Bestreden non

Ds. R. van de Kamp / 11 reacties

14-12-2013, 14:12

Vraag

Onze dominee zegt wel eens: “Een kenmerk van het ware geloof is dat het bestreden wordt.” Nu las ik een artikel over Maria Fortunata Viti, een Roomse non die in 1967 werd zaliggesproken en aan wier voorspraak duizenden genezingen worden toegeschreven. Nu geloof ik niet in de voorspraak van heiligen, maar wat ik las verwonderde me toch. Een paar citaten: "Eens troostte ze een medezuster die niet goed genoeg bevonden was voor het koor. Ze vertelde hoe zij zelf ooit voor de eer had bedankt. Want in het verborgene kun je veel beter bidden. Een andere zuster weet te vertellen hoe zij werd bijgestaan in haar geloofstrijd. Kort is het lijden, had ze haar toegefluisterd, eeuwig het geluk. En als ze in de tuin liep hoorden ze haar steevast God roemen om Zijn macht, Zijn liefde voor de mens, dieren en bloemen. Haar biechtvader Giovanni Pasqualiti kende de ware zuster Maria Fortunata. Hij wist hoe zij gepest werd door de duivel, hoe deze haar dwars zat tijdens het bidden en haar eten vergalde. En het verhaal hoe zij eens op weg was naar de kapel: de gang vulde zich met een dichte vieze mist, en dan die stank, ze kon bijna niet meer ademen. Nadat ze de heilige Naam van Jezus had aangeroepen en een kruisteken had geslagen, verdween de duivel." Vooral dat laatste citaat houdt mij bezig. Met al haar dwalingen en haar Mariaverering was deze non blijkbaar toch voor de duivel de moeite waard om te bestrijden en aan te vallen. Hoe moet ik dit plaatsen? Kan het toch zijn dat God echt in deze non heeft gewerkt?

Antwoord

Beste vriend(in),

Toen ik je vraag las, moest ik denken aan een oom van mij. Hij was ouderling in een Oud Gereformeerde Gemeente. En hij was ook werkelijk oud gereformeerd. Als kleine jongen kan ik mij herinneren dat hij vaak zei: “Wat zal de eeuwigheid openbaren? Er zullen er zijn die wij er niet verwachten en er zullen er niet zijn die wij er wel verwachten.” Hij voegde er dan steevast aan toe: “Maar zal ik er zijn?”

Als het gaat om de ander en het oordelen over zijn geestelijke staat, dan moeten we heel voorzichtig zijn. Dan volg ik daarin graag de Dordtse Leerregels (een van de drie Formulieren van Enigheid). In hfst. 3/4 art 15 wordt beleden: “Voorts, van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der Apostelen het beste oordelen en spreken; want het binnenste des harten is ons onbekend.”

Het nodige in alles,

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Rooms Katholieke Kerk
11 reacties
Edmund
14-12-2013 / 15:19
‘Als het gaat om de ander en het oordelen over zijn geestelijke staat, dan moeten we heel voorzichtig zijn.’ Ja, ja, maar het is ook zaak dat wordt gesepareerd, onderscheiding tussen schijn en zijn moet worden geleerd.

Wat de mond belijdt en het leven niet tegenspreekt, dan ja. Er zijn drie stukken nodig te weten, opdat gij in ‘uw enige troost mocht leven en sterven’. Pas op, dat je jezelf niet bedriegt! Het gaat om het kennen door het geloof van Christus!

Pred. 9:2: Alle ding wedervaart hun, gelijk aan alle anderen; enerlei wedervaart den rechtvaardige en den goddeloze, den goede en den reine, als den onreine; zo dien, die offert, als dien, die niet offert; gelijk den goede, alzo ook den zondaar, dien, die zweert, gelijk dien, die den eed vreest.
Anders, een geval, gelijk boven Spreuk. 2:14, en onder Spreuk. 9:3. De zin is, de rechtvaardige overkomt zowel wat kwaads als de goddeloze. En integendeel overkomt de goddeloze zowel wat goeds als de vrome.

Gen. 21: 14-19: Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en nam brood, en een fles water, en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder; ook gaf hij haar het kind, en zond haar weg. En zij ging voort, en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zo verre, als die met den boog schieten; want zij zeide: Dat ik het kind niet zie sterven; en zij zat tegenover, en hief haar stem op, en weende. En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel, en zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet; want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse, waar hij is. Sta op, hef den jongen op, en houd hem vast met uwe hand; want Ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag; en zij ging, en vulde de fles met water, en gaf den jongen te drinken. En God was met den jongen; en hij werd groot, en hij woonde in de woestijn, en werd een boogschutter.

In het bovenstaande gedeelte kunnen we leren dat men beloften kan ontvangen van de Heere. Daar zijn velen die van de Heere uitnemende beloften hebben ontvangen en die nochtans verworpen en kinderen der dienstmaagd worden genaamd.

Denk aan Saul, hij ontving een ander hart (1 Sam. 10:9) en nochtans was hij een verworpen persoon (1 Sam. 15:26: Doch Samuël zeide tot Saul: Ik zal met u niet wederkeren; omdat gij het woord des HEEREN verworpen hebt, zo heeft u de HEERE verworpen).

Denk aan Bileam, aan de dwaze maagden. Zij wandelden met de wijze maagden, Matth.25, maar waren bijna christenen. Matth.7: Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

2 Petr. 2:20: Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste.
Samanthi
14-12-2013 / 15:42
@Edmund dat klopt, maar het gaat dan wel over je eigen ziel, als je gaat analyseren of bijvoorbeeld Nebukadnezar nu wel of niet behouden is en je hebt zelf nog geen Borg voor je ziel wat dan?
GG61
14-12-2013 / 16:20
@Edmund. Het volgende citaat:"Doch Samuël zeide tot Saul: Ik zal met u niet wederkeren; omdat gij het woord des HEEREN verworpen hebt, zo heeft u de HEERE verworpen", slaat op het verwerpen van Sauls koningsschap niet op zijn persoon. God zegt nooit tegen iemand die nog leeft dat hij al verworpen is.
Mona
14-12-2013 / 16:46
- Nadat ze de heilige Naam van Jezus had aangeroepen en een kruisteken had geslagen, verdween de duivel."-
Het kruisteken had (mijns inziens) niet gehoeven, maar de Naam van Jezus Christus aanroepen is het beste wat je kunt doen, in alle omstandigheden!

-Kan het toch zijn dat God echt in deze non heeft gewerkt?-
Ik ben er van overtuigt dat het kan.
Als deze non de Heere Jezus gelooft en van harte liefheeft, is zij een kind van God.

Prachtig antwoord van de oom van de dominee:
“Wat zal de eeuwigheid openbaren? Er zullen er zijn die wij er niet verwachten en er zullen er niet zijn die wij er wel verwachten.” Hij voegde er dan steevast aan toe: “Maar zal ik er zijn?”
Juist, als het goed is hebben wij het daar druk genoeg mee.
vlokje
14-12-2013 / 23:44
Een kenmerk van het ware geloof is dat het bestreden wordt...
We kunnen altijd bewijzen vinden voor een stelling als we er naar zoeken.
De wereld wordt ook bestreden, bezitten zij ook het ware geloof?

Wat zal de eeuwigheid openbaren? Als er mensen niet zijn die ik er wel verwacht had, kan mij de eeuwigheid gestolen worden.

GG61: Ik durf te betwijfelen wat u stelt. In ieder geval lijkt het er in sommige gevallen sterk op dat Gods beslissing al vast stond. Bijv. 1 Sam. 2:25.... "want de Heere wilde hen doden".
Er zijn meerdere dergelijke teksten. Ik weet het nog zo net niet wat we van Gods raadsbesluiten moeten denken.
Er zijn verkiezingen van eeuwigheid. Het is allemaal een groot mysterie voor ons. Zou God Zijn plannen soms aangepast hebben?
adriano313
15-12-2013 / 00:38
Beste vragensteller,

Waarom zou God niet in deze non kunnen werken?
Waarom zou dat wel vanuit een PKN, (Chr) Ger.(Gem) of misschien een Evangelie gem. kunnen?
Persoonlijk denk ik dat je bij veel denominaties iets op of aan kunt merken. De bijbel leert dat van de 7 gemeenten (opb), Filadelfia het type gemeente is die het beste uit de beoordeling van Jezus komt. Het lijkt mij verstandig naar de opsomming van Jezus aan de 7 gemeenten te luisteren, dan elkaar te beschuldigen of te veroordelen dat je b.v een dwaze maagd bent, een bileam, een lauwe uitgespuugde christen, etc.

Ik wil het niet goed praten, begrijp me goed maar waar ligt je focus.... Even uitgaande van je verhaal over de non lijkt haar focus op Jezus te zijn gericht. Persoonlijk geloof ik ook in het aanroepen van de Heere Jezus, probeer het zelf maar eens uit. Heere Jezus help mij ....... en vul het zelf maar op de puntjes in.
Persoonlijk geloof ik niet in beschermende kruisjes. Het worden zo afgoden voor je waarbij je gaanderweg alleen nog maar meer kruisjes moet slaan. Het is n.l. nooit genoeg.

Ik geloof hier in tegen wel dat Jezus bij het kruis Zijn Bloed voor jou en mij heeft gegeven. Door dat vergoten Bloed en onze zonden die mee aan het kruis zijn genageld heeft Hij overheden en machten ontwapend en openlijk tentoon gesteld en zo over hen gezegevierd (kol.2). Hierdoor zal de duisternis moeten wijken.

Wat het soms vervelend maakt is dat er veel naar elkaar gekeken wordt of je wel een "echte Christen bent". Maar door als christen naar elkaar te kijken krijg je veelal vleselijke uitkomsten. B.v. Hoogmoedig dat je veel christelijker bent of juist onzeker omdat je helemaal weer niet zo christelijk bent als die ander... "Mooi weer Christen" noem ik het maar even.
Het gaat er niet om of je op de hoeken van de straat staat te bidden (oohhh ik bid niet veel dus God vind me vast minder) Paulus zegt zelfs: "In mij, dat wil zeggen in zijn vlees, woont geen goed. Immers, het wensen is wel bij hem aanwezig, maar het goede uitwerken, kan hij niet".

M.I. gaat het dus in de kern niet zozeer om kenmerken van geloof maar om Jezus zelf. Gaat het om jou als ik tegen je praat of om b.v. je lach die ook van jouw is. Begrijp je?

Jezus geeft (joh 7) een hele directe boodschap. Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken! (Want) Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

De Samaritaanse vrouw (nota bene erger dan de non) die bij de put ingaat op dezelfde boodschap van Jezus kiest bewust voor het Levende water en zegt: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten

Het punt was dat ondanks haar situatie met haar mannen....totaal not done voor de mensen, not done volgens de geloofsregels, dat ze door Zijn genade zo ontzettend bruikbaar is omdat ze op het juiste moment in alle eerlijkheid ingaat op het aanbod van Jezus.

De opwekking in Samaria is dus gekomen door een getuigenis van een vrouw die 5 mannen heeft versleten....waarom? Omdat ze Jezus predikt en zichtbaar maakt en waarbij de H.Geest al het verdere werk voor Zijn rekening neemt.

Dus kan het zijn dat God samenwerkt met een non..... JA, ik denk het wel. Niets is voor God onmogelijk want Hij kijkt naar iemands hart. Hij vraagt daarom ook "geef mij je Hart" ook aan een non bisschop of paus met de bedoeling om een kanaal voor Hem te zijn!

Heeft iemand met Jezus in zijn/haar hart behoefte aan Maria beelden of dwalingen...Ik denk zolang je naar de Geest blijft leven niet. De Geest heeft maar 1 doel dat is Jezus in jou verheerlijken en Hij overtuigd je wel van zonden als je niet meer in Hem gelooft maar b.v. een beeld aanbidt.

grt
mortlach
15-12-2013 / 13:24
"Een kenmerk van het ware geloof, is dat het bestreden wordt." Zie hier stap 1 in het complot-denken. "Mensen zeggen dat ik ongelijk heb, dus heb ik gelijk, en hoe meer mensen tegen me ingaan, hoe meer ik overtuigt ben van wat ik geloof." Het tart elke vorm van logica. Daarbij wordt ALLES wel door iemand bestreden, ook elkaar uitsluitende zaken. Kijk een hoe hard er door sommige christenen tegen de evolutietheorie wordt gestreden. Die is dus ook waar dan.

Maar goed, aangezien ALLES wordt bestreden, en het ware geloof deel uitmaakt van de verzameling Alles, klopt de uitspraak in principe wel, alleen is betekent hij niet zo veel meer.
Mona
15-12-2013 / 16:29
@Mortlach,
Het gaat hier om de bestrijding van het geloof door de duivel.
Staat ook in de vraag.
Het is moeilijk om uit te leggen hoe je die bestrijding ervaart, de duivel pakt iedereen op zijn zwakke plek.
Als je niet gelooft, heb je ook geen last bestrijding ervan.
Atheïsme wordt niet door de duivel bestreden.

Inderdaad, alles wordt door mensen bestreden, want iedereen heeft zijn eigen mening.
Maar het geloof krijgt daarbij ook de bestrijding van de duivel. En daarvoor kan hij ook mensen gebruiken.
GG61
16-12-2013 / 10:40
@vlokje. Dat God de zonen van Eli wilde doden, lag in Zijn Raadsbesluit, maar het werd niet tegen hen gezegd, Dat kan ook niet, want zo lang iemand leeft is er de mogelijkheid dat men zich bekeert.
vlokje
16-12-2013 / 14:21
Mona: ohw ja..., de duivel daar hadden we even niet aan gedacht.
Tja, als je niet meer in de duivel gelooft, heb je ook niet meer zo'n last van zijn bestrijding, das dan wel weer het voordeel.
Mona
16-12-2013 / 14:59
Vlokje:
Ik dacht dat mortlach bedoelde de bestrijding van mensen, daarom probeerde ik het duidelijk te maken.
Waarom reageer je zo?

Terug in de tijd

Aan een predikant van de Ger. Gem. Er wordt weleens een tegenstelling gemaakt tussen Godskennis en Christuskennis. Wat w...
geen reacties
14-12-2011
Wij hebben een dochter van anderhalf en wij hebben al sinds haar geboorte een wens voor een tweede kindje. Ik was dan oo...
16 reacties
14-12-2010
Vraag aan evangelist Van Dooijeweert. Luther schrijft over “Kaïn-heiligen”. Hij heeft het dan over mensen die willen w...
1 reactie
14-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering