Ik ga naar de EO-jongerendag (2)

Ds. W. Pieters / geen reacties

13-04-2003, 00:00

Vraag

Opmerking 1: Het antwoord van ds. Pieters vraagt om reacties. In alle bescheidenheid neem ik afstand van zijn oordeel over de EO. Hij karikaturiseert en stelt vast dat de EO verwerpelijk en verfoeilijk is. Bovendien stemt hij er mee in dat EO staat voor Eeuwige Ondergang. Ik ben absoluut geen EO-freak en zal ook niet naar een EO-jongerendag gaan, maar zo'n reactie gaat m.i. toch echt veel te ver en hoort niet. In alle liefde zou ik ds. Pieters graag deze woorden van de Heere Jezus voor willen houden: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden en wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet" (Mattheus 7:1-3). Laten wij heel voorzichtig zijn met oordelen, zeker van medechristenen. Mogen wij in alle liefde navolgers van Christus zijn en zo anderen tot jaloersheid verwekken. Maar laten we voorzichtig zijn met dat opgestoken vingertje. Wij zien immers maar aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Graag een reactie.

Opmerking 2: N.a.v. van een voorgaande vraag stel ik deze vraag. Met tranen in mijn ogen las ik dit antwoord. Ik weet dat de kwestie rondom de EO-jongerendag erg omstreden is, maar toch wil ik er op in gaan. Ik schrok toen ik las dat de EO-jongerendag een oppervlakkige namaakgodsdienst bevat. Inderdaad zijn er jongeren waarbij het geloof maar voor een dagje is of voor een weekje, maar er zijn ook jongeren die echt geraakt worden door de Geest en bij wie het hele leven verandert door deze dag. Jongeren, die op zoek zijn naar God, waarvan de EO-jongerendag het begin kan zijn, en die mogen weten dat de Heere Jezus Christus voor hun zonden gestorven is. Wie zijn wij dan om te zeggen dat deze EO-jongerendag (die een beginpunt kan zijn in de zoektocht naar God) slecht is, bedorven is of een geloof bevat waar men zich voor eeuwig bedriegt? God werkt op vele verschillende manieren, door vele middelen heen, de ene keer wat extremer dan de andere keer, maar Hij WIL en KAN werken, ook door de EO-jongerendag heen. Ook al begrijpen sommigen dit niet. Het werk van God is groot en wij mogen daar niet aan komen, d.m.v. oordelen of dit wel allemaal volgens "onze manier" gaat. Laten wij juist bidden dat er jongeren opzoek zullen gaan naar God en dat deze dag daar een begin van mag zijn. Laten wij niet zo oordelen over deze dingen, die God ook kan gebruiken om jongerenlevens te veranderen. Wat betreft de EO, bid er maar voor, dat er mensen door aangesproken zullen worden en dat de inhoud (als dat volgens u te oppervlakkig is) dieper mag worden. Ik wens u Gods zegen toe.

Opmerking 3: Beste ds. Pieters, Ik las uw antwoord met betrekking op de EO-jongerendag. Ik vond uw antwoord nogal schokkend! Hoe komt u er in (...) bij om te zeggen dat mensen die naar de EO-jongerendag gaan verdoemd zijn! Zo komt het echt over bij mij! Ik las pas in de visie (ja wij hebben tv thuis) dat er een aantal jongeren waren die tot geloof gekomen waren op de EO-jongerendag. Is dat niet geweldig! Een stel pubers die er helemaal voor gaan!!!??? En is het niet zo dat wij ons hart open moeten stellen voor God? Wij moeten toch zelf die keuze maken? God heeft de eerste stap gezet door Zijn zoon te sturen. Kunnen wij dan niet zelf die keuze maken om die Uitgestoken Hand van God aan te pakken? Ik denk het wel... God is LIEFDE! Ja toch? Dat bent u toch zeker wel met me eens? De echte christen krijgt niet met dat verterende vuur en eeuwige gloed te maken. God wilde zelfs dat we weer bij Hem konden komen. Hij gaf het liefste wat hij had! Voor u en mij. Er is genoeg betaald voor iedereen! Supergaaf toch! Beste ds. Pieters. Ik hoop dat u wilt reageren. Ik ga zeker ook naar de EO-jongerendag. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik hoor er geweldige verhalen over. Ook ga ik regelmatig naar praiseavonden en dat vind ik geweldig. Een avond vol aanbidding lof en eer voor GOD! Ik weet zeker dat HIJ dat geweldig vindt!

Opmerking 4: Naar aanleiding van het antwoord van ds. Pieters op de vraag over de EO-jongerendag, zijn we genoodzaakt hierop te reageren. Onze teleurstelling en ontzetting was zeer groot, toen we dit antwoord lazen. Het antwoord is buitengewoon kortzichtig en zeer eenzijdig. Bovendien is het uitermate slecht onderbouwd. Hetgeen ons werkelijk pijn deed, is de duidelijke veroordeling van de EO-jongerendag en de Evangelische Omroep. Staat er in Mattheus 7:1-5 niet: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij den
splinter, die in het oog uws broeders is, maar de balk, die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde! Werp eerst den balk uit uw oog en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen?" Het naleven van dit tekstgedeelte blijkt niet uit uw antwoord. Wij zijn toch allen broeders en zusters in het geloof? Wij hopen en bidden dat u uw mening zult herzien door uw blikveld wat te verruimen. Uitziende naar uw antwoord wensen wij u Gods zegen toe bij het beantwoorden van de vragen.

Antwoord

Soms is het goed om mild te zijn. Soms is het goed om scherp te zijn. Op een verkeerd moment mild zijn, kan verraad zijn aan het Evangelie; en op een verkeerd moment scherp zijn, kan betekenen dat we iemand kwetsen en onnodig pijn doen.

Ben ik mild geweest in het antwoord van afgelopen week? Niet veel mensen zullen dat zeggen. Toch ben ik op één punt mild geweest, dat ik namelijk geen oordeel heb geveld over de harten van mensen die betrokken zijn bij de EO. Dat mag ik ook niet. Motieven van mensen, bedoelingen van daden of woorden, zijn niet ter beoordeling van een ander. Als ik onuitgesproken bedoelingen en motieven bekritiseer, val ik onder het oordeel van Mattheüs 7 vers 1, waar Jezus zegt: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt."

Wanneer ik uitingen in daden of woorden toets aan de Schrift, dan moet de waarheid aan het licht komen, of dat een scherpe afkeuring of een ruime goedkeuring inhoudt, dat maakt niet uit.

Is de EO Bijbels, dan moet ze ruimschoots met die naam worden betiteld. Is ze onbijbels, dan moet ze vlijmscherp met die naam worden aangeduid. Natuurlijk kan het zijn dat in een organisatie of stichting Bijbelse en onbijbelse dingen dooreen gemengd zijn. Niemand is zonder fouten of zonden en ook op het gebied van de waarheid is niemand zonder vergissingen. Ook de EO heeft goede en slechte dingen. Daar zal iedereen het wel mee eens zijn. De vraag is echter of de fundamenten Bijbels zijn of niet.

Daarom moeten we niet op bijzaken letten, maar op hoofdzaken. Natuurlijk is het lang niet altijd gemakkelijk om het samen eens te worden over de vraag wat precies bijzaken zijn en wat hoofdzaken zijn. Maar ik vermoed dat alle lezers het er over eens zijn dat de volgende dingen geen bijzaken zijn, maar hoofdzaken:

1. De zaligheid van de zondaar uit genade alleen.

2. De onfeilbaarheid van de Heilige Schrift.

Hoe denkt de EO over deze twee zaken? Ik veronderstel dat de hele organisatie stelt dat iemand niet kan zalig worden buiten het verzoenend werk van Jezus Christus om. Alleen, hoe wordt dat ingevuld en uitgewerkt? Wordt dan aan God alleen alle eer van de zaligheid gegeven? Of is er ook een stukje eigen inbreng bij?

"Wij leven onder de bezettingsmacht van de zonde. Alle mensen zijn slaven van hun begeerten en slechte gewoonten. Maar Jezus zegt: Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij waarlijk vrij zijn. Hij doelt daarmee op de vrijheid die Hij aan het kruis mogelijk heeft gemaakt. Het is de vrijheid om nee te kunnen zeggen tegen de zonde en ja tegen het leven dat God geeft."

Het citaat dat u net las, is van de EO zelf. Het klinkt op het eerste gezicht niet slecht, niet onbijbels. Maar is het dat ook werkelijk niet? Wat heeft Jezus aan het kruis gedaan? De vrijheid mogelijk gemaakt om "nee" te kunnen zeggen tegen de zonde en "ja" tegen het leven dat God geeft?

Antwoord: NEE. Christus heeft aan het kruis niet de mógelijkheid van zalig worden bewerkstelligd, waarbij wij dan ja moeten zeggen tegen deze gave van God. Maar Christus heeft aan het kruis de wérkelijkheid van zalig worden bewerkstelligd, waarbij het "ja" zeggen inbegrepen is. De keus ligt niet bij ons, maar bij God, in Zijn verkiezing!
Ontkent de EO dit? Weet ik niet. Maar met al mijn naspeuren ben ik het niet tegen gekomen dat de EO de vrije en onverdiende genade van Gods soevereine, verkiezende welbehagen voorstaat.

Een aanduiding hiervan is dat een roomse kardinaal als broeder in het geloof wordt verwelkomd binnen de EO en dat een bestuurszetel beschikbaar is gesteld voor een roomse. Wat leert de kerk van Rome met betrekking tot Gods aandeel in het zalig worden van zondaren? Dat er coöperatie is: God en wij werken samen. Dat kan dus binnen de EO allemaal...

Ten tweede: het gezag van de Heilige Schrift. Hoe staat het daarmee bij de EO? Ruim twintig/dertig jaren geleden was het binnen de EO-gelederen buiten kijf dat de Heilige Schrift onfeilbaar was van kaft tot kaft. Momenteel ligt dat helaas anders. De EO heeft gedurende de eerste vijftien jaar van haar bestaan diverse geschriften uitgegeven waarin de onfeilbaarheid/foutloosheid van de Bijbel werd verdedigd. Zie b.v. de boeken "Het ontstaan van de bijbel" en "De bijbel in de beklaagdenbank". In deze boeken wordt uitdrukkelijk de onfeilbaarheid/foutloosheid van de bijbel en de woordelijke inspiratie verdedigd. In een in 1981 door de EO uitgegeven boekje wordt als volgt de onfeilbaarheid onder woorden gebracht: "Nu gaat het er om in te zien dat Gods Geest gewaakt heeft over elk woord dat werd opgeschreven en dat daarom de Bijbel geen menselijke vergissingen kan bevatten ook niet op het punt van natuur en geschiedenis... Gods Geest heeft er over gewaakt dat het gewoon-menselijke spraakgebruik van de bijbelschrijvers bewaard bleef voor fouten."

Een zeer belangrijk keerpunt is de publicatie van het in 1987 door de EO uitgegeven boek "Het gezag van de bijbel". In deze bundel is de tekst van een aantal, voor de EO-radio gehouden, lezingen gebundeld, waaronder vier door W. J. Ouweneel gegeven lezingen. In deze lezingen verwerpt Ouweneel de gereformeerde opvatting van de onfeilbaarheid. Hij probeert een middenpositie in te nemen, maar een feit is dat hij de leer over de onfeilbaarheid in zijn gereformeerde betekenis vanaf dat moment openlijk verwerpt en actief aanvalt en ondermijnt. Hij geeft de traditionele opvatting van onfeilbaarheid, verstaan als foutloosheid, in één van zijn lezingen het etiket "fundamentalisme". Hij beweert dat de idee dat de bijbel feitelijk onfeilbaar en woordelijk foutloos zou zijn, niet op de bijbel is gebaseerd maar op valse buitenbijbelse filosofieën.

Een collega uit de baptistenkringen schreef in 1999: "De uitspraken van Ouweneel over de onfeilbaarheid van de bijbel, zoals die zijn opgetekend in zijn lezingen, zijn eerst uitgesproken voor de EO-radio en daarna in samenwerking met de EO uitgegeven. Ik heb daarom het bestuur van de EO gevraagd om te toetsen of de inhoud van deze lezingen in overeenstemming is met de grondslag van de EO. Het bestuur heeft geweigerd dit te doen. Men weigert, zo luidt de motivatie van hun weigering, nadere theologische (leerstellige) uitspraken over de bijbel te doen en aan de grondslag toe te voegen. Ik heb ds. A. van der Veer, de huidige voorzitter van de EO, gevraagd: Mag iemand die de orthodoxe schriftvisie niet onderschrijft, spreken voor de EO? Zijn antwoord was: Wat is de orthodoxe schriftvisie? Er bestaat helemaal niet zoiets als de orthodoxe schriftvisie."

"Een typisch voorbeeld van het postmoderne opzij schuiven van de bijbel is een artikel uit het blad Ronduit Magazine van de jeugdclub van de EO. Daar wordt de vraag behandeld of je als christen verkering met een ongelovige mag aangaan. Als ouderwetse protestant zou ik denken dat er vervolgens een studie van de bijbel op dit punt zou volgen. Een echte evangelical zou onmiddellijk vragen: Wat zegt de bijbel daarover? Zijn er directe uitspraken over deze zaak? Zijn er algemene bijbelse principes die op deze kwestie kunnen worden toegepast? Die vraag wordt in het gehele artikel niet opgeworpen. Niet één keer wordt de vraag gesteld: Wat vindt God daar nu van, wat zegt de bijbel daarover? Integendeel. Aan het begin wordt de Schrift opzij geschoven. Ik citeer uit het artikel: We weten het allemaal wel: Ga geen ongelijk juk aan met een ongelovige, staat er zo mooi in de bijbel. Maar ..."

"In het artikel wordt nergens duidelijk gesteld dat verkering aangaan met een ongelovige volgens het woord van God niet kan. Het wordt afgeraden maar men laat de deur open. Mijn dochter van zestien had het artikel gelezen. Ik had er nog niet met haar over gesproken. Op mijn vraag wat ze er van vond, antwoordde ze spontaan: De deur wordt opengelaten. Precies op dit punt waar, vroeg of laat, bij onze kinderen en onze jeugd de verzoeking zal komen, wordt de duidelijke leer van de Schrift ondermijnd. Ik geloof dat het blad een oplage van rond de honderdduizend exemplaren heeft. Dit als indicatie voor de enorme invloed van het blad. Het artikel bevat allerlei ervaringen en redeneringen maar de bijbel (God zelf) komt niet aan het woord, behalve dan die ene keer waarna de Schrift opzij geschoven werd. Dit artikel is geen opzichzelfstaand incident, het is een illustratie van een trend. Het gaat hier niet om een verschil van interpretatie van de Schrift. Hier is iets veel fundamenteler aan de hand. Hier wordt de Schrift opzij geschoven."

Tot zover mijn collega, A. P. Geelhoed, Middelburg.

Nog steeds oordeel ik niet over hun hart of motieven, maar de feiten wijzen een kant op dat ik ten volle handhaaf wat ik heb geschreven: de EO gaat de ondergang niet alleen zelf tegemoet, maar ze baant ook de weg voor vele duizenden in de evangelische en reformatorische kerken. We moeten hiertegen een scherp protest laten horen, of het u welgezind is of niet.

Hier laat ik het voorlopig bij. Het is allemaal verdrietig genoeg, en het verschaft mij in 't geheel geen vreugde om dit alles te moeten constateren. Maar feiten zijn feiten en dwaling is dwaling. En daarom deze ernstige waarschuwing.

Ds. W. Pieters


Naschrift redactie Refoweb: Graag geen reacties meer op dit onderwerp t.a.v. van de vragenrubriek. Wel is het mogelijk om over deze kwestie verder te discussiëren op ons forum.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

EO (-jongerendag)
geen reacties

Terug in de tijd

Wat zijn de verschillen tussen een gereformeerde kerk en een migrantenkerk?
geen reacties
14-04-2020
Zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Wat is begeren in Zijn Naam. met betrekking op de verhoring van e...
geen reacties
13-04-2007
In de Gereformeerde Gemeenten in Nederland hebben ze IVF censurabel gesteld, naar ik gehoord heb. Nu is mijn vraag: waar...
geen reacties
13-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering