Spreek toch heldere taal!

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke / 23 reacties

14-04-2016, 20:02

Vraag

Aan mevrouw Van Dooijeweert. Een korte tijd geleden heb ik de lezing van uw man bekeken op deze site en uw man zei dat u gezegd had dat God in het paradijs op een ‘zachte manier’ tot Adam naderde. Waaruit concludeert u dat? Er staat immer: “En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij?” Er staat niet: “En de HEERE God zeide liefkens of zachtmoedig...”

En als het mogelijk is een vraag aan uw man: waarom zou de taal die vroeger gesproken is (bijv. vroeger op gezelschappen) nu niet meer gebruikt mogen worden? Dat is juist een volk waar ik erg jaloers op word als ik daar over lees in boeken, ik zou wensen dat die mensen er nog waren (gelukkig zijn er nog) om mee te praten.

Antwoord

Beste vraagsteller(ster),

Grappig om samen met mijn man uw vragen te beantwoorden. Eerst even een misverstandje uit de weg ruimen: “Ik had het niet over “liefkens”, of op een zachtmoedige manier, maar over een andere intonatie. Het woord “liefkens” ken ik niet, heb ik nooit gehoord. Wat voorviel was iets heel indrukwekkends voor ons samen toen we het bespraken. Mijn man had de eerste keer over de val in het paradijs gepreekt. In de preek zei hij met wat stemverheffing: “De Heere God riep Adam: Waar zijt gij.” Thuis gekomen zei ik: “Zo riep de Heere Zijn weggelopen mens niet, maar Hij riep hen met diepe pijn in Zijn hart, Hij was Zijn mens kwijt, Zijn pronkjuweel.” We hebben daar toen samen over  gesproken. Wat een wonder, wat een vreugde: direct na de val komt de Heere met Zijn liefdesplan, Zijn verlossingsplan. Gen. 3:15 is er heel helder over. "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen." Hier klinkt voor het eerst het evangelie, wat een liefde. Het is Zijn eindeloos erbarmen, in onze grote nood, dat als met zegenend armen, ons reddend omsloot. 

Denk maar aan Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven hebbe.” Al te lang en al te breed hebben we de Heere onze God uitgestald als een strenge, meedogenloze God. “Hij ziet alles wat je doet. Hij zal het zoeken. Je zult Hem een keer moeten ontmoeten. O, jongen God ziet het.” Hij is een heel andere God! Hij zegt ”KOM! Wendt u naar Mij toe, wordt behouden!” Laten we dat maar tegen de jonge mensen, tegen kinderen en volwassenen zeggen: “God zoekt u…”, maar dan positief. Hij wil Zijn genade schenken aan zondige mensen.

Nellie van Dooijeweert
 

Ik (Jan) zal proberen op de tweede helft van je vraag in te gaan. De taal: Waarom zou de taal van vroeger niet meer gesproken mogen worden? Ik vraag me af waarom u die vraag stelt. Uit belangstelling of, zoals zo veel gebeurt in ‘ons kerkelijke wereldje’, om het oude vast te houden? Om met ouderwetse uitdrukkingen indruk op anderen te maken? Te laten horen dat ik nog echt goed ben? Dat was niet de oorspronkelijke bedoeling. Het ging om het samenzijn, als mensen die de Heere liefhadden. Elkaar bemoedigen en versterken. Maar stapje voor stapje werden bepaalde uitdrukkingen een soort van ijkpunt: is die man of die vrouw wel op de goede manier bezig. Is hij/zij nog acceptabel. Maar ook kreeg het een andere lading: het werden regels waaraan je moest voldoen. 
  
De ouderwetse uitdrukkingen worden door de jongeren niet meer begrepen. Weet je wat “vermenigvuldigde genade” betekent? Of “die dierbare verborgen derde persoon”? Zeg je in het dagelijks leven nog “kond gedaan”? Of “denzelve”?

En een heel ander aspect van dit taalgebruik: men ging dit de “Tale Kanaäns” noemen...

Dat is het helemaal niet, het is oud-Nederlands en een onverstaanbaar ‘jargon’ voor mensen die de gezelschappen (helaas!!) niet hebben gekend. Jonge mensen (15-20 jaar) kennen die wereld helemaal niet. Die wereld van, “dan gaat zo’n mens als een geslagene over de wereld.” Of: “Als je toch je eigen maar eens leerde kennen.” Zo kan ik nog tientallen uitdrukkingen noemen die ik geleerd heb op gezelschappen.

Hiermee wil ik niet zeggen dat die gezelschappen niet goed waren. Ik heb er vele goede dingen gehoord en geleerd. Maar vaak waren het maar enkele mensen die daar kwamen. Een Bijbelkring waar iedereen kan komen, of een studieclub die vrij toegankelijk is, zal  veel vruchtbaarder voor het gemeenteleven zijn. Laten we met elkaar de Heere zoeken in de taal van vandaag en bewogen zijn met onze jongeren. Vooral herkenbaar zijn.

In onze tijd zien we een tegenpool ontstaan door het gebruik van tablets etc. Men gebruikt afkortingen die ik niet kan ontcijferen, gebruikt woorden waar ik nooit van gehoord heb. En de jonge mensen verstaan het perfect. Laten we open en duidelijk over  Gods Woord spreken in de taal die we nu spreken.  

Laten we in de kerk toch alsjeblieft gewone taal gebruiken opdat de mens van nu ons kan verstaan. “Dan zoekt zo’n mens op allerlei manier God te bevredigen”, of: “De beweegoffertjes brengen niets toe aan onze zaligheid.” Al die dingen zijn waar, maar het zegt de mens van vandaag niet veel, of helemaal niets.

Ik begrijp dat u jaloers kunt zijn op de genade die mensen hadden die op gezelschappen kwamen. Maar ook nu zijn er mensen die deze genade bezitten en die in de taal van nu over Gods genade en wonderen spreken. 

Ik stop met voorbeelden noemen, maar ik zou iedereen willen vragen (smeken): “Spreek toch heldere taal”! De wereld kreunt onder de mokerslagen van de satan. De liefdeloosheid is hemelhoog, tergend diep en kent geen grenzen. Het is buiten de kerk en ook binnen de kerk op veel terreinen gelijk.

Probeer een licht te zijn in plaats van het licht te omfloersen met allerlei moeilijke dingen die totaal geen nut hebben dan ‘herkenningstaal’ te zijn. Ook  onze voorgangers zouden hier meer aandacht aan kunnen schenken, om zo met elkaar wat muren te slopen die we rond om de gemeente van Christus hebben opgetrokken. Gelukkig beginnen steeds meer mensen de noodzaak hiervan in te zien. Het weggaan van veel jongeren uit de kerk opent (misschien wel aan de late kant) toch hier en daar de ogen. Laten we samen blijven zoeken naar het heil van Sion!

Hartelijke groeten en Gods zegen,
Evangelist Jan van Dooijeweert

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

 • Geboortedatum:
  25-04-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Pastoraal medewerkster

Tags in dit artikel:

tale Kanaäns
23 reacties
Duuk
14-04-2016 / 21:39
Mooie reactie.

Ik moest echter wel even opzoeken wat het woordeke "omfloersen" betekent ;)
Race406
15-04-2016 / 10:15
Als ik boodschappen ga doen zeg ik niet tegen mijn vrouw: "O mijn geliefde, neig uw oor tot mij, want ik ga u heden kond doen van hetgeen kort na dezen geschieden zal. Ik ga ter leniging der nooddruft onzes lichaams enige toebereidselen kopen en die brengen in onze woonstede. Daarnevens: Ik ben voornemens ons nakroost met mij mede te nemen teneinde hun hart te verheugen daar zij het immer op prijs stellen met hunne vader mede te gaan op deze reize."
Ik zeg heel simpel: "Schat, ik ga boodschappen doen, en ik neem de kinderen mee. Die vinden het altijd weer gezellig om met papa mee te gaan."
Waarom zouden we in de kerk dan wel zo praten? Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.
We moeten een keer stoppen met voor echt en waar houden als er maar zeer ouderwetsche taal wordt gesproken.
Ik heb in de zogenoemde tale Kanaäns de meest baarlijke nonsens gehoord, en in gewoon hedendaags Nederlands de mooiste woorden van God!
Andersom ook wel trouwens... ;-)
Maar het is niet zo dat als er maar oude taal gebezigd wordt dat het dan per definitie wel waar moet zijn.... !
Catherine
15-04-2016 / 10:31
Fijn om te lezen altijd, die praktische antwoorden van ds. en mevr. van Dooijeweert.
Ik luister altijd met aandacht en ontroering als ik bij een oude vriend(in) ben, die de tale Kanaäns beheerst en het dan zo mooi kan vertellen. Ik ben daar wel jaloers op, maar het past niet bij mij. Dus als ik zo zou gaan praten, zou dat misschien wel lachwekkend over kunnen komen en dan schiet het zijn doel dus voorbij.
Beste vraagsteller, natuurlijk mag deze taal nog gebruikt worden, maar verlang dat niet van mensen die dit niet hebben meegemaakt.
Misschien een goed idee om er een boek over te schrijven, als u dit talent hebt? Zodat het bewaard blijft voor latere generaties.
Duuk
15-04-2016 / 11:03
Die hele tale Kanaäns is grote nonsens. Alsof God daar op zit te wachten. God wil een toegewijd hart dat zich laat leiden door Zijn Geest.
CrA
15-04-2016 / 14:33
Indien de Tale Kanaäns een andere/vreemde taal is volgens 1 Kor. 14 dan moet het uitgelegd worden, want een ongelovige of niet- ingewijde verstaat daar niets van.
Jaleco
15-04-2016 / 19:13
@Race406
*Proest*
noodzakelijk
16-04-2016 / 14:53
Op zich kan ik wel mee met de reactie. Alleen.....pas op voor dat goedkope vertrouwelijke sfeertje. Sommigen staan zo hun best te doen om alledaags over God en Goddelijke zaken te spreken, dat ik denk: kalm aan vriend, je hebt het niet tegen of over je buurman. Verder valt het me op dat het vaak de wat links georiënteerden zijn die het altijd over dit soort dingen moeten hebben. Vervolgens hoor je ze zelf, in hun zgn. alledaagse jargon, en wordt je er niet koud of warm van. Niet alleen vanwege de zo krampachtig gewone woordkeus, maar ook omdat je er vaak zoveel inhoudelijks in mist. Het is allemaal zooooo vanzelfsprekend. Het geloof, de genade enz. En natuurlijk hebben ze het over een wonder. Het is allemaal een wonder. Maar ondertussen mis je wat een wonder tot een wonder maakt. Dat er iets gebeurde wat eigenlijk niet meer kon. Kortom men liep nooit vast en men werd nooit bij God vandaan in de ruimte gezet. Ik generaliseer wellicht, maar vaak is het 1 + 1 = 2. De schurft hebben aan vormen en bepaalde woorden, en tegelijk innerlijk zo oppervlakkig als wat.
mluther
17-04-2016 / 23:49
@noodzakelijk Het omgekeerde is ook het geval. Rechts georiënteerde trekken een dusdanig rookgordijn op van allerlei niet hedendaagse taal. Dat zou dan een teken van echtheid zijn. Als je echter met niet-gelovigen of jongeren in gesprek raakt snappen ze meer dan de helft niet. Ik ben zelf helemaal nog niet zo oud, maar zelfs voor mij is het een hele uitdaging om in 'normaal' Nederlands over het geloof te praten. Dat hoeft allerminst te betekenen dat het praten is als over je vriend. Als het eerbiedige enkel samenhangt met het gebruik van al of niet geijkte woorden en uitdrukkingen, schort er wat aan.

Verder generaliseer je inderdaad behoorlijk. Geloven is geen optelsom, maar evenmin een aftreksom. Het laat zich niet berekenen. Dat berekenen is niet voorbehouden aan de links georiënteerde. Zowel links als rechts komt het voor. Links zoekt het dan misschien in wat ze zelf presteren op geloofsgebied, maar rechts zoekt het meer dan eens in het houden van de Wet (Tien Geboden). Hoewel het een verschillende benaming heeft, komt het op hetzelfde neer. Beiden proberen een eigen gerechtigheid op te bouwen of te bewaren. Totdat de boel instort.

Pas ermee op om iemand die over een wonder spreekt af te serveren, omdat jij je twijfels erbij hebt. Een bekering is nu eenmaal lang niet altijd zo spectaculair. Juist iemand die door Hem gegrepen is, zal spreken over een wonder. Dat is misschien niet als jij graag zou horen of zien, maar maakt het er niet minder om.

Tot slot, het Evangelie spreekt niet in termen met linkse en rechtse mensen. Nee, wel over zondaren. Mensen die naar Hem niet hebben gevraagd. Nee, mensen die eigenlijk niets in Hem zagen. Maar, wonder van genade is Hij doorgegaan. Heeft Hij Zichzelf gegeven. Is opgestaan om ons het leven te geven. Paulus herhaalt (in Romeinen 10:20) de woorden van Jesaja:"Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen." En ja, of je nu links of rechts gelovige bent (ik houd niet van deze terminologie, dat was je misschien ik al duidelijk), uiteindelijk zullen beiden het zeggen: 'Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij!'
Jello
18-04-2016 / 06:53
Bestaat er een woordenboek over de tale Kanaäns? Zo niet, dan is het misschien een idee om dit eens te laten opstellen.

Ik merk ook op bij sommige predikanten, ambtsdragers e.a. dat zij deze taal gebruiken, maar dat hun hoorders hen niet verstaan. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn?

Schroom niet om bij dit soort termen bij de spreker om uitleg te vragen en te blijven vragen. Zo kan er (hopelijk) bewustwording ontstaan bij de spreker dat hij of zij over de hoofden van de mensen heen praat..

Het lijkt mij overigens ook niet van ootmoed getuigen om in een taal te willen spreken die je hoorders niet verstaan.
Jello
18-04-2016 / 07:16
Toevoeging voor de vraagsteller:

Ik ben al wat ouder, maar toen ik jong was dacht ik ook dat het pas écht was als je die taal kon spreken. Ik verlangde ernaar contact te kijgen met deze mensen. En verkreeg dit contact ook... Ging in een zeer behoudend dorp wonen. Beluisterde het liefst predikanten die deze termen gebruikten. Maar wat ben ik met dit alles beschaamd uitgekomen. Het gaf geen vrede voor mijn ziel. Het heeft mij op dwaalwegen gebracht. Jarenlang.

Tot de Heere Zelf kwam, met de eenvoud van Zijn Woord...

Zoek het niet bij mensen, lieve vraagsteller, en niet bij bepaald taalgebruik wat een bepaald 'sfeertje' doet ontstaan. Zoek het in Gods Woord en bij de Heere alleen!!
damy
18-04-2016 / 07:25
Jello: dat boek is er, schrijver F. Van Holten. De titel weet ik zo gauw niet
Samanthi
19-04-2016 / 16:35
race 406 :+)
noodzakelijk: :+(
3parels
20-04-2016 / 15:26
Als Jezus zijn discipelen de opdracht geeft om het evangelie te brengen aan heel de wereld, geloof ik niet dat zij dit evangelie in de tale Kanaäns moesten gaan brengen. Klaar en helder moesten ze het brengen, niet met een omhaal van woorden. Zelf denk dat ik Jezus er een afschuw van heeft als deze 'taal' op de kansel gebruikt wordt. Dominees kunnen van de kansel preken in een taal die onbegrijpelijk is voor de kinderen en voor de mensen die nooit een kerk bezoeken. Des en der en allerlei oud-hollands komt langs. Als je een drenkeling roept dat ie zich moet vasthouden aan de reddingsboei dan doe je dit ook niet met een omhaal van woorden, die onbegrijpelijk is. Als je werkelijk mensen wilt raken, dan preek je in een verstaanbare dagelijkse taal.
Ik werk ik het onderwijs op een refoschool. Ik stel regelmatig de vraag wat geloven is. Het verbaast mij zeer dat kinderen altijd zeggen dat je dan bekeerd bent, maar als je vraagt wat dat is dan zeggen ze dat je een nieuw hart moet krijgen. En als je vraagt wat dat dan is dan valt het stil, het baart mij wel zorgen. Laten we spreken en preken op niveau. Anders mis je je doel en dat moet je toch niet willen! Hebben we het allemaal niet veel te ingewikkeld gemaakt, waardoor we niet eens meer uit kunnen leggen in kindertaal wat geloven is?
Ik vind het ook erg jammer dat veel dominees preken over God maar het dagelijkse leven met Hem laten liggen. Wat is de praktijk met de Heere? Hoe gaan we om met alles wat er om ons heen gebeurd? Daar is veel winst te behalen.
Johan100
20-04-2016 / 16:22
Van harte mee eens 3parels.

Onderstaande preken kwam ik onlangs tegen; om maar even aan te geven hoe er ''gepreekt'' wordt in sommige kerken; evangelieverkondiging noemen ze dat; als je een zwakke maag hebt zou ik niet luisteren.
https://www.youtube.com/watch?v=Jhz7Ka88nFk
https://www.youtube.com/watch?v=n0nGrmQxclI

Deze reactie stond eronder.
''Ik ken het toontje en de daaraan gekoppelde boodschap van een enge fundamentalistische "creep" als deze ds.
Bevoogdende, manipulatieve, angst predikende engerds die de kwalijke gevolgen van hun woorden niet overzien.
Bijbelteksten verdraaiend en/of uit hun context halend.
Deze zou het goed doen in het "Sanhedrin", een farizeeër van de bovenste plank. "Schriftgeleerde, ja ja.''

Zit wel wat in of niet?
3parels
20-04-2016 / 20:42
Ik moest echt even heel hard lachen om ds van V. Je gaat niet meer naar de inhoud luisteren maar naar dat gegalm en dat toontje. Sorry maar ik kan me niet voorstellen dat dat Gods eer kan zijn. Ja de mensen die het gewend zijn luisteren ongetwijfeld meer naar de inhoud. Of zullen ze zich ook afgevraagd hebben of de ds tijdens de dienst wel genoeg 'oho' gezegd heeft. Dat de boodschap zo uitgaat is een aanfluiting en een vertrapping van een kostbaar evangelie. En dan te bedenken dat dit nog maar een lezing was, deze man kan echt niet meer normaal voor een groep spreken. Een slechte gewoonte die niet meer af te leren is. Ik ben faliekant tegen zulke manieren van spreken. Jezus zou er zeker weten hard tegen van leer gaan. Hij zal echt niet zo gesproken hebben op de berg toen hij de Bergrede uitsprak en ook niet toen Nicodemus in de nacht bij hem kwam.
Weet je wat ik erg vind? Dat vele rechtse dominees op de kansel en daarbuiten in de Middelleeuwen zijn blijven hangen. Dat die oud hollandsche taal een soort heilig is geworden, de beste taal waarin God tot de mensch kan spreken. Voor velen is dat een soort algebra, net als in Luthers tijd het latijn. Er werd in het Latijn gepreekt, de mensen begrepen er niks van. Zo kwam de boodschap nooit over. Daar heeft Luther zich zo hard voor gemaakt, daar zijn destijds mensen de brandstapel voor op gegaan... voor een Bijbel in gewone volkstaal!! En nu zijn er weer dominees die blijven hangen in een taal die voor onze jeugd niet te volgen is. Of niet te begrijpen is voor de zwerver die zich tijdens een dienst komt opwarmen. Daar begrijp ik nou niks van. Voor wie breng je een boodschap? Voor volwassen kerkmensen of voor alle mensen die in je dienst zitten?
Taal verandert... over 500 jaar snappen ze misschien niks meer van de Herziene... laten we wel even reëel blijven.
CrA
21-04-2016 / 13:45
@Johan100, ben jij bekend in die kringen? Zo niet, dan kan ik begrijpen waarom men zo reageert. Niet in-gewijden verklaren ze voor gek(1Kor. 14:23). Ben jij er wel bekend mee, dan zou ik voorzichtig zijn om je te associëren met zulke reacties. Mogelijk laster je de Geest.
Johan100
21-04-2016 / 17:09
Weer van harte mee eens 3parels
Beste cra, allereerst bedankt voor je welgemeende waarschuwing.
Ik zie het zelf alleen echt anders. De lastering van de Geest is wat anders en ik hoop dat we allemaal daar voor bewaard blijven. Ik associeer me niet met die uitspraken en ik voel gelukkig geen behoefte om dominees belachelijk te maken. Ben het er ook niet helemaal mee eens met die reactie.

Ik reageer daar ook niet op op youtube, maar ik kwam het tegen. Toch geeft het wel een beeld hoe de 'buitenwereld' er tegen aan kijkt. En dat begrijp ik op zich wel.
Ik begrijp niet dat zulke preken opgenomen worden en vervolgens op internet belanden. Waarschijnlijk plukken mensen van buitenaf die van de site van die kerk.
Het gaat me ook niet om de mensen persoonlijk en ook nog geeneens over al die dominees die spraken, maar over de manier van praten van enkele. Kan er niet gewoon normaal gepraat worden? Zou de Heere Jezus en in navolging de apostelen zo gepreekt hebben denk je? Ik betwijfel dat. Mogen we dat niet eerlijk zeggen?
Het baart me zelfs zorgen. Zodat ik me afvraag of de kleine kinderen daar wel naar de Heere Jezus geleidt worden.
Om op je vraag terug te komen of ik bekend ben in die kringen, dan vraag ik me vervolgens af over welke 'kringen' je het hebt.
ter afsluiting; Maar ik heb wel in alles eerst de hand in eigen boezem te steken, dat weet ik wel.
Nog één preek (laatste) luister vanaf de 50e minuut en oordeel zelf. Hoeft niet hardop. Ik geloof dat deze man een mooi boek heeft geschreven, maar hier schrok ik wel van. (hier niet zozeer de inhoud, maar de manier, waardoor me de inhoud ontgaat trouwens)
https://www.youtube.com/watch?v=3ELIKm4Tnmc
Om gelijk even de slag terug te maken naar de vraagsteller; ik suggereer niet dat er zo gesproken wordt in de zogenaamde 'gezelschappen'.
(ps; 1 korinthe 14:23 is hier vlgns mij niet van toepassing)
3parels
21-04-2016 / 19:09
@CrA
Om nu 1 Korinthe 14 : 23 erbij te halen, sorry, dat heeft niets te maken met t toontje! Dat gaat over spreken in tongen en profetieën. Iedere echte christen wordt voor gek versleten door de wereld. Ook diegene die geen toontje gebruiken. En te beweren dat je de Geest kunt lasteren als je kritiek hebt op het toontje en het spreken in ouderwetse taal, dat is nou precies waar ik kritiek op heb.
Hoe bereik je de wereld nog als je zulke woorden en zulke toontjes gebruikt? Zou iemand van de wallen het begrijpen? Nou ik denk het niet. Dan ben je mijns inziens echt helemaal verkeerd bezig! Helemaal als er vervolgens geen kritiek meer mag komen op je boodschap en hoe je m brengt.
RSTHG21
21-04-2016 / 19:39
Echt heel verdrietig dat er op zo'n nare toon over Gods dienaren gesproken wordt... dat doet me echt zeer. Deze mannen zijn uitgestoten in de wijngaard en er wordt zo over gesproken. Jammer als het iemands 'smaak' niet is maar moet het dan echt zo naar gezegd worden? Ook onder deze dienaren worden mensen bekeerd vergeet dat niet. Ik merk uit bepaalde reactie totaal geen naastenliefde...
Koekoek
21-04-2016 / 19:55
Beste heer en mevrouw van Dooijeweert ik wil u beiden hartelijk danken voor uw scherpe goede antwoorden.

Terug in de tijd

Soms spoken er vele vragen door mijn hoofd. Ik mag weten dat God mijn leven leidt en Hij heeft mij doen omkeren van de...
4 reacties
14-04-2021
Ik zit met een vraag waar ik heel graag een antwoord op zou willen hebben. Ik studeer in Antwerpen en daar heb ik een he...
geen reacties
14-04-2004
Ik hoor vaak psalmen in mijn hoofd. Is dat van God?
3 reacties
15-04-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering