Het toevallen van Gods recht

Ds. M. M. van Campen / geen reacties

28-11-2006, 00:00

Vraag

Kunt u iets meer zeggen over het toevallen van Gods recht en het doortrekken van het recht. Is het niet alleen een belijden van je zonden met  je mond en geloven met het hart, of moet dit diep doorleefd worden?

Antwoord

1. De term toevallen van Gods recht en doortrekken van het recht zijn géén Bijbelse termen! Een goede grondregel in de uitleg van Gods Woord is dat we zoveel mogelijk het Bijbelse spraakgebruik moeten hanteren. Hoe dichter bij het Woord, des te veiliger we gaan. De twee uitdrukkingen zijn wel afgeleid van het Bijbelse beeld van de rechtbank. Maar wat bedoelt Gods Woord ermee?

2. Vooral in de Romeinenbrief komen we juridisch spraakgebruik tegen. Het gaat  erom dat God als een rechtvaardig Rechter de hele wereld strafschuldig moet stellen. Geen mens is rechtvaardig voor God. Maar het wonderbaarlijke van het evangelie is nu dat God een fundament gevonden heeft om zondaars openlijk rechtvaardig te verklaren. En dat fundament ligt in het volbrachte werk van Zijn Zoon Jezus Christus. Zie die geweldige verzen uit Romeinen 3: 22-25.

3. Hoe krijg je als zondaar nu deel aan dat werk van Christus? 1 Johannes 1:9 zegt: Iindien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en réchtvaardig (!) om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat is de reden dat God rechtvaardig is als Hij de zondaar die in Christus gelooft, rechtvaardig verklaart? Omdat God een zekere ‘verplichting’ tegenover het verlossingswerk van Christus heeft. God zal zonder uitzondering ieder rechtvaardigen die bij Hem met waarachtige berouw en geloof komt pleiten op deze kruisverdienste van de Heere Jezus.

4. Bijbelteksten:

* Een prachtige tekst is Jesaja 1:18 Komt dan en laat ons tesamen richten (rechtbank)... maar de HEERE belooft er al bi voorbaat bij voor een ieder die komt: al waren uw zonden als scharlaken zij zullen wit worden als sneeuw. Zwarte zonden kunnen alleen wit worden, ja witter dan vers gevallen sneeuw door het rode bleod van Christus, dat reinigt van alle zonden.

* Hoe zit het met Gods recht. Psalm 32: dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren? Het beeld dat David gebruikt is het beeld van de bedekking (kippoer) van de zonden door het bloed van een offerdier. Dat herinnert aan de zondoffers die werden gebracht in de tabernakel en de tempel. Onschuldige witte lammeren stierven in de plaats van schuldige mensen. Hun blanke vacht kleurden rood van hun eigen bloed. Er was plaatsvervanging. En via de handoplegging door de dader ging de zonden van de schuldige Israëliet die zijn zonden erkende en beleed op de kop van de bok over. Hij werd van zijn zonden bevrijd en bleef leven (genade) en het lam of de bok stierf in zijn plaats (het recht der wet dat de dood eiste op overtreding). Nu is er genade door recht op grond van het bloed en dat van een Ander. In Johannes 1:29 wordt gewezen op de vervulling; Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!

5. Hoe krijg is er deel aan? Wie zijn zonden belijdt, eerlijk opbiecht en daarbij met zijn beide armen steunt op het Godslam mocht geloven in Hem de plaatsvervanger te hebben, Die in onze plaats wilde staan.  Spurgeon zegt: “Het opleggen der handen is van zeer groot gewicht, het stelt het gelóóf voor dat de Plaatsbekleder aanneemt”.

Verdere teksten:

* Jesaja 1: Sion zal door recht verlost worden: de Kanttekeningen zeggen: “Versta dit wijders van de geestelijke verlossing door Christus die ook door Gods gerechtigheid geschied is”. Hier wordt dus ook op Chrirstus gewezen!

* Psalm 51: David  belijdt dat Gods doen rein is en Zijn vonnis gans rechtvaardig. Het is goed te bedenken dat het hier niet gaat over een zondaar die het ermee eens wordt naar de hel te gaan, maar over een kind van God dat zwaar gezondigd heeft en Gods straffen gaat erkennen als verdiend.

6. Ik wijs nog op de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 20: “God heeft Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft en heeft uitgestort Zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren voor ons gevende Zijn Zoon” Wat een heerlijk evangelie wordt ons hier beschreven!

7. Aan Gods recht is voldaan, Gods gerechtigheid is volkomen verheerlijkt, niet door mij wel door Christus. Ik denk aan Getsemane waar Jezus het veroordelend recht van God toeviel (staande vóór het recht). Ik denk aan Gabbatha waar Jezus ónder het recht van de rechter Pontius Pilatus werd geplaatst. En ik denk aan Golgotha, waar het recht doortrok en de gezegende Borg onder het recht verloren ging. Waar God zelfs Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard maar voor ons allen heeft overgegeven. Als een Lam is Hij ter slachting geleid. En de slachter was... de hemelse Rechter!  Psalm 85 gaat dan diep voor mij leven: Dáár op Golgotha wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede  met een kus van het recht begroet. De straf die ons de vrede aanbracht was op Hem! Dat voldoen aan de heilige eisen van Gods recht heeft Christus gedaan, en dat hoeft geen mens meer over te doen. Daarin was Zijn lijden enig en uniek. En daarom zingt de gelovige zondaar: Jezus uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart

De vraag hoe diep moet de zondenbelijdenis doorleefd worden?Dan zegt Gods Woord, dat God zoekt  waarheid in het binnenste. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Ach, één zucht uit het hart tot de Heere Jezus en een heel verleden van zonden wordt weggevaagd, zie de moordenaar aan het kruis. Hij erkende de straf en deed tegelijk een beroep op de Middelaar als Medekruiseling: Heere gedenk mijner. De tollenaar in de tempel had maar één gebed van 1 zin: O God wees mij zondaar genadig, en hij ging gerechtvaardigd naar huis. Hij sprak dat gebed uit achterin de tempel dat wil zeggen staande bij het brandofferaltaar in de voorhof!

Ik eindig met te wijzen op Psalm 32:3: “‘k beken o HEER aan u oprecht mijn zonden, ‘k Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg, Mijn boze daan en dan direct erachteraan Gij naamt die gunstig weg!”

Wie is een God als Gij!

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

God trekt duidelijk aan me. Ik heb het mogen ervaren en heb het een aantal keren weggeduwd omdat ik er niet mee kan leve...
3 reacties
28-11-2011
Ik slik al jaren Microgynon 30. Voorheen kreeg ik al een bloeding als ik nog iets van acht pilletjes moest slikken voord...
geen reacties
28-11-2012
Ik ben een man (26) en we zijn zes jaar getrouwd. Daarvoor hebben we een lange verkeringstijd gehad. We hebben twee jong...
21 reacties
28-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering