Niet-christelijk opgevoed en nu naar Gereformeerde Gemeente in Nederland

A. (Bart) Bolier / geen reacties

09-11-2020, 14:27

Vraag

Ik ben een jonge vrouw van begin 20 (niet-christelijk opgevoed en niet-christelijke ouders) en heb sinds anderhalf jaar een relatie met mijn vriend (wel christelijk opgevoed en christelijke ouders - Gereformeerde Gemeente in Nederland). Ik ga iedere zondag mee naar de kerk en elke week mee naar catechisatie. Nu hebben wij het de laatste tijd vaker over trouwen (we willen in de kerk trouwen) en ik merk dat er daarin veel onduidelijkheid is voor mij. Hieronder een aantal punten:

1. Ik ben niet gedoopt, maar ik vraag me af of dit wel noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de toekomst met kinderen laten dopen?

2. We moeten beiden nog belijdenis doen en ik vraag me af of dit zomaar kan als ik geen lid ben van de kerk?

3. Ook vraag ik me af of ik überhaupt wel kan trouwen in de kerk. Voor velen van jullie zullen bovenstaande vragen/antwoorden heel vanzelfsprekend zijn, maar voor iemand die ongelovig is opgevoed, zit ik hier best wel mee en weet ik niet goed waar ik deze vragen kan stellen. Wel ga ik al een aantal jaar mee naar de kerk, ook met mijn ex-vriend, maar veel dingen blijven voor mij moeilijk te begrijpen.

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Laat ik beginnen met te zeggen dat het verblijdend is dat de Heere je leven zó heeft bestuurd, dat je onder de verkondiging van Wet en Evangelie terecht mocht komen. Dat is op zichzelf al een groot voorrecht, want in de erediensten wordt verteld wat de werkelijkheid van het leven is. Hoe de Heere alles goed geschapen heeft. Dat de zondeval heeft plaatsgevonden en dat deze jou ook persoonlijk raakt. Dat we schuldig staan voor God en voor Hem volstrekt niet kunnen bestaan, omdat Zijn toorn op ons rust vanwege de zonde. Maar ook dat de drie-enige God Zelf in de eeuwigheid voor een weg van verlossing heeft gezorgd, door Zijn Zoon naar deze verloren wereld te zenden.

Je zult vast die bekende Bijbelwoorden misschien al wel eens gehoord hebben, uit Johannes 3:16. Dat is de kern van het Evangelie: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Zij die door de Vader aan de Zoon zijn gegeven, zullen zeker zalig worden! Zij komen openbaar in deze tekst: “een iegelijk die in Hem gelooft.” Het wordt alle hoorders toegeroepen dat er een mogelijkheid van zalig worden is, in de weg van bekering en geloof in Jezus Christus. Wekelijks klinkt de boodschap tot mensen die in zichzelf dood in zonden en misdaden liggen: “Wendt u naar Mij toe, en wordt behouden!” (Jesaja 45:22). “Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk” (Jesaja 55:6-7). Hoe is dat nu mogelijk, dat dode zondaren levend worden? Omdat de stem van de Zoon van God zo krachtig is, dat deze –door de werking van de Heilige Geest– geestelijk dode zondaren tot leven roept! Het is een voorrecht om het Woord te mogen horen, maar ook een ontzaglijke verantwoordelijkheid om onbekeerd verder te leven.

Het is een niet te verklaren en te begrijpen wonder, dat God op goddelozen wil neerzien. Maar het is wel heel begrijpelijk dat er bij jou ook allerlei praktische vragen in je opkomen. Zoveel dingen zijn nieuw en anders dan je gewend bent. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je tijd nodig hebt om dit alles een plekje te kunnen geven. Fijn dat je je vragen hebt gesteld!

Je hebt verder niet geschreven wat het bijwonen van de kerkdiensten en de catechisaties persoonlijk met je doet. Kun je van harte instemmen met wat je hoort? Ben je ervan overtuigd dat Gods Woord de waarheid is? Is er een levend besef van je zonden, dat je een Zaligmaker nodig hebt? Ik begrijp dat het nog een stap verder is om hierover iets aan een onbekende te schrijven. Toch zijn de antwoorden op deze vragen van belang om de door jou gestelde vragen goed te kunnen beantwoorden. Je vraagt je immers af of het nodig is om zelf gedoopt te zijn, om de kinderen die mogelijk geboren worden ten doop te kunnen houden. Dat is een goede vraag. De doop is –in tegenstelling tot het ware geloof– niet noodzakelijk tot zaligheid. Maar toch zal een christen die niet gedoopt is gedoopt moeten en willen worden, wanneer die mogelijkheid er is. Alleen al omdat de Heere dit in Zijn Woord gebiedt (Markus 16:16, Handelingen 8:36-38, 16:14-15, 16:30-34).

In ons kerkverband –en daarin zijn we uiteraard niet de enige– is het zo dat iemand die nog niet gedoopt is eerst belijdenis van het geloof aflegt. Daarna kan dan de (volwassen)doop plaatsvinden. Het voert te ver om nu helemaal op de inhoud van het doen van belijdenis en het ontvangen van de doop door te gaan. Wie belijdenis heeft gedaan –en dat is als het goed is een zaak van het hart en van het persoonlijke geloof– en gedoopt is, mag ook kinderen ten doop houden. 

Je vraagt je ook af of je zomaar belijdenis kunt doen als je geen lid bent van een kerk. Het is juist een heel goede reden om belijdenis te doen, want dat is de enige weg om wél lid te worden van een kerk. Inderdaad kun je niet ‘zomaar’ belijdenis doen, bijvoorbeeld slechts voor de vorm of alleen maar om een kindje te kunnen laten dopen. Nee, dit moet ernst voor je zijn! De noodzaak en de eis van het ware geloof worden je hierin indringend voorgesteld. Er wordt instemming gevraagd met wat Jozua beleed: “Aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!” (Jozua 24:15). Aan het doen van belijdenis gaan doorgaans ook enkele jaren catechisatie vooraf. Je moet immers weten waar je voor Gods aangezicht ja op zegt. Maar het is niet zo dat je geen belijdenis zou kunnen doen, omdat jij geen lid bent van een kerk. Daar hoef je je echt geen zorgen over te maken. 

Je vraagt je ten slotte ook af of je überhaupt wel kunt trouwen in de kerk. Ook dat is een goede vraag. Want ook tijdens een huwelijksdienst worden behoorlijk ingrijpende en heel inhoudsvolle vragen aan je gesteld, waarop je je jawoord geeft. Je legt een eed af voor de Heere, met ook de gemeente als getuige. Lees samen met je vriend het huwelijksformulier maar eens door, met behulp van een boekje dat als leidraad kan dienen. Dan zul je ook de vragen tegenkomen waar een volmondig “ja” op moet klinken. Wie zegt geen belijdenis van het geloof te kunnen afleggen, omdat de belijdenisvragen de lat zo hoog leggen, moet consequent zijn: je kunt dan eigenlijk óók geen ja zeggen op de vragen van het huwelijksformulier. Het is op zijn minst dus opmerkelijk wanneer iemand wel het jawoord op de vragen van het huwelijksformulier kan geven, maar die om deze reden geen belijdenis doet. Wanneer je in het huwelijk treedt, wordt aan de bruidegom onder andere gevraagd: “Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is? Belooft u dat u heilig met haar leven wilt, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie?” En aan de bruid: “Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is overeenkomstig het heilig evangelie?”

Als je hier de vragen voor het doen van belijdenis en de vragen aan doopouders naast legt, zie je toch wel een grote overeenkomst: de noodzaak van een waar geloof en een godvrezende levenswandel. Deze vragen kun je achter in de Bijbel in GBS-editie vinden, de belijdenisvragen bij Kort Begrip, de doopvragen in de Liturgie. 

Hopelijk geeft dit je wat richting. Je stelde heel goede en terechte vragen. En ik hoop ook dat je hierover met je vriend en (een van) zijn ouders over kunt spreken, als hij die nog mag hebben. Of met een ambtsdrager uit de gemeente die je bezoekt. Als je het fijn vindt om nog wat vragen via een mail naar mij persoonlijk te sturen, dan mag dat echt. Mijn mailadres is bij de redactie bekend, daar mag je hen om vragen. Samen met je vriend heel veel wijsheid en de zegen van de Heere toegewenst! Ik hoop dat jullie samen met al je vragen ook in het gebed tot Hem zullen gaan. Hij wil door Zijn Woord spreken en de weg wijzen, ook in de tijdelijke zaken. Hij zal er altijd voor zorgen dat Zijn Woord een gepast woord is, waarvoor door Zijn Geest plaats is gemaakt.

Hartelijke groet!

Bart Bolier

A. (Bart) Bolier

A. (Bart) Bolier

 • Geboortedatum:
  11-11-1982
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Kerkelijke functie: ouderling

geen reacties

Terug in de tijd

Regelmatig heb ik last van behoorlijke duizelingen. De ene keer heb ik dat een paar keer per dag en de andere keer heb i...
3 reacties
09-11-2012
(1) Wij zijn een aantal maanden getrouwd en we hebben nog geen gemeenschap gehad. Het lukt niet. Net of het te nauw is....
geen reacties
09-11-2006
Waarom ontvangt de ene vrouw een uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker om de vijf jaar en de andere ...
geen reacties
09-11-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering