Joodse feesten missen

Ds. H. Paul / 4 reacties

02-08-2010, 12:00

Vraag

Ik ben van Joodse komaf (beide ouders en voorouders). Mijn ouders zijn destijds met het gezin 'overgestapt' naar de reformatorische gezindte. Een hele verandering, maar wel ten goede! Ik heb een geweldige (niet-Joodse) man ontmoet die oorspronkelijk uit de GGiN komt. Samen hebben we ons aangesloten bij de Ger. Gem. Een goede keuze; het bevalt ons prima. Toch moet ik wennen aan bepaalde tradities. Ik mis regelmatig het vieren van bepaalde feesten. Wij vieren die uitgebreid en in het verleden met de hele sjoel (synagoge). Het geeft verbondenheid. Hoe kan het eigenlijk dat binnen de reformatorische gezindte zo weinig wordt stilgestaan bij bepaalde bijbelse gebeurtenissen (buiten het Kerstfeest, Pasen, Pinksteren, etc. om) en waarom wordt dit alleen binnen het gezin en niet met de hele gemeente gevierd? Of is dit typisch Joods en heeft het eveneens met de Nederlandse 'inslag' te maken?


Antwoord

Geachte vraagstelster,
 
Het is geen gemakkelijke vraag die u mij stelt. Het Joodse leven is mij wat onbekend. Dus weet ik niet wat zoal gevierd wordt, buiten hetgeen ons uit het Oude Testament geleerd wordt. Wel denk ik dat het onderscheid tussen de kerk en de Oudtestamentische gemeente vooral te maken heeft met de bijzondere plaats die het Joodse volk in Gods heilsgeschiedenis ontvangen heeft. Al wat in het maatschappelijke leven plaats had was van grote betekenis voor de kerk van het Oude Verbond.De kerk van het Nieuwe Testament leeft bij de heilsgeschiedenis die gestalte kreeg met de komst van de Heere Jezus als de beloofde Zaligmaker.

De bijbelse gebeurtenissen met het volk Israel zijn niet meer relevant voor de kerk van nu in die zin dat zij telkens weer herdacht moeten worden. Ze zijn relevant om te zien hoe de Heere met Zijn kerk handelt. Daar ligt veel onderwijs in. Maar niet in die zin dat zij als zodanig herdacht moeten worden.

Christus is het Hoofd van Zijn Gemeente. Al wat Hij heeft verricht (de heilsfeiten) wordt in het vieren van de feestdagen herdacht en is van de grootste betekenis. Maar het herdenken van de Oudtestamentische gebeurtenissen behoort meer tot het leven van de Joodse gemeenschap. Geestelijk stammen we wel van het Joodse volk af, maar niet maatschappelijk.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

(Messiasbelijdende) Joden
4 reacties
willeke29
03-08-2010 / 23:46
Hallo heb je ook een email adres ?
Want bij je verhaal staat je naam er niet bij
Je kunt me ook zelf mailen

ladys_20@hotmail.com

Vriendelijke groeten Willeke
ostrogoot
06-08-2010 / 23:37
Het gemis aan kennis van de Joden en het Joodse leven gaat de kerken parten spelen. In de PKN kerken is er voor de vorm een Israelzondag, veel kerken doen daar niet aan mee omdat zijn te weinig (willen) weten van Israel. Heel de bijbel is vergeven van Joodse tradities en levenswijzen. De gelijkenissen van Jezus kun je niet zonder Joodse kennis lezen.
Is ds Paul wel eens in Israel geweest? Heeft hij wel eens op plein gestaan bij het begin van de sjabbat? Kent hij de vreugde der wet ipv stellen wij ons iner de tucht van de heilige wet, Heeft hij wel eens een bar/bat mitswah meegemaakt?
Wij moeten terug naar onze roots en de Joden accepteren en van ze leren. Zij begrijpen het OT veeeeel beter dan al onze godgeleerden samen
dalethvav
12-08-2010 / 10:11
Jammer dat Ds Paul enerzijds schrijft dat het geen gemakkelijke vraag is om te beantwoorden, en vervolgens wel tracht de vraag te beantwoorden, m.i. toch wel met de nodige missers erin. het zou beter geweest de vraag door te spelen aan een meer deskundig pannellid van de vragenrubriek (b.v. Ds M. v. Campen?).
V.w.b. de missers:
Er klinkt behoorlijk wat vervangingstheologie door in het antwoord. Neem alleen maar het feit dat er v.w.b. Israel in de verleden tijd geschreven wordt en het niet meer relevant zijn van "oude" gebruiken. Overigens wordt er wel heel veel "oud" genoemd. Al met al klink er toch wel de vergane glorie van het Oudtestamenische Joodse volk en de superioriteit van de Nieuwtestamentiseche kerk in door.
Als ik de Messiasbelijdende Paulus na mag spreken:
"Welke is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd." (Rom. 3:1vv).
"Welke Israelieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen." (Rom. 9:4).
Let erop dat beide schriftaanhalingen in het NT staan in de tegenwoordige tijd.
Ook jammer dat er volledig voorbij gegaan wordt aan de vele heidense elementen die terug te vinden zijn in de "christelijke" feesten en daardoor verder van de bijbel afstaan dan de Joodse (lees Bijbelse) feesten én dat de Joodse feesten niet alleen terugzien op het verleden, maar ook nu nog een profetische duiding hebben.
Als we bovendien b.v. Zach. 14:16vv lezen, vinden we daarin juist de profetie dat de heidenen op enig moment (te dien dage), het Loofhuttenfeest zullen gaan vieren, zelfs op straffe van het ontbreken van regen als ze het niet doen: " En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen.
Wat dat betreft kan ik alleen maar van harte instemmen met de reacties van Sabra en ostrogeet.
monicajewish
15-08-2010 / 20:43
Ik ben de vragenstelster maar meld me aan onder een ander e-mail adres.

Hierbij iedereen hartelijk bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag! Fijn dat jullie daarvoor de moeite willen nemen. Toch zit ik met nog een aantal vragen c.q. levensverschillen waarover ik graag met iemand van gedachten wil wisselen (als het kan uit een overeenkomste kerk(en).
Mocht je dit iets lijken wil je dan mailen naar: monicajewish@gmail.com

Alvast bedankt voor je/uw medewerking.

Monica.

Terug in de tijd

Staat er ergens in het Oude Testament expliciet vermeld dat het geloof in Jezus een voorwaarde is voor de zaligheid van ...
21 reacties
02-08-2019
Mij lijkt bekoring (iets dat jou bekoort dat zint jou) het tegenovergestelde van verzoeking (iets dat je liever niet heb...
geen reacties
04-08-2016
Ik (rond de 60 jaar) train sinds een jaar een voetbalteam samen met een oudere man. Sinds dag één belt hij mij elke dag ...
10 reacties
03-08-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering