Ik zou het fijn vinden als iemand van de Ger. Gem 2 Samuel 6 vers 5 (“En David e...

B.S. van Groningen / geen reacties

11-08-2008, 00:00

Vraag

Ik zou het fijn vinden als iemand van de Ger. Gem 2 Samuel 6 vers 5 (“En David en het ganse huis Israëls speelden voor het aangezicht des HEEREN, met allerlei snarenspel van dennenhout, als met harpen, en met luiten, en met trommels, ook met schellen, en met cimbalen.”) en verderop vers 14 (“En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des HEEREN; en David was omgord met een linnen lijfrok.”) een keer uit zou willen leggen. Dit omdat ik tot op heden niet echt duidelijk kan krijgen hoe het komt dat we in de Gereformeerde Gemeente over het algemeen een duidelijke aversie hebben tegen dansen en/of muziek waarbij drums of dergelijke instrumenten gebruikt worden. We blijven over het algemeen toch vaak, of in bepaalde gevallen altijd, hangen in rustige, zachte muziek terwijl toch nergens staat dat je God alleen met zulke muziek kunt loven en prijzen?! Luiten, trommels, schellen en cimbalen zijn toch verre van rustig en zacht? Volgens (o.a.) deze teksten is muziek in meer “gospel-achtige stijl” dan toch volkomen geoorloofd of legt bijvoorbeeld de Gereformeerde Gemeente deze teksten toch anders uit? Ik heb wel eens gehoord dat dergelijke teksten niet letterlijk uitgelegd moeten worden, maar hoe kan het dan dat we juist andere teksten (denk aan bijvoorbeeld mannen-vrouwenkleding) wél weer heel letterlijk nemen? En als er niks tegen is op de muziekstijl op zich, is er heel vaak commentaar op de inhoud van de muziek. Kijk bijvoorbeeld naar een lied als “Kom tot de Vader” (lied 599 uit de Opwekkingsbundel). Ik denk dat het in Ger. Gem.-ogen heel evangelisch of “te makkelijk” klinkt omdat je niet zelf “tot de Vader” kunt komen, maar de oproep om je te bekeren staat toch wel heel veel in de Bijbel? Persoonlijk lijkt een dergelijke inhoud mij ook puur Bijbels en denk ik dat een lied als “Kom tot de Vader” bijvoorbeeld je wel heel erg kan stilzetten bij het feit dat we tot Hem móeten komen, maar het als het aan ons ligt niet kùnnen! Of ziet u dit ook anders? Ik weet het, het is een heel verhaal. Maar toch zou ik het fijn vinden als u er wat over zou willen zeggen, want ik vraag het me echt al een hele tijd af.


Antwoord

Beste vraagsteller/vraagstelster,

Je vraagt eigenlijk heel veel. Je begint met enkele teksten uit 2 Samuël 6 en je eindigt bij een lied uit een opwekkingsbundel. Een scala van vragen en op een bepaald terrein, waar het ook gaat over smaak t.o.v. muziek, dansen, gospelsongs, enz. Allereerst een advies: ga in het archief van deze vragenrubriek eens na wat al over bepaalde muzieksoorten is gevraagd en geantwoord. Daar hebben specialisten zich uitgesproken, al ontkomen zij ook niet aan een persoonlijke voorkeur. Toets een bepaald kernwoord in en je zult zeker al eerder gegeven antwoorden zien.

Ten tweede het huppelen van David voor de ark mogen we in geen enkel geval gelijkstellen aan het hedendaagse dansen. De muziek die gespeeld werd en de liederen die gezongen werden stonden in het teken van de eer van God. Kun je dat van dansen, hoe stijlvol soms uitgevoerd, zeggen? Dan zwijg ik nog maar over het dansen in disco’s waar het uiteindelijk alleen gaat om lichamelijk contact. De Kanttekeningen geven duidelijk aan wat er in deze tekst bedoeld wordt: het slaat op een lam, dat huppelt springt in de wei. Versta dit niet vleselijk, of naar de wijze van de kinderen dezer wereld, maar uit enkel, heilige geestelijke vreugde, die de Heilige Geest in zijn hart ontstak over de bestelling van de reine godsdienst en de Goddelijke voorbeelden der zaligmakende genade van onze Heiland Jezus Christus , Die uit zijn zaad zou voortkomen, naar het vlees.

Leg deze verklaring naast het hedendaagse bespelen van instrumenten, het dansen waar het niet om God maar om elkaar gaat, dan zou dit antwoord voldoende moeten zijn. Trouwens ook de vrouw van David, Michal, had hier moeite mee. Zijn bespotte David, omdat hij zich zo gering aanstelde, want hij had zijn koninklijke kleed afgelegd en voelde zich een met allen die de Heere vreesden. De straf: zij bleef kinderloos. Een bewijs, dat God het voor Zijn kind David opnam, al heeft hij ook zelf veel gezondigd, maar hier bedoelde hij Gods eer. Deze teksten niet letterlijk uitleggen? Deze uitleg is toch duidelijk?

Dan muziekstijlen en de inhoud van de muziek. Ik heb je al verwezen naar eerdere antwoorden, maar ‘k heb ook de moeite genomen om dit vers (voor mij onbekend) op te zoeken. Het is lied 599 uit de Opwekkingsbundel. Je geeft eigenlijk zelf het antwoord al. Je worstelt ook met het spanningsveld: te moeten en niet te kunnen komen tot God. Maar wanneer je hier het spanningsveld er uit haalt, sla je of door naar de lijdelijke kant: God moet het doen (en dat is zeker waar) en ik wacht rustig af. Of naar de andere zijde: het pure activisme van mijn kant. Er staat toch: bekeert u, nu ik ga tot God en dat is een prestatie van mij, want Hij eist het, dus ik ga. Hier mis ik de innerlijke worsteling en het werk van de Heilige Geest, dat onmisbaar is. Per couplet wil ik enkele opmerkingen maken.

Nog voordat je bestond,
Kende Hij je naam,
Hij zag je elk moment
En telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij Zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt.

Is God afhankelijk van jou, of ben jij afhankelijk van God. Dus als jij niet komt, dan is het jammer? Niet wanneer God werkt, dan kun jij dat niet tegenstaan, dan moet je vroeg of laat capituleren. Maar niet gedwongen, maar vrijwillig. God werkt beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen (Filippenzen 2:12 en 13)

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed,
Verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
Gaf Hij Zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
Wanneer jij komt

Hier is geen duidelijk onderscheid tussen de algemene goedheid (liefde) van God tot heel Zijn schepping en de bijzondere liefde, die Hij tot Zijn kinderen heeft. Wij mogen er op grond van de Bijbel toch niet vanuit gaan, dat iedereen Zijn kind is? Hij stort Zijn liefde uit en dan beantwoordt een zondaar dit met wederliefde, dat is de Bijbelse orde. Het zou in het uiterste geval betekenen, dat God jou zo lief heeft en jij kunt dat tegenstaan, dus is Hij daarin niet de Almachtige!

Komt tot de Vader,
Kom zoals je bent,
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
Wanneer jij komt.

Bij de Heere Jezus mochten zondaren en zondaressen komen zoals ze zijn, ze hoefden zich niet op te knappen, maar... ze bleven, niet wie ze waren. Ze werden totaal vernieuwd, veranderd en dat kwam uit in de vruchten: de zondares aan Zijn voeten, Zacheüs, Paulus, de verloren zoon (al is het een gelijkenis), Manasse, Petrus, de 3000 op het Pinksterfeest.

Beste vriend, vriendin, ik vond het niet gemakkelijk, maar je vroeg een eerlijk antwoord. Niet iedereen in de Geref. Gem. zal er misschien zo over denken, maar dat is niet het belangrijkste. Wat zegt de Heere er van? Kun je met een gerust hart de Heere bidden, danken voor een wereldse levensstijl. Veel zaken, ik weet het, zijn middelmatige zaken, maar als het op de bekering en vruchten van bekering aankomt, is Gods Woord niet onduidelijk. En al wat gij doet, doet het al ter ere Gods. En dan kan ik niet altijd beoordelen of iemand het tot eer van God doet. Na een prachtig orgelconcert, waar geestelijke liederen zijn gespeeld, c.q. gezongen, pas m.i. geen applaus, ook al is het een zeer vermaard organist of koor.

Joh. Seb. Bach schreef onder zijn werken SDG: Soli Deo Gloria. Zelfs dat is geen garantie dat het tot eer van God is, dat weet Hij alleen.

Mocht je nog vragen hebben, dat ben ik bereid me nog meer te verdiepen, maar ik denk dat we er met elkaar niet uitkomen. Wat de een legt de grens daar, de ander weer elders. Het is belangrijk, dat we het voor de Heere kunnen neerleggen en met een oprecht geweten Hem vragen: Heere, wat wilt U dat ik ook in deze zaken, doen zal? Psalm 150 is niet onduidelijk: alles wat adem heeft, love den HEERE!

Met een hartelijke groet,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

gospelmuziekinstrumenten
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte deskundige. Ik ben 19 jaar en ben protestants. De laatste tijd vind ik het zeer interessant om uit de Bijbel te ...
5 reacties
11-08-2010
Op deze en andere websites kon ik geen antwoord vinden op een vraag die mij al enige tijd bezighoudt. Zijn er na 2004 no...
2 reacties
13-08-2016
Aan een Ger. Gem.-dominee. De Bijbel noemt de doop onder andere: Bad der wedergeboorte, inlijving/inenting in Christus, ...
geen reacties
11-08-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering