Makkelijker naar de hemel

Ds. P. van der Kraan / geen reacties

27-02-2008, 00:00

Vraag

In mijn klas zitten veel verschillende soorten kerkgemeenschappen. We hebben daardoor ook zeker veel meningsverschillen. Zo ook over het zalig worden, bekering, etc. Het valt me op dat je als je uit de de wat ‘lichtere’ kringen komt, je ‘makkelijker’ naar de hemel gaat, dan bij de ‘zwaardere’ kerkgenootschappen. Eén meisje beweert zelf naar de hemel te kunnen en noemt het verschrikkelijk dat ik dat niet zeggen kan als christen zijnde. Ik ben zeker niet degene die gaat over het beoordelen van de bekering, dat voorop. Alleen het gaat daar zo makkelijk. Ze hebben het maar over het aannemen van Jezus, en Joh 3:16 wordt dan vaak als fundament gebruikt. Ikzelf ben dit helemaal niet gewend, ik kom zelf uit het hervormd lokaal, de zware richting. Maar waar ik wel van overtuigd ben is dat niet alleen met het aannemen van Jezus’ offer onze zonden vergeven zijn. Ze slaan heel het stuk van de zonde over. Maar daar begint het toch mee? Ellende, verlossing en dankbaarheid? De dominee zegt het in onze kerk zo vaak: We moeten er voor waken dat we niet met een gestolen Jezus op pad gaan, we moeten Hem krijgen bij God vandaan. Daarnaast weet ik nu niet of God voor de gehele wereld heeft geleden, ja of nee. Ikzelf denk nu (nog) van niet. Hij heeft toch alleen geleden voor de uitverkorenen? Natuurlijk ook voor “de zondaren”. Maar “de zondaren” is heel wat anders dan “een zondaar”. Er ligt een eeuwigheid verschil in. Ik hoop dat u mijn wanhoop hierin wat begrijpt. Zo heb ik nog meer vragen omtrent verschillen in het geloof, terwijl wij ons toch allen “christen” noemen. Misschien is het mogelijk dat deze vraag beantwoord kan worden door juist een ds. uit de PKN. Omdat veel dingen die ik meekrijg in strijd zijn met de leer van juist die kerk. Als laatste: Deze vragen zijn niet bedoeld om me af te zetten tegen een ander kerkgenootschap, maar uit oprechte bezorgdheid.

Antwoord

 Beste bezorgde vragensteller,

We doen er het beste aan om de verschillen boven allerlei kerkelijke richtingen uit te tillen en eenvoudig te luisteren naar Gods Woord. Jij schildert twee kanten die elkaar nooit zullen raken: de kant van het (zelf) aannemen van Jezus en de kant van de onmogelijkheid van het aannemen van Jezus met het gevaar dat, als je toch Jezus aanneemt, je een gestolen Jezus hebt. Ik begrijp de uitdrukking, maar ik zou zeggen: Jezus laat Zich niet stelen. Dat verhaal is eens de wereld ingebracht door het Sanhedrin: Zijn discipelen hebben Zijn lichaam gestolen... Maar daarvan was niets waar. Jezus laat zich niet stelen.

Is Jezus voor alle mensen gestorven? Laat ik het zo zeggen: als alle mensen het geloof zouden hebben om Jezus aan te nemen, werd niemand met lege handen weggestuurd. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Aan de kracht van Christus’ bloed en de omvang van Zijn verzoenend werk hoef je niet te twijfelen. Al waren alle zonden van Adams nakoost samengebonden, dan nog zou het bloed van Jezus hen ervan reinigen. Het is waar dat het werk van Jezus alleen de  uitverkorenen geldt. Maar er bestaat geen uitverkiezing los van Jezus. Paulus schrijft in Ef. 1 dat we uitverkoren zijn in Hem (= Jezus) van voor de grondlegging der wereld. Dat deed Calvijn schrijven dat Jezus de spiegel der uitverkiezing is. Wil je dus weten of je uitverkoren bent en deelt in de verzoening van Christus, dan moet je bij Jezus zijn.

Wat is nu precies waar? Van het aannemen van Jezus kun je niet zeggen dat het makkelijk is, ook niet dat het moeilijk is, maar het is onmogelijk (Joh. 6:65: En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader). Wij zijn onmachtig om Jezus aan te nemen omdat we geboeid zijn door duivel en zonde. Tegelijkertijd geldt ook het woord van Jezus (in Johannes 5:40)  “En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.” Onze onmacht is onwil. Dat is onze zonde. We hebben de Heere buiten ons leven gezet en bewust gekozen voor satan.

Wat we dus zouden kunnen doen (als we niet gevallen waren in Adam), kunnen we niet meer doen omdat we het niet willen. Onze onwil is groter dan onze onmacht. Wie dat leert zien door het ontdekkend werk van de H. Geest, leert het als schuld erkennen. Dat is een andere benadering dan het zelf aannemen van Jezus en ook dan het waarschuwen voor een gestolen Jezus.

Het komt erop aan om te leren zien: dat we Jezus niet kunnen/willen aannemen is zonde en schuld. Want de Heere mag van ons eisen wat we konden doen omdat we goed door Hem zijn geschapen. Hij biedt je Zijn Zoon aan als een Verzoener van je zonden en jij neemt Hem niet aan. Je kunt je nooit verschuilen achter je onmacht. Want die wortelt in je onwil.

Zolang het nog theorie is, knelt de nood niet echt. Anders wordt het als de Heere je gaat overtuigen van zonden en schuld, zodat in je hart gewekt wordt de noodzaak van de kennis van de Middelaar. Als de H. Geest je vervolgens gaat ontdekken dat God die heeft gegeven in Zijn Zoon, zou je Hem wel willen aannemen. Maar je kunt het niet, want je mist het geloof. Welnu, daar wil de Heere je hebben. In de weg van wedergeboorte wil Hij je alles geven wat je mist. Juist het geloof werkt Hij in de wedergeboorte. Dat geloof leert God gelijk geven als Hij je schuldig stelt en veroordeelt. Dat geloof leert ook te vluchten tot Christus. Door dat (geschonken) geloof mag je de Heere Jezus aannemen. En dan gaat het zo makkelijk dat je niet anders meer kunt. Dan heb je Jezus aangenomen, maar het is een geschonken Jezus.

Zolang je nog geen helderheid in deze dingen hebt en je soms wanhopig wordt van het denken hoe het is, mag je terugvallen op je doop. Want de Heere heeft al lang voorzien dat je buiten de zaligheid staat en dat je zelf niets hebt om tot het heil in Christus te komen. Daarom heeft Hij je in je doop de verzegeling gegeven van al Zijn heilsbeloften die in je doop op jouw naam zijn gesteld. Daarin zit ook begrepen de belofte van de H. Geest die ons ontdekt aan onszelf en ons in die weg tenslotte armen van het geloof geeft om Christus aan te nemen. Wees met je doop werkzaam. Je hebt niets, maar in je doop verzegelde de Heere Zijn beloften ook voor jou. Leer daarop pleiten als een onwaardige, tegen wie alles getuigt. De Heere belooft in die weg en wil het waar maken: al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij het smeekt...

Ik hoop dat je biddend werkzaam raakt met je doop. Niet dat de Heere het doet omdat jij gedoopt bent (de doop is geen grond in jou), maar omdat Hij het beloofd heeft. En een ding kan God niet: liegen.

Van harte Gods zegen en leiding toegewenst.
Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gestolen Jezus
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een man van begin 30 en heb nog nooit een relatie gehad. Wel eens contact met vrouwen gehad, maar dat liep op nie...
2 reacties
29-02-2016
Ik heb zelf een korte tijd verkering. Ik denk dan wel eens verder aan later, over een aantal jaren als ik/we getrouwd zu...
geen reacties
27-02-2007
Ik las 2 Kronieken 9:13-31. Daar wordt gesproken over het gewicht van goud dat per jaar voor Salomo binnenkomt. Dat is e...
geen reacties
01-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering