Verschil in strafmaat

Ds. W. Pieters / geen reacties

24-10-2014, 12:50

Vraag

Is er verschil in strafmaat? In Lukas 12 vers 47-48 zegt Jezus: “Die dienstknecht, die de wil van zijn heer geweten heeft en niet volgens zijn wil gedaan heeft, zal met vele slagen geslagen worden. Maar die hem niet geweten heeft en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinig slagen geslagen worden.”

Antwoord

Sommige mensen hebben blijkbaar zwaarder gezondigd dan anderen en worden dus zwaarder gestraft. Dat is in het burgerlijke leven ook zo. De ene overtreding wordt zwaarder gestraft dan de andere (een bank overvallen of fout parkeren; een mens vermoorden of een paard verwaarlozen). En zo is het ook bij de ‘rechtvaardige Rechter’, zoals Paulus Hem noemt in II Timotheüs 4 vers 8. Hij zal niet elke zonde met gelijke straf straffen. Hij zal een ieder vergelden in overeenstemming met zijn werk (Psalm 62 vers 13) en volgens II Korinthiërs 5 vers 10 zal een ieder straf ontvangen in overeenstemming met wat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
 
De vraagsteller begrijpt dit niet en schrijft: “Het is toch eeuwig wel of eeuwig wee?” Het antwoord moet luiden: ja en nee. Het is waar: na dit korte poosje van aards leven komt er voor een ieder van ons een oneindige eeuwigheid. Wie houdt er eerlijk rekening mee? Schrikt u wel eens, als dit op u af komt? O, wat is Gods volk gelukkig, omdat zij geen straf hoeven te vrezen! Hun schuld is door hun Plaatsbekleder betaald en hun straf is door hun Borg gedragen.
 
Maar als wij nog niet de toevlucht namen tot deze voorgestelde Hoop? Dan moeten we zelf de straf dragen. En hoe zal deze uitvallen? Dan zal het voor allen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn geweest ontzettend tegenvallen. Hij zal dan met vlammend vuur wraak doen over hun zonden. Wie de toorn van God lichtvaardig opvat met ‘God is liefde’, vergist zich vreselijk!
 
Wat zegt Jezus nu over het verschil in straf? Wanneer Hij Zijn discipelen uitzendt, zegt Hij (Mattheüs 10 vers 14-15): “Als iemand u niet zal ontvangen en uw woorden geen gehoor zal geven, uitgaande uit dat huis of uit die stad, schudt het stof van uw voeten af. Voorwaar zeg Ik u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad.” En in hoofdstuk 11 zegt Hij in vers 22 tegen Chorazin en Bethsaïda (twee steden, waarin de wonder­krachten van Christus het meest waren geschied): het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor u (terwijl Tyrus en Sidon twee heidense steden waren, waarin heel wat goddeloosheid geschiedde). In vers 24 zegt Hij tegen Kapernaüm hetzelfde: het zal voor het land van Sodom verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor u.
 
Waarom worden verbondskinderen zo veel ernstiger gestraft? Omdat zij zich niet bekeerden. De grootste zonde is niet hoererij, moord, maar je niet bekeren.
 
U voelt ook wel dat we nu dus echt niet hoeven aan te komen met de uitvlucht: ik kan me niet bekeren. Als dit geldig was, zou de uitspraak van Jezus zinloos zijn. De les is duidelijk: des te groter ons voorrecht, des te groter is onze schuld wanneer wij dit voorrecht veronachtzamen. De mens die het Evange­lie hoort én het verwerpt, zal zwaarder gestraft worden dan iemand die misschien uitwendig wel een veel grotere zondaar is, maar die het Evangelie nooit heeft gehoord. De vreselijkste weg naar de hel loopt niet langs het voetbalveld, de televisie, het bordeel, maar vanaf waarschuwingen en uitnodigingen, vanaf de avondmaalstafel, de preekstoel!
 
Al leert de Schrift ons dat er onderscheid is in de helse straffen en dat niemand te zwaar wordt gestraft, toch leert de Schrift ons niet dat er ‘kleine zonden’ zijn, waardoor wij niet hel-waardig zijn en ‘grote zonden’, waardoor we dit wel zijn. Nee, de Schrift leert ons nadrukkelijk, dat elke zonde ons strafwaardig maakt.
 
In die buitenste duisternis zal niemand te zwaar worden gestraft. Een heiden die verloren gaat, en een ‘christen’ die verloren gaat, worden beiden eerlijk beoordeeld en veroordeeld en dus zal er verschil zijn.
 
Nog is het tijd, nog nodigt de Heere u. Laat u zaligen, roep Hem aan nu Hij nabij is en zoek Hem nú, nu Hij te vinden is. O goddeloos verbondskind, verlaat uw weg, verlaat uw gedachten, bekeer u tot de HEERE, onze God, dan zal Hij Zich over u ontfermen, om wille van Christus Die gewillig in de helse God-verlatenheid daalde tot verlossing van helwaardigen.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

strafzonde
geen reacties

Terug in de tijd

Vaak na de seks voel ik me gelijk niet meer opgewonden. Juist het tegenovergestelde, ik voel vaak niks. Ik vind het dan ...
geen reacties
25-10-2018
Ik ben een 31-jarige man die er graag netjes verzorgd uitziet. In het verleden heb ik wel eens gezichtsproducten van het...
4 reacties
24-10-2016
Wij kerken vaak 's zondags in een andere gemeente van ons kerkverband, omdat we in het weekend vaak op een camping daar ...
8 reacties
24-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering