The Bible Series

Ds. D.W. Tuinier / geen reacties

11-03-2013, 10:00

Vraag

Ik zag dat er in de Verenigde Staten vele miljoenen mensen hebben gekeken naar The Bible Series. Ik heb intussen wat fragmenten gezien en het leek mij mooi om de afleveringen terug te kijken. Nu wordt Jezus wel nagespeeld en daarom is mijn vraag: Kunt u mij adviseren om de Bible Series wel of niet terug te kijken? Graag een antwoord van een dominee uit de Gereformeerde Gemeenten.

Antwoord

Begrijpelijk dat deze series je boeien. Het lijkt je mooi om ze te zien. Op die manier wil je nog beter de boodschap van de Bijbel begrijpen. Toch raad ik het je af.  Mijn advies is: blijf heel dicht bij het beschreven Woord van God. Lees dat, bidden om het licht van Gods Geest. Onderzoekt de Schriften… zegt de Heere Jezus in Joh. 5:39. Ik ben er van overtuigd dat God daarin meekomt en daarin Zijn zegen en gunst doet ervaren. God wil Zijn christenen, Zijn kinderen, onderwezen hebben door de levende verkondiging van Zijn Woord. Hieronder laat ik je meelezen in een gedeelte uit een catechismuspreek, die ik onlangs heb gehouden. Het gaat over de gouden ketting uit Gods Woord  (Rom. 10:14 en 15).

Bedenk daarnaast dat de Heere Jezus, Gods Zoon in Zijn menselijke natuur, nagespeeld wordt. Naar mijn mening kan en mag dat niet. Al was Hij ook mens, vergeet niet dat Hij ook God was/is. God de Heilige Geest heeft Hem een lichaam gegeven. Hij heeft Hem ontvangen in de moederschoot van Maria. Wij doen dat niet. Dat mogen wij, kleine, nietige mensjes, niet doen. Jezus is Mens geworden maar Hij bleef God. Dat was het wonder. Hij, Die God was en bleef is Mens geworden. Je kent Zijn naam, in de Bijbel aan Hem gegeven: Immanuel = God met ons. Daar heb je het evangelie van Zijn genade, geopenbaard in een van Zijn schone, inhoudsvolle Namen.  Als je de diepten daarvan leert bewonderen voor je zelf, door het geloof, dan heb je geen behoefte meer om Hem af te beelden. Zeker ook niet in een film Hem naspelen. Daar zit de kracht van het evangelie niet in. De kracht zit  in de levende verkondiging van Gods Woord. En de toepassende bediening van de Heilige Geest. Vraag je: kan de Heere dan deze film niet gebruiken om…? God kan alles. Hij kan elk middel gebruiken. Maar je moet niet vragen wat God kan. Je moet vragen: Heere, wat wilt U…? Het antwoord is: Hij werkt middellijk, door de levende verkondiging van Zijn Woord, in de kerk of samenkomst waar Zijn Woord centraal staat, onder de aanroeping van Zijn Naam.

Tenslotte, wat maakt de verkondiging, de prediking,'levend'? Als God erin meekomt met Zijn Geest. Dat merk je. Je hart wordt geraakt. De preek is als het ware eten en drinken voor je. Omdat de Heere Jezus alle waarde voor je krijgt. Vraag het aan Lydia, die op de sabbat aanwezig is onder de prediking van de apostel Paulus. De Heere heeft door het wonder van Zijn genade haar geopend, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd. De vruchten van Zijn genade werk in haar hart en leven komen al snel openbaar (Hand. 16). Gezien wordt wat Gods genade vermag. Dat bid ik jou/jullie ook van harte toe.

Nu een gedeelte uit een catechismuspreek van HC 35, het tweede gebod van Gods wet:

Gouden ketting

Het tweede gebod gaat over de manier hoe wij God dienen. De Heere wil gediend worden zoals Hij dat in Zijn woord bevolen heeft.  Hij wil Zijn christenen, Zijn kinderen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van Zijn woord onderwezen hebben. Onder antwoord 98 van de catechismus staat onder andere een tekstwoord uit de Romeinenbrief. Het is Romeinen 10 vers 14 en 15. Het is de moeite waard om die te lezen en te overdenken. Deze verzen worden de "gouden ketting" genoemd. De ketting bestaat uit vijf kralen. De apostel Paulus schrijft: "Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hen predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen." Ziet u de vijf kralen:  Aanroepen, dat is één. God aanroepen. In welke zij niet geloofd hebben? Geloven. Dat is twee. En verder: hoe zullen zij in Hem geloven van Welken zij niet gehoord hebben? Horen. Dat is drie. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Prediken, dat is vier. En de laatste: Gezonden worden. Er staat: hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?  Als we de ketting andersom bezien, lezen we: Gods dienstknechten worden gezonden. (1) Zij krijgen de opdracht om te prediken. (2) Zij prediken tot hun hoorders. Zij horen Gods Woord. (3) Gods Geest werkt het geloof. Mensen gaan geloven (4)) en zij moeten preken tot de hoorders. En de Heilige Geest werkt het geloof in hun hart. De vrucht daarvan is de naam des Heeren aanroepen. Zenden, prediken, horen, geloven en aanroepen.

Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

tv
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriendin van 27 jaar heeft een broertje en zusje verloren. Hoe zou ik hier goed mee om kunnen gaan?
2 reacties
11-03-2010
Ik heb het gevoel dat ik het toppunt van falen ben. Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding (leerkracht), maar de ...
2 reacties
11-03-2019
Onlangs is mijn relatie stukgelopen met de vrouw waar ik heel lang voor heb gevochten om haar liefde te kunnen winnen. D...
2 reacties
11-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering