Trouwen met Oegandees

ir. Raymond H. Warnaar / 2 reacties

24-10-2012, 14:24

Vraag

Een kennis van mij is in Afrika geweest voor zendingswerk en wil nu trouwen met iemand uit Oeganda. Na veel moeite hebben ze bijna alles geregeld met hun verblijfsvergunning en is alles bijna rond. Laatst hoorde ik alleen dat hij van een missionaris te horen had gekregen dat hij niet met haar zou moeten trouwen omdat zij een kind van Cham is en onder de vloek leeft. Bovendien staat in Handelingen dat God elk zijn eigen woning bepaald heeft. Zo'n missionaris heeft er natuurlijk ook ervaring mee dat zoiets misschien helemaal niet kan. Kan iemand me helpen hierover een goede bijbelse mening te vormen?


Antwoord

Beste vragensteller,
 
Laat ik beginnen met de opmerking van de desbetreffende missionaris over de vloek van Cham. Deze constatering is mijns inziens volledig onjuist. We moeten als mensen erg voorzichtig zijn om vanuit historische bijbelse gegevens dergelijke generaliserende en veelal foutieve consequenties af  te leiden met betrekking tot de context waarin wij vandaag in de 21e eeuw leven. Zulk eenzijdig misbruik van Bijbelse notities leidt vaak tot extreme en zondige gevolgen, denk aan het goedpraten van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat hun voorouders de Heere Jezus gekruist hebben.
 
Dan je opmerking vanuit het boek Handelingen. Als we Handelingen 17:26 openslaan, lezen we volgens de kanttekeningen van de Statenvertalers "dat God door Zijn voorzienigheid alle mensen en volken op de aarde hun tijd en plaats heeft verordineerd, hoelang en waar zij op de aarde zullen wonen. Zodat deze aangaande niets bij geval, maar naar de voorzienigheid Gods alles geschiedt." Daarna volgt in vers 27: "Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons." Het is een gedeelte van de zendingstoespraak van de apostel Paulus op de Areopagus in Athene om de Grieken bekend te maken met de God van hemel en van aarde en om hen te vertellen dat zij geen God van goud, zilver of steen moeten zoeken, maar dat zij zich bekeren moeten (vers 30), omdat Hij op een dag alle aardbewoners rechtvaardig zal oordelen door Zijn Zoon Jezus Christus (vers 31).
 
Met andere woorden, ook hier vinden we geen directe aanwijzing over het trouwen met mensen uit andere landen of culturen, maar hier vinden we de liefdevolle en geduldige oproep van de Heere om ons tot Hem te begeven! Waar we ook wonen en met wie we ook getrouwd zijn: de Heere heeft recht op ons leven! En daarbij komt: welgelukzalig, vol van geluk en met een rijke toekomst, is de mens wiens sterkte in God is (Psalm 32:6)! Geldt dat ook voor jou?
 
Toch is de achtergrond van de toekomstige levenspartner wel van belang en met name de religieuze of geestelijke achtergrond. In 2 Korinthe 6:14 komen we de duidelijke waarschuwing tegen om geen juk aan te trekken, of gemeenschap te hebben, met de ongelovige heidenen.
 
Maar mag of kun je dan met iemand uit een andere cultuur door het leven, die wél gelovig is? Als er sprake is van een geestelijke eenheid tussen man en vrouw, doordat ze beiden daadwerkelijk christen zijn, zie ik zeker geen principiële bijbelse bezwaren en kan de Heere er zelfs Zijn bijzondere bedoelingen mee hebben.
 
Wel moet er aandacht zijn voor (eventuele) praktische en culturele bezwaren en hindernissen. Laat ik het concreet maken. In Nederland heeft de emancipatie veel meer terrein gewonnen dan in Afrika of Zuid-Amerika. Dit betekent dat de vrouw in Nederland aanzienlijk meer rechten heeft in het maatschappelijk leven dan een vrouw uit bijvoorbeeld Oeganda. De Nederlandse vrouw kan haar man daarom vragen de afwas te doen, iets wat in de meeste culturen in het Zuiden onmogelijk is! Een huwelijk van een Nederlandse vrouw met een man uit het Zuiden zal van te voren sterk met deze verschillen rekening moeten houden. Andersom zal een huwelijk tussen een Nederlandse man en een vrouw uit Afrika daarom juist minder gecompliceerd zijn. Maar in alle situaties geldt: uitzonderingen bevestigen de regel!
 
Ik hoop je hiermee, naast bijbelse hoofdlijnen, ook enkele praktische denkrichtingen gegeven te hebben.
 
Hartelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

cham
2 reacties
AHHK76
24-10-2012 / 15:28
Deze argumenten tegen een gemengd huwelijk heb ik nog nooit gehoord. Dan zouden mensen ook geen kinderen mogen adopteren met een bruine/zwarte huidskleur. Dan zouden we geen zendelingen meer moeten uitzenden enz... De zendingsopdracht klinkt echter nog steeds: Gaat heen in de gehele wereld....! Wie zijn we dat we beter zouden zijn dan de nakomelingen van Cham? Eerlijk gezegd vind ik het heel erg als mensen zo met elkaar omgaan!
Bijbels gefundeerd omgaan met elkaar, daarover kunnen we ook lezen in Kolossenzen 3:
Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, en aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; WAARIN NIET IS GRIEK EN JOOD, BESNIJDENIS EN VOORHUID, BARBAAR EN SCYTH, DIENSTKNECHT EN VRIJE; MAAR CHRISTUS IS ALLES EN IN ALLEN.
Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
VERDRAGENDE ELKANDER, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar.
dkw
25-10-2012 / 09:34
Het Cham doctrine is al tientallen keren weerlegd, het is echt een menselijk verzinsel.

Terug in de tijd

Wij willen zaterdag naar de Nationale Synode in Dordrecht gaan. Maar nu krijgen we wat negatieve reacties. Hoor je daar ...
2 reacties
24-10-2013
Ik heb een probleem. Ik durf alleen maar met een vriendin op een jongen af te stappen en niet alleen. Ik baal hiervan. O...
geen reacties
24-10-2005
Wat is de achtergrond dat kinderen worden opgedragen i.p.v. gedoopt? Mag je het opdragen van een kind bijwonen? Is dit n...
geen reacties
24-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering