Omgaan met onrecht

Ds. D. van der Wal / 5 reacties

18-05-2017, 16:33

Vraag

Hoe ga ik om met andere mensen die in mijn ogen mij onrecht aan doen? Bijvoorbeeld in het verkeer als ze in een 30km-zone (of elders waar ik mij aan de snelheid hou) bovenop mijn bumper zitten en gebaren maken alsof ik een fout bega terwijl zij zich niet aan de regels houden! Of mijn buren hebben een uitbouw en ik vraag er ook één aan bij de gemeente en ik krijg geen toestemming! Ik ga altijd maar aan de kant in drukke straten en als ik dat één keer niet doe word ik agressief omver gelopen! Mensen die voordringen enz., zo kan ik wel even doorgaan. Hoe ga ik daarmee om als christen en laat ik dit los zonder dat het mij nog meer boos maakt en ik hierin zondig?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

In zijn eerste brief spreekt Petrus zijn broeders en zusters aan als “vreemdelingen en bijwoners” hier op aarde. Petrus laat zien dat elke christen ten diepste niet thuishoort in de wereld waarin hij of zij leeft. Dit wordt kernachtig beschreven in 1 Petrus 2:11-12: “Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed;  opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners,  door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.” Als je als christen door het leven gaat ben je dus een vreemde eend in de bijt in deze wereld. En dat zal strijd met zich meebrengen, zoals jij die in je vraag beschrijft. 
 
Dit heeft alles te maken met het navolgen van Christus. Hij is, als ik het zo mag zeggen, de Vreemdeling bij uitstek. Hij is het Woord van God dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond (zie Johannes 1). Hij roept de gevallen mens op om Hem lief te hebben en Hem na te volgen. Als de Heilige Geest dat in ons hart werkt dan heeft dat gevolgen voor ons leven hier en nu. Je bent dan niet langer het eigendom van deze, in zonde gevallen, wereld. Je hoort dan bij Christus en wordt daardoor inwoner van Gods koninkrijk. Dat is ook waar Paulus op doelt als hij schrijft: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus” (Fil. 3:20). Met andere woorden: Als je het eigendom van Christus bent stempelt dat jouw gang door deze wereld. Je luistert naar andere wetten en regels. Voor jou als inwoner van Gods Koninkrijk gelden andere normen en waarden dan in deze wereld. En dat brengt strijd met zich mee. Want de Weg van Christus is niet de weg van de wereld.

Het duidelijkst zie je dat in de Heere Jezus Christus. Hij werd door Zijn vijanden bespuwd, gegeseld en vervolgd, door een naaste medewerker verraden en zelfs door Zijn eigen leerlingen in de steek gelaten. Hoe reageerde Hij? Petrus schrijft daarover: Hij “Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;” (1 Petr. 2:23). En de Zijnen worden aangespoord om Hem na te volgen.

Paulus beschrijft wat dit betekent in het twaalfde hoofdstuk van zijn brief aan de gemeente te Rome. Als het gaat over boosheid en wraak schrijft hij: “Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.” Dat is wat de Heere van ons vraagt, namelijk dat wij in deze wereld het verschil maken. Niet door haat met haat te vergelden. Maar door de vrede te zoeken en door Zijn liefde te leven. Aan het slot van dit hoofdstuk vat Paulus het samen: “Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Rom. 12:21).
 
Terugkomend op jouw vraag: Hoe ga ik daarmee om als christen? Het allerbelangrijkste is dat je ziet op Jezus Christus, de Vreemdeling bij uitstek. Hij is ons voorgaan en we worden opgeroepen om Hem na te volgen. Om dat te kunnen heb je Gods genade nodig, want wij zijn als christen geen haar beter dan anderen. Maar als de Heilige Geest in ons hart werkt mogen we ons steeds weer spiegelen aan en richten op Christus. Gebed en het Woord van God zijn hierbij onmisbaar. Leg je moeite bij de Heere neer en vraag aan Hem wat je mist. Vraag om Zijn leiding door Zijn Geest. “Laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Fil. 4:6-7).

Met vriendelijke groet,
Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

Ds. D. van der Wal

 • Geboortedatum:
  06-05-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

onrecht
5 reacties
Sammie2016
19-05-2017 / 08:00
Jezus zegt dat wij christenen geen deel van de wereld zijn. Dat zegt hij in ...
Joh 17:16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

De wereld is van satan de duivel, hij is de heerser van de wereld, Jezus maakt dat duidelijk in Joh 14:30.
Jezus en satan, dat is water en vuur.
Het is door toedoen van satan dat Jezus werd vervolgd, gemarteld en gedood.
Jezus zei van zijn discipelen dat ook zei zullen worden vervolgd ...
Joh 15:20 ... Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen;

Dus christenen, iedereen die zich aan Bijbelse maatstaven houdt, leeft hier op aarde (in satan's wereld) in een voor hen vijandige omgeving.
En omdat de meeste mensen op aarde onder invloed staan van satan en zijn demonen hebben ze ook de trekken van hen, agressie, immoreel, gewelddadig.

We leven in wat de Bijbel beschrijft als de eindtijd en 2Tim. 3:1-5 laat zien hij mensen in het algemeen zouden zijn ...
1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.
2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede,
4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

De wereldse mens zal van kwaad tot erger gaan maar christenen moeten zich ook voor hun eigen vrede/gemoedsrust houden aan Bijbelse normen.
Dan hebben ze ook vrede met God en Christus.
Samanthi
19-05-2017 / 08:48
Is deze vragenstelster wel helemaal nehrepen? Het gaat niet in de 1e plaats om lijden door geloofsovertuiging .
Hoe ga je om met onrecht?
Als Christen hoef je je niet in de hoek te laten trappen. Ook Paulus vraagt sinds wanneer wordt een Romein zonder procedure gegeseld en na de bekering van de stokbewaarder liet hij zich netjes de stad uit leiden.
Abraham wilde wel een verbond maken met Abimelech maar dan wilde hij wel zijn waterputten terug.
Je hoeft niet alles op hard te spelen maar je mag best op een rustige manier opkomen voor jezelf. Niet te koste van alles, maar je kunt bijvoorbeeld aan de gemeente vragen waarom de vergunning niet gegeven is en elders in de straat wel. Misschien is er iets veranderd en zijn de procedures verandert, als je het vraagt blijf je niet met nare gevoelens aCher en mocht het onterecht geweigerd zijn kun je er alrijd over in discussie gaan.
Lees eens iets over assertiviteit, ik bedoel wel gezonde assertiviteit en niet egoïsme.
CB
20-05-2017 / 11:29
Helemaal met Samanthi eens!
ErikJan64
20-05-2017 / 12:33
Er is in mijn leven heel veel onrecht aangedaan, zoveel zelfs dat ik er ziek van werd. Nu ben ik een wedergeboren christen een nieuwe schepping in Christus. Het oude is weg gedaan en nu mag ik mens zijn zoals God het heeft bedoeld.
Neemt niet weg dat er geen littekens zijn in je leven, die hebben we allemaal. Maar gaat het wel om mijn onrecht en onrechtvaardigheid aangedaan door de ander?

Nu ik christen ben ervaar ik dat ik God onrecht heb aangedaan om Hem de schuld te geven van mijn lijden terwijl het ook niet zijn wil is, maar het lijden en het onrecht komt uit de gebrokenheid van de mens door de zonde.
Ik heb God onterecht onrecht aangedaan door alles op Hem te schuiven wat mij is aangedaan.

Ik heb heel veel moeite met al het onrecht wat ik om mij heen zie, gezinnen, kinderen, de wereld, de maatschappij en de kerk in zijn algemeenheid, allemaal lijden we door de gebrokenheid van de zonde en doen elkaar veel leed aan.
Maar is onrecht ook niet een vorm van het niet willen belijden van je zonden, of het niet willen toegeven dat jij fout zit enz.
We zijn geen deel van de wereld maar maken er deel van uit, dus ook alle onrecht en onrechtvaardigheid die jij word aangedaan en de ander aan doet of je christen bent of niet.... wij moeten ons niet verschuilen achter het feit dat het allemaal komt door de duivel, al heeft hij er zeker deel aan, maar jij als mens / christen heeft de keuze om rechtvaardig te handelen of onrechtvaardig te handelen, je bent geen marionetten pop en jij hebt de keuze, daarin laat God je helemaal vrij in, klinkt wat platvloers maar zo denk ik er over.
Sammie2016
22-05-2017 / 07:57
Reeds in de 1ste eeuw werden christenen wreed vervolgd. Dat hoeft nu niet voor iedereen zo te zijn, maar we kunnen er wel rekening mee houden.
Paulus somt op wat christenen zo al is overkomen: ...

Hebr 11:36-38 ...
Ja, anderen kregen hun beproeving door bespottingen en geselingen, zelfs meer dan dat, door boeien en gevangenissen. 37 Zij werden gestenigd, zij werden beproefd, zij werden in stukken gezaagd, zij stierven door afslachting met het zwaard, zij zwierven rond in schapenvachten, in geitenvellen, terwijl zij gebrek leden en verdrukt en slecht behandeld werden; 38 en de wereld was hun niet waardig. Zij doolden rond in woestijnen en op bergen en in grotten en holen der aarde.

Kunnen we in onze tijd problemen verwachten?
2Tim.3 zegt dat we in kritieke tijden (de eindtijd) leven die moeilijk zijn door te komen.
We kunnen zeker meer problemen verwachten.
Maar als we de Almachtige God in getrouwheid blijven dienen zal Hij ons beschermen.

Terug in de tijd

In Jesaja 1: 18 lees ik de belofte: "Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlak...
geen reacties
18-05-2010
Aan het HSV-bestuur. Op dit moment is er van de HSV-jongerenbijbel een applicatie beschikbaar. Zijn er nog plannen om oo...
geen reacties
18-05-2015
Het probleem is dat bij geslachtgemeenschap mijn vrouw vaak niet goed kan ontspannen omdat ik nog al groot geschapen ben...
1 reactie
19-05-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering