Volvaardig aangenomen

Redactie Refoweb / geen reacties

16-05-2018, 12:50

Vraag

Ik las Psalm 119:56 berijmd. “Ik heb voor mij al Uw getuigenis, Ter eeuwig' erv', volvaardig aangenomen, Naardien mijn hart daardoor vervrolijkt is. Ik heb gepoogd, mijn lusten in te tomen, En 't hart geneigd, om eeuwig en gewis, Ten einde toe, Uw wetten na te komen.” Is het wel bijbels hoe hier over aannemen gesproken wordt?

Antwoord

Jazeker, “aannemen” is een voluit Bijbels begrip. Om maar enkele voorbeelden te noemen: Joh. 1:12: “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven;” Joh. 3:33: “Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is.” Hand. 11:1: “De apostelen nu, en de broeders, die in Judea waren, hebben gehoord, dat ook de heidenen het Woord Gods aangenomen hadden.” 1 Kor. 15:1:  “Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;” Kol. 2:6: “Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt [alzo] in Hem.” 

Tegelijkertijd beseft een kind van God dat wat hij “aangenomen” heeft, tegelijkertijd geschonken is uit genade. 1 Kor. 2:12: “Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;” 2 Petr. 1:3: “Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;” Ef. 2:8: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.” Kortom, ons aangenomen geloof is een geschonken geloof. 

Zie ook deze artikelen uit het archief:

www.refoweb.nl/vragenrubriek/19001/waarzaligmakend-geloof

www.refoweb.nl/vragenrubriek/18957/geloven-een-daad-van-de-mens

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

Jezus aannemen
geen reacties

Terug in de tijd

Een tijd geleden ben ik tot geloof gekomen. God heeft naar me omgekeken en ik mag geloven dat Hij ook voor mijn zonden i...
2 reacties
15-05-2012
Ik ben een vouw van 32 jaar inmiddels. Ik heb zo mijn beperkingen, van vroeger uit psychiatrische problemen en wat lager...
geen reacties
16-05-2017
Waarom moet het orgelspel tijdens de kerkdienst steeds vaker op een concert lijken? Tijdens het stil gebed, votum en zeg...
3 reacties
15-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis