De Joden en de Messias

Ds. A. Jonker / 9 reacties

09-03-2018, 15:19

Vraag

De Joden in Jezus’ tijd (en tegenwoordig ook nog) hadden/hebben een beeld voor zich van een toekomstige messiaanse tijd gebaseerd op een aantal oud-testamentische teksten (vooral uit de boeken van de profeten). Aangezien Jezus in de optiek van de Joden niet aan de OT-voorwaarden van de Messias voldeed en de Messiaanse tijd van vrede e.d.g. niet kwam, werd Jezus verworpen. Daarnaast waren er de discussies over Jezus godheid, wat door de Joden als godslastering gezien werd/wordt (zoals beschreven in het Nieuwe Testament).

Dit werpt bij mij de volgende vraag op: Staat er ergens in het Oude Testament vermeld dat de Joden in een toekomstige Messias moesten geloven tot vergeving van zonden? Ik lees regelmatig dat berouw over zonden en God vragen om vergeving resulteerde in vergeving. In sommige gevallen moest er ook nog geofferd worden. Ik meen nergens in de boeken van Mozes (de Wet) te lezen over de noodzaak van een geloof in de toekomstige Messias tot vergeving van zonden. Was deze eis niet van toepassing in de tijd van het Oude Testament en was dus de ‘theologie’ (ik weet geen beter woord) van het NT een andere dan van het OT?

Antwoord

Dit is een moeilijk onderwerp. Het betreft namelijk de verhouding van het Oude en het Nieuwe Testament. Als het gemakkelijk was geweest, dan zouden Joden vroeger en nu heel snel geaccepteerd hebben dat OT en NT bij elkaar horen, zoals de bloem in de knop en de bloem die open is bij elkaar horen.

De Jood die alleen het OT leest, leest dit met de bril van de mondelinge en schriftelijke traditie van het Jodendom, de Talmoed. De christen leest het OT me de bril van het NT en ziet zo veel teksten uit het OT in het NT in vervulling gaan.

Concreet betekent het, dat we alleen vanuit het NT kunnen zeggen dat het bloed van de offerdieren heen wijst naar het verzoenend bloed van Jezus Christus. Daarbij stelt het OT het vertrouwen op Gods beloften en gehoorzaamheid aan Zijn inzettingen op de voorgrond en het NT stelt de eis van geloofsvertrouwen in Jezus de Messias en uit liefde tot Hem de gehoorzaamheid aan Gods geboden.

In het OT staat nergens de ‘eis’ om in de Messias te geloven, maar daar wordt de komst van de Messias geprofeteerd. Die profetieën bevatten heerlijke beloften, die in het NT verder uitgewerkt  worden. De Heilige Geest leerde mensen om op grond van die heerlijke beloften verlangend uit te zien naar de komst van de Messias (zie Lukas 2: 25, 38). De Heilige Geest leert vanuit het NT om te geloven in he verzoenend bloed van Jezus Christus.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Tags in dit artikel:

(Messiasbelijdende) Joden
9 reacties
Johan100
09-03-2018 / 23:31
Mogelijk heb je hier ook nog wat aan.

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2323/hoe-konden-mensen-in-het-o-t-zalig-worden-immers-niemand-kan-toch-de-wet-van-god/

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/21996/jezus-in-het-oude-testament/

In Johannes 5 zegt Jezus: Want indien gij Mozes geloofde, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.

Als je de S.V. erbij pakt en dit vers opzoekt zie je een verwijzing naar 5 verzen uit het O.T.

Verder zegt Jezus in Johannes 5 Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.

Deut. 18:18 Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles wat Ik Hem gebieden zal.
Luk. 24:27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de Profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.
Joh. 1:46 Filippus vond Nathánaël en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden van Welken Mozes in de Wet geschreven heeft, en de Profeten, namelijk Jezus, den Zoon van Jozef, van Nazareth.
Lecram
10-03-2018 / 00:52
Hebreeën 11 staat vol met geloofshelden uit het eerste testament. Die werden gered door: geloofsgehoorzaamheid. Dat is in het tweede testament niet anders. Jezus zei: volg mij! Dat betekent niet alleen met het verstand geloven dat Hij voor je zonden is gestorven, maar ook dat je Hem volgt in geloofsgehoorzaamheid, door Zijn geboden te houden (Joh. 14 en 15 o.a.). Het nieuwe leven is meer dan de vergeven van zonden. Zonder vruchten is er geen geloof, dus ook geen behoud. Dat is altijd zo geweest.
Sammie2016
12-03-2018 / 09:02
De hele Bijbel zoals wij die nu kennen, 66 boeken van Genesis t/m Openbaring geschreven door 40 schrijvers in een periode van zo'n 1600 jaar, kan Gods Woord worden genoemd.
Gods Woord is één geheel, één grote harmonie, om die reden staat in
2Timoteüs 3:16 dan ook: ...De hele Schrift is door God geïnspireerd.

Er zijn tientallen profetieën (in de Hebreeuwse geschriften) die in Jezus Christus zijn vervuld, de 1ste was Gen. 3:15.
Jesaja40
14-03-2018 / 18:02
Als Messias belijdende Jood lees ik ook de evangeliën en de brieven. Ik bestudeer deze in de context van die tijd en in samenhang met alle teksten die direct in verbinding staan met het het Hebreeuwse deel van de Bijbel.

Voor iedere Messias belijdende Jood zijn alle Bijbelboeken een onlosmakelijk geheel en is het zeer onpasselijk om de terminologie oud en nieuw te gebruiken.

De mondelinge leer is uitsluitend het uitputten en becommentariëren om zo een dieper inzicht te krijgen.
Lecram
14-03-2018 / 20:22
@Sammie2016: alhoewel het klopt dat beide testamenten geïnspireerd zijn, is dat niet wat Paulus in die brief aan Timotheus bedoelde. Het tweede testament bestond toen nog niet ;)

@Jesaja40: alhoewel ik ook liever eerste en tweede testament gebruik, kunnen we toch ook niet ontkennen dat de Schrift zelf spreekt over een nieuw verbond? Niet dat het oude helemaal voorbij is, maar staat wel op het punt te verdwijnen (Hebreeën 8:13)
Jesaja40
15-03-2018 / 15:09
Als in Jeremia 31 gesproken wordt over het nieuwe verbond is dat niets anders dan een restauratie van het oude verbond wat behoorlijk onder het stof is geraakt. Jeremia sprak in zijn dagen deze woorden uit aan mijn volksgenoten. Zij wisten maar al tegoed dat de leiders van mijn volk het behoorlijk af lieten weten. Voor de leiders van mijn volk was dat een zeer harde berisping. Voor de gewone man was dat een bijzondere troost, dat de Eeuwige naar ons om keek en ons wilde bemoedigen met deze woorden van volledige restauratie.

Als voorbeeld: men ziet een foto van een pas getrouwd stel. Na 50 jaar zien zij er anders uit en blijven nog steeds het getrouwde stel. Familie en vrienden herkennen in de oorspronkelijke trouwfoto nog steeds het gouden bruidspaar.

Zo is het ook met het verbond wat de Eeuwige sloot met onze voorvaderen. Alles was nieuw voor hen die aan de voet van de Horeb stonden. Daar zijn vele eeuwen overheen gegaan. Dan wordt het allemaal een beetje stoffig en vervaagt er wat. Perkamenten rollen verbleken en zijn eveneens aan restauratie onderhevig. Dat kende Jeremia in zijn dagen maar al tegoed. Verouderde boekrollen werden uiterst zorgvuldig gedupliceerd om voor vele tientallen jaren dienstbaar te zijn.

Over het verdwijnen van het verbond het volgende: de mensheid is aangekomen in een nieuw tijdperk. Ook dit tijdperk heeft zijn begrenzing en met rasse schreden gaan we daar op af. Dat wordt bedoeld met het verdwijnen over de tijd die de Eeuwige heeft bepaald.

Bij de terugkeer van Yeshua, waar Hij plaats zal nemen op de troon van David, gedurende één Bijbelse dag zal het sterven beperkt blijven. Echter een jongeling van 100 jaar, die zondigt zal zeker sterven.
Sammie2016
19-03-2018 / 11:04
Lecram,

Ik weet niet wat je bedoelt met "het tweede testament"!
Bedoel je de christelijk Griekse geschriften?

De brieven van Paulus zijn in de jaren 50-64 geschreven.
De christelijke Griekse geschriften werden met de laatste 3 brieven van de apostel Johannes (1,2 en 3 Johannes) voltooid.

Paulus redeneerde zo dat al het onderwijs (wetten, rechterlijke verordeningen etc etc) wat van de volmaakte Schepper en God Jahweh komt, de grootse onderwijzer, perfect moet zijn en dat hij alle Bijbelschrijvers heeft gemotiveerd om ZIJN woorden, gedachten, bedoelingen op te schrijven.
Hij heeft daarvoor Zijn Heilige Geest gegeven.

2Petrus 1:20-21 zegt het zo ....
.. jullie zijn op de hoogte van dit belangrijke feit: geen enkele profetie in de Schrift ontstaat door iemands persoonlijke interpretatie. 21 Want profetieën zijn nooit voortgekomen uit menselijk initiatief, maar mensen hebben namens God gesproken zoals ze werden geleid door heilige geest.

\groet.
Sammie2016
19-03-2018 / 12:34
Jesaja40,

Je weet net als ik dat Jezus Christus de door de profeten voorzegde Messias is.
De almachtige God heeft alleen hem gegeven voor de redding van de mensheid in Handelingen staat dat zo omschreven ......
Ook zal er via niemand anders redding komen, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor we gered kunnen worden.’
(Hand 4:12).

Dit is een fragment van het pleidooi dat Petrus gaf ten overstaan van de Joodse geestelijke leiders.
De Joodse religieuze leiders waren tegenstanders van Jezus Christus en al zijn discipelen.
Maar God en Christus hebben eenvoudige en nederige mensen uitgezocht om slaven van hen te zijn en alle voortreffelijkheden van God te verkondigen.
Lecram
19-03-2018 / 13:34
@Sammie: met het tweede testament wordt het nieuwe testament bedoeld.
Dat nieuwe testament was er toen dus niet zoals wij dat nu kennen. Men kende aan de woorden van Jezus goddelijke autoriteit toe, die werden mondeling doorgegeven en later op schrift gesteld. In dat proces is dus ook het tweede (nieuwe) testament ontstaan. Als in het tweede testament gesproken wordt over de schriften gaat het nagenoeg altijd over het eerste (oude) testament.
De enige keer dat er in het 2e testament de latere geschriften (in dit geval de brieven van Paulus) gelijk worden gesteld met het eerste testament staat in 2 Petrus 3:16.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Hoeveel tijd moet er maximaal tussen het verloven en het trouwen zitten?
geen reacties
08-03-2003
Geachte ds. Vreugdenhil. Een tijdje geleden ben ik begonnen met uw boek: “Als je bidt.” Ik had erg het gevoel dat ik nie...
geen reacties
08-03-2007
Ik wil graag iets vragen aan dhr. Van Dooijeweert. Ik ben nu al een hele tijd in aanraking met de ger. gezindte en zo oo...
7 reacties
08-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis