Jezus zomaar aannemen

kand. E. Boogert / 9 reacties

22-01-2014, 15:09

Vraag

Ik zit met veel vragen over het geloof. Ik zit in een PKN-gemeente en ook op de JV daarvan, maar vaak lijkt het net of iedereen daar bekeerd is. Dan getuigen ze allemaal van hun geloof en dan krijg ik zo'n verlangen om ook dat geloof te bezitten. Maar anderzijds zie ik doordeweeks ook dingen waarvan ik denk: dat past toch niet bij geloven? En pas las ik ook ergens een stukje waarbij iemand schreef: “Tegenwoordig nemen zoveel jongeren Jezus zomaar aan en later vallen ze Hem weer af.” Dat maakt mij zo onzeker. Houd ik mezelf niet voor de gek? Ook hoor of lees ik weleens verhalen waarin het steeds neerkomt op de worsteling voor je bekeerd wordt. Aan de andere kant heb ik pas een preek gehoord waarin het ging over het eenvoudig tot Jezus komen en alleen maar te zeggen: "Ja Heere." Deze dominee zei ook dat sommigen mensen een hele worsteling ondergaan en alleen maar tobben met zichzelf. Deze mensen maakten volgens hem een hele omweg voor ze bij Jezus kwamen, terwijl het zo eenvoudig is. (Ik doel hierbij op deze preek). Ook in het boekje "Ben ik wel uitverkoren" lijkt het allemaal zo eenvoudig. Toch worstel ik hiermee. Is het echt zo eenvoudig? Dan ben ik weer bang dat ik mezelf voor de gek zal houden; dat ik ook één van die jongeren ben die Jezus zomaar aanneemt. Kunt u hier een antwoord op geven?

Antwoord

Beste vraagsteller/ster,

Hartelijk bedankt voor deze open vraag. Helaas heb ik vraag lang moeten laten liggen omdat ik het erg druk had, maar ook omdat deze vraag veel stof tot nadenken geeft. Is het allemaal echt zo eenvoudig en is er ook niet het grote gevaar van zelfbedrog?

Ergens vind ik het lastig om deze vraag te beantwoorden, omdat ik degene ben die de preek gehouden heeft waarnaar je verwijst. Dus ik kan niet met een ander paar ogen naar die preek kijken. Hoewel ik gebrekkig ben en ook mijn preken zeer gebrekkig zijn, ben ik er diep van overtuigd dat het waar is wat ik in die preek gezegd heb. Alleen, we moeten wel helder blijven.

Even voor wie de preek (nog) niet geluisterd heeft: ik heb niet gezegd dat we “alleen maar even” “ja Heere” moeten zeggen. Dat “ja Heere!” heeft een inhoud, want er zullen straks velen zijn die zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet...” (Matth. 7:22), die toch verloren gaan. En zo staat er ook in 7:21: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.”

De tekst van de preek was Matth. 9:27-30a. Het gaat daarin om geloof, dat wil zeggen om echt geloof. Dat geloof had drie kenmerken:  1. Het zag in dat de Heere machtig was om hun blinde ogen te openen; 2. het zag in dat de Heere gewillig was om hun blinde ogen te openen; 3. en het zag in dat de Heere genadig was om hun blinde ogen te openen, want we hebben het in de verste verte niet verdiend.

Dus het “ja Heere” van deze blinden omvatte geloof in de macht, gewilligheid en genade van Christus. Dat is de kern van waar geloof.

Om het nog helderder te maken zal ik nu uitleggen wat “waar geloof” eigenlijk is. Want volgens mij zit daar je vraag op vast. Ook ten aanzien van de jongeren die je ontmoet: hebben die wel waar geloof. En als ik ‘zo gemakkelijk’ Christus aanneem, heb ik dan wel het echte geloof of bedrieg ik mijzelf?

1. Allereerst denk ik dat er veel misverstanden zijn als het over het ware geloof gaat.

a. Vaak wordt het ware geloof verward met de vruchten van het geloof. Dan zegt men dat waar geloof gaat over dat je je zonden voelt, je voor God vernedert, jezelf verliest om Christus te winnen enz. Het gaat dan over wat uit een waar geloof voortkomt, niet om wat het is. De eerlijkheid gebied om te zeggen dat sommige oudvaders (dominees van na de reformatie) dit ook zo door elkaar halen. Dan wordt er geredeneerd vanuit de vrucht naar het geloof. Dus als je dit en dat hebt -dus kenmerken- (een goede boom brengt ten slotte goede vruchten voort; Matth. 7:17) dan heb je het ware geloof en anders niet. Nogmaals hier wordt dus wat het geloof is (wezen), verward met wat het geloof doet (vrucht).

b. Vaak wordt er ook gedacht dat je aan geloof kunt werken. Ik merk met name onder jongeren dit taalgebruik, wat geen grond vind in de Schrift. Ik bedoel dat men bijvoorbeeld zegt: “je moet ook aan je geloof werken...,” “ik denk dat ik er gewoon meer aan moet doen...”, “als je niets aan je geloof doet, dan verwatert het, dus...” Met name rondom belijdenis doen hoor ik dit. Dit is echt een misverstand, want geloof heb je, of je hebt het niet, want het is een gave van God (Efeze 2:8). De Heilige Geest werkt het in je hart, en gelukkig maar, want als het van ons zou afhangen... deden we niets!

2. Wat is het ware geloof dan wel? Dus de vraag wat is het nu eigenlijk. Ik zal dat uitleggen vanuit het Hebreeuwse woord voor geloven (he`emien) en het Griekse woord voor geloven (pisteuo). Klinkt heel moeilijk, maar je zult het vast begrijpen.

3a. Allemaal kennen we het woord `AMEN (De komma is in het Hebreeuws ook een letter). Dat betekent: het zal waar en zeker zijn (Heidelbergse Catechismus vraag & antwoord 129). Hebreeuwse woorden werken met drie medeklinkers (b,d,f,g enz.) waar letters voor, tussen en achter geplaatst worden, waardoor je verschillende betekenissen krijgt, die toch met elkaar te maken hebben. Bijvoorbeeld in het Nederlands DRINKEN (=zelf drinken) en DRENKEN (=een ander laten drinken). Of OPEN, OPENEN, GEOPEND, OPENING enz.

b. In het Hebreeuws heb je op deze manier ook het woord `AMAN (dat is het werkwoord van `AMEN) en betekent zeker, vast, sterk, betrouwbaar zijn (+nog andere betekenissen, maar die doen hier niet te zake).

c. Vervolgens heb je HE`EMIEN. Dat betekent iemand zeker, vast, sterk, betrouwbaar achten. En precies dit is het woord voor GELOVEN! Geloven is dus GOD zeker, vast, sterk, betrouwbaar achten.
 
d. Een machtig voorbeeld is dat van Abram (Gen. 15:1-6). De Heere laat Abram de sterren zien en zegt hem dat zo zijn nageslacht zal zijn en dan staat er in vers 6: “En hij geloofde (HE`EMIEN) in de Heere; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.” Abram achtte de Heere volkomen betrouwbaar. Wonderlijk dat de Heere daar vervolgens de gerechtigheid (= rechtvaardig, volmaakt, zondeloos zijn voor God) aan verbindt. Niet omdat Abram dat verdiende, maar God rekent het hem toe, omdat Hij dat zo bepaalt en omdat Christus voor de zonden zou betalen.

4. In het Grieks zit dat precies zo in elkaar.

a. PISTOS betekent betrouwbaar, geloofwaardig, vast, zeker.

b. PISTIS betekent het vertrouwen, de geloofwaardigheid, het zeker zijn ? het geloof

c. PISTEUO betekent de ander betrouwbaar, geloofwaardig, vast, zeker achten.

d. Geloven in het Nieuwe Testament betekent dus dat we God betrouwbaar, geloofwaardig en zeker achten, meer dan wat dan ook.

5. Wat is waar geloof dus? Dat we God (en dus ook wat Hij zegt) zekerder achten dan wat dan ook. Zekerder dan iets op aarde, zekerder dan ons gevoel, zekerder dan wat wij zien.

6. Precies hieruit vloeien alle vruchten voort, want als we de Heere ‘serieus nemen’, dus Hem zeker achten, dan moeten we Hem ook in het geheel serieus nemen. Zijn beloften en Zijn oordelen. De zaligheid in Christus, maar ook de verlorenheid buiten Christus. Wie God niet helemaal betrouwbaar acht, acht Hem in het geheel niet betrouwbaar. Iemand die Gods oordeel dus niet serieus neemt, ‘omdat hij of zij daar niet zo veel mee heeft’, acht God onbetrouwbaar en gelooft dus helemaal niet, maar bedriegt zichzelf. Iemand die de mond vol heeft van Gods beloften, maar in zijn leven geen enkele moeite heeft om Gods wetten te overtreden, laat daarmee zien God niet serieus te nemen en dus niet in Hem te geloven, ook al denkt hij van wel.

7. Zeg mij eens: heeft een mens dit uit zichzelf? Je kunt het proberen, maar wij nemen van onszelf God nooit serieus. Zijn beloften niet en Zijn oordeel over de zonde al helemaal niet. Gelukkig komt Gods Geest hier aan te pas (Efeze 2:8) en laat de Heere ons “uit God geboren worden” (Joh. 1:13). Pas dan gaan we God serieus nemen (vergeef me deze zinsnede, het klinkt wat oppervlakkig, maar ik bedoel het diep ernstig om het duidelijk te maken) en dat is dus geloven.

8. Even terug naar de preek en de blinden. Je ziet daar in Matth. 9:27-30a dat deze blinden Christus (Zijn macht, gewilligheid en genade) serieus namen en Hem achterna gingen totdat Hij hen genezen had. Bovenstaande is dus de inhoud van het “ja Heere”.

9. Kan iemand Christus aannemen en toch weer afvallen? Dus hem nep aannemen? Ja dat kan en ik vrees dat dat heel veel gebeurt. Christus wordt dan niet werkelijk geloofd (in de zin zoals ik hierboven uitgelegd heb), maar bijvoorbeeld:
 
a. Omdat het fijn is te weten dat Christus je Zaligmaker is, dan kun je weer rustig verder leven;

b. Omdat anderen dat ook doen en het eigenlijk helemaal niet moeilijk is “je moet het ‘gewoon’ doen” zegt men dan.
c. Omdat je er beter van wordt en je je beter voelt.

d. Het verschil met het ware geloof is dat het om “IK” gaat. We noemen dit “tijdgeloof”, want natuurlijk kun je dit niet vasthouden en op een gegeven moment is het nieuwe ervan af en anderen “doen misschien inmiddels ook minder aan hun geloof” en het verslonst, omdat het uit jezelf is en je het dus zelf in stand moet houden.

10. Maar bij het echte geloof ga “ik” van de troon en krijgt CHRISTUS alle zeggenschap over mijn leven. Dat botst verschrikkelijk met je vlees en je eigen neigingen, maar God brengt je zo ver om jezelf te willen verliezen en om alleen Christus over te houden. Het verschil is dus dat God werkt dat het ons om HEM gaat. En als het om HEM gaat, nemen we Hem vanuit het geschonken geloof (dat God dus vast, zeker en betrouwbaar acht) serieus en:
 
a. Gaat ons leven anders worden;

b. Gaan we verlangen Christus gelijkvormig te worden;

c. Ontvangen we vrede en vergeving (NB. Omdat God het gezegd heeft en Hij niet liegen kan!).

11. Omdat God zeker is, vloeit die zekerheid vanuit God in je hart. Dat is wat Hebreeën 11:1 zegt. “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” Dus vanuit Gods vastigheid, komt er ook (door Woord en Geest) vastigheid (een vaste grond en een bewijs) in ons hart. Je kunt het met een gebrekkig voorbeeld vergelijken: Ons leven is een groot schip. God is de kade. Het geloof zijn de trossen (touwen) waarmee het schip aan de kade gelegd wordt. Het schip wordt vastgelegd, en de trossen komen strak te staan, zodat de trossen één worden met de vastigheid en kracht van de kade, waardoor het schip vast komt te liggen.

12. Dus door het geloof komt de vastigheid van God in je hart. Het is een heel verhaal geworden, maar het is mijn oprechte bede dat dit gezegend wordt, voor iedereen die dit leest. Kent u deze vastigheid van God? Als we Hem getrouw achten, dan is Zijn Woord ook zeker en vast. Wat een wonder, want als daar staat:

a. Wie zoekt die vindt (Matth. 7:8), dan zal ik zeker vinden, omdat God het gezegd heeft.

b. Wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen (Joh. 6:37), dan hoef ik niet meer te twijfelen, of Christus zal mij aannemen.

c. Die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid (Rom. 4:5). Dan hoef ik niet meer te twijfelen, of de Heere zal mij de arme zondaar rechtvaardigen, omdat ik niet meer anders kan en wil dan Hem volkomen betrouwbaar achten.

Is dit zomaar Jezus even aannemen? Wis en waarachtig niet! Maar wie God tot een Onbetrouwbare maakt (o gruwel!), door Zijn Woord te verachten, die zal eeuwig buiten blijven, al kruipt u uw knieën kapot en al huilt u emmers vol tranen. Buig dan voor God en Zijn Woord, omhels de Zaligmaker en je zult niet beschaamd uitkomen.

AMEN; dat is Hij (de Heere) zal waar en zeker zijn!

Een hartelijke groet,
Kand. Ernst Boogert

kand. E. Boogert

kand. E. Boogert

 • Geboortedatum:
  18-05-1989
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driebruggen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Promovendus PThU

9 reacties
pierro
22-01-2014 / 17:51
http://www.youtube.com/watch?v=MAoVX5XJuX0&list=PLB13qtv3iBtqsNnRwlPwXlCTlWnqs3szm&feature=share&index=5

check deze youtube link, Paul Washer.

Gr,

pierro
mieptruus
22-01-2014 / 18:09
Bijna duidelijke uitleg. Maar wat word hiermee bedoeld?:
"Maar wie God tot een Onbetrouwbare maakt (o gruwel!), door Zijn Woord te verachten, die zal eeuwig buiten blijven, al kruipt u uw knieën kapot en al huilt u emmers vol tranen. "
Als je eeuwig buiten blijft en kan het toch ook niet meer?

Dan rijst bij mij de vraag?"
Hoe kom je aan dat geloof? Als je van je zelf niet kan geloven? En dit is echt geen vraag om te twisten...
emaildfj1atgmailpuntcom
22-01-2014 / 18:28
Hallo Vraagsteller, Fijn dat je hierover nadenkt.
Ik denk dat je de relatie met God kunt vergelijken met een relatie tussen mensen. Dat doet Jezus ook. Hij vergelijkt het bijvoorbeeld met een vader en een zoon (verloren zoon in Lukas 15).
De zoon is ver van de Vader en hij moet terugkomen. Hij kan natuurlijk niet zomaar terugkomen. Hij moet namelijk berouw van zijn zonden hebben. En wat betekent berouw? Ik denk dat het bijvoorbeeld betekent dat ik echt spijt heb van wat ik heb gedaan, maar ook dat ik zo mogelijk alles goed wil maken wat ik dan doen (het meeste kan je niet meer goedmaken) en dat ik in de toekomst de slechte dingen nooit meer wil doen. Als jij een vriend hebt, die je portmonaie gestolen had dan kan de vriendschap alleen hersteld worden als hij er echt spijt van heeft en je kunt vertrouwen dat hij het nooit meer wil doen.
Als je Jezus dus wilt volgen moet je alles achterlaten wat je belemmert om hem te volgen. Als er zonden in je leven zijn moet je een radicale beslissing nemen om ze los te laten. Jezus zegt:
Mat. 5: 28 Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. 29 Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.
Hij wil niet dat wij ons verminken, maar dat we radicaal tegen de zonde vechten, want
Joh. 14: 21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
Liefde in een relatie tussen mensen, maar ook met God, kan alleen bestaan als allebei de kanten alles willen geven voor de relatie. God heeft alles al gegeven en jij van jou kant moet jezelf en je hele leven aan hem geven. Als je tijdens de dag de wegen van God uit liefde voor Hem zoekt, dan sterkt dat je geloof en liefde tot hem en het verlangen altijd dicht bij hem te zijn en zo kan Hij je tijdens de volgende dagen ook voor de zonde beschermen. Zonden scheiden ons namelijk van God, in het bijzonder als we er geen oprecht berouw van hebben.
Jes. 59: 1 Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.
Sterkte daarmee. Reageer gerust: emaildfj1@gmail.com
Omega
22-01-2014 / 18:30
Het antwoord lijkt me nogal eenvoudig @Mieptruus: door het Woord NIET te verachten, maar het te koesteren, aan je hart te drukken en voor betrouwbaar houden (d.w.z. het biddend te lezen en te bestuderen). Het geloof is een geschonken geloof, uit genade, dat je ontvangt door er eerbiedig om te vragen.
vrouw78
22-01-2014 / 22:22
@mieptruus, ik heb eerder de woorden, je kunt van jezelf niet geloven, verkeerd opgevat.

Maken wij mensen een kind? Als God het geeft ontvangen we een kind. Bidden we dan om een kind, zonder als man en vrouw gemeenschap te hebben? We weten dat een kind een geschenk van God is.
Kinderen krijgen kun je niet van jezelf krijgen als God het niet geeft. We vertrouwen de Heere en doen wat nodig is voor het krijgen van een kind,
Nu weet ik dat het bij dat onderwerp het kan zijn dat de Heere geen kind geeft. We lezen niet in de Bijbel dat de Heere belooft aan elk getrouwd stel een kind te zullen geven.
Maar wat geloof betreft geeft Hij wel die belofte. De kandidaat citeert Joh.6:37 God kan niet liegen. Vertrouw je Hem?
GG61
23-01-2014 / 17:02
Ik weet niet of je in het bezit bent van de Redelijke Godsdienst van W à Brakel, maar het is zeker de moeite waard om de verhandeling van Het geloof te lezen. Daarin wordt helder en uitgebreid uiteengezet wat de natuur/aard(wezen) van het geloof is. Er is inderdaad veel verwarring tussen de natuur en de vrucht(zekerheid) van het geloof.
Al de Bijbelteksten die bij punt 12 genoemd worden, zijn de voorwaardelijke beloften. Je moet aan een bepaalde voorwaarde voldoen, zoals: zoeken, tot Hem komen, niet werken maar geloven, om het beloofde te verkrijgen. Wat nu, als je zit gevangen in de boeien van het ongeloof? Als je hart zo hard is als een steen, dat je Hem niet wilt zoeken? Als je geestelijk zo lam bent, dat je niet kunt komen? Neem dan de toevlucht tot de onvoorwaardelijke beloften:
De koperen deuren zal Ik verbreken en de ijzeren grendelen zal Ik in stukken slaan. Jesaja 45:2

Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlezen hart geven; Ezechiël 11:19

Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen genezen, spreekt de HEERE; Jeremia 30:17
moedervan2
23-01-2014 / 20:20
@ vrouw78

Wat een prachtige vergelijking, deze ga ik onthouden! Bid en werkt, wie schoon wil worden moet onder de douche gaan staan!

Bedankt!
adriano313
27-01-2014 / 01:42
Beste vragensteller ter bemoediging,

Afgaan als een gieter kan je diep raken en bedrogen uitkomen kan een een afschuwelijke ervaring zijn... Van nature reageer je erop, vecht je er tegen of als het je overkomt, kun je wel door de grond zakken...
Niet te spreken over de mensen die je erna ook nog voor veroordelen.
"stommerd, had je niet beter op kunnen letten... Ha, eigen schuld dikke bult... "

Het resultaat van schuld, schaamte en angst is juist dat we geneigd zijn om nog meer ons best doen om in een patroon van "voldoen" of "goed" te leven maar help dit?

Gelukkig bestaat er Hoop
Hoop dat je van al je ellende van al je schuld, schaamte en angst verlost wordt
Wat zou jij zeggen?
Verlos me volgend jaar maar?
of in het ergste geval verlos mij maar als ik dood ga/ben...

Wanneer zou je verlost willen zijn van al je eigen presteren en falen
en van al die zonden die in je kielzog meedenderen
Elke seconde roepen ze, klagen ze je aan, je voldoet niet, je bent fout, je hebt gefaald, je bent dit, dat...

Vragensteller, Jezus is gekomen om jou, mij en een ieder hiervan te verlossen
Hij vraagt niet hoe denk jij er over
hoe zondig ben je
hoe goed heb je je best gedaan

Hij vraagt maar 1 ding en dat is "geloof"

Geloof je dat Ik, Jezus, alles prefect heb vervuld
Geloof je dat God jou zonden op Mij heeft gelegd
Geloof je dat het niet gratis was maar dat Ik jou straf heb gedragen
Ik heb Mijn Lichaam en Mijn Bloed er voor gegeven
Ik heb het volbracht, de weg naar de vader is daarom OPEN
Nu op dit moment geloof je dit....

Ja of nee

Ben je wel eens verliefd geweest
Als je verliefd bent betekend dat je hart het uitschreeuwt
je wil alleen nog maar jou hart aan die ander geven en jezelf er mee verbinden

Besef je dat God één en al Liefde is
God zegt daarom heel liefdevol "mag ik ik jou hart" (sp23:26)
Mag Ik Mij met jou verbinden...
Mag Ik jouw Heer ook zijn

Als ik naar Hooglied kijk, en de bruid zie als Gemeente
dan is er geen sprake religie
er is geen spraken van niet willen
er is sprake van passie en verlangen
verlangen tussen jou en de Bruidegom

Misschien denk je wat heeft dat te maken met Jezus aannemen

Alles, want Jezus respecteert jou grenzen
Hij gaat daar niet overheen
Liefde is Zijn drijfsveer en Hij wil Heer in jou hart zijn als jij dat ook wil
jij mag ja of nee zeggen...
en dan gaat het niet om het woord ja
Maar dan wordt Ja een belijdenis
Dan krijgt Ja gestalte
Jou Ja doet iedereen in de hemel juichen
Jou ja is omdat je kiest en ja zegt tegen Kracht Gods

Ja betekend een verzegeling door de H.Geest,
Ja betekend wedergeboorte een levende Geest i.p.v een dode geest
Ja betekend los uit het rijk van de duisternis in het Koninkrijk van de Zoon
Ja betekend een Koningskind, een Prins(es) in Zijn Koninkrijk

Ja betekend niet dat de duivel is gaan slapen
ja betekend niet hoe jij je voelt , dat je ziel niet meer protesteert
Ja betekend niet dat je nooit meer aangespoord dient te worden
en ga zo maar door...

Waarom twijfel je vragensteller als je ja gezegd hebt
Je gaat dan omhoog en omlaag als een golf in de zee...

Geloof het met je hart tot gerechtigheid en belijdt het met je mond tot behoudenis
Want als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is en God Hem uit de dood heeft opgewekt dan...

DAN ZAL JE BEHOUDEN WORDEN

Wat een boodschap!
Wat een kado!
Wat een Hoopvolle toekomst!

Wat het kost?..... Niets....maar je moet het wel persoonlijk aannemen!
Johannes3vers16
27-01-2014 / 15:36
Johannes 1:12 "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;"

Laat Zijn Woord aan het woord!

Terug in de tijd

Roken is zonde, dat is duidelijk. Iedereen zegt dat het slecht voor je gezondheid is, ook dominees. En terecht. Maar waa...
geen reacties
22-01-2007
Al lange tijd wil ik mij verder verdiepen in de Bijbel. Ik lees veel in de Bijbel en doe veel Bijbelstudie. Ik vind het ...
2 reacties
22-01-2011
Ik heb een vraag over erfsmet en erfschuld. De verdorvenheid van de mens is te wijten aan het feit dat wij in Adam gezon...
geen reacties
22-01-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering