Niet in het wit trouwen

Ds. W. Pieters / Geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

In sommige kerken mag je niet in het wit trouwen. Staat dit echt ergens in de Bijbel ('k heb het zelf nog nooit ergens gelezen) of maakt men in feite zo wetten naast de Bijbel? Weet u ook de reden dat je niet in het wit mag trouwen?


Antwoord

In de Bijbel staat niets over de kleur van de trouwkleding, niet van mannen en niet van vrouwen. Over de kleur van kleding staat wel iets in de Bijbel. Ik denk aan Prediker 9:8, waar staat: "Laat uw klederen te allen tijd wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie ontbreken." Wat betekent dit?  De kanttekening merkt bij "Laat uw klederen wit zijn" op: "Dat is, wees vrolijk. Hiervan was eertijds een teken, dat men zuivere witte klederen droeg en het hoofd met welriekende olie zalfde."

Ik denk ook aan Openbaring 3:4, waar de Heere Jezus zegt: "Gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, omdat zij het waardig zijn."

Over dat wandelen met Christus in het wit, merkt de kanttekening het volgende op: "Namelijk als overwinnaars der zonden en der wereld. Want witte klederen zijn eertijds tekenen geweest van overwinning en heerlijkheid, zoals blijkt uit Openbaring 3:5. Zie ook hierna Openbaring 7:9, en 19:14."

In de genoemde teksten staat: "Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen." "Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen." "En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad."

Ook lees ik in de Bijbel over "in het zwart gaan". Ik denk aan Psalm 35:14, waar de dichter zegt: "Ik ging gebukt in het zwart, als een, die over zijn moeder treurt." Zo ook Psalm 38:7: "Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen; ik ga de ganse dag in het zwart." Psalm 42:10: "Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots, waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?" En in Psalm 43:2: "Want Gij zijt de God van mijn sterkte; waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?"

In het zwart gekleed zijn is dus een teken van rouw en droefheid. In het wit gekleed gaan is een teken van vreugde en blijdschap. Er is dus geen enkele BIJBELSE reden om niet in het wit te mogen trouwen. Toch zijn er wel redenen waarom in sommige kerken deze MENSELIJKE inzettingen zijn gemaakt. Ik zeg niet: goede redenen; maar ik zeg dat er redenen zijn.

Men heeft -naar ik vermoed- bij trouwen in het wit min of meer de gedachte van reinheid, in de zin van: als iemand in het wit trouwt, zegt die persoon: ik ben (op seksueel terrein) rein; ik ga/wij gaan rein het huwelijk in. Kijk, als dát achter het "in het wit trouwen" steekt, stel ik de vraag: wie is er rein?

Maar bij witte kleding hoeft dit er in het geheel niet achter te steken. Het kan immers ook een belijdenis zijn van de reinheid van de schuldvergiffenis door Christus' bloed. En dan is in het wit trouwen een prachtige Christelijke belijdenis.

Zo gebeurde het in de vroege christelijke kerk, dat doopkandidaten (tussen haakjes: het woord "kandidaat" komt van het Latijnse woord "candidus", wat betekent: wit!) in het wit gekleed waren. Wanneer mensen vanuit het heidendom overkwamen en christen wilden worden en belijdenis deden en dus gedoopt werden, waren ze in het wit gekleed. Niet om daarmee te zeggen: wij zijn witte, reine, zondeloze mensen. Maar juist om daarmee te zeggen: wij vertrouwen gelovig op de reinigende kracht van Christus' bloed, afgebeeld en verzegeld in het water van de Doop.

Zo bezien is het niet zonder betekenis dat nog al wat ouders hun kindje ten Doop houden in witte kleding. En zo bezien is er niets op tegen om in het wit te trouwen. Zelfs niet als je met schaamte moet erkennen: wij zijn niet rein, wij kunnen ook vanwege zonden op seksueel terrein voor God niet bestaan.

Ds. W. Pieters

Lees meer artikelen over:

bruidsjurk
Dit artikel is beantwoord door

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
260 artikelen
Ds. W. Pieters

Bijzonderheden:

website: dspieters.refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben benieuwd wat dominees vinden van bijna-dood-ervaringen. Bestaat dit echt?
Geen reacties
30-11-2005
Waarom dragen ouderlingen/diakenen allemaal een zwart pak, dominees een toga en gaan ze staan met het bidden? Waarom zo duidelijk een onderscheid tussen degenen in het ambt en de 'gewone' kerkmens? Ik...
3 reacties
30-11-2015
In de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 103 gaat het over het vierde gebod: "Wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt, en de scholen onderh...
1 reactie
30-11-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering