Verzoend met God

J.W.N. van Dooijeweert / 7 reacties

02-11-2011, 12:38

Vraag

Hoe kom ik met God verzoend? Ik zit in een kerk waar gepreekt wordt dat Christus de enige weg tot behoud is. Ook wordt er gepreekt/gelezen dat je schuldenaar moet worden voor God. Dit omdat je geen Verzoener nodig hebt als je, je schuld niet hebt beleefd. Ook wordt er gepreekt dat de Heilige Geest het werk moet doen en dat het een eenzijdig Godswerk is wat er in een mens gebeurt en dat als een mens op dat punt gebracht wordt, hij niets anders meer kan/wil dan God aannemen. Echter zit ik met een aantal vragen. Ik wil die graag hier stellen, omdat ik van mening ben dat er bij ons in de kerk geen ruimte voor is. Veel mensen zijn oppervlakkige kerkmensen, die het eigenlijk liever helemaal niet over geloof e.d. hebben, behalve over anderen in negatieve zin. Ook gaan er bij ons bijna geen mensen aan het Heilig Avondmaal, ook het grootste gedeelte van de kerkenraad niet. Eigenlijk ken ik weinig mensen die echt in God geloven en de Heere Jezus kennen als hun persoonlijke Borg en Middelaar. Vandaar dat ik hier antwoord probeer te vinden. Ik ben een jongere die zijn hele leven al naar de kerk gaat. Ik ben gedoopt en heb belijdenis gedaan. Ik zet bewust belijdenis neer en geen belijdenis van het geloof, want ik geloofde wel dat het waarheid was wat ik beleed, maar ik had geen geloof. Ik deed het min of meer omdat het zo hoorde. Ik zat in de kerk omdat het zo hoorde. Mijn vrienden zijn bijna allemaal christelijk, maar eigenlijk niet gelovig. Ik was helemaal niet met het geloof bezig. Ik was druk met alles, behalve met zoeken naar God. Een aantal maanden geleden vroeg iemand aan mij: "dus jij bent er al akkoord mee dat je verloren gaat"... Dit was voor mij het moment dat ik ging zoeken naar God. Ik ging zoeken, ik ging onderzoeken, ik ging bidden, al was het niet frequent. Ik probeerde te leven zoals het naar mijn idee 'goed' was. Ik ging luisteren naar veel dominees uit de rechterflank van de kerk, ik ging luisteren op JijDaar-avonden, zocht informatie via HeartCry, ging 'goede' boeken lezen etc. etc. Ik heb tot op heden echter niet gevonden wat ik mis. Ik zoek rust. Rust voor mijn ziel. In de Bijbel vind ik dat het zou kunnen dat ik kwalijk bid. Ook staat er dat een mens in Adam gezondigd heeft en sinds die tijd geneigd is tot alle kwaad. Ik meen ook te gevoelen dat een mens echt door en door slecht is. Ik weet verstandelijk dat ik een schuld heb tegenover God die alleen door het lijden van de Heere Jezus Christus verzoend kan worden. Er wordt op dit moment aan alle kanten aan mij getrokken. Degene die ik liefheb wil wel naar de kerk blijven gaan, maar eigenlijk niet zoeken naar het Koninkrijk van God. Familie van mij zegt op mijn vraag wat er nu waar is: lees dominee Hellenbroek maar eens na, die praat wel anders als dominee X op zo'n JijDaar-avond. Diegene zegt er ook bij: Wie zoekt zal vinden, wie klopt zal worden opengedaan. Dat betekent volgens hem: veel in de Bijbel lezen en naar de kerk gaan, want zo bekeert God Zijn kinderen. Echter, zo doet mijn familielid dat ook en hij is menselijkerwijs gesproken al op driekwart van zijn leven, mocht hij 80 jaar oud worden. Dit familielid is echter geen kind van God. Zijn hele leven tot nu toe gezocht en als hij morgen sterft? Mijn vrienden die kerken in wat 'zwaardere' kerken willen ook eigenlijk niet zoeken naar het Koninkrijk van God en wachten totdat God ze een keer grijpt op zondag in de kerk. Zij praten veel over het geloof, maar zij weten het zo goed zonder dat ze het echt weten... (als u begrijpt wat ik bedoel). Degenen die niet in dit straatje passen, zijn min of meer van de duivel. Mijn vrienden die kerken in wat 'lichtere' kerken proberen mij over te halen om te geloven. De een zegt: een zondekennis is niet van belang, want dat staat bij geen een bekering in de Bijbel. De ander zegt: dat is pas later, als je gelooft, dan krijg je pas berouw over je zonden. Weer een ander zegt: je moet gewoon geloven en de Bijbel bevestigt dit toch?! Zo wordt op mij ingepraat en ik word er steeds wanhopiger onder. In mijzelf heb ik duizend en een gedachten over allerlei zaken en het is een warboel in mijn hoofd, omdat ik niet meer weet wat nu echt waar is m.b.t. het komen tot een waar geloof in God. Ik zoek naar antwoorden om rust te vinden. Ik vind ze niet. Ik probeer alles af te wegen, te toetsen aan Gods Woord. Ik probeer het te vragen in het gebed en ondertussen komt er een stem in mij op (ik die het hardst altijd riep ik geloof voor 100 procent dat God bestaat), bestaat God eigenlijk wel? Je krijgt toch geen antwoord? Je vindt toch niet wat je wilt vinden? Dit staat toch haaks op wat de Bijbel belooft? Mijn onrust wordt voornamelijk veroorzaakt doordat ik mijzelf niet wil bedriegen voor de eeuwigheid. Is wat er nu met mij gebeurt de werking van de Heilige Geest of is het mijn geweten dat spreekt? Ook weet ik dat ik zondig ben en ik probeer de schuld die ik heb te belijden voor de Heere, maar is dit wel echte zondekennis? (ik lig er namelijk helemaal niet wakker van, wel kom ik soms moeilijk in slaap vanwege de onrust in mijn ziel). Wanneer kan ik nu weten of iets uit God is of uit de mens? Ik lees in de Bijbel dat er veel valse profeten zullen komen, wolven in schaapkleren etc etc. Wie kan ik dan nog geloven?! Want er zijn toch wel degelijk verschillen tussen links en rechts op het erf van de kerk en wie heeft gelijk? Excuses dat ik alles niet echt chronologisch verwoord heb. Ik wilde eigenlijk twee korte vragen stellen en dit hele verhaal kwam er te staan. Sorry dat het zo'n lang verhaal is geworden. Ik hoop op een antwoord waar ik iets mee kan en op een stukje duidelijkheid. Ik weet dat mijn verhaal een beetje rommelig is en dat de vragen overal in het verhaal staan. Kortom zou ik graag op de volgende vragen een antwoord willen hebben: 1 Hoe kom ik verzoend met God? 2. Wat is nu waarheid? 3. Hoe weet ik of de Heilige Geest werkt in mijn leven of dat mijn geweten spreekt? 4. Moet ik het geloof in God laten afwachten totdat God ingrijpt in mijn leven zodat ik niet anders meer kan dan Jezus aannemen of mag ik nu al toevlucht nemen tot Christus? 5. Hoe weet ik dat ik mijzelf niet bedrieg voor de eeuwigheid? Ik besef dat dit misschien wel veel te veel vragen zijn, maar ik leef maar één keer en morgen kan het te laat zijn. Alvast dank voor uw reactie!

Antwoord

Beste vraagsteller.

Wat een stortvloed van woorden en problemen! Maar weet je: eigenlijk heb ik maar één ding als antwoord: "Ga naar de Heiland, toef langer niet!!" Het kan inderdaad morgen te laat zijn.  Al die verhalen die mensen gemaakt hebben over schuldbesef, afwachten, God moet het doen... en nog duizend dingen meer, zijn alleen listen van de duivel. Hij weet zo met de waarheid om te gaan dat het een leugen is... en hij weet deze leugens zo te gebruiken dat iedereen ze aanneemt als waarheid.

Jezus aannemen kun je zomaar niet. Jij moet niet Hem aannemen maar Hij jou. Niemand kan tot Hem komen tenzij de Vader hem trekt... Wil je nog een rij waarheden??? Houdt toch op! Er is maar één waarheid: JEZUS!!!!!! Jij zoekt rust voor je ziel... Waar vind je die? In Mattheus 11:28 e.v. "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven." Geloof je wat Jezus zegt? Ik weet dat je het gelooft. Waarom zoek je dan die rust overal en niet bij Hem? Hij wacht op je met wijd uitgestrekte armen. Kom herwaarts, kom hierheen. Geen andere kant op. Alleen Jezus.  Die zegt niet wat er eerst allemaal moet gebeuren. Die vraagt niet hoeveel zondenbesef je hebt. Hij zegt heel gewoon dat zijn predikers het stof van hun voeten moeten schudden en weggaan als mensen Hem niet willen aannemen. Lukas 10:10-16. De hele Bijbel staat vol van een liefdevol nodigende Zaligmaker die gekomen is om zondaren te redden en niet om ze te kwellen. Broeder of zuster schep toch moed en grijp je aan Hem vast. Hij zal je niet wegwerpen, Hij zal je niet onder druk zetten. Hij vraagt alleen: Wie zegt u dat Ik ben? Ga niet verder zonder hem. Hij staat aan de deur en Hij klopt. Doe open, doe open. En dan zal Hij Avondmaal met je houden. Je aan Zijn liefde hart drukken.

Ik vind het altijd weer zo vreselijk als ik mensen op deze manier hoor en zie tobben. Het is heel erg om zo te moeten leven, maar het is nog zondig ook. Je vermeerder je schuld door Jezus terzijde te stellen. Als de Heilige Geest komt, zei Jezus Zelf, dan zal Hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Van zonde... welke zonde? Te veel mensen aan het Avondmaal? Te weinig zondenbesef? Te lang gezondigd? Teveel gezondigd? Dat zij Jezus hebben aangenomen? Nee!!!! En nog een keer: Nee!!! Omdat ze in Mij niet geloven. Niet in Jezus geloven dat is de grootste zonde. Ga naar de Heiland en vertel Hem al je achterdocht die hebt opgebouwd. Schaam je weg voor Hem en laat je zaligen als zondaar. Jezus leeft en Hij neemt de zondaars aan. Daar kwam Hij voor.

Wijsheid en sterkte toegewenst. Misschien hoor ik nog eens van je.

Hartelijke groeten
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

afwachtenverzoeningzondekennis
7 reacties
1a2b3c
02-11-2011 / 14:14
Mooi antwoord!

Je probeert alles af te wegen, te toetsen aan Gods Woord zeg je, en dat is prima maar vergeet dan niet om alles in het verband te lezen.
Heel vaak worden teksten uit het verband gerukt of onterecht vergeestelijkt om die dwaalleer in stand te houden.
Let er ook op tegen wie, in welke situatie en met welk doel iets gezegd wordt.
Of iets tegen gelovigen of tegen ongelovigen wordt gezegd.
Als in de Bijbel opgeroepen wordt tot geloof, dan wordt daar de dogmatiek nooit bijgesleept.
Als je wilt ben je welkom Opb.22:19.

- 3. Hoe weet ik of de Heilige Geest werkt in mijn leven of dat mijn geweten spreekt?

De Heilige Geest gebruikt juist vaak het geweten om tegen ons te spreken, dus dat hoeft elkaar niet uit te sluiten.
Het werk van de Heilige Geest is de grond niet om tot Jezus te gaan, Hij laat je alleen maar zien dat je vrij tot Hem mag gaan.
Daar gebruikt Hij Zijn eigen Woord voor, wat wij geloven moeten en als we dat doen, dan is dat Zijn werk.
Hij (Heilige Geest) is gekomen om Hem (Jezus) te verheerlijken Joh.16: 13 .... Hij zal van Zichzelven niet spreken ....14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

Blessings!
Hanna
02-11-2011 / 16:10
....JEZUS, en JEZUS alleen geeft ons leven.
Hij roept geen rechtvaardigen maar zondaars tot bekering!

wat heb ook ik vastgezeten in menselijke regeltjes en wetjes,
en die brachten me steeds verder van God af,
wat zijn dat toch banden en listen van de duivel,
zo denken vind hij geweldig, als je maar niet tot Jezus gaat...

Maar God die machtiger is dan de duivel, red verloren mensen uit genade!

Amazing Grace!!

Prachtig antwoord!
1a2b3c
02-11-2011 / 16:30
Mooi Hanna! ;)

Glorie aan God ...
adriano313
02-11-2011 / 19:03
Beste vragensteller, ter bemoediging
Schuld, schaamte en angst zijn de drie snelwegen waar de duisternis via/ door opereert.

Want via deze 3 is er altijd aanklacht, en aanklacht geeft vrijbrieven aan de duisternis om gratis en voor niets bij iemand in zijn leven huis te houden. Het zijn zo vaak de dingetjes die altijd onderdrukt worden maar die stiekem op de achtergrond een verwoestend spoor aan het vormen zijn. Eenmaal in de ban dan komen de mensen maskers te kort....

Schuld is een bekende: <i>" je bent het niet waard" </i>
Wie heeft de gedachte wel eens niet gehad... "Nee ZO heb je het voor God helemaal verprutst"
conclusie, je weet niet waar je het zoeken moet... je gaat er juist door bij God vandaan...
Zelf nu besef ik dat terwijl i typ gewoon Jezus moet typen in de context van je vraag

Verzoend met God kan alleen als je wedergeboren bent, dan pas krijgt je ziel vrede met God (Rom. 5:1) Cru gezegd gaat het niet om de Vader, maar om Jezus Christus want hij is de open deur naar de Vader waardoor je verzoend wordt!

Schaamte is ook een bekende: <i>" ja maar ik doe aan overspel, ik ben een meessterdief, ik heb diepe geheime, niemand mag het weten anders valt mijn leven in duigen, dan moet ik zondag opgelezen worden die schande is te groot, of ik kan niet meer aan het avondmaal " </i>

Jezus droeg zoveel schaamte in zijn laatste uren, de duisternis ging helemaal los om hem zoveel schande aan te smeren gegeseld, aan een vloekhout, tot aan naakt aan een kruis, en iedereen lacht je vierkant uit.

Angst is ook een bekende <i>" Je bent gevangen (intimidatie) " </i>
De duisternis intimideert en gaat tekeer als een briesende leeuw op zoek naar iemand die hij verslinden kan. Althans dat probeert hij maar ook vaak op een subtiele wijze
Wie kent het niet kinderen die bang zijn voor beesten onder hun bed, bang om overvallen te worden, je leven mislukt omdat je werkloos bent, je wordt aangevallen of zelfs verkracht! Maar hoort daar de wolf in schaapskleren ook niet tussen, de angst voor valse profeten...

Jezus heeft de duisternis overwonnen!! 3 dagen was hij in de buik van de aarde (onderwereld) maar Zijn licht (toen hij nederdaalde ter helle) was zo fel in het deze duisternis, het rijk van de dood heeft hem uit moeten spugen (mat12:40) als Jona uit de walvis!!! Hallelujah

DAAROM bestaat er geen schuld vanuit JEZUS CHRISTUS!!!

<i>" quote: Ook wordt er gepreekt/gelezen dat je schuldenaar moet worden voor God. Dit omdat je geen Verzoener nodig hebt als je, je schuld niet hebt beleefd " </i>

Dit staat hier natuurlijk Haaks op. De duisternis weet ook dat er een verzoener nodig is om gered te worden, en een mooi verhaal is dat je je dan schuldig moet voelen om verlost te kunnen worden. Maar dat staat nergens in de bijbel Ook niet als je 1 dag of 20 jaar schuldig voelt, het is allemaal een grote misleiding en leugen Waarom:

CHRISTUS heeft deze prijs betaald! Want niemand was gekwalificeerd!!!

De laatste woorden aan het kruis waren Teleo (grieks) en Teleo is een uitdrukking die vroeger gebruikt werd als je een schuld had bij iemand. Als deze betaald werd dan kreeg je een bewijs dat het betaald was. Een TELEO! Het is Volbracht!!! de prijs is betaald!!! Hallelujah

Dit, dat de prijs betaald is mag je aanvaarden, je mag geloven dat hij de duisternis verslagen heeft en alleen daarom!

Kan Hij jou trekken uit de macht van de (duisternis (zonden) tot zijn koninkrijk van licht, opdat jou zonden OOK vergeven kunnen worden. Zodat de duisternis geen aanklacht meer heeft over jou leven. Omdat je zonden gewassen zijn door Zijn bloed daarom!

Nodig Jezus Christus duidelijk uit in je leven, AANVAARDT Hem als nieuwe HEER in je leven en WISSEL hem om, want er is maar 1 partij die alleen maar wil dat jij je 20 jaar schuldig gaat voelen. En het erge is dat er vele zijn die 40 jaar 2 keer per week in de kerk zitten en toch nog piekeren of hun zonden zijn vergeven!

JA God is tot een raadsel geworden, Jezus Werk en al het bloed is gevloeid omdat we het niet zeker weten, of Hij het wel wil of niet. Of dat de juiste personen wel geselecteerd zijn. Ik kan maar 1 advies geven deze manier van denken leidt gewoon tot NIETS!

<i>" Marcus 1:15b) Bekeert u en gelooft het evangelie " </i>

<i>" Rom 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;" </i>

<i>" (1joh 1: 9) Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." </i>
plderoos
03-11-2011 / 19:16
Deze dominee moet dit soort vragen beantwoorden, Hij heeft volkomen gelijk!! Laat geen drempels voor je neerleggen. Geen drempel van twijfel, schuldbesef, of een weg tot bekering. God liet opschrijven dat jij het levende water kunt krijgen om niet, gratis en voor niks. Als Hij wat anders had bedoeld had Hij wel gezegd: als jij je schuld beseft krijg jij van mij levend water. Maar dat zei Hij niet, Hij zei dat je het gratis krijgt. Pak het dan ook aan!! Je wou toch niet beweren dat God liegt?

Als we in de winkelstraat een gratis flesje hupseflups krijgen aangeboden is het dringen geblazen, en als God, zonder Wie er van geen flesje sprake zou zijn geweest, ons iets gratis aanbied gaan we twijfelen. Schiet mij maar lek.
waldboy
08-11-2011 / 12:25
Er wordr veel twijfel gezaaid @plderoos.

Wat de dominee zegt is toch waar? Hij heeft er toch voor gestudeerd. Ook al hij dat 2x2 5 is.
Liesel
08-11-2011 / 13:56
Ik kan je eigenlijk maar 1 raad geven. Bid tot God. Bid of dat Hij je die rust wilt geven. Jijdaar kan dat niet. Heartcry kan dat niet. Niemand kan dat. Loop Hem aan als een waterstroom. Hij zegt zelf in Zijn woord: komt allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal rust geven. Dat kan geen ander mens doen.

Terug in de tijd

Ik heb nog een aanvullende vraag voor dokter Meijer n.a.v. mijn vraag over de stopweek. Het is toch wel zo dat vanaf dri...
geen reacties
03-11-2020
Mijn man en ik zijn nu ongeveer twee jaar getrouwd. In onze verkeringstijd hebben we helaas gezondigd door gemeenschap t...
geen reacties
02-11-2020
Ik ben niet iemand die in complottheorieën gelooft wat betreft de coronacrisis. Maar onlangs zag ik een Youtubefilmpje v...
geen reacties
02-11-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering