Uitspraken over dominees

Ds. W. Pieters / geen reacties

16-02-2016, 07:57

Vraag

Mijn ouders denken heel wisselend over dominees en doen ook vele uitspraken over hen of al dan niet een knecht des Heeren zijn. Dat doet mij pijn. Hoe kan je het best met deze mensen over het geloof praten en hoe kun je ze uitleggen dat het wel om geroepen dienstknechten des Heeren gaat en dat ze met dit soort uitspraken moeten stoppen?

Antwoord

In de eerste plaats is het de vraag of dominees geroepen dienstknechten des Heeren zijn. Dat stel jij, maar hoe weet je dit? Er zijn immers ook niet-geroepen dominees? Denk aan de volgende Schriftplaatsen:

Mattheüs 7 vers 15: “Wacht u voor de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.”Mattheüs 24 vers 5 en 24: “Velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: ‘Ik ben de Christus’. En zij zullen velen verleiden.”En: “Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij (als het mogelijk was) ook de uitverkorenen zouden verleiden.”Handelingen 20 vers 30: “Uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen weg te trekken achter zich.”2 Thessalonicenzen 2 vers 9-10: “... de mens der zonde, wiens toekomst is naar de werking van de satan, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.”1 Timotheüs 4 vers 1: De Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen. 2 Petrus 2 vers 1: “Er zijn ook valse profeten onder het volk Israël geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedekt zullen invoeren, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenen, en een haastig verderf over zichzelf brengen.”1 Johannes 2 vers 18 en 26: “Kinderen, het is de laatste ure; en zoals u gehoord hebt, dat de antichristus komt, zo zijn ook nu vele antichristussen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. Dit heb ik u geschreven over degenen die u verleiden.”1 Johannes 4 vers 1: “Geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.”Judas 1 vers 4: “Er zijn sommige mensen ingeslopen, die lang geleden tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in ontucht, en de enige Heerser, God, en onze Heere Jezus Christus verloochenen.”Openbaring 13 vers 11-14: “Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, als van het Lam, en het sprak als de draak ... En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En het verleidt degenen die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hem te doen gegeven zijn.”Openbaring 19 vers 20: “Het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid ervan gedaan had, waardoor hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbaden.”

Ondertussen lijkt het mij niet goed om zo over predikanten te praten, zeker niet met anderen, in het bijzonder niet met kinderen erbij. Maar hoe je je ouders kunt uitleggen dat ze dit niet moeten doen, weet ik niet. Het beste lijkt het mij dat je heel open en eerlijk je mening erover zegt (en nu bedoel ik niet ‘je mening zeggen over die dominees’, maar over dat ‘praten over de dominees’); en dat je je ouders vraagt om dit niet meer te doen. En dat het beter is om iets goeds uit de prediking mee te nemen en daar verder mee bezig te zijn.

Misschien kun je je ouders (en jezelf) erop wijzen dat zij en wij van ieder ijdel woord verantwoording moeten afleggen, rekenschap moeten geven, in Gods gericht.

Je stelt ook de vraag: “Hoe kan je het best met deze mensen over het geloof praten”? Ik vind het heel vreemd dat je je ouders omschrijft met de woorden “deze mensen.” Ik vrees dat jullie verhouding niet erg goed is, in ieder geval niet wat het geloof betreft. Als er geen onderling vertrouwen is, lijkt het mij weinig zinvol om “over het geloof praten.” Probeer eerst een goede verhouding van liefde en onderling vertrouwen te kweken. Als dat in orde is (in orde aan het komen is) dan komt er ook -bijna vanzelf- plaats voor het geloofsgesprek.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

ouderspredikant
geen reacties

Terug in de tijd

Zondag was het voorbereiding voor het HA. De tekst was “Troost en Bemoediging”, het eerste punt ook. Ik voelde ruimte, e...
geen reacties
15-02-2007
Waarom wordt er door sommige predikanten weinig of niet gewaarschuwd tegen de tv? Het lijkt in onze gezindte tegenwoordi...
geen reacties
15-02-2004
Misschien een beetje een gekke vraag, maar ik voel me erg onzeker. Ik ben een jongedame van 24 jaar. Nou gebruik ik al e...
5 reacties
16-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering