God herstelt gebroken levens

Nieuwsredactie / 2 reacties

18-03-2013, 09:37

Al ruim tien jaar is de 27-jarige Susanna Westerink uit Nunspeet een vaste bezoeker van Refoweb en ging ze in de beginjaren van onze site mee met de (wintersport)reizen die we indertijd organiseerden. Een vrolijke en goedlachse dame uit een degelijk nest, dachten we. Dat was haar buitenkant. Van binnen was ze stuk, gebroken, maar dat liet ze aan niemand merken. Ook aan ons niet. Zo worstelde ze voort, totdat God in haar leven kwam en haar vernieuwde. Totaal. Nu is ze zelf pastoraal therapeut en begeleidt ze met name  reformatorische jongeren die zijn vastgelopen in het leven. Die geestelijk en lichamelijk zijn beschadigd en hulp nodig hebben bij hun herstel. Susanna kent deze worstelingen als geen ander. Zij is immers ervaringsdeskundige...

Wie is Susanna Westerink?
 
Ik ben Susanna Westerink, geboren 1986 en opgegroeid binnen de Gereformeerde Gemeente. Nadat ik tot geloof ben gekomen heb ik belijdenis van het geloof mogen afleggen in de Christelijke Gereformeerde Kerk.
 
In mijn leven ben ik beschadigd geraakt door het gedrag van anderen waardoor gebrokenheid mijn leven binnen kwam en diepe sporen in de ziel naliet. Nadat ik tot geloof kwam was mijn gebrokenheid niet direct opgelost. Integendeel, het gaf worsteling in mijn relatie met God, de ander en mijzelf. Ik kon niet ongedaan maken wat er vroeger was gebeurd. In het wandelen met Hem leidde Hij mijn weg zo dat ik mijn gebrokenheid kon loslaten en herstel vond. In het proces van vernieuwing en herstel leerde ik opnieuw te vertrouwen op God en leerde ik vele andere karaktereigenschappen van Hem dieper te verstaan. In het proces van herstel herkende ik veel van mijzelf in het leven van de Israëlieten, in Exodus bijvoorbeeld. Ik ontdekte hoe ik door de gebrokenheid in mijn leven soms geblokkeerd was geraakt om God werkelijk te zien en ervaren zoals Hij was. Deze gebrokenheid stond in de weg om God dieper te leren kennen en Hem te leren vertrouwen. Vol dankbaarheid en vreugde kijk ik terug op Gods weg met mij: hoe ik het oude leven steeds verder achter mij mocht laten en (ver)nieuw(d)e vrede, vreugde en dankbaarheid mijn leven binnen kwamen.
 
Dit is niet alleen een boodschap voor mij, maar voor iedereen die gebrokenheid in zijn leven kent. Voor hen die er naar verlangen om hun leven met God te verdiepen. Een ieder die zijn leven aan God heeft toevertrouwd krijgt te maken met Gods wegen van herstel. Zodat Hij toegang krijgt om in alle kamers van je hart te wonen met Zijn volheid, waardoor je leven toegewijd en geheiligd raakt aan hem. 
 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als pastoraal therapeut/maatschappelijk werker en schrijver. Ik heb de afgelopen jaren heel wat christenen voorbij zien komen die zijn vastgelopen in en met hun verleden. Het is verdrietig om te zien hoe veel christenen een hoge prijs betalen op lichamelijk, emotioneel en mentaal gebied om te kunnen overleven. Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen van de dag. Hun levensrugzak raakt zo steeds voller en voller. Het wordt zo tot een last, tot een juk die hun berooft van vreugde, vrede, liefde en vrijheid.
 
Het is mijn verlangen om mensen in aanraking te brengen met het thema "innerlijk herstel" zodat ze herstel zullen vinden en zullen groeien in hun relatie met God. Dat ze meer gaan ontdekken over de samenhang tussen geest, ziel en lichaam en de reikwijdte van het offer van Jezus Christus. Dat mensen in aanraking komen met een diepere vrede en vreugde die ligt opgesloten in het wandelen met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Ik probeer mensen pastoraal te begeleiden hierin, maar ik wil ze ook wijzen op boeken die gratis te downloaden zijn www.hemelsmanna.com

Wat bedoel je precies met "innerlijk herstel"?
 
Door de zondeval is gebrokenheid ons leven binnen gekomen. Geen mens is daar van van uitgezonderd. Gebrokenheid laat (diepe) sporen na in de ziel, wat invloed heeft op je functioneren, je welzijn en op je relatie tot God, de ander en jezelf. Gebrokenheid brengt pijn en worsteling met zich mee en rooft de vrede, vreugde en liefde uit je leven. Velen denken dat ze met de gevolgen van het verleden moeten dealen en dat herstel niet mogelijk is. Ze beseffen niet dat God hun gebrokenheid wil herstellen en hen wil vrijmaken van het verleden. Net als de Israëlieten in het OT, mogen wij nu door het bloed van Jezus Christus optrekken uit het juk van ons slavenbestaan om een leven te ervaren in overvloed (Johannes 10:10).
 
Binnen het gezin van herkomst en op je verdere levensweg loopt ieder mens een vorm van gebrokenheid op. Dat is onvermijdelijk omdat we als mens in zonden gevallen en geboren zijn. We zijn niet perfect en daardoor niet in staat om de ander te bieden wat deze nodig heeft: onvoorwaardelijke liefde en acceptatie (er mogen zijn zoals je bent, uniciteit), geborgenheid, veiligheid, gepaste verantwoordelijkheid (respect, gepaste zorg, grenzen), waardering voor verschillen en eigenheid. Ieder mens krijgt in mindere of meerdere mate te maken met de invloed van gebrokenheid in zijn of haar leven. Het heeft je gecodeerd met een 'code' van deze wereld en oefent een negatieve invloed uit op de relatie met God, de ander en jezelf. Vernieuwing en herstel zijn noodzakelijk in je denken, voelen, willen en handelen. Om te groeien als mens en te groeien in je relatie tot God.
 
Innerlijk herstel is een onderdeel van levensheiliging. Levensheiliging gaat niet over een mooi opgepoetste buitenkant maar om een fundamentele verandering van je innerlijk. Herstel van de ziel is nodig zodat zij de volheidheid van God kan ontvangen en bewust kan kiezen om vanuit de nieuwe mens te leven. Meer info hierover is te lezen in 'Snuffelen aan Exodus'.
 
In mijn praktijk kom ik regelmatig in aanraking met mensen die binnen hun geloofsleven worstelen met aspecten en problemen of blokkades op zielsniveau. Doordat ze dat niet doorhebben, ontstaat er een worsteling waarin mensen zich voelen falen ten opzichte van God. Ze worden in een negatieve spiraal naar beneden getrokken, waardoor bijvoorbeeld schaamte en schuld zich steeds dieper vastzetten en men gebukt gaat onder een zware last. Door problemen of blokkades op zielsniveau krijgen schuld, schaamte, prestatie en angst steeds grotere toegang tot het denken, voelen en handelen van de mens. Dit is ondermijnend voor de ziel en bemoeilijkt de weg naar herstel. "Er is in de liefde geen vrees (angst), maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde" (1 Joahannes 4:18). Met andere woorden: Als we angst kennen, is onze ziel nog niet bekend met de volheid van Gods liefde. Gods liefde is dan nog geen werkelijkheid geworden. Om vrij van angst te worden is het nodig dieper Gods liefde te gaan verstaan.
 
Refojongeren krijgen al veel bagage mee op school, cathachese, jeugdvereniging,ect. Wat voegt jouw bijdrage hieraan nog toe?
 
Juist omdat jongeren veel Bijbelonderwijs krijgen en op vele manieren in aanraking komen met Gods Woord, is het des te meer verrassend dat het thema "innerlijke herstel" onder weinig mensen bekend is. Het lijkt een ondergesneeuwd thema, terwijl iedere gelovige vroeg of laat binnen zijn geloofsontwikkeling hiermee te maken krijgt. Om een voorbeeld te noemen: weinig christenen zijn bekend met de werking en samenhang tussen geest, ziel en lichaam. Ieder christen op weg naar geestelijke volwassenheid krijgt hiermee te maken. Daardoor zou het  logisch zijn dat een christen bekend is met dit (bijbelse) onderwerp. God zegt niet voor niets door Hosea heen: "Mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis" (Hosea 4:6). Ik denk dat dat hier ook voor een groot deel van toepassing is.
 
Zou je eens willen omschrijven wat nu het grootste probleem in Reformatorisch Nederland is en wat er zou moeten gebeuren om hierin verandering te brengen?
 
RefoNL heeft prachtige kwaliteiten die de gezindte kleur en sier geven. Denk maar eens aan de Bijbelkennis onder kinderen en jongeren, de diepgaande preken, de stabiliteit binnen het denken, de loyaliteit, de structuur binnen kerken en organisaties, etc. Tegelijk is er ook een rode draad van minder mooie dingen aanwezig: angst, afwijzing, veroordeling en discriminatie. Dit zijn voorbeelden van afwezigheid van liefde, acceptatie, aanvaarding en waardering voor verschillen en eigenheid. Deze geestelijke gesteldheid is ondermijnend voor de ziel. In de praktijk krijg ik te maken met christenen die worstelen met hun "normatieve leven." Ze hebben niet geleerd om te leven uit wie ze zijn, uit hun eigen identiteit, uniciteit en hun autonomie. Ook op emotioneel gebied is dat zichtbaar.
 
Zoals ik al zei heeft RefoNL prachtige kwaliteiten en het is goed om te weten dat elke kernkwaliteit zijn eigen valkuil, allergieën en uitdagingen heeft. Een valkuil is een te veel hebben van het goede waardoor het de kwaliteit doorschiet en misvormd raakt. De kwaliteit heeft zijn positieve kracht en invloed verloren. Door te werken aan de uitdaging komt de kernkwaliteit weer tot zijn recht, waardoor de positieve kant van de kernkwaliteit naar voren komt.Een voorbeeld van het kernkwadrant. Bron: Vol-Ant

 
De kernkwaliteit is: afbakening en duidelijkheid. Haar valkuil is: oordeel en uitsluiting. Haar uitdaging is: waardering hebben voor verschillen, aanvaarding en de ander lief te hebben. Haar allergie is: onduidelijkheid, grenzeloosheid, te grote diversiteit waardoor eenheid wegvalt.
 
We staan als gezindte voor de uitdaging om een reis naar binnen te maken, een reis naar onze wortels en hartshoudingen. Een reis die een ieder individueel te maken heeft. Je wordt uitgedaagd om tot herstel en vernieuwing te komen. Je wordt uitgedaagd de ander van harte lief te hebben, te denken in liefde en te handelen in liefde. Om zo door de kracht van de Heilige Geest een afspiegeling te zijn van Hem. Er is een nieuwe generatie die vol vuur en passie onze Heiland wil dienen. Zij die er intens naar verlangen door Hem getransformeerd te worden, Hem dieper te leren kennen en in alle facetten van hun leven met Hem te wandelen. Zodat ze tot grote zegen zijn voor anderen.

Nieuwsredactie op 18-03-2013, 09:37
2 reacties
mieptruus
20-03-2013 / 21:18
Heel fijn om te lezen en weten dat er bekendheid van is!
Ik herken veel dingen in het verhaal.

Bedankt!
henkie
21-03-2013 / 09:10
Heel goed nieuws, Suus! :)

Meer nieuws

Dan ga ik op tot Gods altaren, Tot God, mijn God, de bron van vreugd, Psalm 43-4. Biddag in Nederland. Bij de Gereformee...
10 reacties
14-03-2013
De kleine Jan-Willem Kranendonk was er vroeg bij. Vanaf een jaar of 6-7, toen de SGP ternauwernood zijn derde zetel binn...
geen reacties
12-03-2013
Honderden medewerkers van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede verzetten zich tegen de beslissing om voortaan in hun zi...
5 reacties
06-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering