Het vernieuwde lichaam na de opstanding

Ds. J.J. Tigchelaar / 3 reacties

14-06-2019, 15:10

Vraag

Voor een gelovige is de dood een toegang tot het eeuwige leven en het graf een wacht- of kleedkamer. Daar rust het lichaam “tot de jongste dag.” Het graf is geheiligd door Christus. Het lichaam wordt gezaaid om dan onsterfelijkheid aan te doen. Ik heb wat vragen hierover.

Gelovigen staan op, worden door God opgewekt, met een nieuw (vernieuwd) lichaam, onsterfelijk en zonder mankementen, handicaps, zei een predikant onlangs. Geen sprake meer van blindheid of een rollator. Dat geldt alleen de gelovigen? Ongelovigen houden hun beperkingen?

Wat mij opvalt is dat de Heere Jezus als Hij opgestaan is nog wel littekens vertoont. Of zijn dat eretekens? En zouden martelaren dan ook hun littekens houden? Maar iemand die een litteken overgehouden heeft van een ongeval niet?

Als christenen willen we begraven worden en niet gecremeerd. Maar wat te denken van graven die geruimd worden en waarbij de botten alsnog worden verbrand? Dan word je in feite alsnog gecremeerd...

En dan denk je dat een geliefde of jij zelf te rusten gelegd is tot de jongste dag, maar dan ben je daar helemaal niet meer en er ligt inmiddels iemand anders in jouw graf... Is de oplossing hiervoor begraven op een natuurbegraafplaats, eventueel ver weg voor de nabestaanden, of het kopen van een eeuwigdurend graf, waarvoor niet iedereen de kosten kan opbrengen?

Het zijn vragen waarover we in gesprek gingen maar waar we niet uit kwamen.

Antwoord

1. Het is goed dat uit de vraag blijkt dat er nagedacht wordt over onze eeuwige toekomst. Velen denken wel na over hun baan, pensioen, verzekeringen, ook over het testament en de regeling van de begrafenis. Maar daarmee houdt het dan ook op. Wat daarna komt is in principe wel duidelijk, maar er blijven veel vragen en gissingen over de details.

2. Wie zijn trouwens de “we” aan het einde van de vraag? Met wie gaan we hierover in gesprek? Er zijn allerlei groeperingen en sektes en fantasten die menen veel te weten over dingen die in de Bijbel, Gods openbaring, niet bevestigd worden. Ik kwam allerlei speculaties tegen, bijvoorbeeld dat iedereen op de nieuwe aarde drie en dertig jaar oud zou zijn en blijven. 

3. We moeten ons ook bewust zijn dat er in Gods openbaring naast de harde feiten over de toekomst ook beeldspraak gebruikt wordt. Zijn de straten van het nieuwe Jerusalem echt van goud of als van goud? Bij de visioenen van profeten en apostelen gaat het er vaak om dat iets lijkt op of is als iets wat wij kennen.

4. Na deze algemene opmerkingen kom ik tot de twee concrete vragen die gesteld worden. Eerst over de littekens. Jezus Christus had deze tekens bij de verschijning aan de discipelen/apostelen tussen Pasen en Hemelvaart. Er is niets tegen om aan te nemen dat ook na de hemelvaart ze zijn gebleven. Maar het is niet meer dan speculatie om aan te nemen dat martelaren ook hun tekenen blijven behouden. Hoe zou het dan zijn met de martelaren, die om hun geloof op de brandstapel zijn omgekomen of zijn onthoofd? De littekens van Jezus Christus zijn een blijvend bewijs van zijn verzoenend sterven aan het kruis. Bij de veronderstelling van tekens bij martelaren is dat niet aan de orde.

5. De tweede vraag gaat over onze begraven, of gecremeerde, of verdronken lichamen. We zeggen wel eens dat onze aardse natuurlijke lichamen na de dood uiteindelijk vergaan. Maar echt totaal vergaan en verdwijnen doen ze niet. Ons stof kan nooit geheel verdwijnen. Mensen kunnen tegenwoordig uit een speldenprikje bloed een volledig DNA van iemand halen. Zou God dan niet in staat zijn uit de asresten van iemands verbrand lichaam een vernieuwd lichaam doen opstaan? Uit een schijnbaar vergane zaadkorrel kan iets geweldig moois voortkomen, dat ook nog alle trekken van het oorspronkelijke gewas vertoont.

6. Nog een kleine opmerking over het ruimen van graven. Voor zover ik weet worden in ons land bij het ruimen van een graf de beenderen niet zo maar verbrand maar in een gemeenschappelijk graf herbegraven.

7. Er is niets tegen natuurbegraafplaatsen, zolang er geen bijgelovige gedachten of rituelen bij komen. Maar er is geen waterdichte garantie dat natuurbegraafplaatsen of graven met een eeuwig recht niet toch eens worden geruimd of verwijderd. Dat kan bijvoorbeeld ook door oorlogsgeweld, brand of overstroming plaats vinden.

8.Tenslotte, maar uiteindelijk wel het belangrijkste. We weten weinig van de toekomstige eigenschappen en omstandigheden van onze lichamen na onze dood. Hoe het met de lichamen van ongelovigen zal zijn weten we evenmin, hoeven we ook niet te weten. Maar christenen mogen geloven en belijden wat beloofd is: de wederopstanding van ons lichaam in heerlijkheid. Waar ons Hoofd is, daar zullen wij door zijn genade ook mogen zijn, op de nieuwe aarde. Hij weet nu al hoe dat zal zijn. Wij vertrouwen zijn zorg en liefde daarbij. Dat is toch genoeg.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

3 reacties
Mona
14-06-2019 / 20:04
In Openbaring 5 : 6 kunnen wel lezen dat de Heere Jezus in het midden van de ouderlingen staat, als het Lam, staande als geslacht.

Zoals Hij met de littekenen in Zijn verheerlijkte lichaam, verschenen is aan de discipelen, zo is Hij ook opgevaren naar de hemel, en is daar dus nu nog op dezelfde manier.

Ik denk zelf niet dat de gelovigen hun littekens van bv een ongeval zullen behouden. Zij worden geheel vernieuwd en volmaakt. Het is speciaal voor de Heere Jezus, dat deze tekenen zichtbaar zullen blijven als een eeuwigdurend teken van wat Hij heeft volbracht. Zoals je schrijft: eretekenen!
John61
14-06-2019 / 22:57
Met mijn beperkte denkraam snap ik weinig tot niets van God, toch vertrouw ik Hem mijn leven toe.

M.i. is nergens in de Bijbel te lezen dat er iets van ons aardse lichaam nodig is om ons een nieuw lichaam na de opstanding te geven.

Laten we Gods almacht niet onderschatten, als Hij in staat is om het universum en het leven uit het niets te scheppen, kan Hij ons ook een nieuw lichaam uit Zijn herinnering geven. Daar zijn geen DNA of botten voor nodig.
Jesaja40
15-06-2019 / 16:39
Terecht merkt Mona op: er zullen geen littekens meer zijn. Schriftuurlijk bewijs vinden wij bij de Syrische generaal Naäman. Zijn huid is dat als van een jonge kind. Alles is volkomen genezen. Anders had er gestaan hij was genezen van zijn melaatsheid. Deze toevoeging laat zien dat er een volkomen herstel is en ook zal plaats vinden. In de heerlijkheid zijn geen misvormden meer te vinden. Zo heeft de Eeuwige Zijn schepping ook niet gemaakt. Als er staat het was zeer goed dan zal dat zeker ook van de herschepping zijn.

In het hiernamaals zijn geen brillen, wandelstokken hoorapparaten enzovoort.

Toch laat de Eeuwige ons het Lam zien als zijnde geslacht. Niemand onder ons heeft dat Lam ooit gezien en toch zullen wij Hem als zodanig herkennen. Juist door dat herkennen leren en weten wij dat de redding uitsluitend van Hem afkomstig is. Hoe zal dat zijn? Is dat voor ons mensen zo dat wij Hem daardoor herkennen? Zijn daar de littekens voor bedoeld?

Kijken wij naar de offerdienst zoals deze was, dan wordt een offerdier geslacht en al het bloed wordt uitgestort. Letterlijk doodgebloed dus. Dan gaat het offerdier geheel in het vuur op.

Dit was niet bij Yeshua. Zijn bloed vergoot hij uit de wonden door geseling, de spijkers. Nadat Hij Zijn leven had gegeven steekt een Romeinse soldaat een speer in Hem. Bloed en water zijn gescheiden en sijpelt uit het lichaam. Het als zijnde geslacht is ook: door de dood heengegaan en weder levend geworden. Ook wij, mensen worden met de dood geconfronteerd. Er is gelukkig voor hen, doe op onze Messias hun vertrouwen hennen gesteld een leven in het vooruitzicht. De functie van het Lam dat geslacht is van voor de grondlegging van deze wereld is: er is voor u betaald en voor u staat het bewijs dat er betaald is.

~~~~~~~~

Eens stond ik aan het graf en sprak de omstanders aan. Voordat u kijkt in dit zeer diepe graf knippert u eens met uw ogen. Nog sneller als het knipperen van uw ogen zal dit graf zijn dode weer geven geloven jullie dat?

Terug in de tijd

Er zijn wat conflicten in mijn werksituatie geweest. Ik heb daardoor aan één persoon een hekel gekregen. Ik vind haar er...
geen reacties
14-06-2011
Persoonlijk geloof ik dat je geen 'schietspelletjes' op de computer mag doen. Met de dood speel je niet, zo is mijn besc...
geen reacties
14-06-2013
Ik weet het allemaal niet meer. Mijn hersenen draaien overuren. Wil ik wel echt de Heere zoeken en dienen? Hoe weet ik d...
9 reacties
14-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering