Mozaiek0318

J.P. van den Brink / 4 reacties

14-11-2017, 12:42

Vraag

Mag je hier naar luisteren? Is de boodschap bijbels?

Antwoord

Deze vraag gaat erover hoe wij een dienst bij de evangelische gemeente Mozaiek0318 in Veenendaal waarderen in  Bijbels licht. Ik vind het moeilijk om vragen als deze te beantwoorden. Als je mij vraagt om uit te leggen wat het  christelijk geloof inhoudt en wat het betekent om christen te zijn, dan vraag je mij om  een positief getuigenis te geven. Over wat het geloof wel is. Als je van mij een uitspraak vraagt over wat anderen over geloof en christen zijn zeggen met de vraag erbij: mag ik daar wel naar luisteren, is dat wel bijbels?, dan lijkt het erop dat je mij iets wil laten zeggen over wat het geloof niet is. 

En dat laatste vind ik veel moeilijker dan het eerste. Daarbij voel ik me wat ongemakkelijk om iets over mensen te zeggen die zich christen noemen, zonder dat ik met henzelf kan praten. Daarom laat zo’n vraag zich niet eenvoudig via een vragenrubriek beantwoorden.

Ik vind het echter niet eerlijk om vragen als deze uit de weg te gaan. Daarom doe ik een voorzichtige poging. Maar misschien is het waardevol als de redactie van Refoweb deze vraag ook nog eens voorlegt aan een ambtsdrager uit de regio Veenendaal die mogelijk uit zijn eigen gemeente jongeren of ouderen kent, die deze gemeente bezoeken.  Die kan zodoende waarschijnlijk ook met meer inhoudelijke betrokkenheid en/of kennis reageren. Ik doe het voornamelijk op basis van het verstrekte filmpje en wat ik met een beperkt onderzoek op internet heb gevonden.

Ik geloof dat onze basis houding moet zijn zoals Johannes het ons leert in 1 Johannes 5:1: “Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren.” Wij moeten maar voorzichtig zijn om andere gemeenten en andere mensen te oordelen, waarvoor Jezus ons ook waarschuwt. Zeker als daaraan vaak ook nog eens verbonden wordt een uitspraak over de eeuwige bestemming van anderen.  Ik ben wel eens jaloers op het wijze getuigenis van de 18e eeuwse calvinistische prediker George Whitefield over zijn tijdgenoot John Wesley, een opwekkingsprediker die een arminiaanse (remonstrantse, wij zouden zeggen onbijbelse) leer aanhing. George Whitefield werd gevraagd of wij Wesley ook tegen zouden komen straks in de hemel. Whitefield’s antwoord was: “Nee, want hij zal zoveel dichter bij de Heere Jezus zijn dan wij, dat wij hem daar niet eens meer kunnen ontdekken.”

Kennelijk is het mogelijk om zo’n ruimhartig getuigenis over een ander te geven, terwijl je theologisch gezien mijlenver van elkaar afstaat. Ik hoop dat je dit in mijn antwoord mee laat klinken, ook al zal ik hierna toch wat stevige kritische kanttekeningen plaatsen.

Want maakt het dan helemaal niet uit onder welke prediking je zit en naar welke kerk je gaat? De Mozaiek0318 kerk is een jonge, hippe gemeente, geleid door (o.a.) de voorganger Kees Kraayenoord, een populair gospelartiest, die ook vele malen op de EO-jongerendag heeft opgetreden.

De gemeente (Kraayenoord wordt in een interview zelfs een publiekstrekker genoemd) trekt veel bezoekers, ook uit Refokringen.  Het succes van de gemeente trok de aandacht van de media, o.a. het AD in 2016: “De ontkerkelijking gaat door, maar in Veenendaal stroomt wekelijks De Basiliek vol met duizenden, meest jonge gelovigen. Zij houden het graag simpel: wees wie je bent, Jezus houdt toch wel van je.”

Kees Kraayenoord is eind 2016 geïnterviewd door Paul Witteman in een tv-serie, waarin Witteman op zoek was naar geluk.  N.a.v. dit interview schreef ds. Andre F. Troost  (de bekende dichter-dominee van de PKN) een open brief aan Kees Kraayenoord.

Deze brief verwoordt op een integere manier de moeite die ook ik heb bij de diensten die in deze gemeente worden gehouden. Ds. Troost schreef o.a. over het grote accent dat in deze diensten op het gevoel ligt: “Waarom begrijp jij niet dat de kerk het gevoelselement niet zoveel ruimte geeft als jijzelf praktiseert, terwijl je toch, net zoals ik, een volgeling van Jezus wilt zijn? Kijk naar Hem en je begrijpt het! Zeg nu zelf: waar in de Bijbel lezen wij dat Jezus, de handen ten hemel geheven, eindeloos halleluja zong of tot tranen bewogen zijn broeders om de hals viel of gierend van de lach leuke moppen door zijn gelijkenissen vlocht? Die Jezus ken ik niet!”

Ik denk dat jongeren, die een armbandje dragen met de letters: WWJD (What would Jesus do) ook dit aspect ter harte zouden mogen nemen. Wat heerlijk als jongeren de Heere Jezus willen volgen en willen doen wat Hij deed, Zijn beeld willen vertonen. Dat mag ook blijken in de manier waarop wij als gemeente samenkomen!

Jezus houdt van je. Dat is ook het centrale thema wat ik meekrijg uit de korte preek uit het Youtube fragment in de vraag. Het fragment in de vraag maakt deel uit van een drieluik van drie sprekers, die spreken over het thema: “To know, to grow and to go” (het kennen van God, het groeien in het geloof en het uitgaan om de blijde boodschap aan anderen te vertellen). De rode draad door de drie korte preken (die opgejaagd door een lopende klok gemaximeerd zijn tot 7 minuten) loopt is: God (Jezus) houdt van alle mensen. Als we verwijzen naar Joh. 3:16 is dat natuurlijk geen onbijbelse uitspraak, maar graag verwijs ik naar een antwoord wat eerder op Refoweb is gegeven door ds. H. Liefting n.a.v. de vraag of je dit zo in zijn algemeenheid volmondig mag zeggen.

Ik vind in het filmpje niet zoveel waar ik een brede theologische verhandeling over wil geven behalve wat ik hierboven al heb gezegd. Daarnaast heb ik op de website van de gemeente geen verwijzing gevonden naar een geloofsbelijdenis (of ik heb niet goed gekeken). Ik weet ook weinig meer te zeggen simpelweg ook omdat er in de preek uit het Youtube fragment niet zoveel gezegd is. De prediker zegt ook zelf dat de Heilige Geest hem gezegd had dat hij alleen de tekst uit Hebr. 11 maar voor zijn gehoor neer moest leggen en dat zou het verder wel vanzelf gaan. Nu geloof ik dat de Heere op deze bijzondere manier kan werken en ik weet ook van predikanten uit onze kerken (hoewel dat bepaald niet de gangbare zaak is of kan en mag zijn!) dat de Heilige Geest hen op een bijzondere manier leidt in de prediking. Maar dan komt er ook wat. Maar in dit korte preekje heb ik althans niet zoveel van het bijzondere werk van de Heilige Geest kunnen ontdekken. En ik merkte dat ik er een beetje boos van werd – net zoals ik er een beetje boos van word als ik merk dat een predikant bij ons weinig voorbereidingswerk heeft gemaakt van zijn preek. De Heere houdt er niet van als zijn knechten zich er makkelijk van afmaken, zij moeten Gods woord bestuderen, spitten, graven en onderzoeken en de vrucht van die ijvere arbeid onder biddend opzien om de leiding van Gods Geest in het midden van de gemeente leggen. Woordverkondiging is meer dan een vlot praatje voor de vuist weg.

Het kan aan mijn leeftijd liggen, maar ik word er zelf een beetje opgefokt van, van dat snelle en jachtige wat uit de muziek en de opgejaagde preekstijl spreekt met een regelmatige blik op de onrustige klok die met seconden voortraast. Past dat bij de rust die bij de Heere wordt gevonden? De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik dat ook wel eens heb in een klassieke kerk waar het orgel nogal eens niet-functioneel bombastisch tekeer gaat...

Moet ik er nog meer van zeggen? Dat ik het oneerbiedig vind dat leden  van de muziekgroep onder het gebed gewoon met elkaar praten en  overleggen en de ogen open houden? Van het bidden, wat dan spreken met God is, maar wat dan ook tijdens het bidden weer naadloos overgaat in preken (dus in het gebed  God even God te laten om het gehoor aan te spreken); ook dat gebeurt wel bij bevindelijke predikanten dat ze tijdens het bidden het preken niet kunnen laten, maar als het bij ons gebeurt, dan krijgt de predikant dat wel te horen na afloop! Zo doen we dat niet voor het aangezicht van God. Dan wordt bidden -en ik zeg het met huiver- een manipulatief instrument! Onwaardig!
 
Moet ik nog opmerken dat de kledingstijl wel erg los is – nu ja, die gescheurde broek daar kijken wij wel doorheen... ;-) (ds. Troost maakt daar ook een opmerking over in zijn brief). Hoewel, ik denk dan wel: scheurt uw hart en niet uw klederen. Dat is dan weer mijn tik, dat moet je me maar vergeven: Zo’n tekst komt bij mij als vanzelf bovendrijven als ik in de stad jongeren rond zie lopen met van die ‘modieus’ gescheurde broeken op de knie. Uiterst onpraktisch lijkt mij dat. Het heeft in die Bijbeltekst natuurlijk een heel andere toepassing en betekenis, maar mag er onderscheid zijn tussen wat “de wereld” draagt en wat wij dragen? Maar goed, ik kan daar dus letterlijk, maar ook figuurlijk wel doorheen zien, want ik geloof niet dat ik die tekst “van de Geest” krijg... Maar laten we daar geen breekpunt van maken. Het zal wel verbindend werken met de doelgroep, hoewel het dan bij mij weer geen feest van herkenning is.

Terug naar de kern. Mag je hier naar luisteren? Is de boodschap Bijbels? Ik verheug mij bij elke gelegenheid waarin de Heere Jezus wordt aanbevolen. Toch ben ik niet blij als onze jongeren (en ouderen) dit soort gemeenten bezoeken. Om twee redenen: Een: ze horen zo welkom te zijn in hun eigen gemeente, waar God hen een plaatsje gaf. En ik kijk hierbij met name naar onze kerken zelf: zijn onze jongeren daar welkom zoals ze zijn? Maar ook naar de jongeren. Loop je niet te makkelijk weg als je bepaalde zaken in je eigen kerk niet bevalt? Ben je wel een met je eigen gemeente en bid je wel voor de dominee of de ouderling? En twee: Ik ben huiverig voor een eenzijdige boodschap, waar het ik vind en ik denk en ik voel centraal komt te staan en ik vrees dat het persoonlijk gevoel voor het werk van de Heilige Geest wordt gehouden. Als dat zo is, zul je bedrogen uitkomen. Er is een betere weg. Jezus hield van de rijke jongeling. Maar Hij omhelst hem niet en klapt hem niet op de schouder en zegt niet: kom er maar bij jongen, ook voor jou is een plaatsje bij Mij, zoals je bent! Nee: Ga heen, verkoop al wat je hebt en geef het de armen en kom dat terug en volg Mij. Want je mag komen zoals je bent, maar als je je zakken vol eigen rijkdom hebt, moet je nog wat kwijt. Armen heeft Hij met goederen vervuld, maar rijken ledig weggezonden.

Ik hoop dat ik zo de vraagsteller en Refoweb bezoekers een beetje heb geholpen. Tegelijk haast ik mij om nog eens te herhalen dat wij straks in Gods Koninkrijk verbaasd zullen staan wie we daar zullen ontmoeten. Maar wat gaat dat u nu aan? Gij dan: Strijdt om in te gaan, mijn zoon, mijn dochter! geef Mij uw hart.  Ik wens jullie allen een leven dicht bij de Heere. Dat maakt jezelf klein en de Heere groot! Wij hebben afgelopen woensdag in Eindhoven dankdag gehad. De dominee sprak uit Psalm 68: Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaadt ons, dat is een opstapelen, met Zijn gunstbewijzen. Die God is ons een zaligheid!. Dan bruist des Heeren tent van vreugde, ook in een gewone klassieke kerk, op hele noten en in een net pak, met een vouw in de broek of een hoedje op... maar hier is het nergens de gemeente van het Paradijs… Bid jij ook voor je predikant, dat hij als Paulus het Koninkrijk Gods mag prediken, lerende van de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, onverhinderd (Hand. 28:31)? Dan mogen we wonderen van de Hemel verwachten, ook in de jaren die nog resten tot Jezus’ wederkomst!

Gode bevolen!

J. P. van den Brink

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Ouderling

Tags in dit artikel:

evangelisch
4 reacties
Race406
14-11-2017 / 19:45
Mooi antwoord!
katlheen
15-11-2017 / 13:16
Ik sluit me daar bij aan!
CrA
16-11-2017 / 11:54
De boodschap uit Hebreeën 11: 8 is bijbels. Alleen wil Jezus, indien wij Hem willen volgen, dat wij een weloverwogen, geen overhaaste keuze maken (Luk. 14:28). Dat laatste gebeurt hier door het inbouwen van een tijdsklok die afloopt. Dit zie je overigens wel vaker terugkomen bij sommige muziekgenres. Het doel daarvan is om de spanning op te bouwen. Je wordt a.h.w. geprest tot een keuze. Opfokken, noemt dhr vd Brink het. Opschieten, er is haast bij. Kies nu voor Jezus. Is er dan geen haast bij om ons te bekeren? Ja, maar niet overhaasten, dus met het in acht nemen van Luk. 14:28. Overhaasten is altijd het werk van de duivel. En hij is op zijn gevaarlijkst als hij nog vroom wordt ook.
PietKalisvaart
20-11-2017 / 19:51
Aller eerst wil ik zeggen dat ik het niet eens ben met wat er bovengenoemd word. Ik ben namelijk van mening dat wij (mozaïekers) niks verkeerd doen in de diensten. De preek in het filmpje is 1 van de 3 preken op de eerste jeugddienst van het nieuwe seizoen. Waarin er 3 sprekers waren en zei een nieuw concept gingen proberen. Wat achteraf geen goed idee bleek te zijn, ook door de tijdsdruk van 7 minuten.

Maar ik wil ook graag terug komen op de antwoorden die er gegeven zijn. Ten eerste vraag ik mij af of jongeren niet opzoek mogen gaan naar een plek waar God ze wilt hebben. Moeten zij hoe dan ook blijven in de gemeente waar ze zijn opgegroeid? En wat als dit juist tegen het geloof gaat werken? Heeft u dan liever dat ze helemaal niet meer naar het huis van God gaan? Of liever in een andere kerk God vinden?
Ten tweede wil ik ook graag zeggen dat er op de avonden zelf en de erediensten op zondag ook, genoeg tijd is om rustig een keuze te maken. Niemand wordt ergens toe gedwongen. En zeker niet om binnen een paar tellen een keuze te maken of je wel of niet gelooft! Mozaïek0318 is voor vele een warm bad waar men terecht komt en daar Zijn liefde ervaart. Een onvoorwaardelijke Liefde die alle geduld heeft.

En zelf kom ik oorspronkelijk uit een PKN gemeente en kerk nu 5 jaar bij Mozaïek0318. Omdat ik daar God leerde kennen zoals Hij is. En een relatie met mij wou en niet een religie wou zijn voor mij. Ik ben blij dat ik daar mag komen in mijn kapot gescheurde broek, omdat ik zo ben. En niet raar aan gekeken wordt omdat ik bij God kom zoals ik ben. En voel je jezelf in een PKN, Gereformeerde gemeente of Hervormde gemeente dan is dat helemaal prima. Maar laten we alstublieft allemaal het zelfde voor ogen houden.

Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.” En het gebod dat daarna komt, is dit: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet.’
Marcus 12:30-31

‘Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit? Hoe kunt u dan zeggen: “Kom, ik zal die splinter even uit uw oog halen”? Met die balk in uw eigen oog ziet u immers niets?
Mattheüs 7:1‭-‬4 HTB

Terug in de tijd

Veel collega's van mij gaan naar een gereformeerde of evangelische kerk en een aantal is atheïst. Nu is er een collega (...
1 reactie
10-11-2009
Graag wil ik een vraag stellen aan dominee C.A. van der Sluijs: Ik ben het boek "De trappen van het geestelijke leven" v...
geen reacties
10-11-2011
Enige jaren geleden heeft er o.l.v dr. Herbert Benson een bijzonder gebedsexperiment plaatsgevonden. Een serieus experim...
14 reacties
10-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis