(...) Hoe zit dat hier met de drie-eenheid, de Zoon, en de Heilige geest, met de...

Ds. M. M. van Campen / geen reacties

05-08-2008, 00:00

Vraag

Ik wil deze vraag voor leggen aan ds. M. M. van Campen. Ik heb een vraag n.a.v. de tekst die in de verschillende evangeliën staat over de lastering tegen de Heilige Geest. Laat ik Lucas citeren: “En een iegelijk, die enig woord spreken zal tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen den Heiligen Geest gelasterd zal hebben, dien zal het niet vergeven worden.” Hoe zit dat hier met de drie-eenheid, de Zoon, en de Heilige geest, met de Vader zijn toch één? Waarom wordt de zonde tegen de Heilige Geest meer aangerekend dan tegen de Ander? Op wat voor manier zondig je tegen de Heilige Geest, omdat er staat “laster”? Gaat het hier dan om taalgebruik?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

1. Het is waar dat in zekere zin elke zonde, een zonde is tegen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De zonde bedroeft de Geest, is ongehoorzaamheid aan de Vader en verachting van de Zoon. Ook zou ik kunnen zeggen dat elke zonde een zonde tegen de Heilige Geest is, want de Geest is God. Ook een gelovige begaat helaas elke dag zonde tegen de Heilige Geest. Dat kan zijn liegen of onreinheid of weerstaan of bedroeven of uitblussen van de Geest. * Lukas 12:10  wil niet aangeven dat de Heilige Geest dus méér is dan Jezus. Juist in dit gedeelte zien we dat het de werking van de Heilige Geest in Jezus was, die gelasterd wordt. De gelijkstelling van de Heilige Geest die onmiskenbaar in Hem werkzaam was, met de satan was een onvergeeflijke lastering. * Hebreeen 10:29 wordt ook wel genoemd als parallelplaats met de lastering van de Geest: daar gaat het om afvallige christenen die "zoveel zwaarder straf zullen ontvangen omdat zij de Zoon van God met voeten getreden... en de Geest der genade gesmaad hebben". Het is opvallend dat hier over de Zoon van Gód gesproken wordt en in Lukas 12 over de Zoon des Mensen. Er zit verschil in de Zoon des mensen in zijn vernedering en de Zoon van God in Zijn verhoging. Over de aard van de nederige mens Jezus kon men zich eventueel vergissen en die zonde zou berouwd en vergeven kunnen worden, maar in het duidelijke werk van de Heilige Geest kon men zich niet vergissen.

2. Waar het in Mattheus 12 en Markus 3 en Lukas 12 om gaat,  is een hele speciale zonde: de lastering = blasfemie van de Heilige Geest. Dat wil zeggen het bewust kwaadspreken. Weten dat Jezus de demonen niet anders uitdrijft dan door de heilige Geest en dan toch zeggen dat Hij het door Beelzebul (=satan) doet.  De Schrift maakt onderscheid tussen vergeeflijke zonden in onwetendheid begaan terwijl onvergeeflijke zonden begaan zijn “met opgeheven hand” (Numeri 15:30) dus in bewuste rebellie. Lastering van de Geest heeft iets in zich van bewuste, opzettelijke weloverwogen rebelse kwaadsprekerij. Het komt voort uit een boze geest die licht duisternis, liefde haat en leven dood noemt. In Jesaja 5:20 staat: "wee hun die het kwade goed en het goede kwaad noemen, die de duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter". Dus: Niet zozeer wat men lastert (alleen taalgebruik) als vooral uit welk motief men lastert: lastering uit onwetendheid, misverstand, halve kennis is vergeeflijk. Denk aan Saulus van Tarsen die belijdt een Godslasteraar te zijn geweest, maar hij deed het uit onwetendheid en hem is barmhartigheid geschied. Lastering uit boosaardigheid, een diepgewortelde afkeer van het goede, een zelfzuchtige voorkeur voor het kwade die op eigen voordeel uit is, is onvergeeflijk.

3. Het gaat niet zozeer om een daad die in onbezonnenheid is begaan, maar weloverwogen, zoals bij boosaardige en onbekeerlijke farizeeën.

4. Er hangt een geheimzinnige waas over deze zonde. Augustinus spreekt over een groot geheimenis. Calvijn zegt: "Het is spugen in het aangezicht van God nadat het zich helder heeft laten zien in Zijn openbaring." Het is het eindpunt van een hellend vlak, van een proces van verharding: er is groei in de zonde. Mensen die zulke dingen bedrijven weten heel goed wat ze doen. Ze zondigen niet uit zwakheid of onwetendheid. Dus: totale verharding van het hart en radicale verwerping van de Zoon van God na grondige kennismaking met Hem.

5. Deze zonde wordt niet gedaan door onkundige heidenen noch door Gods kinderen die verzegeld zijn met Gods Geest, wel door onbekeerde "kerkmensen", die niet onbekend zijn met de Zoon van God. Mensen die het evangelie hebben gehoord en weten wat het inhoudt. Het is een combinatie van licht in het hoofd en haat in het hart. Verstand van het evangelie in het hoofd en verwerpen van de Zoon van God in het hart.

6. De zonde is onvergeeflijk omdat de zondaar die ze beging onbekeerlijk is. De onvergeeflijkheid zit het vooral in de gesteldheid van het hart. "Zal" niet vergeven worden: niet omdat God het niet kan, maar omdat jezelf het niet wilt. Lastering van de Heilige Geest is een éeuwige zonde (Markus 3:29)  d.w.z. een zonde waarvoor in eeuwigheid gen vergeving is, namelijk omdat ze in eeuwigheid niet berouwd wordt.

7. Juist degenen die erover tobben die lastering tegen de Geest mogelijk te hebben begaan, geven door hun angst en berouw al aan niet in die categorie te vallen. J. C. Ryle zegt: "er is zoiets als een zonde die nooit vergeven wordt. Maar  van hen die erover bezorgd zijn, is het het onwaarschijnlijkst dat zij die begaan hebben". Daarom breek en belijd je zonde aan God, blijf dicht bij de genade van de Heere Jezus onder de bedekking van Zijn zoenbloed dat reinigt van zonden. En bestrijdt de zonde in de kracht van de Geest.

Tenslotte nog een waarschuwing: Wat baat het de mens de onvergeeflijke zonde niet gedaan te hebben, maar toch verloren te gaan omdat hij wel de grootste zonde heeft begaan namelijk het ongeloof?  Altijd onder het evangelie te hebben geleefd, maar nooit Jezus te hebben omhelsd als jouw Redder met de twee armen van geloof en liefde?

Ds. M. M. van Campen, Rotterdam-Zuid.

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

zonde tegen Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vraag/issue voelt kwetsbaar, omdat ik soms het idee of gevoel heb dat deze niet welkom is in de christelijke wereld...
3 reacties
05-08-2022
Hoe lang mag een kerkrentmeester zijn taken vervullen? Bij onze gemeente vervult een persoon al heel veel jaren de taken...
geen reacties
07-08-2019
Is bij vergevordende dementie iemands genadetijd voorbij of houdt het de Heere niet tegen om ongevraagd in iemands hart ...
3 reacties
05-08-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering