God, Hij is zo ver weg. Bestaat hij echt? Hoe weet je dat? Ik heb een jaar of no...

P.C.H. Kleinbloesem / geen reacties

02-09-2008, 00:00

Vraag

God, Hij is zo ver weg. Bestaat hij echt? Hoe weet je dat? Ik heb een jaar of nog langer, gebeden, gesmeekt en gehoopt of ik Hem mocht vinden, maar ik merkte niks van God. Ik heb de moed opgegeven, maar laatst op kamp was er een spreker en die sprak zo indrukwekkend. Ik voelde een verlangen in me opkomen om van God te mogen zijn, voor eeuwig. Ik had steun van mijn vriendin die hetzelfde gevoel had, maar niet voor de eerste keer. Ik wel en ik voelde me zo ellendig als ik nadacht over mijn leven. Hoe zondig ik leef, maar het is nu al weer een paar weken geleden. Ik bid en lees in de Bijbel en hoop om God daarin te vinden, maar ik voel zoveel weerstand. Elke keer als ik probeer te luisteren in de kerk lukt het niet goed en dwalen mijn gedachten af. Dan bid ik tot God of Hij me wil laten luisteren, maar ik merk maar niks van God!!! Ik doe toch mijn best om Hem te zoeken maar ik kan HEM niet vinden!! O wilt u toch zeggen hoe ik God zou kunnen vinden, want ik wil niet verloren gaan. O help me!!!!!!!!

Antwoord

Beste vraagsteller,

Weet je wat God zegt? Dat Hij een God is Die de goddeloze rechtvaardigt (Rom. 4:5). Een goddeloze is iemand die zonde ís en daarom ook de zonde doet. Hij kan proberen de zonde te vermijden, maar het lukt hem niet. Een goddeloze is iemand die niet in staat is God te zoeken. Hij probeert het soms - maar God zegt: er is niemand, die God zoekt (Rom. 3:11). Je probeert de Bijbel te lezen. Maar je begrijpt niet wat je leest. Of je gedachten dwalen af. Je probeert te bidden. Misschien kun je je aandacht er bij houden, misschien niet. Maar in ieder geval lijken je gebeden niet verder te komen dan het plafond.

Maar terwijl jij bidt, en denkt dat God niet hoort, roept de Heere Jezus je toe: laat je met God verzoenen (2 Kor. 5:20). Mozes zei wel: doe dat, en gij zult leven! Probeer maar te bidden, probeer maar te zoeken. Probeer goed te doen, en de zonde achter je te laten. Maar het lukt niet. Het kan ook niet, want vlees (en dat ben jij!) onderwerpt zich niet aan de wet van God Rom. 8:7). Maar de Heere Jezus zegt dat Hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was (Luk. 19:10). Dat zijn mensen die uit eigene beweging de weg terug naar God niet kunnen vinden en bewandelen. Dat zijn mensen die bezig zijn te verdrinken in het moeras van de zonde! Denk aan de gelijkenis van het verloren schaap (Luk. 15:1-7). De Heere Jezus zoekt mensen die zelf niet kunnen zoeken en dus ook niet kunnen vinden! De Heere Jezus zoekt jou! Hij spreekt van genade en verlossing, en dat voor schuldige, goddeloze mensen.

God wijst jou wel aan als zondaar, niet in staat om het goede te doen! Maar Hij wijst ook op de Heere Jezus Christus! Denk aan Joh. 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe!” God vergeeft de zonden van al degenen die tot de Heere Jezus vluchten; van al degenen die niet vertrouwen op hun eigen mogelijkheden, op hun eigen werken, maar vertrouwen op Christus, en Zíjn werk.
 
Maar hoe kom je aan dat geloof (of dat vertrouwen)? Geloof is een gave van God. En al degenen die geloven zullen ook erkennen dat God hun dit geloof en dit vertrouwen heeft geschonken. Maar evenzeer is het waar dat de Heere tot jou komt met bevel van geloof (en bekering). Hij roept jou op te geloven in de Heere Jezus. Zoals de apostelen dit ook deden. Denk aan wat Paulus zei, tegen de stokbewaarder (Hand. 16:31): Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Dat betekent: deze Jezus mag je aan je hart drukken. Je mag “het kleed van de Heere Jezus Christus aanraken.” Terwijl de wet zegt: je bent onrein! Denk aan die vrouw in Lukas 8. Ze had twaalf jaren de vloed des bloed gehad. Ze was onrein. Ze mocht niet bij de andere mensen komen. Maar dan staat er dat ze “van achteren tot Hem komende” de zoom van Zijn kleed aanraakte (Luk. 8:44). En dan kan de Heere niets anders dan zeggen: Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!

Dat is zo groot. Terwijl de wet tegen je getuigt. Terwijl je weet dat je een goddeloze, een zondaar bent. En dan: ga heen in vrede, je geloof heeft je behouden. Omdat je Hem aan je hart mocht drukken. Omdat je in je nood je vertrouwen op Hem stelde. De Heere Jezus wordt je aangeboden. Als het goed is telkens in de prediking van het Woord. Maar in ieder geval in de Bijbel. Ik mag je verkondigen dat je tot Hem mag vluchten. Dat Zijn bloed ook jou kan reinigen van alle zonden!

Geloof alleen.

Je vraagt ook of God bestaat. Maar je weet zelf veel te goed het antwoord. Hij bestaat. Dat zegt het Woord. Maar jij voelt ook van binnen, in je hart. Dat de hemel soms van koper lijkt, is omdat wij de weg van God niet willen bewandelen. Wij willen wel tot God komen nadat wij eerst een tijd gebeden en netjes geleefd hebben. Maar God zegt: kom tot mij, zoals je bent. Als een verlorene. Geloof alleen.

Daarom kunnen al Gods kinderen als het goed is alleen maar roemen in de Heere. Ik niets, en Hij alles! Je mag me altijd meer vragen stellen.

Gods zegen toegebeden,

Kand. P. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

geen reacties

Terug in de tijd

Ik had van de week een gesprek met mijn dokter i.v.m. twee sterfgevallen binnen één maand in de familie. De dokter zei h...
geen reacties
02-09-2019
In mijn familie- en vriendenkring is het niet de gewoonte om elkaar te omhelzen of even aan te raken. Ik heb het in mijn...
2 reacties
02-09-2014
Mijn laatste bevalling is ingeleid vanwege een (iets) te hoge bloeddruk. Er waren geen eiwitten in de urine aanwezig. Na...
geen reacties
03-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering