Liefdevolle niet-christenen

Ds. S.T. Lagendijk / 2 reacties

04-09-2017, 10:08

Vraag

De ware, oprechte liefde komt alleen van God, zegt de Bijbel ons. God is liefde en wij hebben Hem lief, omdat Hij ons éérst heeft liefgehad. Christenen mogen die liefde doorgeven. Maar hoe zit het dan met niet-christenen? Er zijn veel ongelovige mensen die wel degelijk vol liefde voor de naaste zijn en zich inzetten daarvoor. Wat is deze liefde dan? Komt dit ook van God, of is dit geen ware liefde? Vaak hoor ik daarop: “Uiteindelijk is het gemunt op de eigen eer, en is het een egoïstische liefde.” Maar dat geloof ik niet altijd. Er zijn ook niet-christenen die liefdevol zijn. Maar wat is dit dan voor liefde en waar komt die vandaan?

Antwoord

Je stelt een goede vraag. Hoe zit het met een niet-christen die zijn naaste onbaatzuchtig lief heeft. Ik vind het tekort door de bocht om te zeggen dat alle liefde van niet-christenen egoïstisch is en op zichzelf gericht is. Er zijn voorbeelden bekend van artsen die een goede en prestigieuze baan in een topziekenhuis kunnen krijgen met het daarbij behorende topsalaris, maar ervoor kiezen om slecht betaald werk in een ontwikkelingsland te gaan doen. Ze willen in de nood die daar is mensen helpen. Soms met gevaar voor hun leven. Ik zou dat niet egoïstisch durven noemen. En hoe dat gericht is op eigen eer zie ik niet in die gevallen. Deze artsen werken vaak op de achtergrond, zonder gezien te worden en zonder eer te ontvangen voor hun inzet.

Wat is dat voor liefde die hen drijft? Ik zou zeggen: dat kan oprechte liefde tot hun naaste zijn. Zoals God in Zijn algemene genade veel mensen bewaart voor openlijke zonden (denk aan keurig levende niet-christenen), zo geeft Hij in Zijn algemene genade ook dat mensen zich belangeloos voor hun naaste willen inzetten. God is zo goed dat Hij soms geeft dat er mensen zijn die anderen belangeloos lief hebben.

En toch is er een verschil met de echte liefde die God van ons vraagt. God vraagt van ons liefde tot God en tot onze naaste. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wie zijn naaste liefheeft zonder God lief te hebben, heeft zijn naaste maar half lief. Hij heeft wel bewogenheid met zijn aardse omstandigheden, maar mist de bewogenheid met zijn geestelijke heil. De Bijbel leert ons dat het echte geluk (de zaligheid) ligt in het kennen en leven met de Heere. Hoe nobel en oprecht de liefde tot de naaste kan zijn die een arts ertoe drijft om zijn naaste aards geluk en aardse gezondheid te geven, het is onaf wanneer we onze naaste niet het diepste geluk gunnen: het kennen en leven met de Heere. We hebben dan wel de naaste met zijn lichaam lief, maar niet met zijn ziel. Dat is onvolledige liefde.

Het tweede is dat God van ons eist dat onze liefde tot onze naaste voortkomt uit het liefhebben van Hem. Wij moeten onze naasten liefhebben omdat hij of zij een schepsel van God is. In hem of haar zien wij iets van het beeld van God. Wie niet in God gelooft heeft zijn naaste niet lief op de manier die God van hem vraagt. God vraagt van ons dat wij onze naasten lief hebben omdat wij Hem lief hebben. 

Tegelijkertijd is dit ook voor ons een spiegel. Heb ík mijn naaste lief omdat ik God lief heb? Is dat wat mij drijft in mijn liefhebben en dienen van anderen? En als ik anderen lief heb, heb ik hen dan helemaal lief? Gun ik hem dan niet alleen geluk voor dit aardse bestaan, maar gun ik hem of haar dan ook het diepste geluk: het kennen en leven met de Heere? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als ik in die spiegel kijk, kom ik veel tekort. Wat hebben we, als het gaat om elkaar lief hebben, Gods genade nodig!

Ds. S. T. Lagendijk

Ds. S.T. Lagendijk

Ds. S.T. Lagendijk

 • Geboortedatum:
  17-05-1983
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Zwartebroek-Terschuur
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

naastenliefde
2 reacties
Spiderman
09-09-2017 / 13:34
er zijn veel ongelovigen die goede dingen doen .Dit zegt romeinen 2 daarover 14 Want als heidenen,* die geen wet hebben,+ van nature de dingen van de wet doen, zijn deze mensen, ook al hebben ze geen wet, zichzelf tot wet. 15 Zij zijn degenen die laten zien dat de inhoud van de wet in hun hart staat geschreven, terwijl hun geweten samen met hen getuigt en ze door* hun eigen gedachten beschuldigd of juist vrijgesproken worden. 16 Dat zal gebeuren op de dag dat God via Christus Jezus de dingen oordeelt die de mensen verborgen houden,+ overeenkomstig het goede nieuws dat ik bekendmaak.
romeinen 2 interessant hoofdstuk

Want er is bij God geen partijdigheid.+
12 Iedereen die zonder wet heeft gezondigd, zal ook zonder wet vergaan.+ Maar iedereen die onder de wet heeft gezondigd, zal door de wet worden geoordeeld.+ 13 Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig in Gods ogen, maar de daders van de wet zullen rechtvaardig worden verklaard.
CorsdeKort
09-09-2017 / 22:15
Gelukkig (!) is er veel liefde bij christenen en niet-christenen. Dat is in veel gevallen menselijke liefde en daar is op zich niets mis mee.

Maar als je deel hebt gekregen aan de christus deugden waaronder liefde dan gaat dat veel verder. Ik heb veel hulp gehad aan de tekst Hooglied 8 vers 7 waarin staat: “vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg”.

Ik hoorde een moeder hierover getuigen op een samenkomst die viel op een moederdag begin jaren 90. Dat als een kind (weer) de thee omstootte, om dan niet geïrriteerd te worden maar (je kruis op te nemen en) echte lief te hebben en die dan niet door een klein (thee) watertje te laten blussen (;-)

Jezus bad voor zijn moordenaars en Stephanus ook. Menselijke liefde koelt snel af als diegene wie zij goed doen hun kwetst of de hulp niet waardeert. Echte liefde die van God komt is in staat lief te hebben zelfs wie ons vervolgen e.d. zoals ook Corrie ten Boom ervoer. Haar zus kon zelfs haar onderdrukkers en latere moordenaars in Ravensbruck zegenen en noemde dan de tekst Rom 8

“35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Terug in de tijd

Onze dochter is 3,5 jaar. Ze is erg bijdehand. Mijn man en ik zijn helaas net uit elkaar. Ook heb ik een maand in het zi...
4 reacties
04-09-2013
Als je wilt trouwen en je moet de eerste vier jaar zeker blijven werken om het financieel (voor het huis) te kunnen opbr...
geen reacties
04-09-2004
Ik zit al een tijd met het volgende. Hoe kan ik oprecht bidden om een nieuw hart (of bidden in het algemeen) als ik er v...
3 reacties
05-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering