Wedergeboorte zonder Christuskennis

drs. I. A. Kole / 9 reacties

31-07-2012, 14:33

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik hoorde afgelopen zondag iets in mijn gemeente waar ik heel erg van schrok. Wedergeboorte zonder Christuskennis zou mogelijk zijn. Hoe verhoudt zich dit met Gods woord? We kunnen toch alleen zalig worden als we Christus kennen? Buiten Jezus (Christus) is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.

Antwoord

De Heere Jezus spreekt daarover met Nicodemus : Tenzij iemand wedergeboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien (Joh.3:1-16). "Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem(3:36)." Zie ook: Joh. 17:3! Het eeuwige leven is Christus kennen. Zoals de slang verhoogd is zo is de Zoon des mensen ook verhoogd, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (3:14-15). Lees Dordtse Leerregels hoofdstuk 3/4, artikel 12 en 11. Het wonder van de wedergeboorte wordt beschreven. De Heilige Geest bewerkt dat zonder ons in ons: 100 procent van Boven! Vruchten van de wedergeboorte: "dat de mens, door de genade, die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert" (art. 12). De Heilige Geest stelt ons schuldig, alles getuigt tegen ons als de Wet gelezen wordt: De dood verdiend, maar de Geest opent ons geloofsoog voor de Heere Jezus, want de Geest is gekomen om Christus te verheerlijken (Joh. 16:14). Het geloof is een gave van God (Efeze 2:8), waardoor we levend gemaakt worden met Christus (Ef. 2:5). Buiten Jezus is geen leven! Daarom moeten we op de school van de Heilige Geest nader onderwijs krijgen in Gods kennis,  Zelfkennis en Christuskennis! Ik word minder en Christus wordt alles! Maak ons Uw Beeld gelijk! Een geloofsbetrekking op Jezus geeft zoveel verwondering : op mij gemunt, wat een eeuwig wonder. Paulus roept op om wakker te worden, en  Christus zal over u lichten (Efeze 4:12-18) dan word je vervuld met de Heilige Geest.

Ik raad u aan om een gesprek met uw predikant te hebben, want het gaat aan op een ontmoeting met de verhoogde Christus, Die nu nog de biddende en dankende hogepriester is, straks de Rechter Achter het bloed van de Middelaar ben je veilig, niet eerder. Laat er een gebed zijn, ook voor de ambtsdragers. In Christus gegroet.

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Christuskenniswedergeboorte
9 reacties
vlokje
31-07-2012 / 23:03
Wedergeboorte zonder Christuskennis.
Waarschijnlijk bedoelde de dominee zoals ik het vroeger ook vaak hoorde: Christus moet nog nader worden ontdekt.
Deze gedachtengang is heel gebruikelijk onder de reformatorische gezindte. Dat zal dhr Kole toch ook niet onbekend in de oren klinken.
1a2b3c
01-08-2012 / 09:53
Zonder geloof geen wedergeboorte en andersom, het zijn gewoon twee kanten van dezelfde zaak.
Rom.1:17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ ( je kunt alleen maar leven als je wedergeboren bent)
Als je wel wedergeboren zou kunnen zijn zonder Christus te kennen, dan vraag ik me af wat er dan eigenlijk geloofd wordt.
Dat ons kennen hier op aarde ten dele is (1 Kor.13:9) is anders dan Hem helemaal niet kennen.

De wedergeboorte is 100% Gods kant, en het geloof is 100% de verantwoordelijkheid van de mens.
Dat de Heilige Geest werkt in de mens die tot geloof komt is waar, maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de mens. Voor ons geldt de simpele opdracht: geloof in de Heere Jezus!
naam
01-08-2012 / 10:24
Beste vraagsteller, je hebt iets verkeerd begrepen, verkeerd uitgelegd of in het verkeerde verband gehoord.
Vraag het na bij de desbetreffende dominee als het zo belangrijk voor je is. Een panellid kan hier niet een echt antwoord op geven omdat hij er niet bij was tijdens de preek.
Race406
01-08-2012 / 11:07
Waarschijnlijk is het bedoeld zoals Vlokje weergeeft. Maar doordat dit soort stellingen vaker van de kansel worden geroepen, en niet nader uitgelegd, krijg je die verschrikkelijke dwaalgedachten dat je bekeerd kunt zijn maar Christus nog niet kent. En dan gaan veel mensen die zich bekeerd durven noemen sterven maar blijven ze in het duister over hun toekomst omdat ze niet weten of ze Christus wel kennen...
dkw
01-08-2012 / 18:57
Hier komt ook Comrie om de hoek kijken wat gebruikelijk is in de Ger Gem.
Als een kind word geboren kent hij zijn vader nog niet, tenminste niet dat hij het kan zeggen, hij kan nog niet zeggen dit is mijn vader, maar toch is het wel zijn vader.
Zo word er ook vaak gepreekt.
Ik zeg het andersom, is er een vrouw die zonder dat zij het weet een kind heeft gebaard? Als Christus word geboren, zal dit dan ongemerkt gaan?

Ik probeer het mij altijd als volgt voor te stellen:
Een mens kan al wel van Gods kant wedergeboren zijn, of God kan al lang met een mens bezig zijn, zonder dat de mens de toepassing van de vergeving der zonden weet.
Vanuit God gezien is zo'n mens behouden, vanuit de mens gezien is zo'n mens verloren omdat hij Christus nog niet kent.

Wij moeten het altijd doen met de mensen en het beperkte verstand daarvan, dus is het heel simpel, als wij Christus nog niet kennen en geen vergeving der zonden mogen geloven is de mens verloren, pas als hij vergeving der zonden kent is hij behouden.

Wat God allemaal "achter de schermen" met de mens doet, en hoe en hoe lang en op welk tijdstip kunnen we een mooie theologie van maken, maar dat is iets waar de mens van af moet blijven, hoe kunnen wij kleine schepseltjes het grote Godswerk begrijpen of erger nog in een schema stoppen.
De bijbelse boodschap is duidelijk, bekeerd u en geloofd in de Heere Jezus Christus, daar hebben wij mee te doen en niets anders! Je kunt niet zeggen ik ben wedergeboren maar ik ken Christus nog niet want wij weten niets van het werk Gods ook al proberen we het te begrijpen, pas als de mens zegt dat hij Christus kent is hij ook wedergeboren.
En zeker, daarna (per persoon verschillend!!!) kan het best zo zijn dat de mens Christus steeds meer, beter en groter leert kennen.
Daniel
01-08-2012 / 20:45
Onze hond heeft een spuitje gekregen en is ingeslapen, ons hele gezin was zo verdrietig. Onze kinderen hebben gebeden tot God en Jezus of onze teckel in een soort hemel mocht komen. De teckel had geen christuskennis en de kinderen al helemaal niet.

De kinderen weten niet eens wat zonde is en de hond was zonder zonden, soms geloof ik in God en soms ook niet.

Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

‘k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw genâ verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!

Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij na.

Dat is mijn hoop in leven en straks in het sterven.
Race406
02-08-2012 / 11:09
@Daniel: Over die hoop is een mooi lied geschreven (lied 244 Liedboek):
Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten,
en wij, wij zijn in 't Vaderland!
Daniel
02-08-2012 / 11:16
@Race406 dank je.
webrefo1
08-08-2012 / 00:58
Lees hierover het boekje van Ds. C. Harinck, getiteld 'de toeleidende weg'. Hier wordt uiteengezet dat in het uur van de wedergeboorte de zondaar in Christus wordt ingelijfd, maar dat de bewuste omhelzing van Christus daar niet mee mag worden verenigd. Daar zit enige tijd tussen, ook al kan dat heel kort zijn. Bewust Christus kennen is niet hetzelfde als wedergeboorte. Denk ook aan de bekende Bijbelse drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid. Hoewel deze 3 stukken het hele leven blijven terugkomen, toch begint in het uur van de wedergeboorte altijd met de ellende, hoe snel die zondaar ook het heerlijke mag zien van Jezus! Maar eerst zondekennis en daarna een vluchten tot Jezus, dus wedergeboorte, zonder bewuste Christuskennis is mogelijk. Een predikant dient echter altijd op te roepen tot geloof en te toetsen of dit geloof er is en niet te toetsen of men wedergeboren is. De mens die gelooft, weet ook dat hij wedergeboren is. Maar als we gaan kijken of we wedergeboren zijn, is dat funest voor de bewuste omhelzing van Christus! Dan is de zondaar alleen maar gefocust op zijn eigen wedergeboorte en niet op Christus.

Terug in de tijd

Via Instagram deel ik plaatjes met bijbelteksten en christelijke quotes om zo mensen in contact te brengen met het chris...
4 reacties
02-08-2018
Ik heb een vraag(je). Al een hele poos zie ik de zin van mijn leven niet meer in! Hoe langer ik hierover nadenk, hoe lie...
geen reacties
31-07-2004
Graag wil ik deze vraag stellen aan ds. Simons, dit n.a.v. een preek die ik op een bandje van hem heb gehoord. U heeft h...
geen reacties
31-07-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering