De parel van grote waarde

Ds. A. van Vuuren / 15 reacties

06-09-2017, 16:02

Vraag

Laatst was er bij ons een dominee die preekte over de parel van grote waarde. Hij waarschuwde ernstig en indringend voor zelfbedrog. Dat je het echte werk van de Heere niet mag verwarren met de algemene werkzaamheden van de Heilige Geest. Dat er vele kleine pareltjes in je leven kunnen zijn, maar dat nog niet de parel van grote waarde was. Nu sta ik er volkomen achter dat een dominee de gemeente ernstig moet waarschuwen. Maar ook de kleinen in de genade werden onder de loep genomen. Hij vond in het woord ‘kleinen’ een gevaar zitten. Want volgens de dominee werd er te snel en te makkelijk gedacht dat je bij de ‘kleinen’ zou horen, terwijl het Gods werk niet is. Maar in de Bijbel zegt de Heere toch Zelf: “Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden?” Verder waarschuwde de dominee ervoor dat als er werkzaamheden in je leven waren, het nog alle kanten op kon en dat het zelfs tot niets toe kon leiden. Maar wat de Heere eenmaal begonnen is maakt Hij toch altijd af? Wat moet ik hier nu van denken?

Antwoord

Beste vraagsteller/vraagstelster,

Ik begrijp uw zorg en hoop u hieronder een kleine handreiking te kunnen doen. Naar ik aanneem zal de kern, de hoofdmoot, van de preek zijn gegaan over die parel van grote waarde. Volgens de traditionele uitleg de persoon van de Heere Jezus, de Zaligmaker. Ongetwijfeld zal de predikant de allesovertreffende rijkdom van die parel hebben aangeprezen. Christus de bloedparel, die Zijn bloed gaf om verloren zondaren te redden, met God te verzoenen. Zulke Christusprediking wil de Heilige Geest gebruiken om mensen begerig naar Jezus te maken.

Het gaat er vervolgens om dat mensen alles verkopen om die parel te verkrijgen. Die geestelijke uitverkoop van al het onze, inclusief allerlei geestelijke werkzaamheden en goede werken, is dus noodzakelijk. Als we op die pareltjes steunen, dan moeten we die kwijt. Verkopen! Inleveren al die pareltjes! Je eeuwig heil hangt er van af. We moeten leren al ons vertrouwen op Christus en Zijn Borgwerk te stellen. In Hem je eeuwig rijkdom te vinden en te hebben, daar gaat het om.

Het is inderdaad een groot gevaar dat mensen zich tevreden stellen met een zeker minimum aan geestelijk leven. Daar zelfs in gaan rusten, terwijl ze de parel van grote waarde niet bezitten. Christus en zijn volbrachte werk, dat is de enige grond van onze zaligheid. Daarin heeft die predikant in ieder geval gelijk. En als zijn prediking mensen uitdrijft tot Christus is dat een zegen. We mogen geen rust vinden totdat we weten: het leven is mij Christus en daarom het sterven gewin.

Blijft natuurlijk wel staan dat een pastoraal omgaan met zoekende en tobbende schapen noodzakelijk is. De Goede herder verzamelt ook de lammeren in zijn schoot. Ook het kleine geloof heeft dus de Goede Herder. “Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden”, dat staat  inderdaad in Zacharia 13:7. Als dat handgebaar in de prediking zat dan is het goed.

Op zich zit er in het woord “kleine” dus geen gevaar. Het is maar wat je daar onder verstaat. Een kleine in het geloof, in de genade, is wat anders dan je rekenen tot de kleinen omdat je wel een beetje ernstig bent, het zwaar opneemt, waarheidsgetrouw bent, een paar uitreddingen kent enz. Het is inderdaad bloedlink als een mens daar op leunt.

Er staat  niet in de Bijbel dat die kleinen van zichzelf zeggen: “Ik ben een kleintje, met mij komt het dus wel goed.” Trouwens, het is niet Gods bedoeling dat we een kleintje blijven (behoudens dan klein in de zin van nederig). God wendt Zijn hand tot de kleine schapen om ze verder te helpen, ze bij de Herder te brengen. Het gaat om de groei naar de geestelijk volwassenheid (Efeze 4).

Inderdaad de Heere maakt af wat Hij begint. Het is waar wat we vaak zingen: “Elk die Hem vreest hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken” (Ps. 115).

Hartelijk gegroet, met digitale handdruk,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

gelijkenis
15 reacties
Annemieke1
06-09-2017 / 16:59
De gelijkenis over de koopman en de parel... ooit over nagedacht dat Christus niet de parel, maar de koopman is? De Koopman die opzoek gaat naar de parel; mensen?
Omega
06-09-2017 / 22:43
Jazeker, daar heb ik eens een prachtige preek over gehoord. Alleen, als je goed exegetiseert dan wrikt er wel iets...
Jeremiah
07-09-2017 / 08:34
@Annemieke1

Nooit over nagedacht. Mooi om eens over na te denken, ook al handhaven de "grote" mannen uit het verleden de bekenden uitleg.

http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/3099/schat-in-de-akker/
Rosarah
07-09-2017 / 09:56
Ik vermoed dat ik dezelfde preek heb gehoord. Ik vond het ook ernstig maar tegelijkertijd ook helder. Omdat ik geloof dat wat de Heere begint, Hij zéker zal voleinden (dat zegt Hij zelf). Maar ook dat je als mens soms zo kunt rusten op eigen zekerheid. Dat kan strijd zijn? Zeker weten. Zwaar? Zeker weten. Maar dan is er hierna wél de eeuwige rust, heerlijkheid en vrede.
Ik weet even niet zo goed hoe ik het precies moet verwoorden en ik bedoel het echt goed. Maar liever nu zoekend naar de zekerheid van God, dan de geruststelling van mensen. Ik merk, als ik iets probeer aan te geven van mijn strijd, dat mensen het snel goedkeuren en aangeven dat ik op de goede weg ben (en wellicht al een kleine in de genade). Maar er is NIETS wat wij zelf aan kunnen brengen en dan moet ik altijd denken aan Orpa die ook samen met Ruth op de goede weg ging maar toch last minute terug. Of de rijke jongeling die zo goed op weg ging. Je zou toch niet willen dat je dan gerust gesteld wordt?

Overigens een mooie gedachte dat de koopman de Koopman zou zijn! Ga ik verder over nadenken.

En vanuit de preek (als het dezelde was) vond ik het mooi dat in 1 kopje 2 gelijkenissen werden gebruikt met zo'n verschil: de landman die een schat VOND, en de koopman die een parel ZOCHT. De ene 'toevallig' vindend en de andere zoekend en dan vindend.
noodzakelijk
07-09-2017 / 10:53
Ik heb deze preek ook gehoord. Deze dominee waarschuwde heel terecht voor het houden van allerlei gestalten en werkzaamheden voor geestelijk leven terwijl de ziel nooit tot de kennis van Christus komt. Hij zei zo ongeveer: de nabijkomende kan in al die dingen rust vinden, terwijl het echte werk altijd doorbreekt naar de kennis van de Middelaar. Hij wees ook op Hebr. 6, waar mensen allerlei ondervindingen kunnen hebben en toch verloren gaan.
Het beslissende punt in het ware Godswerk is dat de zondaar tot Christus komt. Dat is de koop waar het om gaat.
Ik wil wel geloven dat mensen die heimelijk nog zo rijk zijn met allerlei geestelijke ondervindingen en daarin opgebouwd en bekeerd gepraat worden, zich danig kunnen ergeren aan deze preek.
Autumn
07-09-2017 / 11:15
"Dat je het echte werk van de Heere niet mag verwarren met de algemene werkzaamheden van de Heilige Geest."

Als de Heilige Geest in je leven werkt dat ís dat toch het echte werk van de Heere? Toch niet een soort 'voorwerk' of 'nepwerk'? Als de Heilige Geest op je rust en in je woont dan ben je toch een kind van God?
kejak
07-09-2017 / 13:17
Beste vraagsteller, Ik hoop niet dat je na de preek niet verder bent gekomen dan een second opinion aanvragen via Refoweb Is het niet meer chique om een toelichting te vragen aan de dominee die die preek gehouden heeft?
Jeremiah
07-09-2017 / 14:20
@Autumn

Matthew Meade:

a. Iemand. kan den Geest voor een tijd hebben, doch niet
voor altijd; de Geest kan in een mensch wezen. en evenwel
niet in hem wonen. De Geest is, waar Hij woont, maar Hij
woont niet overal, waar Hij is; Hij is in allen, maar Hij woont
alleen in de heiligen. Een geveinsde mag den Geest een tijdje
hebben, maar hij heeft Hem niet altoos.

b. Iemand ,,kan den Geest hebben, en evenwel niet geboren
zijn uit den Geest": ieder waar Christen is geboren uit den
Geest. Een geveinsde mag de gaven des Geestes hebben, maar
niet de genade. De Geest kan in hem wezen, bij wijze van verlichting,
maar niet bij wijze van heiligmaking; tot overtuiging,
maar niet tot bekeering. Schoon hij veel gewone genad.en mag
hebben ten bate van and.eren, evenwel kan hij geen bijzondere
genade hebben ten bate van zichzelven, hoewel zijne belijdenis
geestelijk is, zijn toestand nochtans is vleeschelijk.

c. Iemand ,,kan den Geest slechts hebben, als een Geest
der dienstbaarheid.": op welke wijze de Geest in vele menschen
werkt. De Geest der dienstbaarheid nu ,,is een werking
van den Heiligen Geest door de Wet, overtuigende de consciëntie
van de ziel namelijk een bevatting van den toorn Gods, dat de
gedachten van God. zijn zíel verbaasd maken."
Deze Geest kan zijn, en is dikwijls, Zonder zaligmakende
genade; de werking van dezen Geest was in Kain en Judas.
Alhoewel niemand" den Geest der aanneming ontvangt, tenzij
hij eerst ontvangt den Geest der dienstbaarheid,, evenwel
ontvangen velen den Geest der dienstbaarheid,, die nooit
ontvangen den Geest der aanneming.

d. Iemand. ,,kan den Geest Gods werkende in zich hebben,
en nochtans kan hij dien wederstaan." Daar wordt gezegd"
van de Joden, dat zij wederspannig waren, en Zijn Heiligen
Geest verzochten." Dezelfde zonde werd hun kinderen
ten laste gelegd, Handl. 7:5L: ,,Gij hardnekkigen en onbesnedenen
van hart en oren, altijd wederstaat gij den Heiligen Geest, gelijk uwe vaders, alzo ook gij." Een huichelaarbhehoudt den Geest zoo lang niet, totdat hij doorbreekt tot wedergeboorte en aanneming, maar bluscht de bewegingen
daarvan uit, waardoor hij eeuwiglijk misdraagt.

e. Iemand. ,,kan den Geest hebben, en nochtans die onvergeeflijke
erfzonde doen": hij kan den Heiligen Geest hebben
en evenwel de zonde tegen den Heiligen Geest begaan: neen,
niemand kan deze zonde zond.igen, als die er eenigszins mede
behept is.
Een waar gelovige heeft zooveel van de werking van
dien Geest in zich, dat hij die zonde niet kan begaan: ,,Die
uit God. geboren is, zondigt niet te weten dee ,,zonde des
doods" want die wordt daarmede bedoeld, l Joh. 5 : 16-18.
De vleeschelijke practicale zondaar kan die zonde niet doen;
want hij is vleeschelijk en wellustig, den Geest niet hebbende.
Die deze zonde doen zal, moet iets van den Geest hebben,
welken de huichelaar heeft, gelijk gezegd. wordt, Hebr. 6 : 4:
,,Dat hij den Heilige Geest deelachtig is." En hij alleen is
in staat om te zondigen tegen den Heiligen Geest.
Zoo dan, indien iemand den Geest kan hebben voor een
tijd en niet altoos; indien iemand den Geest kan hebben en
niet geboren zijn uit den Geest; in dien hij den Geest kan
hebben, alleen als een Geest der dienstbaarheid.; indien
iemand. den Geest in zich werkende kan hebben en evenwel
begaan die onvergeeflijke zonde, zoo kan iemand den Geest
Gods hebben en nochtans maar ,,bijna een Christen ziin'
boulanger
07-09-2017 / 14:33
Een paar weken geleden is er bij ons ook over gepreekt. Deze dominee legde het zo uit, dat de mensen de 'parel van grote waarde' zijn, waarnaar de Grote Koopman (Jezus) op zoek is. Hij had hier alles voor over, gaf alles op wat hij had. Reisde die immense reis vanuit de hemel naar de aarde, ja zelfs tot in de hel! Hij zoekt ons op! Want de bijbel zegt zelf dat er van nature niemand op zoek gaat naar God! Er is niemand die God zoekt, zelfs niet één! Maar wonder van genade, Hij zoekt ons op!
noodzakelijk
07-09-2017 / 15:09
De citaten van Meade zijn glashelder en ook Bijbels.

Die andere exegese over de koopman is erg vreemd. Niet één verklaarder van onverdachte snit trekt deze lijn. Echt niet één!!! Die dominee moet een dikke duim hebben gehad.
Jesaja40
07-09-2017 / 21:49
Al vele eeuwen was het gebruikelijk onder de kinderen van Israël om door middel van een gelijkenis een boodschap over te brengen. Oosterse beeldspraak die kort en bondig naar de ander overkomt. Deze begrijpt de hint die daarin tot hem of haar komt.

Westerlingen hebben wat moeite met deze beeldspraak omdat zij de cultuur niet kennen. Ook de discipelen begrepen niet altijd wat er bedoeld werd. En zij zaten midden in die cultuur en waren beslist geen domme jongens. Maar met vragen naar de uitleg geeft Yeshua Zijn uitleg.

Er zijn vier elementen in een tekst of pericoop:

de eenvoudige of historische betekenis (de Peshat);

de hint, er zit een diepere betekenis of een wenk in de tekst (de Remez);

het onderzoeken, de interpretatie, die de verborgen betekenis van een tekst geeft en aan de eenvoudige uitleg geheel voorbij gaat. Het doel is het vinden van G'ds wil en plan. In de methode worden vaak teksten of principes aan elkaar verbonden (de Derash);

het geheim, het mysterie, er zit iets verborgen in de tekst (de Sod)

Veel Bijbelgeleerden hebben moeite met het vinden van de Sod, de vierde laag in de pericoop.
boulanger
08-09-2017 / 16:59
@noodzakelijk: ik vind je reactie erg kort door de bocht. Alleen vanwege het feit dat geen enkele andere verklaarder deze uitleg gegeven heeft, deugd hij niet en heeft de dominee een dikke duim? Misschien werd deze dominee tijdens het voorbereiden van deze preek wel bijzonder verlicht door de Heilige Geest...
Jesaja40
08-09-2017 / 17:58
Iedere voorganger behoort de grondtekst te bestuderen. Een naslagwerk blijft altijd een hulpmiddel, hij kijkt dan door de bril van een ander die zijn/haar zienswijze op papier heeft gezet. In principe is dat het raadplegen van een deskundige.

En dan nog als de woorden van de deskundige letterlijk overgeschreven zouden worden past dat niet bij de voorganger. Zijn spreektaal wordt leestaal. De dynamiek gaat er uit.

Waneer de voorganger de parel, het geheim ontdekt, zal dat te merken zijn in de prediking. Ook wij, voorgangers hebben wel eens een zetje nodig in de goede richting en een dikke duim is te kort door de bocht.

Ook voorgangers ervaren wat er in Psalm 119:3 gezongen wordt. Een zucht naar Boven, dank U G'd voor het woord wat ik verkondigen mag vandaag.
rianne263
08-09-2017 / 21:23
Deze preek denk ik ook gehoord te hebben. Opzich mooie preek om niet te rusten voor je zekerheid hebt maar Op mij kwam de kleine in de genade over alsof er een derde weg is waarbij het niet zeker is of je er bij hoort of niet. Dus gewoon geluk hebben.
CorsdeKort
09-09-2017 / 00:34
De parel in de akker is te vergelijken met de gelijkenis die iets daarvoor staat in Mat. 13: de schat in de akker. Wat er bedoelt wordt staat er duidelijk bij. Betreffende gaf alles op, verkocht alles en kon toen (wel) die akker kopen en daarmee de schat.

Zo ook wij. De schat of parel kunnen wij verkrijgen mits wij alles opgeven en Hem volgen. Als wij een leerling / discipel van Hem worden.
E.e.a. conform Jezus woorden die staan in Lucas 9 vers 23 “Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. 24 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden”.

Niet meer zelf leven, dwz nooit meer je eigen willen doen (je oude mens gekruisigd houden) maar naar de geest leven, Hem gehoorzamen. DAT is alles opgeven. Maar dan (!!!) verkrijg je de schat ik de akker, en die is alles waard, dat maakt pas werkelijk gelukkig. M.a.w. zo wordt je bekeerd : wedergeboren.

Terug in de tijd

Mijn ene borst is sinds een paar weken veel kleiner geworden. Ik had in die weken ook veel pijn in die borst. Hoe kan da...
geen reacties
06-09-2012
Er staan al verschillende antwoorden in de vragenrubriek over homoseksualiteit. Maar een echt antwoord op mijn vraag heb...
geen reacties
06-09-2003
Waarom zijn EH-cursussen zo duur? Het lijkt me mooi om zo'n cursus te volgen voor persoonlijke geestelijke groei en ik h...
geen reacties
06-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering