Gods willen en kunnen

Ds. N.P.J. Kleiberg / 3 reacties

05-12-2009, 12:00

Vraag

Ik heb laatst een spreker gehoord waarbij het ging over het lijden en de voorzienigheid van God. Een moeilijk onderwerp vind ik zelf. Op een gegeven moment ging het over de almacht en de wil van God. De spreker zei: “Wij mensen willen dingen die we niet kunnen, en wij kunnen dingen die we niet willen. Het geheim van God is dat het willen en kunnen hetzelfde is.” Ik vraag me af of iemand hier iets meer over kan vertellen. Is het zo dat Gods willen en kunnen hetzelfde is? God wil dat iedereen behouden wordt, dan zou Hij dat dus ook kunnen, maar het gebeurt niet. Ik vind de voorzienigheid altijd een moeilijk punt. Kan iemand mij hier wat meer over vertellen? Alvast bedankt!

Antwoord

De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt oa. in artikel 13: “En aangaande hetgeen Hij doet boven het begrip des menselijken verstands, datzelve willen wij niet curieuselijk = nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan; maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn; ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in Zijn Woord, zonder deze palen te overtreden.”

De Geloofsbelijdenis leert ons, dat God alles geschapen heeft naar Zijn wil. En deze wil Gods staat zo ver van ons af, dat we die nooit zullen kunnen doorgronden. De HEERE heeft naar Zijn heilige wil de dieren geschapen zoals ze zijn met een bepaalde geaardheid, en zo ook de mensen. En al het ge-schapene is nu van de Schepper afhankelijk. En dan niet als een stok en een blok, als robots, die voorgeprogrammeerd zijn en nu dat programma automa¬tisch MOETEN afdraaien. God heeft het alles geschapen, maar onderhoudt en regeert ook alle dingen. Dat mag nu juist de troost en de rust zijn voor Gods Kerk.

Dat wil niet zeggen, dat we dan altijd het “waarom” en het “waartoe” verstaan. Want de geopenbaarde dingen zijn voor ons en de verborgen zaken zijn Godes. Wat we vanuit Gods Woord wel weten, is, dat de HEERE alle dingen regeert en onderhoudt naar Zijn eeuwige raad. Dat wil zeggen, dat God in zijn Goddelijke Raad heeft vast¬gesteld, waar het met Zijn schep¬ping op aan gaat en dat naar Zijn wijze voorzienigheid. Maar dit moeten we niet zo ver¬staan, dat God daarin moet uitvoeren wat er vaststaat en dat Hij daardoor een “werk¬tuig” is geworden van zijn ei¬gen raadsbesluiten. Dan zou inderdaad de vraag ge¬steld kunnen worden of het God niet uit de hand gaat lopen als we om ons heen zien.

Nee, dan staat er in Openbaring 1: “en al deze dingen moeten geschieden”. Dan moeten de groten der aarde en dan moet zelfs de afgoderij nog meewerken ten goede, omdat God het laat heengaan naar de volkomen zaligheid van Zijn volk. En daarom is het niet “alles is al besloten, wat kan een mens daarin veranderen”, maar is het “Vader heeft alles besloten naar Zijn heilige wil en Vader onderhoudt daarom en regeert daarom Zijn eigen schepping naar Zijn voor¬zienigheid”. En dan mag de Kerk zo leven vanuit hetgeen uit Vaders hand tot haar komt. En het geloof mag in alles, zowel de kleine als de grote dingen, de hand van Vader zien. Niet alleen de grote won¬deren, maar ook: geef ons heden ons dagelijks brood.

Hierboven zeiden we al, dat zowel het goede als het kwade uit Gods hand tot ons komt. Hier¬mee kan de vraag naar boven zijn gekomen: “Is God dan de auteur van het kwade?”

De Bijbel leert ons, dat God het kwade haat, het is een gruwel in Zijn ogen. Maar als de HEERE het kwade niet in Zijn handen zou houden, dan zou de duivel, de auteur van het kwade, zijn spel met ons mensen kunnen spelen. Omdat God ook regeert over het kwade, wil zeggen, dat alleen het kwaad over ons kan komen, zover God het toe¬laat. Denk maar aan Job: de duivel kon ver gaan, maar hij kon niet alles. Hij kon met Job slechts zover gaan als God hem had toegelaten. En zo is het kwade niet naar Gods wil, maar wel onder Gods toelating.

En dan is de persoonlijke vraag: mag jij al leven vanuit Vaders Voorzienigheid. Dan weet je weliswaar niet hoe het alles gaat, maar wel dat Vader zorgt. En dan mag je ook in het geloof weten: het gaat altijd goed.

Ds. N. P. J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

Ds. N.P.J. Kleiberg

 • Geboortedatum:
  03-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Achterberg
 • Status:
  Actief
3 reacties
javisje
05-12-2009 / 23:58
Mag ik nog wat aanvullen. We hebben het zelf verprutst in het paradijs. We hadden allemaal behouden kunnen worden. Het is enkel genade dat we nu nog zalig kunnen worden. Want God had gezegd: ten dage als gij daarvan eet...Precies de dood sterven.

Verder hoor je ook veel mensen zeggen, dat ze een God die het lijden toestaat niet kunnen begrijpen. Dat komt ook weer op datzelfde punt uit. Het is onze eigen schuld, dat ons dat overkomt. Maar Hij wilt het ook ten goede voor ons gebruiken, opdat we ons naar Hem keren met onze nood. Dat geldt voor onbekeerden, maar ook voor Zijn volk. Die mogen nadien wel eens zingen: Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik mij Uw Goddelijk recht zou leren...

Van harte toegewenst.
gichelle
06-12-2009 / 11:39
Ik vind het ook wel heel moeilijk hoor de voorzienigheid.
En als je er dan helemaal niets van snapt wordt er gezegt dat je dat niet nieuwschierig mag onderzoeken maar intussen wordt er wel van je verlangd dat je van harte beleid dat het allemaal rechtvaardig is en dat wij allemaal vanwege de keuze van Adam de dood verdiend hebben.
Maar ik vraag me af hoe je iets van harte kan beleiden als je er niets van snapt en als je het dan probeerd te snappen krijg je weer te horen dat je niet nieuwschierig mag zijn. Nou,zeg het dan maar wat je daar mee aanmoet, ik zou het niet weten.
Roozemond
06-12-2009 / 16:01
Als kind van God mogen we juist troost putten uit Zijn voorzienigheid. Net als velen anderen, weet ik ook wat lijden en verdriet en pijn in het leven is. Als de opstand uit ons hart weg is, geloven we met ons hart dat God alles doorziet, alle nood, moeite en behoeften. En in die vooruitziende behoeften en noden voorziet Hij ook als een Almachtig God en als een Barmhartig Vader.

Ook ik heb in de afgelopen tijd moeten leren dat ALLES, ook alle dingen waarin ik Gods hand echt niet kon zien, niet bij toeval, maar van Zijn Vaderlijke hand mij toekomen.

Maar hoor ik iemand zeggen: Ik zie Gods Vaderhand niet. Mijn levensweg, zo krom, zo onbegrepen…. Ja, er kunnen gebeurtenissen zijn in ons leven, in ons gezin, op ons werk, die ons verbijsteren, die ons diep raken. Dan zeggen we waarom? Komt dan alles van Gods hand? Wat een vragen, wat een raadsels.. Vaak hebben wij geen pasklare antwoorden… en toch… alle dingen. Niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand….komen ze ons toe. Hoe krom ook in onze ogen. God gaat toch altijd rechte wegen, Hij vergist Zich niet….
Hebben we ons ooit verwonderd over die grote goedheid van God dat Hij nog zorgt en zegent? Heere, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Dan zien we ook Zijn liefde door alles heen. Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt.

En de zorgen en de kruisen en de moeiten dan? Wat een vragen blijven er, ook in het leven van Gods kinderen. Maar de vraag is of je er weg mee kan. Of je er mee kan tot Hem Die alle dingen met Zijn Vaderlijke hand ons toeschikt.

Om in jouw omstandigheden tot God te gaan. Om dan te ontdekken dat God ook in onze omstandigheden is. Dan zie en hoor ik Job buigen en belijden: Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen?

Wij kleine mensjes, wij zien altijd maar brokstukjes…. Maar God ziet het geheel van Zijn weg.

Wij hebben het vaak zo moeilijk met Gods voorzienigheid, met Gods leiding, met Gods weg. Wij bezondigen ons zo vaak aan het keuren/beoordelen van de wegen en de leidingen van God in ons leven. Dan denken wij het altijd maar beter te weten. Dan zijn we het met Hem niet eens. Dan verwijten we God en beschuldigen we God. Maar wie zijt gij o mens die tegen God antwoordt?

O als we het Vaderhart gezien hebben dan gaan we ook de Vaderhand zien. Ook in het kruis, het leed, het kwaad wat we op onze levensweg ontmoeten.

Dan mag David in Gods hand vallen: Hij doe mij zoals het goed is in Zijn ogen. Zo krijgen we troost uit de voorzienigheid Gods. Daar wordt het geduld geboren, zelfs in de tegenspoeden.

Psalm 138:4
Als ik omringd door tegenspoed
Bezwijken moet
Schenkt Gij mij leven
Is ’t dat mijns vijands gramschap brandt
Uw rechterhand
Zal redding geven
De Heer’ is zo getrouw als sterk
Hij zal Zijn werk
Voor mij volenden
Verlaat niet wat Uw Hand begon
O levensbron
Wil bijstand zenden

Terug in de tijd

Wat is de bijbelse manier om met zaken als reiki om te gaan?
geen reacties
05-12-2005
Ik, vrouw van in de 20, heb meer dan vijf jaar een goede vriendin. Onze band is heel hecht, we zijn een soort van twee h...
2 reacties
05-12-2013
Hallo dominee Prins. N.a.v. uw bijdrage wil ik reageren op de vragen die u in het antwoord stelde. Allereerst wil ik u h...
geen reacties
05-12-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering