Wat is de grondslag van de HHK en van de PKN? (...)

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

20-12-2008, 00:00

Vraag

Wat is de grondslag van de HHK en van de PKN? Ik weet dat een PKN’ er naast de grondslag zich ook gereformeerd of Luthers mag noemen, maar iemand die het convenant onderschrijft, onder welke grondslag valt die officieel? Zeer graag een antwoord. Ook onder welke kerkorde ze beiden vallen.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
De HHK is o.a. en met name ontstaan door de verandering van de grondslag van de oude Nederlandse Hervormde Kerk. Die luidde in de Kerkorde van 1951 in artikel 10 (in de kern): “In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regel des geloofs doet de gehele Kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap met de belijdenis der vaderen en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de zelfopenbaring van de Drie-enige God. De belijdenis der vaderen is vervat, zowel in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius - waardoor de Kerk zich verbonden weet met de algemene Christelijke Kerk - als in de Heidelbergse catechismus, die van Geneve, en de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels, door de Reformatie geschonken aan de Kerk in de Nederlanden.”
 
Ik heb geen kerkorde van de HHK maar ga er van uit, gezien de bezwaren tegen de nieuwe formuleringen, dat het bovengeschrevene overgenomen is.
 
Na een jarenlang proces van overleg en toenadering tussen delen van de NHK (hervomd), GKN (gereformeerd) en ELK (luthers) is de PKN gevormd als voortzetting van deze drie kerken. In de kerkorde van de PKN is verwoord in artikel 1 (in de kern): “Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius -waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk-, in de Onveranderde Augsburgse Confessie en de catechismus van Luther -waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie-, in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Geneve en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels - waardoor de de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie. De kerk erkent de betekenis van de theologische verklaring van Barmen voor het belijden in het heden. De kerk erkent met de Konkordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen.”
 
Ieder lid van de PKN valt onder deze kerkorde maar om aan bezwaren van orthodoxe, met name hervormde leden tegemoet te komen is er in ordinantie 1 uitgesproken dat het mogelijk is je bijzonder verbonden te weten met de gereformeerde traditie. Door het moderamen van de synode is een Verklaring opgesteld waarin kerkenraden uitspreken zich gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis en te weerspreken en te weren al wat met dit belijden in strijd is. Ook om bij de inrichting van het leven der gemeente zich te zullen houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen.

Het convenant van Alblasserdam heeft dezelfde doelstelling als de Verklaring, nl. het behoud van de eenheid in gemeenten en kerk maar gaat in bepaalde opzichten verder. Te denken valt dan aan het verwerpen van Barmen en Leuenberg. De synode wil niet verder gaan dan: nemen niet zonder meer voor hun rekening.
 
Het antwoord valt wat kerkjuridisch uit. Hopelijk is het wel een beantwoording van je vragen waar je wat mee kunt.

Met een vriendelijke groet,
Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

In de Hersteld Hervormde Kerk is op dit moment discussie over de Hervormde kerkorde/Dordtse kerkorde. Kunt u mij uitlegg...
2 reacties
20-12-2011
In de Bijbel kunnen we meerdere malen lezen dat de doodstraf wordt toegepast wanneer men de regels overtreedt. In Deuter...
1 reactie
20-12-2013
In de drie synoptische evangeliën wordt vermeld dat de vrouwen en andere bekenden van Jezus in de verte naar de kruisigi...
2 reacties
21-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering