(...) Gelet op het bovenstaande, zouden we er nu vanuit mogen gaan dat we leven ...

Ds. A. van Vuuren / geen reacties

14-03-2009, 00:00

Vraag

Als ik de Bijbel wil naspreken moet ik nog iets zeggen. God heeft de duivelen “tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard” (Jud. 6). Dit lijkt een relativering. We lezen iedere dag in de krant van een hele hoeveelheid pagina´s met successen van de duivel: zelfmoordaanslagen in West-Europa, een autobom in het Midden-Oosten, volken die elkaar uitmoorden, één op de drie huwelijken loopt spaak, Jezusfilm in de bioscopen, godenverering voor topmodellen, ruzie tussen- en zelf binnen- kerkgenootschappen. We zijn misschien niet eens meer verbijsterd. En de duivel zit opgesloten? De duivel wordt nog één keer ontbonden, dat staat in Openbaring 20:7. Voor een vastgestelde tijd krijgt hij verlof. Gelet op het bovenstaande, zouden we er nu vanuit mogen gaan dat we leven in die periode dat de satan losgelaten wordt? Er zijn tekenen die er sterk op wijzen dat het aangebroken is! Sterker nog: in Openbaring 18:11-14 staat dat de economie in een complete crisis terecht zal komen. En wat is er onlangs gebeurt? Je hebt dus niet alleen te maken met de zonde die in je woont. Niet alleen met de verdorven begeerten en verlangens die door je hoofd kunnen woelen. Niet alleen met de wereld, die de deur uitnodigend openzet. Je hebt ook te maken met een persoon die je in de gaten houdt, die je volgt, die je meeneemt, die tot je spreekt. Hoe kan je dan nog zalig worden? Vriendelijke groet, 19-jarig meisje.

Antwoord

Beste jongedame, wat je over Satans activiteiten schrijft is juist. En dan nog ben je bij lange na niet compleet. De duivel heeft zo’n uitgebreide trucdoos. Hij heeft minstens 6000 jaar ervaring. Hij kan zich zelfs voordoen als een engel des lichts, zegt de Bijbel. Het is inderdaad om bang van te worden. Te meer daar de Boze aansluiting vindt in ons boze hart. Er is veel geschreven over “de vijfde colonne” in de Tweede Wereldoorlog. Dat waren Duitsers in burger, die zich achter de linies bevonden toen het Duitse leger ons van buiten af aanviel. Die vijfde colonne viel ons aan in de rug Ons hart is als die vijfde colonne.

Overigens is er wel degelijk de laatste tijd over de duivel en zijn werk geschreven. Ik denk aan het boek van Dr. Ouweneel “Het domein van de Slang.” Zelfs in 2005 verscheen er nog een zeer lezenswaardig boekje voor jongeren over van Dr. S. D. Post “Duivels dichtbij”. Maar inderdaad als je Satans macht en werk beziet dan is het begrijpelijk dat jij eindigt met de vraag; Hoe kan je dan nog zalig worden? Toch kan het, ook voor jou! Eens stelden de discipelen een soortgelijke vraag. De Heere Jezus antwoordde; “wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk bij God” (Markus 10:27). Ziende op jezelf en op de boze kan het niet en nooit, maar wel ziende op Gods almacht en genade.

Loop jij niet het gevaar  in de beschouwing van de duivel en zijn werk te blijven steken? We raken dan zo makkelijk geestelijk verlamd. We mogen de Boze niet teveel eer geven. Er is er immers Eèn die sterker is dan hij. Bovendien lopen we dan gevaar onze eigen verantwoordelijkheid af te schuiven. Reeds in het Paradijs probeerde de Manninne (Later Eva genoemd) de schuld van de zondeval af te schuiven: die slang heeft mij bedrogen!

Het is goed om in een oorlog de kracht van de vijand te onderkennen, maar als je daardoor zo geïmponeerd raakt dat je niet meer vecht is de slag bij voorbaat verloren. De apostel Paulus schreef: “zijn gedachten zijn ons niet onbekend”, maar dat maakte hem juist strijdbaarder. Hoe nodig het ook is de kracht van de Boze te leren onderkennen, nog belangrijker is het om de kracht en de genade van God te overdenken. Het laatste Bijbelboek Openbaring duidt de boze onder het getal van 666, maar de Heere God met 777. En reeds een kind weet: 7 is meer dan 6.

De Bijbel wijst ons op het werk van de duivel, maar nog veel meer op het werk van Hem die de Boze heeft overwonnen op Golgotha’s kruis (Kolossenzen 2:15). Juist in deze tijd van het kerkelijk jaar, de lijdenstijd, worden we bepaald bij Hem die gekomen is om de werken van de duivel te verbreken (1. Joh. 3:8-slot). Hij is bij machte ook jou uit de macht en de invloedsfeer van de boze te bevrijden door de werking van zijn Woord en Geest. Geloof je dat? Smeek je er Hem om? Hij doet het hoor!

Of dacht je dat de boze geest sterker is dan de Heilige Geest? Naar ik aanneem ben je al als kind gedoopt. Toen reeds is er in de kerk voor je gebeden dat je “onder de enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus zou leven en dapper tegen de zonde en de duivel en zijn ganse rijk zou strijden en mogen overwinnen “ (Doopformulier).

Ben jij door genade al zo’n strijder geworden? Meen niet dat als je een kind van God ben geworden, dat dan de strijd voorbij is. Integendeel, die strijd wordt steeds sterker. Het is net als met die kapers bij de kust van Somalië. Ze vallen die schepen aan omdat daar wat te halen is. Satan richt zich bij voorkeur op de kinderen van God en gaat rond als een briesende leeuw om schapen van Christus te verslinden.

Ook als Christus het voor het zeggen kreeg in ons leven, zijn we niet eigen kracht opgewassen tegen de boze. Sterker nog, we kunnen in eigen kracht niet één ogenblik staande blijven. (H.C. antw.127)  De duivel heeft ons zo plat. Daarom heeft de Heere Jezus ons leren bidden; “ verlos ons van de boze, want van U is de kracht...”

Daarom schrijft Paulus aan de gelovigen; “Voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God.” Dus telkens eerst kracht zoeken in de Heere en vervolgens de wapenrusting uit Gods handen aanvaarden. Dan sta je sterk. We hoeven niet te blijven beven voor Satan. Luther keerde het om; “Beef Satan, ons staat een sterke Held ter zij, die God ons heeft verkoren. Hij zal u de vaan doen strijken.” Jacobus schrijft: “wedersta de boze en hij zal van u vlieden.” Is het niet mooi dat juist van jonge gelovigen wordt gezegd: “Gij hebt de boze overwonnen” ( 1. Johannes 2:14b).

Nog heeft de boze macht. Nog staan we in de strijd. Maar de God des vredes zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. (Romeinen 16:20). Jonge dame, zoek het bij Hem die sterker is dan de boze. Fixeer je op Zijn kracht, liefde en genade!

Hartelijke groet,
Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vraag is: kent u Jakob Lorber? Zo ja, wat vindt u van deze profeet uit de 18e eeuw? Hij schreef het Grote Johannes ...
geen reacties
14-03-2004
Hoeveel minder ben je beschermd als je de laatste dtp-inenting niet meer laat zetten bij een negenjarig kind? De ander i...
geen reacties
15-03-2018
Mijn zoon is niet gevaccineerd. Toen hij 17 maanden was is hij gevallen. Hij heeft toen bij de huisarts het tetanusvacci...
40 reacties
14-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering