Geen deeltijdgelovige

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke / 3 reacties

01-10-2014, 16:31

Vraag

Ik zit met een kwestie waar ik al een aantal dagen mee worstel. Onlangs ben ik op YouTube een aantal filmpjes tegengekomen over de hemel en de hel. In deze filmpjes vertelden mensen dat ze een bijna doodervaring hebben gehad of een visioen kregen en dat Jezus ze meenam naar de hemel en/of naar de hel. Ik heb met veel aandacht naar de filmpjes gekeken en ik zal eerlijk zijn... ik werd behoorlijk bang. Als christen zijnde weet ik al mijn hele leven af van het bestaan van de hemel en de hel. Ik stond daar verder nooit echt bij stil. Soms kwam het wel eens in mij op: hierna wordt het hemel of hel. En dan dacht ik voornamelijk aan hoe verschrikkelijk de hel zou moeten zijn en dat ik daar echt niet heen wil. Uit angst, stop je/ik die gedachte weer snel weg en ga je door met je ‘gewone’ leven. Maar die filmpjes hebben me wel min of meer wakker geschud. Hoe ik nu leef, bepaalt waar ik straks eindig. En ik weet dat ik een paar dingen in mijn leven moet veranderen. Daar ben ik nu ook mee bezig. Maar op de een of andere manier lijkt alles nu wel van de duivel te komen. Toen ik belijdenis heb gedaan in de kerk, ontving ik het volgende boekje: “Mijn leven is voor U” (Belijden dat niet vanzelf spreekt) van P. J. Vergunst. Daarin staat heel duidelijk dat God geen deeltijdgelovigen wil. Ook weet ik dat je als christen Jezus moet aannemen als je redder, een heilig leven moet proberen te leiden, je zonden moet belijden en dat je je moet bekeren. Nu wil ik heel graag een heilig leven proberen te leiden, maar wanneer sla je nu door in moralisme? De duivel lijkt overal te zijn: in seculiere muziek, in films, bij festivals, in café’s enz. Betekent dat als ik een heilig leven wil leiden, dat ik geen tv meer mag kijken? Dat ik niet meer naar de bioscoop mag? Dat ik niet meer naar de radio mag luisteren? Dat lijkt me een behoorlijk beperkt leven. Iets wat denk ik ook niet de bedoeling is van God. God wil immers dat je echt leeft. Mijn vraag is dus eigenlijk: Hoe strikt moet je leven? Moet ik bovengenoemde zaken zoveel mogelijk vermijden, of mag ik God dankbaar zijn dat ik van dat soort dingen mag genieten? Ik las ergens op internet dat slechts 1 op de 1000 mensen naar de hemel gaat. Velen zullen proberen het smalle pad te volgen, alleen weinigen zal het ook daadwerkelijk lukken. Veel christenen zijn hypocriet en zullen het koninkrijk van God niet binnengaan. Ook dit maakt me bang. Ik wil 1 op die 1000 zijn! Ik heb Christus aangenomen als mijn Redder, maar hoe weet ik nu of mijn toekomst echt goed zit? En hoe ziet mijn dagelijks leven er dan uit (sluit aan op mijn vorige vraag)? Ik zou zo graag het vertrouwen en de rust in me willen hebben dat het goed zit. Sorry voor het lange verhaal, maar ik hoop dat iemand mijn vragen wil beantwoorden.

 

Antwoord

Beste vraagsteller.

Ja, dat is diep ingrijpend. Waar ga je heen, naar de hemel of de hel? Ik begrijp dat je angstig werd toen je die twee wegen in het filmpje zag en de werkelijkheid op je af kwam. Want er zijn inderdaad maar twee wegen en waar je bent, blijf je eeuwig. Dan komt de aangrijpende vraag naar voren: waar zal ik zijn? Hoe is mijn leven geweest? En wat is mijn toekomst? Het leven geeft God ons om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Als er nu maar één stukje tijd voor mij bestemd is, een kortere of langere periode van voorbereiding, zou ik dan niet echt proberen om dat stukje leven goed te gebruiken? Nee, God wil geen deeltijdgelovige! Maar God wil ook beslist niet dat ik me op een verkeerde manier met deze belangrijke zaak bezig houdt. God is geen “boeman”. Denk eens na over de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3 vers 9: “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.” Vanuit Zijn ongelooflijke zondaarsliefde komt Hij steeds weer met Zijn liefde boodschap naar je toe: “Geef Mij je hart”! Dat is pure genade! Maar er staat wel tegenover dat er ook in de Bijbel staat: “Bekeert u”.

Hoe wil God dan dat ik in het leven sta? Pas hoorde ik iemand die voegde er aan toe als reactie: “En... ben je al in beweging gekomen?” Hoe wil God dat ik in het leven sta? In de eerste plaats in het besef dat ik de volledige verantwoording voor mijn leven heb. Wij zijn verantwoordelijk voor de tijd van ons leven en ook voor na ons leven, onze eeuwige bestemming. Hel of hemel dus. In de tweede plaats in afhankelijkheid van de Heere! Vanuit Gods Woord weten we dat Hij een doel met ons leven heeft en niemand kan ons beter naar dat doel leiden  dan de Heere Zelf. Maar Hij zet dat niet in de plaats van onze verantwoordelijkheid, zodat wij maar moeten afwachten hoe het straks met ons afloopt. Hij heeft in de Bijbel duidelijk een weg van behoud, van redding gewezen: geloven in Jezus Christus!

Je hebt gelijk, de duivel heeft overal de hand in... in muziek, in festivals en noem maar op. Hoe kun je dan als heilige leven? De Heere wil helemaal niet dat we als “heiligen” leven, maar dat we met Hém leven! Ons leven aan Hem toegewijd, Hem in alles nodig hebben. Zijn raad vragen voor beslissingen.  Hem raadplegen, in plaats van ons eigen weg te gaan.  “Heere, wijst U me de weg, neemt U de leiding in mijn leven.” Lees daar Efeze 5:17 eens op na. Er wordt ons wijsheid beloofd als we in Gods wegen gaan. Sla er Jacobus 1:5 bij op. Denk daarbij aan die machtige naam van Jezus in Jes. 9:5: Wonderbare Raadsman.

Misschien zeg je, Hoe leidt God me dan? Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, daarin spreekt Hij tot ons, onderwijst Hij ons. En dat is zo wonderheerlijk! Je hoeft het niet zelf te doen! In Ps. 32 zegt de Heere God: “Ik zal je raad geven, Mijn oog zal op je zijn.” Dit was onze huwelijkstekst. En echt waar, de Heere heeft dat al 53 jaar lang waar gemaakt.  Dwars door alles heen, ernstige ziekten, moeiten, verdriet... Hij was er, Hij gaf raad, Hij troostte. In de grondtaal staat eigenlijk: Mijn oog - op U.

Mag ik dan geen tv meer kijken? Zeker wel, maar je zult in je keuze van programma’s rekening met de Heere houden. Natuurlijk mag je naar de radio luisteren, maar je zult met verstand kiezen waar je naar luistert. Het is geen rijtje van geboden en regeltjes. Maar als we met de Heere leven, dan is ons leven in liefde verbonden aan onze Zaligmaker. Dan kan en wil ik geen dingen doen, waar ik Hem, die Zijn leven voor me gaf, pijn mee doe. In Christus zijn we vrij... in verbondenheid aan Hem.
 
Je zegt Christus aangenomen te hebben en toch weet je niet of je goed zit. Wel, luister dan naar Zijn stem. “Mijn schapen horen Mijn stem”, zegt Hij in Joh. 10. Die stem komt tot ons door de Bijbel, Zijn brief aan ons.  Als we Hem leren kennen, dan gaat de Heilige Geest ons steeds meer leren, ons overtuigen, aansturen om bepaalde dingen te doen of juist niet te doen.

Stel je er op in om te denken: “Wat zou Jezus nu doen?” Spreek veel met de Heere God! Gods leiding spoort aan en bemoedigt. Geef je er aan over om te luisteren aan Zijn stem. Als we ons leven niet aan God hebben overgegeven, als we eigenlijk toch maar liever onze eigen weg willen gaan, dan wordt het moeilijk om Gods stem te horen, te kennen of te verstaan. Vraag God niet alleen om Zijn leiding in je leven, maar  zoek er ook ernstig naar.  Geef je over aan Gods leiding in je leven. Belijd je zonden en ruim op wat er tussen God en jou staat. Jes. 59:1 en 2: Heilig je leven door een dagelijkse bekering. Verwacht alles van Gods leiding. Leef in vertrouwen op Gods leiding. Leven in vertrouwen op God, is leven gedragen in de handen van Jezus.

Dan zijn al die moeilijke vragen weg: “mag ik TV kijken, mag ik een bioscoopje pikken, mag ik naar de radio luisteren” en wat er allemaal nog meer is. Dan ervaar je dat je geen beperkt leven hebt, maar een vrij leven met God. Dan is het wel een leven met grenzen, maar niet in een harnas. De grenzen die de Heere je aanwijst zijn tot bescherming en het vergroten van je vreugde in de dienst van de Heere. Dan is je leven voor de Heere God. 

Vroeger was er een jonge dominee: M’Cheyne. Hij jubelde het uit:

Nu reis ik getroost onder ’t heiligend kruis
Naar ’t erfgoed daar boven, in ’t Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn,
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenlied zijn.


Van harte Gods zegen in je leven.
Mw. N. J. van Dooijeweert-van der Slikke

 

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

 • Geboortedatum:
  25-04-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Pastoraal medewerkster

3 reacties
levensbron
01-10-2014 / 21:13
Dag vragensteller, dat is allemaal niet zo makkelijk he.

Ik snap best dat je daar mee tobt.
Maar hoe kom je op een site van mensen die een visioen hebben dat Jezus ze naar de hel op hemel brengen?
Geen goedheid van mijzelf hoor, maar ik ben er niet naar op zoek.
Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. (You tube filmpje)

Wat zal ik er verder nog aan toevoegen, het is zo n mooi en duidelijk antwoord van Mevr. van Dooijeweert.
Ik kan er meteen ook veel van leren.
Het laatste vers wat Mevr van Dooijeweert benoemt, zou ik eens helemaal lezen als ik jou was.
Het is een preek op zich, waar je veel aan kan hebben.
" de Heere onze gerechtigheid"

Ik wens je Gods onmisbare zegen toe
hansa
01-10-2014 / 23:06
De Heere onze Gerechtigheid

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart;
ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?”

Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân
van ’t Lam, met de zonden der wereld belaân,
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk:
‘k stond blind, en van verre, in mijzelve zo rijk.

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer;
ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer’,
en dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt,
toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed;
daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!

Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet;
mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij:
ik boog me, en geloofde, en – mijn God sprak mij vrij.

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is:
nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
nu neemt mij geen satan de zegekroon af!

Nu reis ik getroost onder ’t heiligend kruis
naar ’t erfgoed daarboven, in ’t Vaderlijk Huis,
mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn,
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenlied zijn.

R. M. M’Cheyne
emaildfj1atgmailpuntcom
02-10-2014 / 12:02
Hallo Vraagsteller,

Ja, het is een serieuze zaak. Ook al heb je nu angst, God wil helpen om die motivatie te reinigen en Hem uit dankbaarheid te volgen. Bekering is nodig. Bij films, in de Bioscoop en in de disco vind je deze dingen:
Romeinen 1: 28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;
29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; 30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam; 31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; 32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

Daar mogen we niet aan mee doen en ook niet onze kostbare tijd verspillen om ons in verzoeking te brengen. God wil een nieuw leven geven en je moet geloven dat Hij je meer wil geven als wat de wereld je kan geven:

1 Joh. 2: 15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

Jezus zegt zelf ook wat we moeten doen om Hem te volgen. Dat zie je ook bijvoorbeeld in het voorbeeld van de rijke jongeling in Mar. 10: 17-31.

Ik communiceer er graag over. Schrijf me gerust: emaildf1@gmail.com

Terug in de tijd

Man en vrouw zijn verschillend gemaakt, ook als het gaat over denkwijze en de connectie met elkaar. Zoals ik ertegenaan ...
5 reacties
01-10-2019
Ik heb een vraag over het onderwerp filosofie. Ik wil later namelijk filosoof worden, tot een vriend me een keer op een ...
3 reacties
02-10-2018
Er is nogal wat discussie over het lijdelijke "een mens moet bekeerd worden" en het "bekeert u" als oproep/opdracht tot ...
geen reacties
01-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering