Het pausdom

Ds. G. van de Groep / 3 reacties

07-06-2010, 18:30

Vraag

Is de paus de antichrist, of vertegenwoordigt het pausdom de antichrist?

Antwoord

Inderdaad is in de middeleeuwen de paus soms als antichrist beschouwd. Ook Luther en Calvijn hebben in de paus de antichrist gezien. En Brakel schrijft in zijn “Redelijke Godsdienst”: Op de vraag, wie de antichrist is, antwoorden wij met al de protestanten: De paus van Rome (R.G., I, 589). Toch is dit mijns inziens te kort door de bocht. Immers, wie is de antichrist?

Het woord “de antichrist” komen we alleen maar tegen in 1 Johannes 2:18. Daar lezen we: "Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden.” In vers 22 van dit hoofdstuk geeft Johannes een karakteristiek van de antichrist. Hij schrijft daar: "Wie is de antichrist, de leugenaar, dan die loochent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent."

Vanuit diverse Schriftgegevens kunnen we opmaken dat de antichrist een persoon is, die in de eindtijd zal verschijnen als een persoon en die keihard loochent dat Jezus Christus de Zoon van God is. We moeten denken aan de concentratie van de boze in een menselijk persoon met uitzonderlijke kwaliteiten, geconcentreerd in politieke en geestelijke macht. Hij zal een wereldheerser zijn, die gelijk goddelijke eer voor zich zal opeisen en zich als een god zal laten aanbidden. Ik citeer hier en ook op andere plaatsen in mijn antwoord enkele zinnen uit een toespraak van de reeds overleden ds. J. H. Velema voor de radio in het programma “Veelvuldig vragen naar de weg.” Hij is maar niet iemand die zich uitgeeft voor Christus, maar die zich in de plaats van en tegenover Christus stelt.
 
Hoewel het woord antichrist er niet genoemd wordt, komen we de beschrijving van de antichrist wel tegen in het laatste bijbelboek “de Openbaring van Johannes” en in 2 Thessalonicenzen 2. In 2 Thessalonicenzen 2:3 en 4 wordt gesproken over de mens der zonde, de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God genoemd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten. En in Openbaring 13 -het boek waarin in schrille kleuren de eindtijd wordt beschreven- wordt gezegd dat er iemand opstaat die we de antichrist kunnen noemen. Het is het beest uit de zee (iemand die een geweldige macht uit de volkerenwereld krijgt) en het beest uit de aarde, de valse profeet die aanbeden zal worden als een god en machtige dingen zal doen.

Nu zijn er in de loop der eeuwen al diverse figuren opgetreden, wier regering en manier van handelen antichristelijke trekken vertoonden. We kunnen denken aan de grote christenvervolger Nero. En ook aan een persoon als Hitler, die zichzelf als een god verhief en die met zijn barbaarse methode mensen uitmoordde, met name de Joden. Maar ten diepste richtte hij zich tegen de God van de Joden. En zo zouden er nog wel meer figuren te noemen zijn met antichristelijke allure, die zich als god lieten en laten aanbidden. Maar van geen van deze figuren kun je zeggen: zij waren en zijn de antichrist. Bij de antichrist gaat het om een machtsconcentratie en gelijk om godsdienstige verering. De antichrist is een politieke en geestelijke dictator, een wereldwijde regeerde, een heerszuchtige, zichzelf goddelijk wanende figuur, die niet alleen tegen Christus is, maar gelijk in de plaats van Christus zich opstelt en laat vereren. Deze antichrist hebben we dus nog te verwachten.

Maar hij verschijnt niet zomaar plotseling op het wereldtoneel. Hij heeft voorlopers. Johannes zegt dat er in zijn tijd al dwaalleraars waren die Christus als de Zoon van God loochenden. Hij noemt ze ook antichristen. En in onze tijd kom je zulken ook tegen, moderne theologen die Christus als Gods Zoon loochenen. Maar de antichrist van de eindtijd zal zich concentreren in een persoon. Dat betekent dat wij vandaag de antichrist nog niet kunnen aanwijzen. Waar we in onze tijd wel mee te maken hebben, is dat allerlei antichristelijke symptomen zijn aan te wijzen. De wetteloosheid, de zonde neemt vandaag schrikbarende vormen aan. De autonome mens heeft Gods Wet aan de kant gezet. Men streeft vandaag naar een bij elkaar brengen van alle religies. Ze zijn allemaal hetzelfde, zegt men. Je kunt er een wereldreligie van maken. Al meer leeft de gedachte dat er een centrale wereldregering moet komen. Hoe lang het nog zal duren, voordat de antichrist verschijnt, is niet te voorspellen, maar de contouren van zijn komst worden al meer in een goddeloze wereld zichtbaar. Laten we waakzaam zijn en staande blijven in een tijd waarin de komst van de antichrist meer en meer wordt voorbereid.

Nu nog even terug naar de vraag: Is de paus de antichrist of vertegenwoordigt het pausdom de antichrist? Naar mijn mening niet. De antichrist verwerpt de openbaring van God radicaal en dat kun je van de paus en het pausdom zeker niet zeggen. Hoogstens kun je in het pausdom wel antichristelijke trekken aanwijzen als het gaat om de verering van mensen, bijvoorbeeld de paus, heiligen, Maria.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Actief
3 reacties
hjrl
08-06-2010 / 09:16
Inderdaad heeft het pauselijke stelsel trekken die zich als anti-(dwz in plaats van of op de plaats van) Christus ontwikkelen. IN HET MIDDEN VAN DE GEMEENTE is ook de plaats waar de Heilige Geest (de échte Plaatsbekleder van de Ten Hemel Opgevaren Heere Jezus) zetelt. D.w.z. in de gelovige harten. Hebben de pauselijke aanwijzingen (moraaltheologie) een regels niet vele harten onvrij gemaakt. De Heere Jezus heeft juist ten dode toe geleden om vrij te maken. Dát wordt door allerlei stelsel weer graag tenietgedaan. Die stelsels hebben hún eigen vader: de boze.
hjrl
09-06-2010 / 08:38
Arthur W. Pink schreef er ook over http://www.pbministries.org/books/pink/Antichrist/antichrist.htm
Alphonsus
10-06-2010 / 11:56
Het is wel opmerkelijk te lezen dat geestelijk geinspireerde hervormers, die ervan uitgingen dat de paus de antichrist is, zich dan zo vergist kunnen hebben.
Op basis van hun vergissing of onjuiste interpretatie hebben velen kennelijk langdurig deze theorie aangehangen en soms te vuur en te zwaard verdedigd.
Het blijkt maar weer hoe voorzichtig je moet zijn met uitspraken van reformatoten/theologen/dominees en andere kenners van de schrift m.b.t. dit soort triviale zaken.

Terug in de tijd

Ik heb nu ruim een half jaar verkering met een jongen van 19 jaar! We kunnen erg goed met elkaar opschieten en praten en...
geen reacties
07-06-2006
Klopt er iets niet als je als meisje van ouder dan 20 geen okselhaar hebt?
geen reacties
07-06-2006
Vorig jaar ontmoette ik een jongen die gelijk al wist dat hij met mij verder wilde en tot wie ik me ook wel aangetrokken...
geen reacties
07-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering