In eigen kringetje

ir. Raymond H. Warnaar / 3 reacties

25-02-2015, 11:46

Vraag

Waarom blijven refo's en (vooral) Ger. Gem.-dominees en ambtsdragers zo vaak in hun eigen kringetje zitten en zijn ze bang voor alle christelijkheid die misschien 'anders' is (maar wel christelijk) buiten hun eigen kring? De wereld is zo groot en in alle kerken zitten oprechte christenen. De ene christen beleeft zijn geloof op zijn manier, de ander op die manier. Maar waarom wordt er niet meer gekeken naar het positieve wat andere kerken te bieden hebben en gaan wij daar wat van leren? Wij als kerk hebben ook heel veel fouten/eenzijdigheden in de preek enzo. (Los van alle goede dingen die we hebben dan.) Ik vind dit behoorlijk ernstig (zacht uitgedrukt). Aan de ene kant omdat je door je vast te houden aan je eigen regeltjes en structuur God enorm beperkt in Zijn werk. Je wilt als het ware zelf de controle houden over je kerk en over wat de mensen geloven. En je bent bang voor elke verandering. Ik geloof dat er vaak domweg angst achter zit. Maar die angst zorgt er wel voor dat God niet de kans krijgt die Hij zo graag zou willen nemen. En dat kan wel heel ernstige gevolgen hebben voor de kerk zelf (kerkverlating, verharding, passiviteit, verkeerd beeld van God) Zelfs dingen als depressiviteit en andere ernstige zaken kan het tot gevolg hebben, pesten bijvoorbeeld. God wil liefde en eenheid onder Zijn kinderen. God heeft ons maar één gebod gegeven: heb de Heere uw God lief met heel je hart en heel je verstand en je naaste als jezelf. Meer niet... En nog een reden: de wereld waarin we vandaag de dag leven kent zoveel ellende (echtscheiding, zelfmoord, mensen die rondlopen met depressiviteit, moslimextremisme enz.). Als wij als christenen dan nog niet eens één kunnen zijn en onze verschillen niet durven te overbruggen, wat voor aantrekkingskracht en invloed hebben wij dan op de wereld om ons heen? En dat terwijl we zoiets moois en kostbaars te bieden hebben. Het mooiste wat er bestaat... De relatie met God de Vader die weer hersteld kan worden en de enorme liefde van de Heere Jezus. Is het zo moeilijk voor ambtsdragers om de controle los te laten en hun leven en hun handelen volledig in de handen van de Heere God te leggen en van daaruit open proberen te gaan staan voor 'andere' christenen? Als je dat eng vindt kun je dit toch gewoon tegen God zeggen? En als je alles in Zijn handen legt en met dat vertrouwen over je eigen kerkmuur heen gaat kijken, zal Hij er wel voor zorgen dat het niet mis gaat (oppervlakkigheid bijvoorbeeld). Ik word zelf soms behoorlijk in verwarring gebracht door dit eenzijdige denken. En ik word er eigenlijk diep van binnen doodmoe van. En dat belemmert mij weer in mijn relatie met God. Gelukkig heb ik de laatste tijd de houding gekregen van: zoek het allemaal maar uit, ik ga mijn eigen weg. Ik volg geen kerk na, maar ik volg Jezus na.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je actuele vraag. Het is een heel verhaal, waarin ik pijn, boosheid en teleurstelling proef. Ik ga proberen een kort antwoord te geven (want ik ben al erg laat met reageren):

1. Als we ‘ons kringetje’ proberen vast te houden of te promoten, hebben we kringregels en kringkaders nodig en is het lastig en pijnlijk als de kringafspraken veranderd of niet nageleefd worden, doordat kringmensen ook contact hebben met andere kringen.

2. Als we de Heere Jezus persoonlijk mogen kennen en liefhebben, als we Hem dienen en Zijn naam en heerlijkheid met anderen willen delen, dan zal de de liefde voor God en mijn naasten mijn belangrijkste richtsnoer zijn. Ik zal dan ook mijn eigen leven, mijn eigen wil en mijn eigen kringetje hiervoor moeten opgeven en verliezen.

De vraag komt er dus uiteindelijk op neer: Volg en dien ik de Heere Jezus Christus, Zijn lichaam (wereldwijde volgelingen) of de eigen kring? Deze vraag moeten we allemaal persoonlijk beantwoorden. Als we Hem mogen dienen en volgen, Die ons eerst heeft liefgehad, dan zullen we ook Zijn kinderen liefhebben die in andere kringen en gemeenten met andere gewoonten en tradities samenkomen. Het geloof in Hem is wereldwijd en kringoverschrijdend!

Zo eenvoudig is het. Anders is het goed fout in ons hart en leven! En een ieder moet dat voor zichzelf beoordelen.

Dit neemt niet weg dat de kring (als sociale groepering) een belangrijke functie kan hebben. Zolang deze maar ten dienst staat van het Evangelie en de voortgang ervan.

En dat Evangelie roept het uit: Volg Jezus, volg Mij! Samen met de mensen uit je sociale kring en ook samen met de leden van de wereldwijde kerk. Het duurt niet lang meer, hoe lang weten we niet, maar dan zal er volgens Openbaringen 7 slechts één kring (één menigte) overblijven: “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!” (vers 9 en 10)

Laten we daarom als pelgrims die onderweg zijn, vooruitkijken en ons verheugen op deze grote dag en daar, door de liefde van God die in ons hart is uitgestort door Zijn Geest, de voorsmaak al van genieten!

R. H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

reformatorisch
3 reacties
Arjan
25-02-2015 / 12:26
Laat ik voorop stellen dat God zich door mensen niet laat verhinderen om Zijn werk te doen. De oorzaak dat refo's (en je doelt met name op de GG) zich kerkelijk gezin vooral in eigen "kring" begeven is eenvoudig. Er zijn verschillen in de leer. Praten over de leer is niet in de mode. "Niet de leer maar de Heer" lijkt weer aan populariteit te winnen onder christenen. En daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Echter, we kunnen toch niet ontkennen dat er enorme leerschillen zitten tussen de GG en diverse andere kerken? Wanneer de belijdenisgeschriften leest en deze naast de het belijden van veel andere kerken of geloofsbewegingen legt zijn er grote verschillen. De GG (in de breedte) is ervan overtuigd dat onze belijdenisgeschriften gegrond zijn op Gods Woord. Daarom is men huiverig voor andere invloeden.
Gerard
25-02-2015 / 13:21
Aan de ene kant is waar dat mensen eigen bedachte regels en gewoonten hebben. Overigens geldt dit in alle groeperingen. Dat is net zo goed bij evangelischen van allerlei aard als bij ger gemmers of welke groepering dan ook. Alleen zijn het daar weer andere regels en gewoonten. Vaak niet minder dwingend van aard. Deze moeten we niet tot maatstaf maken, noch van de ene, noch van de andere.

Aan de andere kant kun je de Bijbel niet beperken tot één regeltje. De Bijbel is veel dikker dan dat.

Geloven in Jezus zonder bijbelse doctrines is een geloof zonder inhoud. De doctrines bepalen de inhoud van het geloof. Daarom legt de Bijbel (bv Paulus) heel veel nadruk op een zuivere leer. Geloof in Jezus kan van alles betekenen. Voor de ene betekent het houden aan een bepaalde morele ethiek. Voor de ander het beamen van bepaalde waarheden. Een zaligmakend geloof is echter wat anders. Jezus zegt: "Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is." (Matt 7:21). Daarom is het belangrijk te luisteren naar alles wat Jezus heeft gezegd en er niet een afgezwakte vorm naar eigen inzicht van te maken.
Mona
25-02-2015 / 14:02
Vraagsteller:
je zegt: Gelukkig heb ik de laatste tijd de houding gekregen van: zoek het allemaal maar uit, ik ga mijn eigen weg. Ik volg geen kerk na, maar ik volg Jezus na.

Het eerste deel van deze zin is in tegenstelling met het tweede gedeelte.
Want de ander het zelf laten uitzoeken is tegenovergesteld aan: heb uw naaste lief als u zelf.
Ik begrijp je worsteling, maar vraag om licht van de Heilige Geest. Ik mis dat een beetje in je vraag.
Hij zal je leiden in de waarheid. Luister naar Zijn stem. Laat je onderwijzen door Zijn Woord en Geest.
De navolging van Jezus kan alleen door het luisteren naar Hem.
Luisteren is stil zijn, volgen is Hem vertrouwen en doen wat Hij zegt.
Dat kan maar zo iets heel anders zijn dat wat je zelf zou willen. Daarom kunnen we van alles denken en willen, maar dat hoeft niet hetzelfde te zijn als wat Hij wil. Het is belangrijk dat onderscheid te mogen kennen.

Verder eens met Gerard.

Terug in de tijd

Ik heb een lage bloeddruk, een verhoogde leverfunctie en te weinig vetten (laag cholesterol) in mijn bloed. Heeft dit al...
geen reacties
25-02-2011
Wij zijn een pasgetrouwd stel. We houden veel van elkaar. Toch hebben we vaak ruzie en dan echt ruzie. Gelukkig praten w...
6 reacties
26-02-2020
Waarom moeten vrouwen een rok dragen? In de tijd van de Bijbel droegen mannen toch een soort gewaad, wat erg lijkt op ee...
geen reacties
25-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering