Overschrijving naar PKN

ds. D.M. Elsman / 3 reacties

07-05-2014, 11:05

Vraag

Momenteel ben ik lid van de Hersteld Hervormde Kerk. Hoewel ik lid ben van een betrokken gemeente, overweeg ik een overschrijving naar een PKN-gemeente (Gereformeerde Bondsgemeente, waarin uit de NBV, NBG'51 of HSV gelezen wordt en waar psalmen in de oude en nieuwe berijming en ook gezangen gezongen worden). Een overschrijving naar een ander kerkverband is best een ingrijpende stap. Toch heb ik hier meerdere redenen voor. Ten eerste denk ik dat de HHK bepaalde dingen te veel bij het oude en vertrouwde wil houden. Zo ben ik een voorstander van de Herziene Statenvertaling, omdat deze mijns inziens betrouwbaar is en gemakkelijker te begrijpen. Daarom vind ik dat deze vertaling ook in de kerkdiensten gebruikt mag worden. Daarnaast ben ik geen voorstander van het zingen van enkel psalmen tijdens de kerkdienst. Er zijn ook goede gezangen uit bijvoorbeeld het Liedboek voor de Kerken, die bijvoorbeeld het verzoenend sterven van Christus bezingen, terwijl dat in de psalmen in meer bedekte termen gebeurt. Ten tweede denk ik dat het streven naar eenheid van kerken een goed streven is. Ik kan wel begrijpen waarom de HHK is ontstaan. Ook ik ben absoluut geen voorstander van het homohuwelijk, dat in de PKN is toegestaan. Daarnaast heb ik ook kritiek op de Lutherse invloeden in de belijdenis van de PKN. Wel denk ik dat de prediking binnen de HHK schriftuurlijk-bevindelijk is. Misschien is de prediking getrouwer dan in de PKN-gemeente, naar welke ik me zou willen overschrijven. Het is voor mij een hele worsteling. Ik breng dit punt wel in gebed tot de Heere. Gods weg is altijd de beste weg. Maar omdat er geregeld gezegd wordt dat je niet zomaar van kerkverband mag veranderen, vind ik het nog best weleens moeilijk. Wat is uw advies in deze? Misschien een directe vraag, maar is een overschrijving in mijn geval de juiste weg?

Antwoord

Beste jongere. Dank je wel voor je vraag. Over de kerk(en) en de Kerk en jouw plaats daarin. Enkele gedachten wil ik graag met je delen in de hoop dat je er iets mee kunt. Wij belijden (in gemeenschap met de Kerk van alle tijden en van alle plaatsen) met de Apostolische Geloofsbelijdenis: “ik geloof één heilige algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen.” Deze Kerk (met een hoofdletter; het woord Kerk komt van Kuriakè: wat van de Heere (Kurios) is) is er altijd geweest (vanaf het begin der wereld, vanaf Adam en Eva) en zal er altijd zijn, en bestaat uit ware gelovigen. Niet alleen hier op aarde, maar ook behoren bij de Kerk die ons zijn voorgegaan en in Christus ontslapen zijn. Wij spreken wel van de triomferende Kerk in de hemel en van de strijdende Kerk op aarde (hoewel ook de strijdende Kerk reeds in de Heere Jezus Christus een triomferende Kerk is, vergelijk 2 Kor.2:14). Er is dan ook maar één Kerk, en die is ongedeeld (vergelijk 1 Korinthe 1:13). Want er is maar één Zaligmaker en Heere.

Wat wij voor ogen zien is een gedeelde/verdeelde kerk. Je begrijpt wel dat de enige vraag die wezenlijk van belang (lévensbelang) deze is: behoor jij tot de ene heilige algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen? Dat is niet de vraag naar een kerkgenootschap van welke naam dan ook, maar de vraag naar de vergadering van ware gelovigen die al hun zaligheid verwachten van Jezus Christus, gewassen door Zijn Bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Art. 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis noemt van die Kerk drie kenmerken: de zuivere bediening van het Woord, de zuivere bediening van de sacramenten en de kerkelijke tucht om de zonden te straffen. En degenen die tot de Kerk behoren zijn te kennen aan het geloof en hieraan dat zij de enige Zaligmaker Jezus Christus hebben aangenomen, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet naar rechts of links afwijken en hun oude mens met zijn werken kruisigen.

Het is goed om bij je vragen de belijdenis der vaderen tot je nemen. Lees ook art.28 over de roeping om je bij die Kerk te voegen. Beoordeel in dit licht de argumenten die jij noemt. Het is waar dat de ene Bijbelvertaling toegankelijker is dan de andere, belangrijker is of de vertaling dichtbij de grondtekst staat en beantwoordt aan het kenmerk van de zuivere bediening van het Woord. Dat geldt ook voor de gezangenkwestie: zingen wij het Woord na naar de zin en mening van de Geest, of zingen wij naar de zin en mening van de mens?

Waar is jouw plaats? In 1 Korinthe 12:18 spreekt de apostel Paulus over de Kerk als het Lichaam van Christus: “Maar nu heeft God de leden gezet, eenieder ervan in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft.” Is jouw overweging tot overschrijving in overeenstemming met Zijn wil? Heeft Hij duidelijk een richting gewezen (bijvoorbeeld door vriendschappen, verkering met iemand behorend tot een andere Gemeente)? Overweeg je argumenten in het licht van Gods Woord, naar Schrift en belijdenis. Zolang het niet duidelijk voor je is, laat de regel gelden: bij twijfel niet inhalen. Wees getrouw op de plaats door Hem gesteld. Wees maar heel zuinig op de genade die Hij je schenkt, -met jouw woorden: een betrokken gemeente die samenkomt onder een getrouwe prediking!

Tot slot. Het schijnt dat toen aan de bekende ds. H. F. Kohlbrugge eens gevraagd werd hoe het met Zijn Gemeente ging, hij zich bukte en een tak van een rozenstruik afbrak. “Kijk” -zei hij- “deze tak zit vol luizen, maar toch bloeit ze. Zo is het ook met onze gemeente.”

Van harte wijsheid en bovenal Gods onmisbare leiding toegebeden!

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

HHKkerkkeuzePKN
3 reacties
leonard
07-05-2014 / 11:13
Goed antwoord van de dominee. Het draait in een kerk niet om de gebruikte Bijbelvertaling of het zingen van gezangen, maar om een zuivere prediking van het Woord. Als je die in jouw HHK-gemeente vindt is er geen reden om over te gaan naar een andere gemeente. Hoewel er vanaf de kansel Statenvertaling gelezen wordt ben je natuurlijk vrij om zelf in je HSV mee te lezen. Ook ben je vrij om thuis een cd met mooie gezangen te beluisteren en naar hartelust mee te zingen.
NicovanderSmit
07-05-2014 / 23:53
Zoals voorgaande schrijft geeft de dominee een goed antwoord met een bijbelse boodschap!!
Geloof als eerste in God, volg Hem!! En ga dan kijken waar je je geloof tot uiting kan brengen.

Bepaal hierin ook je gedachte waarom God je op deze aarde heeft geplaatst. Welke boodschap mag jij voor je medemens hebben en hoe ga je die tot eer van God uitdragen. Soms geeft een verandering van kerk je meer mogelijkheden om jou geloof uit te dragen of God hierin een bedoeling. Anderzijds heeft elke gemeente zijn zwakke en sterke kanten.

Vraag aan God jouw weg; geloof in Hem; hij zal je roepen(=bidden) beantwoorden.
Gerard314
08-05-2014 / 10:04
Mooi voorbeeld van de Rechterkant van de Brede Weg.

Ver doorgeschoten rationeel verlichtingsdenken. Het kiezen van een gemeente met een checklist.
Gezangen J/N ?
SV J/N?
Homohuwelijk J/N?

Staat haaks op wat ds. zo mooi zegt, geloof als eerste in God en volg Hem!

Terug in de tijd

Enige maanden geleden schreef een predikant (Ger. Gem.) het volgende in ons kerkelijk nieuws. “Gods ware kerk is nooit i...
geen reacties
07-05-2018
"Toch mogen (volgens ds. Van Voorden) ouders en leerkrachten nooit tot de gedoopten zeggen: God wil je Vader zijn." De p...
43 reacties
07-05-2012
Pas zijn wij getrouwd. Voor ons trouwen maakte ik mij altijd al zorgen over het heel snel krijgen van een zaadlozing omd...
geen reacties
07-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering