Geen oprecht geloof

ir. Raymond H. Warnaar / 11 reacties

20-12-2022, 10:47

Vraag

Ik ben bang dat het geloof geen oprecht geloof is maar iets dat misschien zo voelt. Daarmee bedoel ik: stel u hoort van een goed product, iedereen spreekt er zo positief over dat het wel een wondermiddel moet zijn. Maar is dat ook je ervaring? Dat moet je dan maar/wel geloven.

Zo vraag ik me dus af bij ons geloof in God en dat Hij zijn Zoon gegeven heeft: kan het dan wel een oprecht geloof zijn, of hoe weet je dat? Omdat we zo vaak onder het Woord (geweest) zijn hoe kun je dan objectief toetsen of het oprecht is of alleen iets is dat je aanneemt of voor lief neemt?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Beste vragensteller, als ik het goed lees vraag jij je af of je geloof in de Zoon van God een echt en oprecht geloof is, of dat je geloof iets is wat goed voelt, maar niet echt is. Mooi dat je deze belangrijke vraag stelt en ik wil proberen om een eenvoudig antwoord te geven. Ik vat het alvast samen met deze woorden: Het geloof is jezelf vasthouden aan de Heere Jezus, zodat Hij je leven helemaal verandert. Maar hoe doe je dat? 
 
In de eerste plaats door naar de Heere Jezus te luisteren vanuit de Bijbel. Daarin staat wie Hij is, namelijk de Zoon van God. Daarin staat ook wat de Heere Jezus gedaan heeft, namelijk Zijn leven opgeofferd tot aan de dood aan het kruis, om ons te verlossen van onze zonden. En er staat nog veel meer over Hem opgeschreven. Bijvoorbeeld hoe Hij omzag naar mensen die ziek waren, verdriet hadden, in nood waren, enzovoort. En nog veel meer. In het Evangelie van Johannes 20:30-31 staat: “Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.”
 
Dat brengt mij bij het tweede en dat is: dat je ook voor waar houdt wat er over de Heere Jezus opgeschreven staat. Als Hij zegt dat Hij de Zoon van God is, als Hij zegt dat Hij ons het echte eeuwige leven geeft, als Hij zegt dat door Zijn sterven en opstanding onze zonden vergeven zijn, als Hij zegt dat Hij vrede geeft als je naar Hem toegaat met je vermoeidheid en zorgen, als Hij zegt dat Hij terugkomt op de wolken van de hemel, als Hij zegt dat Hij de Heilige Geest naar ons stuurt om ons te veranderen, als Hij zegt dat als je in Hem gelooft er vreugde zal zijn in je leven en je steeds meer op Hem zult gaan lijken. Dat is allemaal zo ontzettend waar en daarom nodig ik je uit om daarop te antwoorden: Heere Jezus, wat bent u groot en goed, ik dank u dat ik dat in de Bijbel lees en in de kerk hoor. Ik geloof dat alles waar is wat er over u opgeschreven staat, boven alles dat U de Zoon van God bent. Kom in mijn hart en leven, zodat ik u nog beter leer kennen en u mag liefhebben, dienen en prijzen!
 
Ten slotte, vertrouw erop dat de Heere Jezus doet wat Hij belooft en dat is dat Hij je zonden vergeven heeft en je leven nieuw maakt. Al voel je daar misschien nog heel weinig of niets van. Al twijfel je over jezelf, of je wel serieus genoeg bent bijvoorbeeld. Al merk je dat de zonden, gebreken en verkeerde gewoonten nog niet verdwenen zijn uit je leven. Blijf wel vertrouwen op Hem want Hij doet wat Hij belooft. Omdat Hij is die Hij zegt wie Hij is, namelijk de Zoon van God die niet liegen kan! Ook in de Bijbel lees je veel verhalen over mensen die twijfelen over de oprechtheid van hun geloof, die het liefste de Heere Jezus letterlijk willen aanraken, die zichzelf te zondig vinden, die het bijna te groot en te bijzonder vinden dat de Zoon van God mens wilde worden en naar deze wereld kwam. En werden ze toen door de Heere Jezus weggestuurd? Nee!!!
 
Hij heeft al deze mensen bemoedigend toegesproken en vrijgesproken van hun zonden en ellende. Met andere woorden, de Heere Jezus greep hen vast en omhelsde hen, zoals Hij ook de kleine kinderen oppakte en omhelsd heeft, die door hun ouders bij Hem gebracht werden. En Hij zegende hen!
 
Zo wil ik ten slotte jou nog een keer uitnodigen om de Heere Jezus vast te houden of aan te klampen, zoals een klein kind dat doet bij zijn vader of moeder. Een kind weet dat het zijn vader en moeder zijn, een kind gelooft wat ze zeggen en vertrouwt erop dat ze doen wat ze beloven. Zo word jij uitgenodigd om naar de Heere Jezus toe te gaan door het lezen van de Bijbel, om daarna alles voor waar te houden wat er over Hem opgeschreven staat en ten slotte te vertrouwen (en in gebed uit te spreken) dat dat ook voor jou persoonlijk bedoeld is.
 
De Heere Jezus zegt: “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen (Joh. 6:37).” 
 
Wat is de Heere goed en getrouw! Loof Hem, prijs Hem, houd je vast aan Hem! Verwacht Hem elke dag opnieuw, Hij zal antwoorden en je meer en meer laten zien hoe goed en betrouwbaar Hij is. Zodat jij zijn getuigen zult zijn en je leven meer en meer vernieuwd wordt! Niet op basis van jouw werken, woorden of gevoel. Nee, alleen omdat de Heere Jezus mens wilde worden en vol genade en liefde is naar een ieder die op Hem hoopt en Hem nodig heeft. Kom dan naar Jezus, Hij is de Zaligmaker, val voor Hem neer, geef je leven over aan Hem! Dan zal Hij antwoorden en Zijn Geest in jouw hart laten wonen zodat je elke dag steeds meer op Hem gericht zult zijn! Hij roept je toe: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Joh. 7:37-38).

R. H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

11 reacties
Arrow
29-12-2022 / 14:57
Stel, je bent ziek en je hoort van een wondermiddel waar iedereen positief over is. Zolang jij er over hoort, en in geloofd, en met iedereen blij bent over dat middel, dan ben je nog niet genezen want je hebt het middel zelf niet.
In dit geval heb je al heel veel, want je hebt het Woord van God.
Dat kan je dan geloven van Genesis tot Openbaring, ook dat Jezus heeft bestaan en gestorven is. Jezelf een zondaar weten (met je verstand) en Hij is gestorven voor zondaren.
Reden tot blijdschap? Deels wel, want er is een mogelijkheid tot zalig worden om Jezus wil!
Maar je eigen doen, laten, lopen en geloven brengt je niet in de Hemel.
Gods Geest moet eraan te pas komen om het in je hart te brengen, je een oprecht zondaar te maken, en door die weg Jezus als Verlosser, Borg en Middelaar te openbaren.

Geloof het Woord, bekeer je van je zonden, belijdt je zonden voor God en probeer Heilig te leven, in ootmoed voor God, smekend of Hij je uit Genade wil Bekeren en het Ware Oprechte Geloof wil geven, om Jezus wil, omdat Hij voor zondaren is gestorven. We zijn rechteloze zondaars, en die rechteloos God om verbeurde maar onmisbare Genade bidden, om Jezus wil, die zullen dat ontvangen.
We hebben een Levende God, die schenkt een Levend Geloof, en dat geeft een omkeer in je leven, iets wat je nooit vergeet. De mens ertussen uit, volledig afgesneden, in de grootste nood, dan zal God horen en verhoren op Zijn Tijd en wijze.

Heere.. bekeer me zoals Ge al Uw Volk bekeerd.
Dat gaat dieper dan verstand, dat gaat in het hart, dan gaat alles op z'n kop, hart, je wil, doen en laten worden gericht op God.
Wij kunnen het niet maken, maar er is Genade te verkrijgen voor zondaren. Bid maar of je een oprecht zondaar mag worden voor Hem

Zo is het dan niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods (zuivere Statenvertaling)
Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid.. alles afgesneden voor de mens, als Jezus in het hart geopenbaard wordt, dan klinkt het " uw vrucht is uit Mij gevonden "
Gods zegt het in Zijn Woord, IK(God) ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, enz Jesaja 65:1
Samanthi
29-12-2022 / 17:36
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden...
Als je je aan de Heere Jezus toevertrouwt kom je nooit beschaamd uit, zoek niet in jezelf of het wel echt is of wat dan ook, maar zie op Hem, het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt.
Omega
30-12-2022 / 19:18
Beste Arrow, wat een ongelooflijk onbijbelse flauwekul zit je hier te verkondigen. Sektarisch geneuzel. Je doet je uiterste best om mensen bij de enige weg tot zaligheid, Jezus Christus, weg te houden door allerlei Arminiaanse voorwaarden en hindernissen op te werpen. Een mens moet eerst dit en dan dat... Onzin, een mens moet helemaal niks want hij is dood in zonden en misdaden. Hij kan nog maar één ding: zien op de verhoogde Christus. De laatste reddingsboei. Hij kan zich alleen nog maar zalig kijken. En alleen aan de voeten van de Heere Jezus krijg je genade. De eerste weldaad is zelfs de vergeving van zonden. Zonden die al vergeven zijn, voordat je oprecht beseft wie je voor God bent. Want ja, dat ga je leren in de weg van de bekering (heiliging)! Dan ontvang je namelijk de inwoning van de Heilige Geest. Die schenkt wat je nodig hebt om getroost te leven en zalig te sterven.

Jij gebruikt dezelfde leugen van satan uit het paradijs. Is het niet dat... En dan plaats je ze een schotel linzemoes met veel zelf afgebeden zondekennis voor, waar ze zich voor eeuwig aan dood slobberen. En wat klinkt het vroom: "rechteloos, afgesneden en verbeurd", maar in deze context is het een list van satan. De Arminiaan en Boedhist wil het net als jij graag zelf doen: bidden om zondekennis en als je er genoeg van hebt mag je een stapje hogerop. Ik durf voor Gods aangezicht te zeggen dat iemand die jouw raad op volgt nooit zalig zal worden, maar omkomt in zijn eigen ellende. En de duivel lacht zich slap. Jij wil zalig worden op eigen verdienste. Jij wil God laten zien wat voor geweldige afgesneden zondaar jij bent, maar het is de dood in de pot. Je jaagt met deze bijdrage bezoekers van Refoweb onder valse voorwenselen naar de hel. "Want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij [daar] niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan."

Voor mij ligt een preek van Boston: "En dwing hen in te komen" uit Lukas 14:23b. Ik nodig iedereen uit om die te lezen of je anders zalig te 'luisteren' bij deze preek: https://kerkdienstgemist.nl/stations/938/events/recording/167195880000938 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.
WillemB
30-12-2022 / 21:55
@ Arrow, je roept op: Geloof het Woord, bekeer je van je zonden, belijdt je zonden voor God…
Vervolgens roep je hartstochtelijk op om dit vooral niet te gaan doen, maar te bidden om geloof, bidden om bekering, bidden om echte zondekennis.
Wat is nu toch je bedoeling van zo’n lege, akelige verwarring te brengen, zonder blijde boodschap?
Ik ben het eens met Samanthi en Omega.
Als je nog een dag had, is er maar één boodschap: zie het Lam van God dat de zonde der wereld (is dus ook jouw zonde, Arrow) wegneemt!
Zie, zien, meer niet!!
Arrow
02-01-2023 / 08:08
Nee ik roep op om het samen te doen.
Durf maar eens te beweren dat dat inbijbels is.. hoe vaak worden we niet opgeroepen Gods aangezicht te zoeken..

Wij moeten ons van onze zonden bekeren, Hem zoeken in gebed, zoekt door gebeden met ernst mijn aangezicht.

We moeten eerst dit of dat? Ik zeg niets dat we moeten, alleen wat de Bijbel zegt, zoeken, bidden, bekeren.
Zondekennis heb ik niet genoemd, en ja, dat is wel nodig, maar dat is wat Gods Geest je gaat leren na de wedergeboorte, want idd, behalve verstandelijk hebben we dat uit onszelf niet. Hoeveel? Dat is aan God. Het is niet de weg tot de wedergeboorte, het is een vrucht van, gewerkt door Gods Geest.

De duivel lacht zich rot. Ja dat geloof ik best, als je ziet hoe zoekenden hier een grote zakdoen voor de ogen geknoopt wordt en ze regelrecht naar de hel rennen met een aangenomen Jezus, met een geloof, je moet geloven dat het voor jou is gebeurd (dat moeten we ook maar er is meer nodig, door Gods Geest gewerkt) als dat met het verstand alleen is en er volgt geen door God gegeven wedergeboorte, dan is dat niet een oprecht geloof, niet het enige Waar Zaligmakend Geloof van God de Vader geschonken, door God de Heilige Geest gewerkt, uit Genade om Jezus wil, omdat Hij betaald heeft is dat mogelijk.

Door U alleen om het eeuwig welbehagen. De mens ertussenuit.
Wie zal een reine geven uit een onreine? Dat is onmogelijk. Kunnen we zelf niet, maar God kan en wil ons dat geven. En als God je dat geeft (wedergeboorte) dan zet dat, godsdienstig of werelds, je leven op z'n kop. Je gaat ellende, verlossing en dankbaarheid beleven. Onze God leeft, en schenkt een levend geloof.

Arminius roept, je bent een Arniniaan..
Er zijn vele doden die roepen dat ze leven. Er zijn vele toetsenborden in dienst van de duivel die denken de weg naar Jezus te wijzen. Wees er niet een van.

Nee ik ben zelf niet perfect, heb zelf de wijsheid niet in pacht. Uit mezelf niets en alles tekort.. Maar spreek uit mijn hart wat ik niet wist, wat ik zonder God nooit geweten had. Geen boekjeskennis, ik wist niet wie Spurgeon was, niet wie Wisse was, niet wie Smijtegelt was.. ik ontdekte ze op de onderste plank van mijn kast, zegmaar dik onder het stof, toen de nood op het hart gebonden werd.

Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat Gij o Heere hem gunsten wil bewijzen

Zoekt door gebeden met ernst mijn aangezicht. Och schonkt Gij mij de Hulp van Uwe Geest. Leer mij, naar Uw Wil te handelen. HEERE ai maak mij Uwe Wegen, door Uw Woord en Geest bekend.

Er is Genade te verkrijgen voor zondaren. Bloed tot vergeving. Geloof, bekeer je van je zonden, bidden en smeken, wandel ernaar (oa 10 Geboden) in ootmoed als een rechteloze voor God, om Jezus wil, dan Wil God de Zaligheid schenken. Dan wordt een dode levend.. dan sterft een mens om straks niet te sterven, maar als hij sterft om dan eeuwig te leven.
Omega
02-01-2023 / 10:08
Je dwaalt Arrow. Ernstig zelfs. En je houdt mensen bij Christus, de Zaligmaker weg. Als jij de Heere Jezus van harte liefhebt en iedereen de zaligheid gunt, waarom doe je dan je best om allerlei voorwaarden die niet bestaan op te werpen? Jezus zegt: "Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit." Wat jij hier doet is verstrooien en niet vergaderen voor Christus.

Wie zoeken met gebeden met ernst Zijn aangezicht? Dat zijn Gods kinderen, niet de onbekeerden! Die kunnen en willen niet zoeken (Rom. 3). Je gooit heiligmaking en levenmaking door elkaar. Het is een warboel in je hoofd. Een van jouw voorgangers schreef pas in het kerkblad van zijn afgescheiden kerkverband, gericht aan de degenen die Christus niet kennen: "Bid je knieën maar kapot." Wat een Roomse kolder. Dat bracht Luther op de trappen van de St. Pieter tot wanhoop.

En wie komt tot Christus, komt op grond van de beloften van het Woord. "Wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen." Wie komt tot Christus, komt op grond van Zijn kruisverdiensten. Wie komt tot Christus, komt in geloof (dat God is, en een beloner dergenen die Hem zoeken). En ja, dat is in eerste instantie misschien met niets anders dan een verstandsgeloof (want ook dat gebruikt Gods Geest), want als het in het hoofd niet helder is, wordt het in het hart ook niet helder. Maar aan de voeten van Christus, het buigen voor Hem, het belijden van onze torenhoge schuld, ons tekort, onze zonden en het smeken om genade, daar ligt de verlossing. Daar ontvangen we het eeuwige leven, vergeving van zonden, zondekennis, Christuskennis, ja al Zijn weldaden.

Het wonderlijke van jouw kerkverband is dat ze allemaal geloven... Geloven dat er genoeg eten op tafel staat, dat de auto start, dat de pc opstart als ze de knop indrukken, dat er zondags een plekje in de kerk is. Enzovoort. Maar ze geloven niet dat de beloften in de Bijbel waar zijn, dat de beloften van hun doop waar zijn, dat God hun God al is (in de belofte), dat ze het eeuwige leven en de vergeving van zonden al bezitten (in de belofte), dat het kind Jezus bij het lezen en horen van het Woord al in hun hart gelegd wordt (aldus Paulus). Als jij de oudvaders leest en begrijpt, wat ik ernstig betwijfel, zou je weten dat wat ik hier schrijf de waarheid is.

Al die prachtige psalmen die je citeert, zijn allemaal geschreven door een kind van God. Die horen bij de heiligmaking. Die zijn niet bedoeld voor de onbekeerden. Je begrijpt het echt niet. Ik stop, want hier word ik moedeloos van.
WillemB
02-01-2023 / 11:37
Beste Arrow,

Als jouw uitleg dan zo Bijbels is, hoor ik heel graag van je een bekeringsgeschiedenis uit het Woord, waar het (op jouw manier) zo gegaan is.
Samanthi
02-01-2023 / 12:00
@Arrow
Als je niet gelooft, kun je geen droefheid over je zonden hebben, je bent zonder God en zonder Zijn Zoon, alleen geloof in Zijn Zoon kan je redding worden.
Als je dat niet hebt, sta je aan de kant van de duivel en in vijandschap tegenover God, of je dat nu erkend of niet, het boeit je echt niet dat je God op Zijn hart trapt, of je Zijn Zoon afwijst. Je kunt best huilen over je zonden, het uitroepen: 'Ik heb gezondigd' en toch doorleven zonder de Heere Jezus, daar zijn voorbeelden van in de Bijbel: Judas, Achab... de droefheid naar God echter kunnen alleen mensen hebben die in Zijn Naam geloven, die Hem liefhebben: David, Petrus...
Zoveel woorden geven aan hoe het moet en aan Jezus voorbijgaan? Nee toch?
Davinci83
16-01-2023 / 21:05
Arrow doet omgetwijfeld zijn best, maar zijn verhalen houden mensen gebonden en dat zien we duidelijk in de levens van praktoschnelke serieuze Nederlands orthodox gereformeerde. Een vermoeden: satan weet dat hij dit soort mensen de kerk niet uit krijgt, maar als er dan toch met hier en daar wat draaien aan de leer-knoppen een verlammende boodschap ontstaat is het wellicht ook 'opgelost.

Laten we vooral de bijbel blijven citeren en geen oudvaders, want die zijn feilbaar, dus loop je risico om zijpaden in te gaan.

Uiteindelijk blijkt Satan aan het eind der tijden de grote verliezer. Hij had tenslotte maar 90% van de mensen te pakken, die schurk en Christus wel 10%, zei iemand eens. Hopelijk zet je dat al iets aan het denken.

God is begrijpt alles..en dus ook dit soort systemen. Hij zal maximaal liefdevol zijn tot waar zijn rechtvaardigheid het toelaat en zal niet hard en koud oordelen als een misleid kerkmens voor hem staat.

Lees eens rom 10:9 en lees eens 1 Joh 5:1.
Doordat de theorie verkondigs worde dat een mens niets zou kunnen doen (dus zelfs nemen wat aangeboden wordt) en dus alleen zekerheid kan ontlenen aan een mystieke interactie buiten zijn wil om (die dan ook nog eens bevestigd moet worden) tja dan kun je lang wachten... in die tussentijd kun je dus niet met overtuiging acteren naar de wereld om je heen en verspreid je dus geen licht...
Davinci83
16-01-2023 / 21:06
Een site die dit fenomeen ook heel mooi onder woorden brengt is hetcalvinismeendebijbel.nl
Goed om eens door te lezen hoe die persoon een en ander eens geanalyseerd heeft. Leerzame spiegel.
Davinci83
16-01-2023 / 21:10
Woorden als 'praktoschnelke' ('praktisch iedere' moest dat zijn) zijn de creativiteit van mijn telefoon geweest :D

Terug in de tijd

Aan een dominee uit de Ger. Gem. Recent preekte een dominee uit Deuteronomium en stelde daarin dat Deuteronomium eigenli...
1 reactie
20-12-2017
Ik ken iemand die op zijn werk regelmatig een uur te veel opschreef dan waar hij recht op had. Die persoon heeft daar nu...
2 reacties
19-12-2013
Ik hoor steeds dat je niet mag voetballen (in verenigingsverband). Waarom is dat nou eigenlijk? Ik vind dat zulke flauwe...
geen reacties
19-12-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering