"Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart"

Ds. J. Noordam / geen reacties

01-11-2010, 09:51

Vraag

Er staat in de Bijbel: "Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart." Maar er staat ook: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop." Uit de eerste tekst blijkt dus dat Jezus ín het hart is en in de tweede tekst vraagt Hij toegang tót het hart. Hoe kan dit?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je voelt het al duidelijk aan: in de eerste tekst is de Heere Jezus al in het hart én in de tweede tekst vraagt Hij toegang tót het hart. Hoe we dat moeten zien? Het is allereerst van het grootste belang dat we teksten uit de Bijbel in hun verband lezen, nooit als losse tekst. Alleen zó –en soms ook met behulp van een commentaar– komen we op het spoor van wat de tekst ons wil zeggen.

De eerste tekst “Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart” staat oorspronkelijk in Deuteronomium 30:14 en wordt door de apostel Paulus in Romeinen 10:8 aangehaald. De tekst in Romeinen loopt door: “Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (verzen 8-10).

Het gaat hier over de rechtvaardiging door het geloof (vers 6). Een kerngedeelte in de Schrift, die in deze tijd waarin we het begin van de Reformatie herdenken (31 oktober) volop in de aandacht staat. Het is best mogelijk dat een predikant dit Bijbelgedeelte gekozen heeft voor de preek op Hervormingsdag.

In Deuteronomium 30 gaat het om de genadige nabijheid en zelfopenbaring van de HEERE God in Zijn heilige Wet. God kwam daarin zo nabij, dat Hij Zijn Woord, Zijn Wet, in hun mond en in hun hart wilde leggen. Paulus citeert deze woorden nú als een verwijzing naar de Heere Jezus Christus, die de Wet van God vervult. In Romeinen 3:27 sprak Paulus al eerder over “de wet van het geloof.” Nú wordt dit “woord” met “het geloof” als onderwerp door Paulus en de zijnen gepredikt en heeft daardoor plaats gekregen in de harten en monden van de gelovigen. Het belijden van het geloof in de Heere Jezus Christus -dat noodzakelijk is voor ons behoud- geschiedt met ons hart én met onze mond!

De tweede tekst: “Zie Ik sta aan de deur en Ik klop” staat in de bekende brief van Christus aan de ‘engel’ van de gemeente in Laodicea, Openbaring 3:20. Ook hier is het belangrijk de volledige tekst aan te halen:  “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.”

De christenen in Laodicea zijn lauw; ze zijn niet heet (vurig van geest) en niet koud (dat het evangelie hen niets zou doen). Het is echt half/half. Wij zouden zeggen het zijn naam-christenen. Volgens de brief aan Laodicea vindt Christus dat nog erger dan dat ze heet óf zelf koud zouden zijn. Daarom roept Christus hen hier op heel duidelijk op tot bekering en oprecht geloof. Hier wordt een beeld uit het dagelijks leven getekend. Volgens de Studiebijbel* konden Romeinse ambtenaren in elk huis in Laodicea onderdak afdwingen. Dat dit veel weerstand opriep zal duidelijk zijn. Christus zegt hier dat Hij aan de deur staat en aanklopt. Hij vraagt opnieuw toegang tot ons hart en leven. Echter Hij dringt Zich niet aan ons op. Het is duidelijk dat Christus zich richt op het individuele gemeentelid en vraagt om een persoonlijke reactie: Hij wil met ons een relatie!

Aan dit appel van Christus is óók duidelijk een belofte verbonden! Bij het Avondmaal kun je denken zowel aan het Heilig Avondmaal zoals wij dat in het midden van de gemeente vieren als ook aan de eschatologische Maaltijd, de Bruiloftsmaal van het Lam, waarover we lezen in Openbaring 19:7. Sámen de Maaltijd gebruiken is in de Bijbel beeld van vertrouwen en van een relatie. Christus wordt Gastheer, Hij krijgt het voor het zeggen in ons leven.

Beste briefschrijver, van harte hoop ik dat beide teksten je persoonlijk mogen raken. Dat wens én bid ik ook alle lezers van dit antwoord op de website van Refoweb toe!

De Heere Jezus te mogen kennen als onze Heere en Heiland is het belangrijkste in ons leven. Door het geloof alleen worden wij gerechtvaardigd en ontvangen wij vergeving van onze zonden!

Met een hartelijke broedergroet,
Ds. J. Noordam, Drachten

Ds. J. Noordam

Ds. J. Noordam

 • Geboortedatum:
  11-09-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  -
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
geen reacties

Terug in de tijd

In de Bijbel staat het verhaal van Lea en Rachal, beide vrouwen van Jakob. God gaf Lea kinderen en Rachal niet, waardoor...
geen reacties
01-11-2007
Ik zit al enige tijd zonder werk. Nu ben ik met een opleiding begonnen. En ben ik op zoek naar een baan, wat ik ook voor...
3 reacties
01-11-2012
We hebben al een tijd verkering. Mijn vriend komt uit de Christelijk Gereformeerde Kerk en ik zit in de Gereformeerde Ge...
geen reacties
01-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering