Geloofsonzekerheid door on-Bijbelse ideeën over bekering

Ds. G.K. Terreehorst / 3 reacties

11-06-2021, 14:36

Vraag

Beste dominee G. K. Terreehorst. Hoe kan ik bekeerd worden, een nieuw hart krijgen? Ik heb zoveel last van de zonden die ik doe en dan vooral zonde die ik steeds weer doe en eigenlijk niet los wil laten, maar wel los moet laten. Is dat je boezemzonde? Ik wil het niet meer (zonde doen) en toch doe ik het steeds weer en steeds meer. Het is net een magneet waar ik bijna geen weerstand tegen kan bieden. Ik moet toch tegen de zonde vechten met hulp van de Heere? Er is nog zoveel in mijn hart wat vies en vuil is. Daar moet de Heere zoveel verdriet van hebben... de duivel maakt het me nog moeilijker.

Een nieuw hart, dat is nodig, maar zo groot. Kan dat voor zo’n vieze/vuile zondaar al ik ben wel? Bij de Heere is toch veel vergeving en verlossing? Hoe kan ik de Heere liefkrijgen met heel mijn hart en niet steeds weer toegeven aan die (boezem)zonde? 

Een worstelende, zoekend, missend meisje.

Antwoord

Best worstelend meisje,

Als ik je vraag zo lees dan heb je al een nieuw hart en verlang je vooral naar de hemel. Laat me dit uitleggen...

In deze wereld leven heel veel mensen zonder God. Ze vragen niet naar God. Ze leven niet met God. Ze missen God niet. Er is geen berouw over de zonde. Geen verlangen naar vergeving of verlossing. Ook in de kerk leven mensen zonder God. Ze gaan we naar de kerk, maar kennen de Heere Jezus niet. Bidden en Bijbellezen is plichtmatig en men zondigt zonder zich er echt druk over te maken. Zo zijn wij mensen van nature, tenzij God in ons hart ingrijpt.

Als God in ons hart en leven ingrijpt -we noemen dat bekering of een nieuw hart- dan gaan er dingen veranderen. Je krijgt een verlangen om Gods wil te doen. Er komt een liefde tot de Heere Jezus. Je krijgt berouw over je zonden en gaat tegen de zonde vechten. Je gaat beseffen dat je niet zonder de vergeving van de Heere Jezus kan en verlangt ernaar om altijd bij Hem te zijn.

Tegelijkertijd zal je ook een grote strijd gaan ervaren in je leven. Maar al te vaak val je weer in de zonde en besef je dat je tegenover God tekort schiet. Paulus schrijft in Romeinen 7 dat hij telkens opnieuw het goede dat hij wil niet doet en het kwade wat hij niet wil wel doet. Hij herkent in zijn hart een wetmatigheid dat als hij het goede wil doen dat het kwade dichtbij is (Rom. 7:23). Dat is het leven van een gelovige in deze wereld: een voortdurende strijd tegen de zonde. Dat zal duren totdat de Heere Jezus terugkomt of totdat je bij Hem mag zijn in de heerlijkheid. Dan zal er een einde komen aan alle strijd en zullen de gelovigen voor altijd in volkomen vrede God mogen dienen.

Als ik je vraag zo lees is dat precies wat er in jouw leven aan de hand is. Je hebt last van de zonde die je doet. Je verlangt ernaar om God te dienen. Je vindt het erg als je de Heere Jezus pijn doet met je zonden. Dat betekent toch dat je de Heere Jezus liefhebt? Als je de Heere Jezus niet liefhebt, waarom zou je je dan druk maken over je zonden? Als je dat wel doet is dat een teken dat de Heere in je leven werkt en je hart heeft veranderd. Wat jij beschrijft is niet het leven van een zondaar die los van God leeft, maar van een kind van God dat Hem heeft lief gekregen. 

Waar jij naar verlangt, namelijk een leven zonder zonde en strijd, een leven waarin je de Heere Jezus nooit meer verdriet zult aandoen, is het leven in de heerlijkheid. Al Gods kinderen zullen daar komen, na hun sterven of als Jezus terugkomt. Alle gelovigen verlangen daarnaar, ook Paulus verlangde daarnaar (Rom. 7:24). Het is echter een misvatting dat een ‘echt bekeerd’ iemand dat leven zonder zonde al op deze aarde heeft. Het is een misvatting dat je pas ‘echt bekeerd’ bent als je in dit leven nooit meer zondigt. Zulke on-Bijbelse ideeën over bekering maken vaak dat mensen de zekerheid van het geloof missen en blijven worstelen en zoeken. Nee, het leven van een gelovige is juist dat leven van strijd tegen de zonde, verdriet en berouw. Elke dag opnieuw. 

Elke dag opnieuw heb je dan het evangelie nodig. Het evangelie is dat Jezus Christus juist voor verloren zondaren en goddelozen is gekomen. Voor mensen zoals jij en ik. Elke keer opnieuw mag je je dan verwonderen over de vergeving van Jezus Christus. Bij Hem is vergeving en verlossing ook voor jou! Als je jezelf aan Hem vastklemt, mag je zeker weten dat Hij alle zonden vergeeft. Elke keer als je in zonde valt moet je dan ook direct weer terug naar Hem en om vergeving vragen. En elke keer zal Hij ook direct de zonden weer vergeven. Oneindig vaak. Dat is het ongelooflijke van het evangelie.

Samen met de Heere Jezus mag je dan ook elke keer de strijd weer aangaan tegen de zonde. Vraag Hem daarin om hulp. Sterker nog, alleen met Hem maak je enige kans die zonden te overwinnen. Wij mensen willen vaak eerst die zonden overwinnen en dan met die overwinning naar Jezus gaan en om vergeving vragen. Het evangelie draait het om: ga met al je zonden eerst naar Hem toe en ga daarna -levend vanuit Zijn vergeving en genade- samen met Hem de strijd aan tegen de zonde.

Welkom in de strijd op weg naar de heerlijkheid!

Ds. G. K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bekeringgeloofsstrijd
3 reacties
jaop
11-06-2021 / 16:57
Ha meisje,
Weet je dat er veel beloften in de Bijbel staan die in jouw situatie je vaste grond onder de voeten kunnen bieden? Er staan er een hele reeks in Ezechiël 36. Ik noem er een paar:

- Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn
- Van al uw onreinheden en uw drekgoden zal Ik u reinigen
- Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen
- Ik zal u verlossen van al uw onreinheden

Lees dat hoofdstuk eens op je gemak door. Ik zal, Ik zal, Ik zal. Alles komt bij Hem vandaan. Jij hoeft niets te maken. 'Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen tot bekering, maar zondaren'.

Lees het boek Komen tot Jezus Christus van John Bunyan.

Roep Hem aan in de dag der benauwdheid en Hij zal u eruit helpen en gij zult Hem eren.

Vraag naar de Heere en Zijne sterkte, zoek dagelijks Zijn aangezicht.

Zo Hij vertoeft (op Zich laat wachten, je gebed niet meteen verhoort), verbeidt Hem (blijf Hem verwachten) en Hij zal gewis (gewis, gewis, gewis! vast en zeker, zo waar Hij God van hemel en aarde is) komen.
freekkoobs
11-06-2021 / 23:49
Wat een krachtig en verduidelijk antwoord zeg! Dit mag ook op deze manier vaker in kerken worden verteld! Een stuk bewustwording is dit. Het word vaak verteld met moeilijke woorden en theologische begrippen.
Het geloof lijkt zo vaak zo ongrijpbaar en zo gericht op je eigen ik dat wij het moeten doen.

Preek eenvoudiger. Preek zoals dit stukje beschrijft. Denk dat zoveel mensen hier baat aan hebben. Ik in ieder geval wel. Het richt m’n ogen hierdoor alleen maar op Jezus. Prijst Hem!
Samanthi
12-06-2021 / 15:31
Lieve vragenstelster
Er is maar één weg, Jezus Christus en Dien gekruisigd. Daar moet je het halen lieve kind.
Daar is alles te krijgen, vergeving, troost en de Heilige Geest, Die zal je leiden.
Je zondige aard, daar zul je tot je laatste snik tegen moeten vechten, zie ook wat de dominee aanhaalt over oa Paulus.
Je kunt al die zonden aan de Heere Jezus vertellen, Hij is ook verzocht geweest  
Hebr 4 het laatste vers.

Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen.
En...Hebreeën 4

14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, dochzonder zonde. 16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

Hij weet het al, Hij weet dat het met je nooit iets met ons wordt. Hij is er voor aan het kruis gegaan en wil gaarne vergeven. Bij Hem mag je al je zonden bewenen. Hij kent je strijd, je gedachten, alles.


Mijn man en ik zullen je opdagen, dat je de ruimte in Hem mag vinden.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik zit al een poosje met een (voor mij) probleem(pje). Ik weet natuurlijk dat mannen qua seksualiteit anders in elkaar z...
geen reacties
11-06-2007
Aan iemand van de Ger. Gem. Een vraag waar ik niet uit kom. Er wordt soms gezegd, ook in de prediking, dat er genoeg blo...
geen reacties
13-06-2016
Ik ben 16 en heb een vraag over de wederkomst. Ik ben niet bang voor de wederkomst, maar ik wil nog zoveel doen hier op ...
geen reacties
11-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering