Christen worden

J.M. Strijbis / 17 reacties

12-04-2017, 09:34

Vraag

Ik wil heel graag een christen worden, wat moet ik doen? Ik wil me graag bij een gemeente aansluiten sowieso, maar welke moet ik kiezen? Er zijn er superveel en ik heb geen idee welke God de beste vindt? Ben nu bij een huisgroep, dat is ook erg fijn. Maar ik wil heel graag het leven wat christenen hebben. Ik geloof dat dat alleen mij gaat geven wat ik heel mijn leven al mis. Ik wil de God van de christenen leren kennen maar ben ook bang voor het idee ‘God’ en dat Hij alles van me blijkt te weten. Mijn leven is niet zo mooi en goed geweest namelijk, maar als God echt liefde is en graag vergeeft zoals ik heb gehoord, zou ik heel graag mijn leven en alles aan Hem overgeven en Hem willen volgen. Maar wat moet ik dan specifiek doen? Een gemeente zoeken en dan komt de rest vanzelf? En zijn er nog ‘regels’ wat betreft dingen die christen wel en niet mogen van God? Hoop dat u me wat verder kan helpen.

Antwoord

De vraag die jij stelt, stelden de ‘eerste’ christenen in Handelingen 2:37 ook. Petrus heeft net een toespraak gehouden over de dood en opstanding van de Heere Jezus. Hij legt verantwoording af van de hoop die in hem is (o.a. vs. 26). Door zijn ‘preek’ worden mensen in hun hart geraakt. Zij roepen uit: “Wat zullen wij doen, mannen broeders”? Het antwoord van Petrus wil ik jou ook graag doorgeven: “Bekeert u, en een iegelijk worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en gij zult de gave  van de Heilige Geest ontvangen.”
  
Een zelfde soort vraag wordt gesteld door een gevangenbewaarder. In Handelingen 16:30 vraagt hij aan Petrus en Silas: “Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde”? Petrus en Silas antwoorden: “Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.”

Je schrijft dat je leven niet zo mooi geweest is. Jezus neemt de zondaars aan. Geen mensen die zichzelf goed vinden zullen tot Hem gaan. Zij hebben immers niemand nodig. Alleen zij die in hun nood tot Hem vluchten, neemt Hij aan. 

In de geschiedenissen waar ik hierboven over schreef werd telkens het woord verkondigd. En door die preken werden mensen geraakt in het hart. Ook dat staat in de Bijbel. “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17).
 
Zoek inderdaad een gemeente op waar het Woord van God helder en eerlijk gepreekt wordt. Waar jij en ik dus aangewezen worden als mensen die boos en verkeerd zijn tot op het bot. Maar waar ook de Heere Jezus Christus verkondigd wordt die gekomen is om “zalig te maken dat verloren was” (Mattheüs 18:11).

Je hoeft jezelf niet eerst op te knappen, zodat je goed genoeg bent voor de Heere Jezus. Hij knapt jou op. Hij heeft Zijn leven gegeven voor mensen die midden in de dood liggen. Daarmee bedoelen wij een geestelijke dood. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor een God, Die alles van jou weet. Juist omdat Hij alles van jou weet, kan Hij jou helpen. 

Tenslotte: als je een Bijbel hebt, lees erin! Lees erin met een gebed in je hart. Bid maar wat David ons geleerd heeft in Psalm 139:23 en 24: “Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg.” 

J. M. Strijbis

J.M. Strijbis

J.M. Strijbis

 • Geboortedatum:
  16-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Gouda
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Docent(opleider) Driestar Hogeschool

Tags in dit artikel:

bekeringgeloven
17 reacties
pannenkoek
12-04-2017 / 12:30
Weet niet waar je woont, misschien kan iemand van de lezers van jou vraag jou meenemen, en begeleiden naar een gemeente?
Dan hoef je het niet alleen te doen.
Bloemkool78
12-04-2017 / 22:09
Beste,

Het feit dat je christen wilt worden zegt al heel wat.
Ik snap dat het moeilijk is te kiezen welke gemeente, er zijn zoveel kerkverbanden. Bid ervoor, en je kunt ook op bv kerkdienstgemist.nl eens naar verschillende luisteren. Maar ik denk dat de juiste leer is, waar God op het hoogst verhoogd wordt en de mens op het diepst vernederd. Niet vernederd in algemene zin, maar wat betreft onze zondige staat. En een drieënig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En 2 wegen, Hemel of hel, een tussenweg is er niet. En de 10 geboden, lees ze maar eens, kort samengevat is dat God lief te hebben boven alles en je naasten als jezelf. Bij Goede Vrijdag gedenken we hoe Jezus op het diepst vernederd is, bespot, bespuugd, geslagen, en de kruisdood gestorven, voor de grootste der zondaren, de moordenaar aan het kruis kreeg berouw, en Jezus zei tegen hem, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Met Pasen gedenken we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Er is niemand, maar dan ook niemand te slecht voor Hem. Als je oprecht zondebesef hebt, en naar Hem verlangt, en je zonden oprecht aan Hem belijdt, dan wacht Hij op je met uitgestrekte armen. Hij zegt in de Bijbel: Wie tot Mij komt, zal ik geenzins uitwerpen. Zelf heb ik ook niet zo'n best leven achter de rug, en toch mag ik geloven dat Jezus ook voor mij aan het kruis gehangen heeft.
Bid erom, zonder ophouden, God heeft nog nooit een ware bidder laten staan. Ik ga ook voor je bidden. Ik ben opgegroeid met de Bijbel, het is moeilijk te begrijpen, maar mijn advies is om een Bijbel met uitleg te nemen, en bid of Hij je verstand wil verlichten om het te begrijpen. Sterkte in de strijd, je mag me vragen stellen.
Liefs.
QWERTY_123
13-04-2017 / 00:52
Zullen we het maar gewoon bij een simpele bijbelvertaling houden? Dan begrijpt iemand die het oud Nederlands of de Nederlandse taal niet goed kent het ook. We kunnen wel moeilijke deftige woorden gebruiken maar daar heeft niemand wat aan.

@bloemkool78,
Ik weet niet waar je dat in de bijbel kunt vinden, daar waar God verhoogd wordt en wij het diepst vernederd?
Jezus is voor ons gestorven uit liefde zodat de weg naar de Vader open is. Hij heeft onze zonden gedragen opdat wij zouden leven!


Romeinen 3:20‭-‬28 Het Boek vertaling,
Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrijuit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de Boeken al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen—zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend—omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk, in deze tijd, te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door iedereen die in Jezus gelooft, vrij te spreken. Waarop kunnen wij ons dan nog beroemen? Nergens op! Waarom niet? Omdat we niet met God in het reine kunnen komen door ons aan de wet te houden. Wij komen met God in het reine door op Jezus te vertrouwen en niet door stipt de wet na te leven.


Vroeger vóórdat Jezus kwam als mens konden wij God niet van aangezicht tot aangezicht zien omdat God zéér heilig was (is Hij nu nog steeds) en wij waren zondige mensen. Maar..

2 Korinthiërs 3:16‭-‬18
Maar als iemand zich tot de Here bekeert, wordt die sluier weggenomen. De Here is de Geest, die leven geeft en waar Hij is, is vrijheid. Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.

Kap nou eens met die afkeer van jezelf, dat je eerst jezelf moet haten, Jezus Christus heeft ons allang vergeven als wij erom vragen met een oprecht hart. Hij stierf uit LIEFDE voor jou en mij! Het is goed om vergeving te vragen van zonden maar het moet je niet beheersen daar je een zondig mens bent.

Want zo is wie in Jezus zijn een nieuwe schepping. Kijk het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!
Omega
13-04-2017 / 09:13
@QWERTY_123 Je zegt dat je niet weet waar je in de Bijbel kunt vinden over de verhoging van God en de vernedering van de mens. Dat staat in 1. Petr. 5:6: "Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd." Verder Jac. 4:7-10: "Zo onderwerpt u dan Gode... Gedraagt u als ellendigen, en treurt en weent; uw lachen worde veranderd in treuren, en [uw] blijdschap in bedroefdheid... Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen. En ook Luc. 18:14: "...en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden." Het gaat hier over het vernederen voor God in het gebed. Teksten over het verhogen van God weet je ongetwijfeld zelf wel te vinden ;-)
Bloemkool78
13-04-2017 / 11:06
Goeiemorgen,

Ik ben het met Qwerty en Omega allebei eens.
Wat ik er aan toe wil voegen, de Heere is barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig, Hij ziet de zonden niet door de vingers, maar het is wel een vergevend God, als wij oprecht om vergeving vragen.
Deze week mogen we gedenken dat Jezus voor de grootste der zondaren tot op het diepst vernederd is, gekruisigd, gestorven en begraven. Na 3 dagen opgestaan uit de dood.
En alleen Zijn bloed kan ons door de werking van de Heilige Geest vrijmaken van de gruwelijkste zonden.
Maar als je er iets van mag kennen dat je zonden vergeven zijn, dan word dit waarheid: Psalm 73:22
Toen was ik onvernuftig, en wist niets; ik was een groot beest bij U.
't Is alles uit genade, niets uit eigen verdienste, dat is juist het heerlijk Evangelie, anders kon er nooit iemand zalig worden.
En tuurlijk mag je dan ook de verlossing en dankbaarheid kennen. Dat je alleen maar kan zingen, Heer, ik wil u prijzen, mijn leven lang. Ik bedoel het niet zo, dat een mens vernederd wordt in de zin van het gewone mens zijn, even in m'n eigen woorden. Maar dat je je een nietig mensenkind voelt tegenover een groot en goeddoend God, waar onze voorouders Adam en Eva en wij met hen, voor de duivel gekozen hebben. God had ook kunnen zeggen, afgelopen, maar uit liefde voor ons zond Hij het liefste wat Hij had naar deze wereld, Zijn eniggeboren Zoon, om voor ons de schuld op Zich te nemen.
Bloemkool78
13-04-2017 / 11:16
Nog even wat over de wet, de wet kan ons niet zalig maken.
We kunnen nog zo netjes en keurig leven, maar als je geen zondebesef hebt, en geen verlangen naar God, dan kun je de wet wel in de kliko gooien, even oneerbiedig gezegd.
Maar als God je hart veranderd heeft, ga je verlangen om naar Zijn wil te leven, en dat is de wet.
Maar dat kunnen we niet uit onszelf, het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar God wil en zal ons bij waar berouw keer op keer vergeven.
QWERTY_123
14-04-2017 / 07:57
@Omega,

In de brief van Petrus gaat het over dat je minder met jezelf bezig moet zijn en meer de heilige Geest moet toelaten in je leven.

In Jacobus gaat het weer over mensen die nogal gewelddadig waren. Lees maar vanaf vers 1. Ik ben zelf totaal niet gewelddadig, ik niet vóórdat ik christen werd. Ik denk vele mensen niet.


@bloemkool, oh oké, da's dan duidelijk.:-)
Daarom gaf ik al aan dat we beter hedendaags woordgebruik kunnen toepassen. Sorry omega, jij gebruikt in je reactie weer oud Nederlands, doen de meeste deskundigen ook. Nogal teleurstellend mijns inziens, want in mijn cultuur is een schande als je jezelf vernederd in algemene zin. Ik weet dat je het niet letterlijk moet nemen, maar dat weet een ongelovige niet, laat staan iemand die amper onze taal spreekt (bijvoorbeeld asielzoekers).

We bereiken er niets mee door zulk taalgebruik, krijgen ook geen streepje voor. We creëren alleen maar meer afstand tussen christenen onderling doordat de ander zich misschien belangrijker gaat voelen (of andere christenen hem/haar) als hij/zij op die manier spreekt. En dat is precies wat de duivel wilt.
Omega
16-04-2017 / 21:05
@Querty_123 Ik weet niet welke Bijbelvertaling te gebruikt, maar je exegese van 1 Petr. 5 klopt van geen kant. Petrus vermaant hier de gemeente. En een van de vermaningen aan de lezers is om zich te vernederen voor God. In het Grieks staat er letterlijk: Maak jezelf met de grond gelijk (tapei'no-oo) voor God.

Zo ook Jacobus 4. Het gaat daar niet over geweld, maar over tal van zonden die nog volop aanwezig zijn in de christelijke gemeente. Jacobus noemt ze bij naam: ruzies, begeerten, wellusten, onoprechte gebeden, overspel, boosheid, trotsheid, hoogmoed, dubbelhartigheid, roddel e.d. Dat is helaas in de huidige christelijke gemeenten van links tot rechts vaak niet anders. En daarom zegt Jacobus dat zij (en wij) twee dingen moeten doen: onszelf aan God onderwerpen en de duivel wederstaan. Letterlijk staat er in het Grieks: Maak je ondergeschikt (hupo'tasso) aan God. Het staat er bovendien in de gebiedende vorm.

Je zegt dat het in jouw cultuur niet gebruikelijk is om zich te vernederen. Dat is het in geen enkele cultuur. Het past ook niet bij wie wij van nature zijn: zelfhandhavers. En nu worden we pas een kind van God door ons leven, onze natuur, onze hoogmoed en hartstochten af te leggen (te kruisigen zegt Paulus in Gal. 2 en 5) en Jezus Koning over ons leven te laten zijn. Hij is onze Kurios. Eenswillend met Hem te zijn. Oftewel, te willen wat Hij wil en niet meer wat wij willen. Dat is inderdaad niet prettig voor ons vlees. En veel mensen willen dat ook niet. Die willen zelf baas blijven over hun leven. Jezus is best, maar wel voor het lest...
dorual1
17-04-2017 / 08:20
Soms zou ik wensen dat er bij sommige vragen geen reaktiemogelijkheden zou zijn. Er wordt hier door een opricht zoekende vraagsteller een vraag gesteld; hij/zij krijgt een evenwichtig en eerlijk antwoord van dhr Strijbis en vervolgens zijn er allerlei reactanten die voornamelijk bijdragen aan verwarring. (welke Bijbelvertaling moet je gebruiken etc.); daarbij worden dan ook nog eens kleinere en grotere dwalingen verkondigd, waarop anderen weer menen te moeten reageren, enzovoorts. Wat dit voor een effect heeft op de vraagsteller weet ik niet, maar we maken het hem/haar er niet gemakkelijker op!

Laat ik daarom niet reageren op al die lieve mensen hierboven, maar een korte richtingaanwijzer geven.

Door de zondeval hebben wij mensen onszelf op de troon gezet en gedacht dat wij de plaats van God in zouden kunnen nemen. Bekering is nu dat je leert erkennen dat je Gods eer hebt geroofd en dat je dat gestolen koningschap weer gaat inleveren en God koning in je leven laten zijn. Zoals de Heidelbergse Catechismus dat in zondag 1 zegt Wat is uw enige troost: dat ik niet meer zelf de eigenaar ben over mijn leven, maar dat ik Christus toebehoor. Ik ben niet van mezelf, maar van Hem. Zoek een kerk waarbij God alle eer ontvangt!
Welke kerk moet je dan zoeken? We zijn bezig het paasfeest te vieren. In die geschiedenissen rond de opstanding van de Heere Jezus was er een minigemeente van twee broeders op weg naar Emmaus. En de prediker die er bij kwam was Jezus zelf. En dat merkte die kleine gemeente. Was ons hart niet brandende in ons toen Hij tot ons sprak? zeiden ze tegen elkaar. Zoek naar een prediking die God groot maakt en die her hart raakt. Dan ga je met die gemeente meezingen (en je gaat wellicht die ouderwetse woorden van de berijming van 1773 vestaan):

Psalm 147 vers 1
Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Vergâren en in vreê doen leven,
Hen, die uit Isrel zijn verdreven.
Sammie2016
17-04-2017 / 08:43
De Allerhoogste is barmhartig en wil iedereen aannemen, Petrus zegt het zo....
Handelingen 10:34-35 ... „Ik bemerk zeer zeker dat God niet partijdig is, 35 maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem.

Er zijn wel redelijke regels die God stelt namelijk Hem vrezen of achting en respect voor Hem hebben en Zijn rechtvaardige wetten in het leven toepassen.
De profeet Micha werd geïnspireerd door God om het volgende te zeggen ...
Micha 6:8 .. Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist Jahweh van u, dan recht te doen, en goedheid lief te hebben, en bescheiden te wandelen met uw God?

Jezus is 'de weg' tot God, dus door Jezus na te volgen als een discipel van hem is essentieel voor aanvaarding door God. God zegt over Jezus "Dit is mijn Zoon, van wie Ik heel veel houd. Ik heb Hem goedgekeurd. Luister naar Hem."

succes
Bloemkool78
19-04-2017 / 01:00
Dorual1,

Ik ben het met je korte richtingaanwijzer volledig mee eens.
Maar mag ik je vragen wat jij vind dat ik voor verwarring gezorgd heb, en dwalingen verkondigd?
Ben ik heel benieuwd naar, want ik heb mijns inziens naar eer en geweten op een eerlijke Bijbelse manier geprobeerd de vraagsteller te antwoorden, heb hem of haar in mijn gebed meegenomen.
Maar ik sta open voor feedback en andere meningen, zo kunnen we van elkaar leren.
dorual1
19-04-2017 / 20:20
@Bloemkool78
omdat ik me in reacties op vragen als deze zoveel mogelijk zou willen richten op de oorspronkelijke vraag en het daarbij gegeven antwoord en niet zozeer in de discussie wil raken (-->forum), ga ik liever niet al te diep op jouw vraag in. Laat ik het voorgaande samenvatten:

Je hebt in jouw eerste reaktie een waardevolle aanvulling op het antwoord gegeven door te verwijzen naar kerkdienstgemist. Aansluitend geef je een toevoeging op het antwoord om te benadrukken waar voor jou de kern van het Christen zijn in gelegen is. Waardevolle dingen zeg je daarin, maar fundamenteel geen aanvulling/verduidelijking op het al gegeven antwoord en daarom functioneert het niet als verduidelijking, maar kan aanleiding tot verwarring geven. Je kiest ervoor om wat gedateerd taalgebruik te hanteren (mi. is wat klassiek taalgebruik op zich niet verkeerd) wat dan een reaktie oplevert van qwerty-123. Deze stelt jouw uitspraak over verhoging/vernedering ter discussie wat hem/haar in debat brengt met Omega en waarin qwerty een erg kreatieve exegese geeft van de 1e petrus brief. Dit leidt weer tot een reaktie van Omega.Tussendoor probeer jij Qwerty en Omega nog bij elkaar te brengen door te stellen dat je het met beide eens bent. Dat laatste vind ik knap, want mij lukt dat niet.

Is hiermee de oorspronkelijke vraagsteller geholpen? ik ben van mening van niet. Hij/zij wordt alleen maar bevestigd in het bekende, namelijk dat Christenen er heel veel moeite voor doen om hun verschillen uit te vergroten. Dat stemde mij droef, om het maar eens hedendaags uit te drukken. Ik was juist erg gesticht op 1e paasdag door een preek over de Emmaüsgangers en in een poging om het gesprek weer terug te brengen tot de kern heb ik daarop geïnspireerd mijn bijdrage geleverd in de hoop dat de vraagsteller zich niet door ons gekissebis laat afschrikken en andere lezers mede bemoedigd zouden worden.
Met jouw bijdragen is dus niet zoveel mis; je zou je kunnen oefenen in wat hedendaagser taalgebruik – maar blijf gerust bij de beproefde Statenvertaling, als je het maar kunt verstaan en uitleggen, zoals Filippus aan de Moorman deed - en zoals ik ook vaak tegen mezelf zeg ;) , naar een goede raad van onze oosterburen: In der Beschränkung zeigt sich der Meister!
Bloemkool78
20-04-2017 / 00:36
Beste Dorual1,

Misschien heb je wel een punt, discussies is de vraagsteller niet mee geholpen, maar mijn bedoeling was helemaal niet om te discussierën, ik wou haar of hem gewoon eigenlijk helpen, echt oprecht met goeie bedoeling, maar ja, van reactie komt weer nieuwe reactie, en zo ontstaat er idd een discussie.
Ik ben eigenlijk pas lid hier, ik ben nog niet op het forum geweest.
Zal eens rondkijken.
Bedankt voor je feedback en verwijzing naar het forum.
Bloemkool78
20-04-2017 / 00:41
o ja, en over de verschillen, ik vind dat ook echt erg, want het gaat om God, en onze zaligheid. Ik weet ff niet hoe ik zaligheid hedendaags uit moet drukken.
Sammie2016
22-04-2017 / 08:42
zaligheid=redding!
Sammie2016
22-04-2017 / 08:47
(aanvulling)
Alleen christenen, ware discipelen van Jezus de zoon van God, kunnen worden gered.
Maar pas op! Het is niet "eens gered altijd gered", maar Jezus zei "wie tot het einde volhardt zal gered worden".

Want: (Joh 3:15-16) ... opdat een ieder die in hem (Jezus) gelooft, eeuwig leven zal hebben.
Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.
johnknox46
24-04-2017 / 14:34
sammie het is als je zonden vergeven zijn in Christus dan ben je verlost van de dood en daar kun je nooit meer uitvallen, wat jij zegt is de leer van de gcn,

je spreekt jezelf tegen eerst zeg je dat het niet voor altijd is en dat je eruit kan vallen en vervolgens schrijf je heel mooi wie in jezus gelooft heeft het eeuwige leven!!!!! eeuwig is zonder einde!!!!!

Terug in de tijd

Ik heb nu een jaar een relatie met mijn vriend. Ik hou super veel van hem, een betere als hij zou ik niet kunnen hebben ...
geen reacties
12-04-2018
Hoe noodzakelijk is het voor een vriendschap tussen drie jonge vrouwen om alles (en dan ook echt alles) met elkaar te mo...
6 reacties
11-04-2012
Twee weken geleden is een huisgenoot van mij tot geloof gekomen. Als kind is ze gedoopt, maar haar ouders hebben haar ni...
geen reacties
11-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering