Christen is vrij van de wet

ds. M. Klaassen / 3 reacties

29-11-2010, 08:40

Vraag

Een christen is toch vrij van de wet, maar waarom 'moeten' ze die dan toch nog doen? Uit dankbaarheid, zegt de catechismus, maar de catechismus is de Bijbel niet. Ik denk dat een christen niets meer 'moet' maar omdat hij een nieuwe natuur heeft gekregen wil hij niet anders meer en heeft hij de wet in zijn hart,. Ezech. Zoals het in de catechismus staat lijkt het net een verkapte vorm van betaling achteraf.

Antwoord

Bedankt voor je vraag. Je vraagt hoe de verhouding is van een christen tot de wet van God. Een christen is vrij van de wet, maar moet toch de wet doen? Dat lijkt een schijnbare tegenstrijdigheid. Laten we beide aspecten even onder de loep nemen.

Eerst dat eerste: een christen is vrij van de wet. Waarom? Omdat wij niet meer door de wet behouden kunnen worden. De wet eist volmaakte gehoorzaamheid en dat kunnen wij als zondaren nooit opbrengen. Dat betekent dat je langs de weg van de gehoorzaamheid aan Gods geboden er niet komt. Dat had gekund in het paradijs, maar als zondaren lukt ons dat nooit. Omdat wij de wet breken, staan wij onder het oordeel van de wet. Het geweldige nieuws van het evangelie is dat Christus onze veroordeling gedragen heeft. Hij is "geworden onder de wet, opdat Hij degenen die onder de wet waren verlossen zou" (Gal. 4: 4b-5a). Hij heeft én de wet vervuld (door al Gods geboden te doen) én de vloek van de wet gedragen aan het kruis. Dus als het gaat om onze aanvaarding door God, onze rechtvaardiging, dan is dat inderdaad buiten de wet om. Er een andere gerechtigheid geopenbaard, "zonder de wet" (Rom. 3:21), n.l. de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Dankzij die gerechtigheid, die de Heere je door het geloof in Zijn Zoon schenken wil, kun je voor God bestaan. "Doch degene die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid" (Rom. 4:5). Wat bedoelen we dus met "vrij van de wet zijn"? Dat de wet, als weg tot het eeuwige leven, voor mij niet meer geldt, zodra ik geloof in Christus. Telkens weer wanneer ik zondig en faal, en de wet mij terecht aanklagen kan, mag ik schuilen bij Christus, die voor mij de wet vervuld heeft en de vloek van de wet gedragen heeft. Ik ben dan vrij van de wet.

Betekent dat dan dat je niets meer te maken hebt met de wet? Dat geloof ik niet. Al kunnen wij de wet niet houden, dat is niet het probleem van de wet, dat is ons probleem. De wet is immers heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed (Rom.7:12). De wet is niets anders dan de eis tot liefde die rechtstreekt voortkomt uit het hart van God. Ik geloof dus niet dat een christen niets meer met de wet te maken heeft. Thomas Schreiner, een gezaghebbend Amerikaanse Nieuwtestamenticus, heeft een boek geschreven over de wet bij Paulus en hij concludeert dat je in aansporingen die Paulus in zijn brieven aan de gemeente schrijft, alle geboden kunt terugvinden als geldend voor een christen. Als iemand tot geloof komt, is zijn verhouding tot de wet anders geworden. Het is geen weg van verlossing meer, maar dat wil niet zeggen dat je je niets meer aan de wet gelegen hoeft te laten liggen. De geboden van de wet zijn de bakens waarlangs het schip van je leven moet varen. Het geweldige is, dat als de Heere in je leven werkt, er ook liefde ontstaat voor Gods geboden. Je wijst daar ook op in je vraag. De Geest schrijft de wet in je hart. Dát is het grote verschil met vroeger en nu. Een christen heeft God liefgekregen en dus ook Zijn wet. Dan kun je zeggen: "Hoe lief heb ik Uw wet!." Die liefde ontstaat door de Heilige Geest die in je woont. Ik zou voorzichtig zijn met jouw term "een nieuwe natuur." Dat lees ik nergens in de Bijbel. Ik lees wel dat de liefde van God in je hart wordt uitgestort door de Heilige Geest (Rom. 5:5). De Heilige Geest leert je respect voor Gods geboden. Hij zorgt ervoor dat je niet meer "naar het vlees" wandelt, naar je oude, zondige natuur. Hij leert je wandelen "naar de Geest" (Rom. 8:4). En wat betekent dat? Dat staat in datzelfde vers: "Opdat het recht (of: de gerechtigheid) van de wet vervuld zou worden in ons" (Rom. 8:4). Ik vind dit Bijbelvers heel belangrijk als het gaat over de christen en de wet. Paulus leert hier duidelijk dat de gerechtigheid van de wet door een (wedergeboren) christen vervuld wordt.
"Moet" ik dan de wet doen? Ja en nee. Het belangrijkste is dat ik het zelf wil. Het is geen moeten meer, maar een innerlijk verlangen. Al is het een hele strijd, want mijn vlees onderwerpt zich niet aan de wet van God (Rom. 8:7). Dat zorgt ook voor de tweestrijd van Romeinen 7. En toch kan ik zeggen: Ik heb een vermaak in de wet van God (Rom. 7:22).

Maar ook als ik het wil, "moet" het nog wel. Het christelijk leven is geen vrijblijvende zaak. Je kunt je honderd keer beroepen op de Heilige Geest, maar als je leven zich niet afspeelt binnen de lijnen van de wet van God, dan kun je je afvragen of je de Geest werkelijk ontvangen hebt. Liefde sluit plicht niet uit. Daarom zijn goede werken altijd "naar de wet van God", zoals de Catechismus zegt (zondag 32, antw. 91). Waarom zijn die goede werken nodig? Die dragen inderdaad niets bij tot je verlossing, ze zijn geen "betaling achteraf", maar ze zijn wel hét bewijs van een levend geloof. Het zijn de goede vruchten waaraan je de goede boom kunt herkennen (Matth. 7). Het zijn de vruchten die groeien in verbondenheid met de Wijnstok. Zijn ze er niet, dan ben je geen levende rank, dan leef je niet in verbondenheid met Christus. Zijn ze er wel, dan is het niet omdat ík ze doe, maar omdat ze groeien vanuit de Wijnstok, vanuit de verbinding met Christus. Zo'n leven, waarin je beseft: "Zonder U kan ik niets doen", een leven waarin je beseft dat je alleen vruchtbaar bent door in Hem te blijven, wens ik je toe.
 
Hartelijke groet,
Ds. M. Klaassen, Hedel

ds. M. Klaassen

ds. M. Klaassen

 • Geboortedatum:
  25-02-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Inactief
3 reacties
43843
29-11-2010 / 09:47
Vraagsteller, wat heb je een mooi antwoord gekregen over de funktie van de wet. Dank u wel ds Klaassen.
adriano313
29-11-2010 / 12:11
Mooie gedachtegang, maar voorafgaand aan al het “moeten”en “zullen”gaat er totaal iets anders vooraf. Het zijn de principes van God en zijn koninkrijk. Deze principes zijn universeel en vertalen uiteindelijk Zijn Liefde en Heerlijkheid. Door deze principes is de wet gekomen en uiteindelijke onze Verlosser. Want door de zondeval bestaat er een tweestrijd, waarbij de duivel de openbaring van deze liefde en heerlijkheid bij de mens probeert te dwarsbomen. Want hij weet dat zijn kop vermorzeld gaat worden.

Je ziet dat in genesis mensen uit eigen kracht leven en in zonden vallen. Een goed voorbeeld is b.v de vloed bij Noach, toren van Babel, Sodom/ Gommora, Het zijn duidelijke voorbeelden waarbij mensen niet uit eigen kracht God zoeken maar zich overgeven aan een leven wat haaks staat op Gods plan. Er bestaat dus een duidelijke geestelijke strijd. Voorafgaand aan de wet zie je dat het koninkrijk van de farao (Ramses) een demonen bolwek was van afgoderij. Vandaar de vele voorbeelden dat God laat zien wie de echte God is. De 10 plagen zijn een goed voorbeeld dat alle magische tovernaars van Ramses het onderspit delven.

Bij het geven van de wet moeten de mensen de berg Sinaï naderen en daalt God in zijn Glorie op de berg. Maar zelfs dan probeert de duivel weer mensen te winnen en zelf Aaron te overrullen om tijdens deze dagen een gouden kalf (Baäl god) te maken. Weer een duidelijk voorbeeld dat de wet (die God op dat moment aan Mozes gaf, en waarin stond geschreven u zult geen gesneden beeld maken) nodig was om mensen inzicht te geven wat een wijze levenswandel is zodat het je voorspoedig gaat (job).

Gods wetten zijn dus logisch en geven (door de mens) richting aan Zijn geestelijke koninkrijk. Het plan, dat de slang vermorzeld gaat worden, is in volle uitvoer, waarbij de duivel de mens graag in het ongeluk wil storten. Elke wet(regel) van God dient dan ter bevordering van de mens/mensheid. Geestelijk, lichamelijk, gezondheid, gedrag, sociaal, rechtspraak etc.
Sterker, omdat God wist dat de mens werkt uit vlees en zonden begaat is het inclusief een levenswandel (offersysteem) met vergeving. Gods werk is dus uniek, liefdevol en sluitend.

De liefelijke wet, de intocht in Kanaän, alle o.t. symboliek, de richters de tabernakel/tempel, de koningen weerspiegelen een diepere dimensie van een tegenwoordige bekering en levenswandel van een Christen. Ik zal hier niet over uitweiden maar doordat het voorhangsel is gescheurd (onbegrijpelijk, zouden de mensen toen gezegd hebben) is Christus de tempel geworden van elk die in Hem gelooft. Het Hoofd van één lichaam waar wij deel van uit maken als je aan Hem overgeeft.

Als Christen vrij van de wet betekend niet dat de oude wet niet functioneerde. Want zijn heerlijkheid is sluitend en uniek, zo ook de wet. Het voorzag in alles. Echter God heeft in zijn plan een vervolg gegeven om de mensheid te redden. Om zijn koninkrijk verder uit te breidden. De dood moest overwonnen worden omdat satan door de zondeval hier heer en meester over was. Christus is gekomen om dit deel “als mens” te overwinnen. Hij droeg ALLE ….!!! vloek, smaad, zonden etc. omdat satan hier legale grond heeft om aan te klagen en huis te houden. Echter Christus heeft gestreden, satans troon opgeblazen en OVERWONNEN. Het Hoofdstuk CHRISTUS is dus een overtreffende trap van de wet.
Waar in de wet zonden vergeven moesten worden door rituelen en offering, zodat de duivel geen legale grond had om die persoon te treffen, worden onze zonden vandaag vergeven doordat HIJ, in de overtreffende trap van de wet, satan overwonnen heeft!

Kan de duivel dan nog steeds huishouden bij overtreding van de wet. Ja illegaal, als je niet in Jezus christus gelooft.
Maar Christus heeft overwonnen dus daarom heeft hij geen recht meer. Doordat je in de HEERE JEZUS CHRISTUS gelooft en HEM aanneemt als je dagelijkse HEER en dit belijdt mag je in ZIJN naam en door zijn bloed worden vrijgemaakt van deze aanklachten. Je strafblad is zo schoongewassen, blanco geworden. Even los van de volwassen doop, zal je hierna zijn /geest krijgen die in jou gaat wonen. Hierdoor geeft de Heilige Geest richting aan jou welke levenwandel je als Christen hebt. Dit leidt tot de vrucht van de Heilige Geest. (weer een overtreffende trap van de wet).

Bestaat er dus een soort tweestrijd tussen Christus en de O.T.- wet ? Nee Christus is een overtreffende trap geworden. (Voorbeeld ter vergelijking: aan de overkant heb je bij dammen RECHT op een dam, bij schaken, RECHT op een extra dame /eigen stuk maar de rest van het spel blijft wel hetzelfde)

Maar als Christen ben je overgeleverd aan totale overgaven aan Christus. Anders kan de H.G niet regeren. Alle werken uit jezelf zijn wettisch => maar dat is niet meer. Werken uit de Heilige Geest is dus alleen maar wat er telt! Dit levert vaak de nodige strijd op van een Christen. Ik denk, ik wil, ik doe ik dit, ik dat….Het is niet van toepassing want het hartsverlangen van God is aanhankelijkheid. Je spiegelen aan JEZUS doordat je aan hem blijft KLEVEN. Je bent immers zijn sierraad, wat niet verloren mag gaan. Wetticisme is dus NIET van God. Het is alleen maar een levenstijl die geen ruimte bied voor God’s plan en bestemming in Zijn Lichaam. Die plek heb je al !!! (ps 139) ook al heb JIJ die plek nog niet ontdekt.
Blijf jij dan dralen? Pak je zijn hand dan niet? Blijf dan wandelen in de waarheid van Zijn Woord want jij bent zijn plan! Het bewijs hiervan is Zijn Woord en dat jij er bent!
1a2b3c
29-11-2010 / 15:51
http://www.groeieningeloof.nl/ de lezingen over de Romeinenbrief o.a. zijn daar gratis te downloaden.
Aanrader!!

Terug in de tijd

Ds. Van Holten schreef laatst op deze website het volgende: “Inderdaad is het zo dat er niemand op de wereld is die van ...
5 reacties
29-11-2014
Wij zijn een stel dat elkaar inmiddels van haver tot gort kent. Niet alleen op geestelijk gebied, maar ook op lichamelij...
geen reacties
29-11-2007
Ik zit al acht jaar in een relatie met een heel moeilijke man. Hij is agressief, narcistisch en heeft een alcoholproblee...
4 reacties
29-11-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering