wordt deze persoon overtuigd van zijn ongeloof en zonde en ziet hij er het zondige en verkeerde van in, tegenover de Heere, zichzelf en de naaste.

In vs. 25 lezen we het vervolg hiervan: deze ongeleerde of ongelovige persoon, leert kennen wat er in zijn hart werkelijk leeft. Hij ziet ook de weg van het behoud en valt voor God neer, om te aanbidden, zijn zonden te belijden en te bidden om redding. Intussen verkondigt hij, dat God echt onder deze profeterende mensen is. D.w.z. dat God door de Heilige Geest in hen woont.

Belangrijk is om erop te letten: dat hier de Heilige Geest, niet met name wordt genoemd. Maar dat Hij onweerstaanbaar aan het werk is, is wel heel duidelijk! Waar we ook op moeten letten is: waar is het de Heilige Geest om te doen? Allereerst om zondaars, (wij mensen) te overtuigen van hun zonde, schuld, ongeloof en dat zij met God moeten worden verzoend én Hij laat zien dat dit kan door het geloof in de Heere Jezus Christus. De Geest verheerlijkt Christus Jezus. Hij zet Jezus in het licht! Hij maakt Jezus groot. Hij laat de gewilligheid en liefde zien van de Heere Jezus, om mensen als wij, zalig te maken. Daarnaast schenkt de Geest een of meerdere gaven uit Jezus Christus. Om in geloofsverbondenheid met Jezus Christus, door de gave God groot te maken. Een van die gaven is de… profetie! In 1 Kor. 12 staan meer gaven beschreven. De grootste gave is de liefde! Zie 1 Korinthe 12:31 en dan verder 1 Korinthe 13!

En nu vraag je: "Maar, hoe worden wij zo vervuld?" Hoe ontvangen wij de Heilige Geest? Graag wil ik je wijzen op Handelingen 2! Het Pinksterfeest! De verslagen en overtuigde hoorders van de pinksterpreek van Petrus, ontvingen de gave van de Heilige Geest (dat is hier de Geest Zelf), via de weg van het geloof in en de bekering tot de Heere Jezus Christus. Waardoor zij vergeving van zonden kregen en de vernieuwing van hun hart en leven. Het was de Heilige Geest die hen door het Woord van Petrus tot het geloof in Jezus Christus bracht, waardoor zij behouden werden en… de Geest bleef toen ook in hen wonen. Als de Trooster!! De Geest van de genade, de gebeden, van het oordeel en de uitbranding (Jesaja 4: 4) van de belofte, van de aanneming tot kinderen en als de Geest, die ons tot getuigen maakt van Jezus Christus.

Vandaag de dag gaat het nog net zo en… wanneer de Geest door genade, ook in ons kwam wonen, moeten wij Hem niet bedroeven of uitblussen. Anders worden Zijn krachtige en heerlijke werkingen minder in ons. De gelovige kan de Geest niet verliezen, maar wel ernstig tegenstaan!

Graag sluit ik af met woorden van Paulus uit Éfeze 5, die ik, jou en andere Refoweb lezers en mijzelf meegeef: "Daarom zegt Hij: Ontwaakt, u, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. Ziet dan, hoe u voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest. Sprekende onder elkaar met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader, in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods."

Wordt vervuld met de Geest! De Geest is een Geschenk van de Vader, door Christus aan het kruis verdiend en ons als Gave beloofd bij onze Heilige Doop!

Ik hoop dat je door dit antwoord wat verder komt en wanneer je er nog vragen over hebt, hoor ik dat graag. Met een vriendelijke groet, een meebiddende pastor om de Geest.

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief
3 reacties
zonneschijn
01-03-2011 / 11:00
Wat een heerlijk mooi en waar duidelijk antwoord!!!
ik ben niet de vraagsteller, maar het was ook een goed antwoord voor mij.
BEDANKT!
1a2b3c
02-03-2011 / 12:42
kilejan: Het enigste getuigenis dat veel refo's kunnen geven is.....

Gelukkig zeg je nog net niet: alle refo's, maar je klinkt wel behoorlijk negatief.
Waar jij het over hebt is een bepaalde groep maar zo zijn ze lang niet allemaal hoor.
Net zo goed als dat je bij evangelischen veel verschil hebt is dat ook zo bij refo's.
Ik herken me tenminste totaal niet in jou beschrijving. (maar misschien ben ik ook wel geen rechtgeaarde refo)
adriano313
06-03-2011 / 13:10
Klankentaal en profetie 1 kor 14
Beste vragensteller, m.i. lopen er hier heel wat zaken door elkaar;
o.a. gave van profetie(geestesgave) ambt van profeet (bedieningsgave), de overige geestesgave(n) van de Heilige geest, getuigen kunnen zijn van Jezus Christus, tongentaal, gedoopt in de Heilige Geest tot aan de heilige (kinder?)doop.

Het is moeilijk om de gaven van de Heilige Geest (waar 1 kor 14) mee begint zomaar eventjes te verduidelijken omdat hier verschillend over wordt gedacht.
Zelf ben ik van mening dat de bijbel hier wel duidelijk in is en uitlegt dat er 3 soorten gaven bestaan. (dit ter verduidelijking)

A. (motivatie)gave, 7 aangeboren! gaven, wat pers. drijfveren zijn (1rom 12:6)
B. (geestes)gave, 9 gave van de HG! doordat je gedoopt ben in de Heilige Geest (1kor 12)
C. (bedienings)gave, 5 bediendingen of ambten binnen een gemeente (efeze 4:11)

Voorafgaand aan 1 kor 14, beschrijft Paulus in hfdst. 12 de gaven van de H.Geest. Dit zijn 9 geestelijke gaven, ook wel genadegave of manifestatiegaven genoemd (charisma 1Petr.4:10) In hfdst 13 weerlegt Paulus deze gaven t.o.v. de Liefde in Jezus Christus. Je kan nog zoveel je 9 gaven van de H.Geest inzetten of gebruiken maar als u Zijn liefde niet kent is alles vruchteloos! De liefde is dus leidend, bepalend en het allerbelangrijkste (hoogste gebod komt hierin terug maar zo ook dat je niet hoogmoedig moet worden).
Echter in hfdst 14 lees ik dat Paulus toch specifiek aandacht schenkt aan de gaven ter opbouw van jezelf en één ter opbouw van de gemeente (14:4). Hoe verhouden deze zich tot elkaar:

1 Tongetaal/ Klankentaal
Opbouw van jezelf doe je door te bidden in de geest. Dat is tongentaal of klankentaal. Want God is geest en bidden in de geest is dus van Geest tot geest. (14:2 of 14:14). Door dat er in een onbegrijpelijke taal wordt gebeden, kan iemand anders er niets van begrijpen en zo ook er moeilijk deel van uit maken (b.v. amen zeggen). Om het geestelijk functioneel te houden zegt paulus daarom dat het de ander (gemeenteleden) niet opbouwt (14:11). Maar er bestaan uitzonderingen, dat is wanneer er iemand de gave heeft om de taal te vertolken, zodat anderen er wel baat bij kunnen hebben om het te kunnen begrijpen.(toe kunnen passen). Maar dan niet meer dan 2 a 3 (vertaalde) personen per dienst. Maar in alle gevallen is het niet praktisch naar anderen toe, sterker voor andere hier is juist profeteren voor gegeven.

2 Geestesgave van profetie
De gave van profetie is ter opbouw van de gemeente. Het is dus een bevestiging voor een ieder omdat er door de Heilige geest gesproken wordt. Dit spreken vertaald zich in gedachten of in geestelijke ogen (visioenen) (Ezech.37), maar ook door natuurlijke ogen (Daniel 5:25) en oren (1 Sam. 3:10). Profetie is dus bestemd ter opbouw van de gemeente. Het is stichtend, vermanend en bemoedigend. Het staat in het teken van de relatie. En deze relatie is het m.i. als Paulus spreekt over dat de ongelovige versteld zal staan. Door profetie zal de H.Geest bekend maken (natuurlijk of geestelijk) wat er short aan de zondige persoon. Daarom is profetie effectief omdat dit altijd een shot in de roos is. Een goed voorbeeld hiervan wordt gegeven door profeet Nathan bij koning David (2sam 12:7). Maar uit de praktijk heb ik dit wel meer gehoord. En de H. Geest overtuigd deze zondaar dat zijn oren b.w.v.s nog na tuten!

Door toedoen van de H.Geest en het effect wat hieruit voortkomt (14:25) raakt iemand overtuigd. Want niemand kent zijn /haar zondige leven immers…
Dit wordt m.i. bedoeld met “getuig(en)- overtuigd” (14:24). Maar hiernaast geloof ik dat de H.Geest altijd mensen overtuigt. Zelfs door hun zonden heen? Want Gods Geest is alom vertegenwoordigd met als doel Gods liefde kenbaar te maken en om te zetten in werkingen. Of mag ik zeggen in liefdevol resultaat. Misschien kreeg u daarom wel de tekst herhaaldelijk in uw gedachten. Dat u mag begrijpen dat er een Heilige Geest is ter opbouw van u zelf en van uw gemeente.

Getuigen zijn
Een getuigen van Jezus Christus kunt u alleen zijn, als u ook van Jezus Christus kunt getuigen. Dit komt door uw relatie. U kunt niet getuigen (ook al willen sommige dat vaak) als u geen ervaringen hebt met Jezus Christus of zijn werk. Ter vergelijking, u kunt van een auto-ongeluk alleen maar tegen de politie getuigen, als u hier bij aanwezig was. Zo niet, dan kunt u niet getuigen, want dan valt er niets te getuigen. Natuurlijk kunt u wel vertellen over Jezus Christus en zijn evangelie

Tot slot uw vraag hoe worden wij (u) zo vervuld?
Als eerste door uw relatie met Jezus Christus. U zult een kind van God moeten zijn en om verder met Zijn Geest door het leven te kunnen gaan zult u Jezus Christus moeten aannemen als Heer van uw leven,. Hiernaast kunt u gewoon ook bidden. Door te bidden tot Jezus Christus en te vragen of Hij meer tegen u wilt spreken door uw gedachten. Duidelijker kan je volgens mij niet zijn. Bent u wel een kind van God, dan kunt u specifiek vragen of Hij u wil dopen met zijn H. Geest. (hand 10:45 of 19:6).
Let wel, geestesgaven van de H.Geest worden vaak geschaard onder charismatisch ‘gedachtegoed’. Charisma (Grieks) betekent niets anders dan Goddelijke gift of begiftigd door God. Dit is niet een kado binnen een tijdperk en staat totaal los van een beweging. Een bevestiging of getuigenis hiervan doen meningen nog wel eens verdelen, hetzij helaas zo. Maar ik zie het als een warm welkom want ik geloof dat God zijn liefde, ook door middel van deze 9 gaven, graag wil tonen.

Hierover napraten kan altijd, U kunt mij onder dezelfde naam bereiken bij profielen.

Veel wijsheid en Zijn liefde toegewenst

Terug in de tijd

Ik wil nog even reageren op het antwoord 'God kan toch ingrijpen?' van meneer J. W. N. van Dooijeweert. Bedankt voor uw ...
geen reacties
01-03-2006
Het gaat mij om het volgende: ik hoor nogal eens tijdens een preek de vraag weerklinken: “Zijn er nog mensen die niet me...
geen reacties
01-03-2008
Wanneer moet je naar de huisarts gaan als je bloedarmoede hebt?
geen reacties
01-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering